In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. — Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 530 din 14 iulie 2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. — Functiile publice care se vacanteaza in cursul anului si nu au fost prevazute in planul de ocupare a functiilor publice pot fi ocupate prin recrutare, promovare, transfer si redistribuire, in conditiile legii.”

2. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. — Organizarea concursului presupune derularea etapelor cuprinse intre solicitarea avizului, respectiv instiintarea Agentiei, si asigurarea publicitatii concursului, in conditiile legii.”

3. La articolul 20, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea functiilor publice vacante din clasele I si a II-a se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor si specializarilor din invatamantul universitar de lunga durata si scurta durata, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii
universitare de licenta si specializarilor si programelor de studii din cadrul acestora.”

4. La articolul 21 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) conditiile de desfasurare a concursului, respectiv data pana la care se pot depune dosarele de inscriere, data, ora si locul organizarii probei scrise si, dupa caz, si a probei suplimentare;”.

5. La articolul 43, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Prevederile art. 25—42 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia termenelor prevazute la art. 25 alin. (1), art. 38 si 39, precum si cu exceptia art. 26 alin. (1), art. 30 si art. 31 alin. (3).”

6. La articolul 46, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta.”

7. La articolul 52, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Membrii comisiei de concurs raspund individual pentru asigurarea confidentialitatii subiectelor propuse. Lista subiectelor propuse de fiecare membru al comisiei de concurs se anexeaza la raportul final al concursului, cu mentionarea membrului comisiei de concurs care a propus subiectul.”

8. La articolul 57, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Intrebarile si raspunsurile la interviu se inregistreaza sau se consemneaza in anexa la raportul final al concursului, intocmita de secretarul comisiei de concurs, si se semneaza de membrii acestei comisii si de candidat.”

9. La articolul 60, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 60. — (1) Lucrarile scrise, dupa acordarea punctajelor finale cu respectarea prevederilor art. 59, se desigileaza.”

10. La articolul 72, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dispozitiile art. 44—75 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia art. 45 si a termenelor prevazute la art. 49 alin. (1) si art. 50 alin. (1).”

11. La articolul 107 alineatul (2), literele c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„c) inaltul functionar public, pentru functionarii publici de conducere din subordine sau pentru functionarii publici de executie, atunci cand acestia isi desfasoara activitatea in cadrul unor compartimente care nu sunt coordonate de un functionar public de conducere, cu exceptia cazului in care exista un raport direct de subordonare cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori adjunctul acestuia;
...............................................................................................
e) conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori adjunctul acestuia, pentru functionarii publici care sunt in subordinea directa a acestuia.”

12. La articolul 111, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Obiectivele individuale pot fi revizuite trimestrial sau ori de cate ori intervin modificari in structura organizatorica a autoritatii sau institutiei publice. Obiectivele revizuite se vor mentiona in raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale ale functionarului public.”

13. La articolul 125, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Examenul sau concursul se organizeaza anual, pana la data de 15 august a fiecarui an, de catre autoritatea sau institutia publica in al carei stat de functii se afla functiile publice, cu avizul Agentiei.”

14. La articolul 126, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile art. 21—75 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia art. 21 alin. (2) lit. a) si d), art. 22, art. 24, art. 26 alin. (1), art. 30, art. 38, art. 39 alin. (1), art. 43, art. 45, art. 49 si art. 72.”

15. Articolul 127 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 127. — Dosarul de concurs se depune de catre candidati in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului privind organizarea examenului sau concursului de promovare si contine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza si a treptei de salarizare;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;
c) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3.”

16. La articolul 142, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile art. 16—75 se aplica in mod corespunzator, cu exceptia art. 17, art. 18, art. 22, art. 26 alin. (2), art. 43, art. 49, art. 60 alin. (3) lit. a), art. 61 alin. (5) lit. a) si art. 72.”

17. La articolul 143, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:
„f) cazierul administrativ.”

18. La articolul 144, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 144. — (1) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga durata, studii universitare de licenta sau o forma de invatamant superior de scurta durata, in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.”

19. Articolul 145 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 145. — Functionarii publici prevazuti la art. 144 alin. (1) trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga durata, de scurta durata sau a studiilor universitare de licenta, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.”

20. Articolul 146 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 146. — Examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia functionarii publici prevazuti la art. 144 alin. (1) isi desfasoara activitatea, potrivit regulamentului privind organizarea si desfasurarea examenului de promovare in clasa, aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.”

21. La articolul 158, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Prin exceptie de la dispozitiile art. 125 alin. (2), promovarea functionarilor publici in grad profesional in anul 2008 se face pe baza de examen sau concurs, in limita functiilor publice rezervate promovarii din planul de ocupare a functiilor publice si in limita fondurilor bugetare aprobate, cu avizul Agentiei, pana la data de 15 decembrie 2008.”

22. La articolul 159, dupa alineatul (1) se introduce un
nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici realizata potrivit alin. (1) se face pe baza criteriilor de performanta prevazute in anexa nr. 5 si fara aplicarea dispozitiilor din prezenta hotarare referitoare la stabilirea indicatorilor de performanta.”

23. Anexele nr. 1, 2A, 2B, 3 si 6 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1—5, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II.
— In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, se aproba regulamentul prevazut la art. 146 din Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III.
— In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa actualizeze fisele de post ale functionarilor publici, in conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 611/2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
József Birtalan
p. Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Valer Bindea,
secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan Vosganian
Bucuresti, 24 septembrie 2008.
Nr. 1.173.


_________________

Nota Avocatnet.ro:

-Anexele HG 1173/2008 vi le prezentam ca fisier atasat.