Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, consta in aceea ca Romania, la fel ca toate statele membre ale Uniunii Europene, s-a angajat sa realizeze reducerea consumurilor de energie la utilizatorii finali, inclusiv in cladiri unde se inregistreaza consumul cel mai ridicat pentru incalzire, cu cel putin 1,5% in fiecare an, respectiv in perioada 2007-2010, comparativ cu media consumului din ultimii 5 ani, cu efect direct asupra reducerii consumurilor energetice primare (combustibili fosili) si a protectiei mediului prin reducerea gazelor cu efect de sera.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1
. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins:
"d) alte conditii stabilite prin hotarari ale consiliilor locale."

2. La articolul 2 alineatul (6), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"b) sa inventarieze, in vederea includerii in programe anuale, toate blocurile de locuinte-condominii, pe care le grupeaza dupa acelasi tip de sectiune/proiect-tip sau proiecte unicate;
c) sa execute expertiza si auditul energetic, aferente fiecarui tip de sectiune/proiect-tip inventariat."

3. La articolul 2 alineatul (6), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
"c1) sa elaboreze proiectul de reabilitare termica, pentru cladirea reprezentativa, aferenta fiecarui tip de sectiune/proiect-tip inventariat;"

4. La articolul 3 alineatul (1), literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) izolarea termica a peretilor exteriori, a terasei, a planseului peste subsol/spatii comerciale situate la parterul/mezaninul cladirii, inlocuirea ferestrelor si a usilor exterioare, inchiderea balcoanelor/logiilor cu tamplarie performanta energetic, realizarea sarpantelor si a acoperisurilor ori repararea sau inlocuirea acestora, repararea si zugravirea peretilor exteriori, inclusiv a parapetilor, aticelor, pervazelor, soclurilor si a altor asemenea elemente exterioare cladirii.
b) inlocuirea conductelor de distributie pe orizontala si verticala, a armaturilor cu pierderi, repararea/inlocuirea cosurilor/canalelor de fum, precum si repararea/inlocuirea cazanelor/arzatoarelor, ce constituie parti comune ale blocului de locuinte-condominiu."

5. La articolul 4, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Coordonarea unitara a programelor privind reabilitarea termica a blocurilor de locuit-condominii se realizeaza prin Unitatea de management al proiectului, constituita prin ordin al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor."

6. La articolul 4 alineatul (2), literele a) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) programele anuale de actiuni pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte-condominii;
...............................................................................................................................
c) programele anuale de actiuni pentru reabilitarea termica a blocurilor de locuinte-condominii racordate la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice."

7. La articolul 4, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
"(3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Unitatii de management al proiectului se asigura din bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, iar numarul personalului Unitatii de management al proiectului se asigura cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat ministerului."

8. La articolul 6, alineatele (1), (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primarii municipiilor, oraselor si comunelor, respectiv primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, denumiti in continuare coordonatori locali.
(2) Coordonatorii locali iau masurile necesare pentru:
a) efectuarea expertizei tehnice a structurii de rezistenta a cladirii prin metoda de evaluare calitativa, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare, si a auditului energetic al cladirii, respectiv elaborarea proiectului de reabilitare termica pe baza proiectului tehnic elaborat in conditiile prevazute la art. 2 alin. (6) lit. c) si c1);
b) incheierea conventiilor cu asociatiile de proprietari din cladirile de locuit nominalizate in programele anuale pentru continuarea actiunilor privind executarea lucrarilor de reabilitare termica a acestora;
c) notificarea Inspectoratului de Stat in Constructii privind data inceperii executiei lucrarilor de reabilitare termica, respectiv data receptiei la terminarea lucrarilor, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
...............................................................................................................................
(4) Contractarea executiei lucrarilor pentru reabilitarea termica a cladirilor de locuit nominalizate in programele anuale se face de catre coordonatorii locali, cu respectarea prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice, pe baza proiectelor elaborate in conditiile prezentei ordonante de urgenta."

9. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a cladirilor si a auditului energetic, precum si pentru proiectarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor de locuit-condominii se asigura din bugetele autoritatilor administratiei publice locale, in limita prevederilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale."

10. La articolul 8, literele a), b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) 37% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, precum si din alte surse legal constituite;
b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si din alte surse legal constituite;
c) 33% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si din alte surse legal constituite."

11. La articolul 91, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"a) 37% din alocatii de la bugetul de stat, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor;
b) 63% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie in bugetele locale si din alte surse legal constituite."

12. La articolul 91, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Prin exceptie de la prevederile art. 8, fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor pentru reabilitarea termica a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din blocurile de locuinte-condominii se asigura din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice sau juridice."

13. Dupa articolul 11 se introduc doua noi articole, articolele 111 si 112, cu urmatorul cuprins:
"Art. 111. - In caz de nerespectare a prevederilor conventiei incheiate intre coordonatorii locali si asociatiile de proprietari, conventiile constituie titlu executoriu, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 174/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 112. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se pot aplica si partilor din blocurile de locuit-condominii - tronsoane, scari - delimitate in acest scop prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de proprietari."

14. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta sintagmele "Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului" si "Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintelor" se inlocuiesc cu sintagma "Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor".

Art. II. - Prevederile art. 111 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se includ in conventiile pentru executarea lucrarilor de reabilitare termica ce se incheie intre coordonatorii locali si asociatiile de proprietari dupa data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.

Art. III. - Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 890 din 9 decembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:
---------------
Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul internelor si reformei administrative,
Liviu Radu,
secretar de stat
p. Ministrul economiei si finantelor,
Eugen Teodorovici,
secretar de statBucuresti, 19 noiembrie 2008.
Nr. 180.