In temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului
Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, ale art. 80
alin. (2) si ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, ale art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

Art. 1
. — Se aproba Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — Directia generala de metodologie contabila institutii publice va lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucuresti, 3 aprilie 2009.
Nr. 629.

ANEXA

Norme Metodologice
privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice,
precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009


Capitolul A
Situatii financiare trimestriale


1. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice
autonome si institutiile publice aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea lor au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
2. Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III in anul 2009 se compun din: bilant, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe la situatiile financiare care includ politici contabile si note explicative.
3. Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2009 potrivit modelelor prevazute in anexele*) la prezentele norme metodologice, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009 si in Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2009 nr. 19/2009, precum si potrivit altor acte normative in vigoare, care le inlocuiesc pe cele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006,
precum si modelele acestora. Corelatiile dintre formulare sunt prevazute in anexa nr. 41 la prezentele norme metodologice.
______________
*) Anexele la normele metodologice se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 242 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.
________________

4. Modelele formularelor actualizate si corelatiile dintre acestea, valabile pentru raportarile trimestriale ale anului 2009, sunt afisate si pe site-ul Ministerului Finantelor Publice: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile.
5. Legea nr. 82/1991, republicata, prevede la art. 36 alin. (4)
si (5) urmatoarele:
„(4) Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
(5) Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor
prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:
a) in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 45 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.”
Avand in vedere reglementarile mai sus mentionate, se
stabilesc urmatoarele:
a) in vederea prezentarii la termen a situatiilor financiare centralizate, ordonatorii principali de credite vor stabili termenele de depunere a situatiilor financiare de catre ordonatorii secundari sau tertiari de credite, dupa caz, iar ordonatorii secundari de credite vor stabili termenele de depunere a situatiilor financiare pentru ordonatorii tertiari de credite;
b) in vederea prezentarii la termen a situatiilor financiare centralizate ale unitatilor administrativ-teritoriale pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti, directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti va stabili termenele de depunere a situatiilor financiare de catre unitatile administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii, judete);
c) termenul de predare la Ministerul Finantelor Publice — Directia generala de metodologie contabila institutii publice — a situatiilor financiare prevazute la art. 36 alin. (5) din Legea nr. 82/1991, republicata, la finele trimestrului I 2009 este 15 mai 2009. Pentru trimestrele II si III, termenul este 14 august, respectiv 16 noiembrie 2009.
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale si institutiile publice autonome au obligatia sa se prezinte la Directia generala a tehnologiei informatiei din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru a primi gratuit discheta cu programul informatic de centralizare a situatiilor financiare pentru institutiile publice, in vederea depunerii situatiei financiare centralizate la Ministerul Finantelor Publice si pe suport magnetic. Nu se admite depunerea situatiilor financiare fara prezentarea pe suport magnetic.

Nedepunerea situatiilor financiare la termenele prevazute mai sus atrage raspunderea persoanelor vinovate, potrivit legii.
Situatiile financiare centralizate se depun la Ministerul Finantelor Publice de catre conducatorii compartimentelor
financiar-contabile sau de persoane cu atributii in activitatea de analiza si centralizare a acestora, care sa poata oferi informatiile necesare in legatura cu structura si continutul informatiilor din situatiile financiare prezentate.

6. Autoritatile publice, ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, institutiile publice
autonome si institutiile publice subordonate au obligatia inscrierii codului de activitate din noua Clasificare a activitatilor din economia nationala — CAEN, aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala — CAEN, clasificare ce se aplica de la 1 ianuarie 2008.
7. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, precum si institutiile publice din subordinea acestora, care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii, potrivit legii, vor raporta executia bugetului astfel:
7.1. executia bugetului activitatilor finantate integral din venituri proprii cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);
7.2. executia bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii, cuprinse in anexa nr. 3 la Legea nr. 18/2009, precum si in anexa nr. 6/04 la Legea nr. 19/2009, potrivit structurii bugetului aprobat (codul 10);

7.3. executia cumulata a bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii care va include atat executia bugetelor prevazute la subpct. 7.1 si 7.2, cat si a celorlalte bugete care cuprind veniturile proprii si cheltuielile efectuate potrivit unor legi specifice (codul 20).
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice care
raporteaza executia cumulata a bugetului institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, conform subpct. 7.3, vor prezenta si o lista cu institutiile a caror executie bugetara este inclusa in aceasta anexa.
8. Platile efectuate din fonduri externe nerambursabile de preaderare (PHARE, ISPA, SAPARD) de catre agentii/autoritati de implementare in numele institutiei publice se raporteaza in anexa nr. 6 „Contul de executie a bugetului institutiei publice — Cheltuieli”, anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli”, anexa nr. 18 „Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile — Cheltuieli”, dupa caz, puse de acord cu datele din evidenta agentiilor/autoritatilor de implementare (Oficiul de Plati si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare).

Anexele nr. 6 si 7 la situatiile financiare trimestriale ce se depun la Ministerul Finantelor Publice — Directia generala de metodologie contabila institutii publice vor purta viza agentiilor/autoritatilor de implementare prin care se confirma exactitatea platilor nete de casa raportate in conturile de executie de catre institutiile publice — beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile.
Totodata, aceste plati nu se raporteaza de catre institutiile publice in „Situatia fluxurilor de trezorerie” (anexele nr. 3 si 4).

9. Ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care incheie protocoale de predare/preluare de institutii, structuri sau activitati potrivit unor acte normative pentru stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si locale, vor avea in vedere urmatoarele:
a) ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au predat institutii, structuri sau activitati, intocmesc bilantul contabil de inchidere la data predarii/preluarii, cu datele privind „Soldul la inceputul anului” (coloana 1) si „Soldul la data predarii/preluarii” (coloana 2). Pe baza datelor inscrise in coloana 2 se scad din evidenta contabila drepturile si
obligatiile institutiei, structurii sau activitatii predate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate in administrare sau, dupa caz, in proprietatea acestora, astfel:
892 „Bilant de inchidere” = %
                                                  Conturi de activ
                                              si
                 %                         = 892 „Bilant de inchidere”
Conturi de pasiv
b) ministerele, alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si institutiile subordonate acestora, care au preluat institutii, structuri sau activitati, inregistreaza in evidenta contabila drepturile si obligatiile institutiei, structurii sau activitatii preluate, inclusiv bunurile mobile si imobile aflate in administrare sau, dupa caz, in proprietatea acestora, pe baza datelor inscrise in coloana 2 din bilantul contabil de inchidere intocmit la data predarii/preluarii, astfel:
               %                 = 891 „Bilant de deschidere”
Conturi de activ
                                   si
891 „Bilant de deschidere”  =             %
                                                      Conturi de pasiv

Datele din coloana 1 „Soldul la inceputul anului” se raporteaza in bilantul institutiilor publice care au preluat alte institutii, structuri sau activitati.
Bilantul contabil de inchidere intocmit la data predarii va fi insotit de balanta de verificare sintetica, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturile de executie intocmite in structura bugetelor aprobate si celelalte anexe pentru activitatea finantata din buget (de stat, local, asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate), venituri proprii, venituri proprii si
subventii, credite externe, credite interne, fonduri externe nerambursabile, dupa caz, intocmite potrivit metodologiei existente.
10. Institutiile publice (sectoarele municipiului Bucuresti) care au utilizat contul 524 „Disponibil din venituri incasate pentru bugetul capitalei“, pentru evidentierea sumelor incasate potrivit legii, reprezentand veniturile bugetului local al capitalei, storneaza operatiunile respective inregistrate in perioada
1 ianuarie — 31 martie 2009 din acest cont si le inregistreaza in contul 5294 cu aceeasi denumire.
11. La „Conturile de executie — Cheltuieli” (anexele nr. 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18 si 20), coloana 1 se completeaza cu credite de angajament aferente actiunilor multianuale cuprinse in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, anexe ce sunt considerate parte integranta a respectivelor bugete. Creditele de angajament si actiunile multianuale sunt definite in Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 547/2009 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 3 aprilie 2009.
12. in vederea intocmirii corecte a anexei nr. 40 a „Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia centrala la data de....” , anexei nr. 40 b „Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala la data de......” si anexei nr. 40 c „Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din domeniul asigurarilor sociale (de stat, somaj, sanatate) la data de.... ”, institutiile publice trebuie sa dezvolte conturile contabile in analitice distincte, astfel incat acestea sa poata furniza informatii detaliate pe subsectoarele administratiei publice: subsectorul administratie publica centrala, subsectorul
administratie publica locala, subsectorul asigurari sociale.
In subsectorul administratie publica centrala (cod S1311) se cuprind institutiile publice definite in Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, incluzand Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile publice din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora.
In subsectorul administratie publica locala (cod S1313) se cuprind institutiile publice locale definite in Legea nr. 273/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incluzand comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a acestora.
In subsectorul asigurari sociale (cod S1314) se cuprind:
— Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si institutiile subordonate;
— Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti
— Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului transporturilor si Infrastructurii;
— Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si institutiile subordonate;
— Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si institutiile subordonate.

Capitolul B
Raportari financiare lunare

1. Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, precum si institutiile publice autonome care incaseaza, administreaza si utilizeaza venituri proprii potrivit art. 65 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, raporteaza lunar executia centralizata a bugetelor institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, aflate in subordinea, in coordonarea sau sub autoritatea
lor, inclusiv a activitatilor finantate integral din venituri proprii si, respectiv, a Fondului pentru mediu, in formularele din anexa nr. 5 „Contul de executie a bugetului institutiei publice — Venituri”, respectiv din anexele nr. 6 si 7.
La raportarile lunare in formularul „Contul de executie a bugetului institutiei publice — Venituri” (anexa nr. 5) se
completeaza numai coloana 1 „Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare”, coloana 2 „Prevederi bugetare trimestriale cumulate” si coloana 6 „incasari realizate”, iar in formularul din anexele nr. 6 si 7 se completeaza numai coloana 1 „Credite de angajament”, coloana 2 „Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare”, coloana 3 „Credite bugetare trimestriale cumulate” si coloana 6 „Plati efectuate”.
2. Unitatile administrativ-teritoriale raporteaza lunar executia cheltuielilor din finantarile rambursabile externe si interne, precum si executia veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local, astfel:
a) cheltuielile efectuate din finantarile rambursabile externe si interne, in formularele:
— anexa nr. 15 „Contul de executie a bugetului creditelor externe — Cheltuieli”;
— anexa nr. 16 „Contul de executie a bugetului creditelor interne — Cheltuieli”;
— anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli”;
b) veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local, in formularele:
— anexa nr. 19 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local — Venituri”;
— anexa nr. 20 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local — Cheltuieli”;
— anexa nr. 7 „Contul de executie a bugetului institutiilor publice — Cheltuieli”.
in anexa nr. 19 „Contul de executie a veniturilor si cheltuielilor evidentiate in afara bugetului local — Venituri” (formular din situatiile financiare), la indicatorul „Venituri” de la codul 36.11.10 „Fondul de rulment”, in cursul anului se vor raporta numai veniturile incasate in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti) provenite din dobanzile incasate in cursul anului pentru disponibilitatile aflate in conturi la trezoreria
Statului (lunar).
3. Detalierea pe clasificatia economica se efectueaza pe capitole, titluri si articole de cheltuieli.
4. termenul de depunere la Ministerul Finantelor Publice — Directia generala de metodologie contabila institutii publice a raportarilor financiare lunare precizate la cap. B pct. 1 si 2 este data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare.