In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) si (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,
in baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Prevederi privind programarea platilor efectuate prin virament sau numerar


Art. 1. — (1) Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, au obligatia de a-si prognoza decadal platile care urmeaza a fi dispuse din conturi deschise la unitatile Trezoreriei Statului, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
(2) In intelesul prezentului ordin, decada cuprinde urmatoarele intervale:
a) decada I — cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 1—10 al lunii;
b) decada II — cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 11—20 al lunii;
c) decada III — cuprinde toate zilele calendaristice din intervalul 21—31 al lunii.

Art. 2. — (1) Situatia prevazuta in anexa nr. 1 se completeaza de institutiile publice, distinct pentru fiecare decada a lunii, cu respectarea stricta a randurilor si coloanelor prevazute de formular.
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se depune la unitatile Trezoreriei Statului la care institutiile publice isi au deschise conturile, pe suport hartie, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei luni sau fiecarei decade, in functie de optiunea institutiei publice.
(3) Dupa primirea aplicatiei informatice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, situatia prevazuta in anexa nr. 1 va fi depusa la unitatile Trezoreriei Statului si in format electronic.

Art. 3. — La completarea datelor din anexa nr. 1 ordonatorii de credite vor avea in vedere urmatoarele:
1. pe randul „data”, in coloanele ziua 1—ziua 11, se va inscrie data efectuarii platilor, care reprezinta data depunerii ordinului de plata (OPT) la unitatea Trezoreriei Statului, in cadrul programului de lucru al acesteia, sau data ridicarii sumelor in numerar, dupa caz;
2. in randurile corespunzatoare platilor „in conturi deschise la institutii de credit” vor fi inscrise platile care urmeaza a fi efectuate in conturi deschise la institutiile de credit, respectiv platile care contin la beneficiar un IBAN apartinand unei institutii de credit;
3. in randurile corespunzatoare platilor „in conturi ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entitati de drept privat, deschise la Trezoreria Statului” vor fi inscrise platile dispuse catre conturile de disponibil ale operatorilor economici, ONG-urilor si altor entitati de drept privat, deschise la Trezoreria Statului;
4. in randurile corespunzatoare platilor „in alte conturi deschise la Trezoreria Statului” vor fi inscrise platile dispuse in conturi deschise la Trezoreria Statului, respectiv platile care contin la beneficiar un IBAN apartinand Trezoreriei Statului, altele decat cele prevazute la pct. 3;
5. in randurile corespunzatoare platilor „in numerar” vor fi inscrise ridicarile de sume in numerar din conturile deschise la Trezoreria Statului.

Art. 4. — (1) In cadrul perioadei de raportare, ordonatorii de credite pot solicita suplimentarea platilor planificate, numai in situatii de urgenta, pentru obligatii de plata care nu au fost cunoscute la data intocmirii si depunerii situatiei de raportare.
(2) In vederea aprobarii suplimentarii platilor potrivit alin. (1) institutiile publice vor depune la unitatile Trezoreriei Statului la care au conturile deschise o nota de fundamentare aprobata de ordonatorii de credite, in care vor justifica atat urgenta operatiunii, cat si motivele care au stat la baza necunoasterii scadentei obligatiei de plata la data intocmirii si depunerii situatiei de raportare. In scopul acceptarii modificarii propuse de ordonatorul de credite, unitatea Trezoreriei Statului va solicita avizul scris al Ministerului Finantelor Publice.
(3) Dupa obtinerea avizului prevazut la alin. (2) institutiile publice vor prezenta unitatilor Trezoreriei Statului situatia prevazuta in anexa nr. 5. Situatia va fi insotita de o adresa intocmita potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
(4) Avizul Ministerului Finantelor Publice prevazut la alin. (2) se comunica in termen de o zi lucratoare de la transmiterea solicitarii de catre unitatea teritoriala a Trezoreriei Statului.
(5) Ministerul Finantelor Publice poate delega competenta avizarii cererilor de suplimentare a platilor planificate, prevazute la alin. (1), catre unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Art. 5.
— (1) Sunt exceptate de la obligatia prognozarii si raportarii urmatoarele categorii de plati:
1. platile care nu depasesc plafonul de 10.000 lei, determinat ca suma a platilor prin virament, care se dispun de o institutie publica in decursul unei zile calendaristice;
2. numerarul ridicat de o institutie publica de la unitatile Trezoreriei Statului care nu depaseste plafonul de 1.000 lei indecursul unei zile calendaristice;
3. platile aferente unor situatii de calamitati naturale, inclusiv reparatii curente de urgenta la infrastructura feroviara si terestra in caz de accidente;
4. plati privind cheltuieli de deplasare sau delegare interne/externe aferente actiunilor organizate in perioada de raportare;
5. plati prin virament/ridicari de numerar aferente ajutoarelor de deces si ajutoarelor de urgenta, indemnizatii pentru accidente de munca, inclusiv plati aferente unor servicii funerare;
6. cheltuieli judiciare si extrajudiciare, inclusiv taxe notariale si cadastrale;
7. taxe privind avize si autorizatii;
8. medicamente si materiale sanitare achizitionate in regim de urgenta;
9. ajutoare pentru tratamente medicale in strainatate, aprobate prin hotarari ale Guvernului;
10. restituiri de garantii pentru participarea la licitatii, garantii vamale sau alte garantii/cautiuni, inclusiv ale unor sume in lei confiscate, depuse in conturi deschise la Trezoreria Statului;
11. sume datorate in baza unor hotarari judecatoresti sau a altor titluri executorii emise in conditiile legii, cu termene de plata in cadrul perioadei de raportare, inclusiv sume executate silit din conturi deschise la Trezoreria Statului;
12. amenzi;
13. platile prin virament si ridicarile de numerar destinate unor misiuni operative sau altor activitati specifice institutiilor publice din domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale;
14. plati aferente operatiunilor privind siguranta nationala a
Romaniei, conform Legii nr. 51/1991, si cheltuieli privind flagranturi organizate in conditiile legii;
15. restituiri de sume incasate necuvenit sau peste nivelul drepturilor de incasat, cu exceptia celor prevazute la art. 7;
16. platile dispuse de catre Comisia Europeana din contul deschis la Trezoreria Statului;
17. platile aferente rambursarii depozitelor pe termen scurt atrase de la institutii de credit sau alte institutii financiare pentru asigurarea permanenta a echilibrului dintre resursele contului curent general al Trezoreriei Statului si necesitatile de finantare, inclusiv dobanda aferenta acestora cu termen de contractare si rambursare in cadrul perioadei de raportare;
18. sume reprezentand transferuri sau regularizari intre conturi proprii deschise la Trezoreria Statului si sume transferate in conturile institutiilor publice ierarhic inferioare;
19. dobanzi aferente certificatelor de depozit ale populatiei si conturilor de disponibilitati si depozite constituite la Trezoreria Statului;
20. comisioane pentru operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice.
(2) In documentele de plata aferente platilor exceptate de la obligatia prognozarii si raportarii, la rubrica „Explicatii”, se va preciza punctul de la art. 5 alin. (1) la care se incadreaza platile dispuse.

Art. 6. — In cazul nedepunerii situatiei prevazute in anexa nr. 1 la termenul prevazut sau al nerespectarii graficului de plati, unitatile Trezoreriei Statului vor restitui documentele de plata depuse de institutiile publice, responsabilitatea pentru neefectuarea platilor revenind ordonatorilor de credite.

CAPITOLUL II
Prevederi privind programarea rambursarilor de taxa pe valoarea adaugata


Art. 7. — (1) Organele fiscale au obligatia de a planifica rambursarile de taxa pe valoarea adaugata efectuate in conturi ale contribuabililor deschise la institutii de credit, in conditiile legii, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3.
(2) Situatia prevazuta in anexa nr. 3 se intocmeste distinct pentru fiecare decada a lunii si se depune la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal, cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de inceputul fiecarei decade.
(3) In cazuri justificate, organele fiscale pot efectua modificari in situatia prevazuta in anexa nr. 3 numai cu avizul scris al Ministerului Finantelor Publice. In scopul obtinerii avizului, conducatorul organului fiscal va transmite unitatii Trezoreriei Statului, cu cel putin doua zile lucratoare inaintea efectuarii operatiunii, nota privind modificari in Situatia rambursarilor de TVA in conturi deschise la institutii de credit, pentru decada ............../luna .............../anul ................, conform formularului prevazut in anexa nr. 4, insotita de o nota justificativa in care vor fi precizate cauzele care determina modificarile propuse.
(4) Dupa avizarea situatiei prevazute in anexa nr. 4, aceasta se restituie unitatii Trezoreriei Statului, in scopul efectuarii modificarilor aprobate si al instiintarii organului fiscal in legatura cu aprobarea modificarilor propuse.

CAPITOLUL III
Categorii de plati exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Art. 8
. — Sunt exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele:
1. platile aferente serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale, efectuate de furnizorii de astfel de servicii, care se deconteaza de casele de asigurari de sanatate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate la termenele prevazute de actele normative in vigoare specifice sistemului de asigurari sociale de sanatate;
2. platile ce se efectueaza in cadrul proiectelor care beneficiaza de fonduri externe nerambursabile (FEN) de pre- si postaderare, precum si cele efectuate din fonduri proprii pentru pregatirea de proiecte in vederea accesarii de fonduri europene;
3. platile aferente organizarii alegerilor electorale si referendumurilor;
4. plata unor servicii cu caracter social aferente serviciilor de tratament balnear si odihna pentru pensionari si salariati bugetari;
5. plata comisionului catre Compania Nationala „Posta Romana” — S.A. aferent transmiterii pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale la domiciliul beneficiarilor, datorat de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale;
6. plata avansului catre contractori, aferent demararii proiectelor noi de investitii;
7. plata comisioanelor pentru operatiunile derulate prin contul curent general al Trezoreriei Statului si prin conturile de valuta deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor Publice.

Art. 9. —In documentele de plata aferente platilor exceptate de la prevederile art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, la rubrica „Explicatii”, se va preciza punctul de la art. 8 la care se incadreaza platile dispuse.

Art. 10. — Raspunderea pentru plata facturilor reprezentand contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau a lucrarilor efectuate in afara perioadei prevazute la art. 36 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2009, aprobata prin Legea nr. 227/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, revine ordonatorilor de credite.

CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 11.
— (1) Pentru o perioada de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin, unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului accepta in vederea decontarii documente de plata care depasesc suma programata pentru ziua respectiva, cu conditia prezentarii scrise de catre institutiile publice a motivelor care au generat prognozarea eronata.
(2) In cazul in care sumele programate zilnic sunt mai mari decat platile efectuate, institutiile publice depun in termen de 5 zile de la terminarea lunii, la unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, o situatie in care vor prezenta motivele care au stat la baza diferentelor inregistrate.

Art. 12.
— Anexele nr. 1—5 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 13. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

p. Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucuresti, 7 iulie 2009.
Nr. 2.281.


______

Nota Avocatnet.ro:

- Anexele nr. 1-5 vi le prezentam ca fisiere atasate.