In conformitate cu prevederile Legii invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii
si Inovarii,

ministrul educatiei cercetarii si inovarii emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Se aproba Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar.
(2) Metodologia de organizare si desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor din invatamantul profesional si tehnic preuniversitar este prevazuta in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
____

*) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 497 bis din 17 iulie 2009, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 2. — (1) Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) Odata cu intrarea in vigoare a prezentului ordin, orice alta dispozitie contrara se abroga.

Art. 3.
— Directia generala educatie timpurie, scoli, performanta si programe, Directia acreditare, evaluare si performanta in cariera didactica, Directia generala invatamant in limbile minoritatilor si relatia cu Parlamentul, Directia generala buget-finante, patrimoniu si investitii, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar, inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, precum si unitatile de invatamant vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.


Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu
Bucuresti, 24 aprilie 2009.
Nr. 3.733.