Aceste prevederi isi produc efectele incepand cu data de 1 ianuarie 2010, potrivit art. 47 din aceeasi lege.

Deci, de la 1 ianuarie 2010 isi inceteaza aplicabilitatea art. 8 lit. a) din hotararea mentionata, care stipuleaza ca “In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, poate fi acordat pentru conditii periculoase sau vatamatoare, un spor de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective.... Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului si conditiile de acordare se stabilesc prin regulament elaborat de Ministerul Sanatatii si de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, la propunerea ministerelor, celorlalte institutii centrale si locale ale administratiei publice interesate, dupa consultarea sindicatelor”.
Regulamentul la care se face referire a fost aprobat prin Ordinul comun al Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nr. 6366/1993 si al Ministerului Sanatatii nr. 1132/1993.

Potrivit acestui regulament munca care se desfasoara la calculator este considerata munca in conditii vatamatoare (suprasolicitare nervoasa si vizuala).

Existenta acestor conditii la locurile de munca se stabileste de angajator, pe baza determinarilor prin expertizare, de catre personalul incadrat in unitatile specializate ale Ministerului Sanatatii – directiile judetene de sanatate publica, din care rezulta existenta conditiilor vatamatoare. Aceste determinari se efectueaza in prezenta inspectorilor de munca.

Se emit in acest sens buletine de determinari prin expertizare la locurile de munca.

Evident, ca si dupa 1 ianuarie 2010 munca la calculator este munca in conditii vatamatoare (suprasolicitare nervoasa si vizuala) – este vorba de aceeasi munca si aceleasi calculatoare (tinand cont si de faptul ca in ultimii ani nu au fost permise de lege investitii in calculatoare si nici nu sunt sanse in acest sens in contextul crizei economice).

Potrivit art. 9 din Anexa nr. III la Legea cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza. Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, de expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens, prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, avizat de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor Publice.

Deci si dupa 1 ianuarie 2010 functionarii publici pot beneficia de un spor pentru conditii vatamatoare (suprasolicitare nervoasa si vizuala) de pana la 15% din salariul de baza, in noile conditii: buletinele de determinari prin expertizare la locurile de munca vor fi avizate de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale - prin institutiile judetene abilitate - si Ministerul Finantelor Publice prin directiile judetene a finantelor publice. Marimea concreta a sporului pentru conditii deosebite de munca, precum si conditiile de acordare a acestora se vor stabili prin regulament de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici.

Mentionam ca acest spor nu exclude drepturile si obligatiile salariatiilor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1028/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare3, precum si cele stipulate de Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreaza in conditii deosebite - vatamatoare, grele sau periculoase4 - inca in vigoare.


Note:
__
1Publicata in M. Of. nr. 762 din 9 noiembrie 2009.
2Publicata in M. Of. nr. 135 din 25 iunie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare.
3Publicata in M. Of. nr. 710 din 18 august 2006.
4Publicata in M. Of. nr. 64 din 27 martie 1991.