Avand in vedere necesitatea asigurarii cu prioritate a finantarii din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuarii si finalizarii investitiilor publice de interes local, aflate in curs de implementare, luand in considerare faptul ca arieratele bugetare inregistrate la nivelul unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflecta in deficitul bugetului general consolidat, precum si faptul ca neachitarea de catre unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale a obligatiilor de plata fata de operatorii economici, decurgand din contractele incheiate pentru executarea investitiilor publice de interes local si a caror finantare se poate asigura din imprumuturi, conduce la inrautatirea activitatii financiare a acestor operatori, avand in vedere ca neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la blocarea implementarii investitiilor de interes pentru comunitatile locale, in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Articol unic. — La articolul 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 275/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) In situatia in care in cursul exercitiului financiar comisia prevazuta la alin. (3) a emis autorizari pentru efectuarea de trageri din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativteritoriale, a caror valoare insumata reprezinta cel putin 80% din limita anuala pentru trageri stabilita in conditiile alin. (1), aceasta autorizeaza efectuarea de trageri cu parcurgerea succesiva a urmatoarelor etape:
a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b) in cazul cererilor de tragere din imprumuturile contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a caror valoare depaseste suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depaseste aceasta suma se aplica principiul pro rata la suma ramasa disponibila dupa autorizarea efectuarii de trageri,
prevazuta la lit. a);
c) in cazul in care dupa autorizarea efectuarii de trageri, prevazuta la lit. b), rezulta diferente, pana la acoperirea integrala a cererilor de trageri ale unitatilor/subdiviziunilor administrativteritoriale, diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator, cu incadrarea in limita anuala;
d) in cazul finantarilor rambursabile care urmeaza a fi contractate, tragerile se autorizeaza pentru a fi efectuate incepand cu anul urmator, cu incadrarea in limitele anuale, in conditiile legii. Daca suma ramasa disponibila din limita anuala aferenta unui exercitiu financiar este depasita de valoarea insumata a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplica principiul pro rata, iar diferentele se autorizeaza pentru a fi efectuate in anul urmator.”

Prim-ministru,
Emil Boc
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga

Bucuresti, 8 septembrie 2010.
Nr. 80.