HG nr. 923/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 — 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 250/2007 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 640, din 13 septembrie 2010.

Noul act normativ prevede ca hotararile judecatoresti pronuntate pana la data de 6 martie 1945 sa fie centralizate de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, in vederea publicarii pe pagina de internet. Hotararile judecatoresti vor fi transmise Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor de catre entitatile investite cu solutionarea notificarilor

Restituirea imobilelor preluate in mod abuziv, de regula, potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, se realizeaza in natura. De asemenea, daca restituirea in natura este posibila, persoana indreptatita nu poate opta pentru masuri reparatorii prin echivalent decat in cazurile expres prevazute de prezenta lege.

Insa, “in situatia in care anumite imobile-terenuri libere situate in intravilan sunt solicitate de doua persoane indreptatite, dintre care unul este fostul proprietar, caruia i s-a preluat terenul prin masurile abuzive aplicate in perioada ulterioara datei de 6 martie 1945, si cel de-al doilea, persoana careia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, iar ulterior acest teren a fost preluat prin masurile abuzive, se va restitui in natura terenul celui dintai proprietar, iar cei care au fost improprietariti cu asemenea terenuri vor beneficia de celelalte masuri reparatorii in echivalent, in conditiile legii”. Daca restituirea in natura nu este posibila potrivit prezentei legi, ambele persoane indreptatite beneficiaza de masuri reparatorii in echivalent. Insa, nu se restituie in natura terenurile aferente imobilelor care au fost instrainate in temeiul dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.

In acelasi timp, legea prevede ca imobilele care au fost instrainate in baza Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului nu se restituie in natura, ci doar in echivalent.

Conform normelor metodologie publicate, aceste imobile sunt exceptate de la restituirea in natura, fostul proprietar putand primi numai masuri reparatorii in echivalent, acordate in conditiile legii. Aceasta dispozitie nu se aplica si imobilelor instrainate in temeiul Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, dar pentru care contractele de vanzare-cumparare au fost desfiintate prin hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, acestea urmand sa fie restituite in natura fostilor proprietari.

Potrivit HG nr. 923/2010, este vizata conservarea situatiei juridice a imobilelor instrainate cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, caz in care restituirea in natura nu mai este posibila, in aceasta situatie fostii proprietari fiind despagubiti prin acordarea masurilor reparatorii in echivalent.

Cu privire la acest aspect, legea nr. 10/2001 stabileste situatiile in care masurile reparatorii se dau numai in echivalent, si anume:
a) persoana indreptatita era asociat la persoana juridica proprietara a imobilelor si a activelor la data preluarii acestora in mod abuziv, cu exceptia cazului in care persoana indreptatita era unic asociat sau persoanele indreptatite asociate erau membri ai aceleiasi familii;
b) imobilul nu mai exista la data intrarii in vigoare a prezentei legi, cu exceptia imobilelor distruse ca urmare a unor calamitati naturale;
c) imobilul a fost instrainat cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.

De asemenea, din norme reiese ca, in situatiile in care imobilul (apartament sau unitate locativa) care face obiectul notificarii nu a fost vandut pana la data intrarii in vigoare a legii, respectiv pana la data de 14 februarie 2001, fiind liber sau ocupat de chiriasi, acesta se va restitui fostilor proprietari sau succesorilor acestora. Calculul actualizarii se va face prin aplicarea indicelui de inflatie comunicat de entitatea nationala din domeniul statisticii, aferent perioadei respective (se va avea in vedere anul incasarii efective a despagubirii si anul rambursarii acesteia). Suma rezultata se va varsa in contul deschis la Trezoreria Statului prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 198/2003 pentru stabilirea contului in care se incaseaza despagubirile restituite la valoarea actualizata, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989.

Daca imobilul (apartament sau unitate locativa) care face obiectul notificarii a fost vandut, cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a legii, persoana indreptatita are dreptul numai la masuri reparatorii prin echivalent corespunzatoare valorii de piata a intregului imobil, teren si constructii, stabilita potrivit standardelor internationale de evaluare. Daca persoanele indreptatite au incasat despagubiri potrivit Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, acestea au dreptul la masuri reparatorii reprezentand diferenta dintre valoarea actualizata cu indicele inflatiei a despagubirii incasate efectiv si valoarea corespunzatoare de piata a imobilului nerestituit (terenul si partea de constructie nerestituita). Masurile reparatorii pot consta in:
a) compensarea cu alte bunuri sau servicii oferite in echivalent de catre entitatea investita cu solutionarea notificarii;
ori
b) despagubiri acordate in conditiile prevazute la titlul VII «Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv» din Legea nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

In ce priveste despagubirile, HG nr. 923/2010 prevede ca, daca imobilul este restituit in natura, despagubirile aferente imbunatatirilor necesare si utile se suporta de persoana indreptatita. De asemenea, prin aceste norme, se recomanda unitatilor detinatoare ca in decizia/dispozitia de restituire in natura a imobilelor sa prevada generic si obligatia de restituire catre chirias a despagubirilor cuvenite potrivit legii, pentru imbunatatirile necesare si utile aduse imobilului.

Totodata, se prevede ca restituirea pretului actualizat sau, dupa caz, a pretului de piata se face de catre Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, in temeiul hotararilor judecatoresti, ramase definitive si irevocabile, prin care s-a dispus restituirea pretului actualizat platit de chirias, in cazul desfiintarii contractelor incheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, a pretului de piata al imobilelor, in cazul desfiintarii contractelor incheiate cu respectarea prevederilor Legii nr. 112/1995, cu modificarile ulterioare.