In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 54 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articolul 1
Obiective


(1) Prezenta hotarare are ca obiectiv prevenirea producerii deseurilor de echipamente electrice si electronice, denumite in continuare DEEE, precum si reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestora, astfel incat sa se reduca volumul de deseuri eliminate.
(2) Prezenta hotarare urmareste imbunatatirea performantelor privind protectia mediului si sanatatea populatiei ale tuturor celor implicati in ciclul de viata al echipamentelor electrice si electronice, ca de exemplu: producatori, importatori, distribuitori, consumatori si, in mod deosebit, ale acelor operatori economici care sunt direct implicati in colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

Articolul 2
Domeniul de aplicare


(1) Prezenta hotarare se aplica echipamentelor electrice si electronice apartinand categoriilor prevazute in anexa nr. 1A, cu conditia ca acestea sa nu fie parte componenta a unui alt tip de echipament care nu intra sub incidenta prezentei hotarari.
(2) In anexa nr. 1B este prevazuta lista cu produsele care trebuie luate in considerare in sensul prezentei hotarari si care sunt cuprinse in categoriile enumerate in anexa nr. 1A.
(3) Prezenta hotarare se aplica fara a se aduce atingere legislatiei nationale privind cerintele de securitate si sanatate, precum si legislatiei nationale privind gestionarea deseurilor.
(4) Fac exceptie de la prevederile prezentei hotarari echipamentele care au legatura cu protectia intereselor privind securitatea nationala, armele, munitiile si materialele de razboi.
(5) Echipamentele similare celor prevazute la alin. (4), care nu sunt destinate scopurilor cu specific militar, se supun prevederilor prezentei hotarari.

Articolul 3
Definitii


In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) echipamente electrice si electronice sau EEE — echipamentele a caror functionare corespunzatoare depinde de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si de masurare a acestor curenti si campuri, din categoriile prevazute in anexa nr. 1A si proiectate pentru a fi utilizate la o tensiune mai mica sau egala cu 1.000 volti curent alternativ sau 1.500 volti curent continuu;
b) deseuri de echipamente electrice si electronice sau DEEE — echipamentele electrice si electronice care constituie deseuri potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv toate componentele, subansamblurile si produsele consumabile, parte integranta a echipamentelor in momentul in care acestea devin deseuri;
c) prevenire — masurile care urmaresc reducerea cantitatii si nocivitatii pentru mediu a DEEE si a materialelor si substantelor pe care acestea le contin;
d) reutilizare — orice operatiune prin care DEEE sau componentele acestora sunt utilizate in acelasi scop pentru care au fost concepute, inclusiv utilizarea in continuare a echipamentelor sau componentelor acestora predate la punctele de colectare, la distribuitori, la reciclatori ori la producatori;
e) reciclare — reprelucrarea, intr-un proces de productie, a materialelor continute in deseuri, in scop similar celui initial sau in alte scopuri, cu exceptia valorificarii energetice. Prin valorificarea de energie se intelege utilizarea deseurilor combustibile pentru producerea de energie prin incinerare directa, impreuna cu alte deseuri sau separat, dar cu valorificarea caldurii;
f) valorificare — oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2B la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) eliminare — oricare dintre operatiunile aplicabile prevazute in anexa nr. 2A la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) tratare — orice operatiune efectuata dupa predarea DEEE unei instalatii pentru depoluare, demontare, sfaramare, valorificare sau pregatire pentru eliminare, precum si orice alta operatiune efectuata pentru valorificarea si/sau eliminarea DEEE;
i) producator — orice persoana, indiferent de tehnica de vanzare utilizata, inclusiv prin comunicare la distanta potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta, republicata, cu modificarile ulterioare, care:
1. fabrica si vinde echipamente electrice si electronice sub propria marca;
2. revinde sub propria marca echipamente produse de alti furnizori, un revanzator nefiind considerat „producator”, atunci cand marca producatorului figureaza pe echipament conform pct. 1; sau
3. importa ori exporta EEE, cu titlu profesional, in sau din Romania ori un alt stat membru al Uniunii Europene. Persoana fizica sau juridica ce asigura exclusiv o finantare in cadrul ori ca urmare a unui acord de finantare nu este considerata „producator” decat daca desfasoara totodata una dintre activitatile prevazute la lit. i);
j) distribuitor — orice persoana care furnizeaza cu titlu comercial echipamente electrice si electronice partii care urmeaza sa le utilizeze;
k) DEEE provenite de la gospodarii particulare — DEEE provenite de la gospodarii particulare si din surse comerciale, industriale, institutionale si din alte surse, care, datorita naturii si cantitatii lor, sunt similare celor provenite de la gospodarii particulare;
l) substanta sau amestec periculos — orice substanta sau amestec care trebuie considerata/considerat periculoasa/periculos potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase;
m) contract de finantare — orice acord sau contract de imprumut, leasing, inchiriere ori vanzare referitor la orice echipament, indiferent de faptul ca acordul ori contractul respectiv sau orice acord ori contract colateral prevede sau nu efectuarea ori posibilitatea efectuarii unui transfer de proprietate privind echipamentul in cauza;
n) introducere pe piata nationala a unui echipament electric sau electronic — actiunea de a face disponibil pe piata, pentru prima data, contra cost sau gratuit, un echipament electric ori electronic in vederea distribuirii si/sau utilizarii. Echipamentele fabricate exclusiv pentru un operator economic care isi aplica denumirea/marca pe echipament se considera a fi introduse pe piata nationala de catre acesta;
o) sistemul unul la unul — sistem prin care, la achizitionarea unui EEE, se preia un DEEE de tip echivalent, indeplinind aceleasi functii ca echipamentul furnizat;
p) perioada de garantare — intervalul de timp, stabilit in documente tehnice normative sau declarat de catre producator, in cadrul caruia produsele de folosinta indelungata trebuie sa isi mentina caracteristicile functionale, daca au fost respectate conditiile de transport, manipulare, depozitare si exploatare, la sfarsitul caruia se considera ca un echipament electric si electronic devine deseu;
q) organizatie colectiva — operator economic constituit in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, autorizat de catre Ministerul Mediului si Padurilor potrivit prevederilor art. 7 alin. (7) cu scopul preluarii si ducerii la indeplinire a obligatiilor producatorilor de echipamente electrice si electronice sau ale reprezentantilor autorizati care actioneaza in numele producatorilor cu privire la gestionarea deseurilor din echipamente electrice si electronice;
r) deseuri istorice — DEEE provenite de la echipamentele electrice si electronice introduse pe piata nationala inainte de 1 ianuarie 2007;
s) echipamente electrice si electronice destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare — EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare, EEE destinate utilizatorilor comerciali, industriali, institutionali, dar si altor utilizatori, atunci cand cantitatea si natura acestora sunt similare cu cele ale EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare, precum si EEE care, datorita cantitatii, nu sunt similare EEE destinate folosintei in cadrul gospodariilor particulare la data introducerii acestora pe piata, dar a caror cantitate devine comparabila cu aceea a DEEE provenite din gospodariile particulare din punctul de vedere al potentialului de generare a deseurilor.

Articolul 4
Proiectarea produsului


(1) Producatorii introduc in fabricatie acele EEE ale caror proiecte iau in consideratie urmatoarele aspecte: a) sa faciliteze operatiunile de demontare si valorificare a componentelor;
b) sa prevada posibilitati de reutilizare si reciclare a DEEE, a componentelor si materialelor lor.
(2) Este interzis producatorilor sa obstructioneze reutilizarea DEEE prin impunerea unor caracteristici specifice de proiectare sau prin procedee specifice de fabricare, cu exceptia cazului in care aceste caracteristici specifice de proiectare ori procedee specifice de fabricare prezinta avantaje determinante in ceea ce priveste protectia mediului si/sau cerintele de securitate.

Articolul 5
Colectarea selectiva

(1) In vederea colectarii selective a DEEE provenite de la gospodariile particulare, autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale au urmatoarele obligatii:
a) de a organiza, de a gestiona si de a coordona colectarea separata a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodariile particulare, inclusiv a celor care nu contin componentele esentiale sau a celor care contin alte deseuri decat DEEE, si transportul acestora la punctele de colectare prin intermediul serviciului public de salubrizare, in conformitate cu prevederile Legii serviciului de salubrizare a localitatilor nr. 101/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ca deseuri municipale cod 20.01, sau prin incredintarea colectarii DEEE, daca nu fac obiectul colectarii prin serviciul de salubrizare, catre un operator economic colector autorizat de catre agentia judeteana pentru protectia mediului, ca deseuri de la echipamente electrice si electronice cod 16.02, cu respectarea prevederilor legale in vigoare; b) de a stabili si de a comunica agentiei judetene pentru protectia mediului modalitatea si frecventa de colectare a DEEE de la gospodariile particulare, prin intermediul operatorului de salubritate sau prin intermediul unui alt operator economic autorizat pentru colectarea de DEEE, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari si atunci cand apar modificari. Frecventa de colectare trebuie sa fie de cel putin o data pe trimestru;
c) de a preda DEEE colectate catre producatorii sau organizatiile colective ale acestora in vederea realizarii tratarii/reciclarii DEEE colectate in conformitate cu prevederile prezentei hotarari. Autoritatile executive ale unitatilor administrativ-teritoriale pot solicita producatorilor/organizatiilor colective acoperirea costurilor reale de colectare, transport pana la punctele de colectare si stocare temporara a DEEE, dar nu mai mult decat taxa/tariful unitar stabilita/stabilit pentru serviciul de salubritate pentru populatie;
d) de a asigura existenta si functionarea cel putin a unui punct de colectare selectiva a DEEE provenite de la gospodariile particulare la 50.000 de locuitori, dar nu mai putin de un punct de colectare in fiecare localitate;
e) de a asigura evidenta DEEE intrate si iesite din punctele de colectare prevazute la lit. d) si de a raporta anual datele agentiilor judetene pentru protectia mediului. Modul de evidenta si de raportare a informatiilor se stabileste prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(2) Se interzice eliminarea prin depozitare finala a DEEE.
(3) Punctele de colectare prevazute la alin. (1) lit. d) se amplaseaza in locuri si la distante care sa asigure un acces usor, tinandu-se seama in special de densitatea populatiei.
(4) Punctele de colectare prevazute la alin. (1) lit. d) au obligatia de a prelua, cel putin gratuit, deseurile de echipamente electrice si electronice de la detinatori si distribuitori.
(5) La furnizarea unui produs nou, la solicitarea cumparatorului, distribuitorii sunt obligati sa preia DEEE in sistem unul la unul, fara a solicita plata, in aceleasi conditii precum cele de livrare a produsului nou, daca echipamentul este de tip echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca si echipamentul nou furnizat.
(6) Obligatia prevazuta la alin. (5) nu se aplica daca echipamentul nu contine componentele esentiale sau in cazul in care echipamentul contine alte deseuri de cat DEEE.
(7) DEEE preluate potrivit alin. (5) pot fi ulterior predate catre punctele municipale de colectare, cel putin gratuit, ori catre producatori sau catre organizatiile colective ale acestora pentru tratare si reciclare, cu exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime.
(8) Fara a prejudicia aplicarea prevederilor alin. (1) lit. d) si alin. (5), producatorii pot organiza si exploata sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodariile particulare, in scopul respectarii obiectivelor prezentei hotarari.
(9) Luandu-se in consideratie normele in materie de sanatate si securitate, DEEE care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare pot fi refuzate la colectare.
(10) Pentru categoria de DEEE prevazute la alin. (9) trebuie respectate prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 901/SB/2005 privind aprobarea masurilor specifice pentru colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice care prezinta riscuri prin contaminare pentru securitatea si sanatatea personalului din punctele de colectare.
(11) Pentru alte tipuri de DEEE decat cele provenite de la gospodariile particulare si fara sa fie prejudiciata aplicarea dispozitiilor art. 9, producatorii sunt obligati sa asigure colectarea acestor deseuri.
(12) Producatorii sunt obligati sa urmareasca ca toate DEEE colectate potrivit prevederilor alin. (1) lit. d), alin. (5) si (8) sa fie transportate la instalatiile de tratare autorizate potrivit art. 6, cu exceptia cazului in care aparatele sunt reutilizate in intregime. Producatorii urmaresc ca reutilizarea preconizata sa nu conduca la incalcarea prevederilor prezentei hotarari, in special ale art. 5 si 6. Colectarea si transportul DEEE colectate selectiv se efectueaza astfel incat sa optimizeze reutilizarea si reciclarea componentelor sau aparatelor intregi care pot fi reutilizate ori reciclate.
(13) In vederea realizarii unei rate medii de colectare selectiva la nivel national de cel putin 4 kg/locuitor/an, producatorii de EEE si organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor vor asigura, anual, colectarea unei cantitati de DEEE reprezentand rata procentuala anuala de colectare selectiva de DEEE pe cap de locuitor provenite de la gospodariile particulare, stabilita potrivit prevederilor alin. (14), aplicata cantitatii de EEE introduse pe piata nationala in anul respectiv.
(14) Ministerul Mediului si Padurilor calculeaza rata anuala exprimata in procente pe baza cantitatilor de EEE introduse pe piata nationala in ultimii 2 ani. Metodologia de calcul al ratei anuale procentuale se stabileste prin ordin al ministrului mediului si padurilor in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare
a prezentei hotarari.
(15) Operatorii economici autorizati pentru operatiuni de colectare a DEEE au obligatia sa respecte cerintele tehnice prevazute la pct. 1 din anexa nr. 3, referitoare la depozitare, inclusiv depozitare temporara, a DEEE colectate.

Articolul 6
Tratarea


(1) Pentru a se asigura respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, tratarea DEEE cuprinde cel putin indepartarea tuturor fluidelor, precum si o tratare selectiva in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.
(2) In scopul asigurarii protectiei mediului se pot adopta norme de calitate minime pentru tratarea DEEE colectate. In acest caz, Ministerul Mediului si Padurilor informeaza Comisia Europeana in vederea publicarii lor.
(3) Operatorii economici efectueaza operatiuni de tratare a DEEE numai daca detin autorizatie de mediu, potrivit legislatiei in vigoare, autorizatie ce va fi obtinuta de catre acestia distinct, pe fiecare categorie de DEEE cuprinsa in anexa nr. 1A, cu indicarea explicita a tipurilor de DEEE tratate.
(4) Operatorii economici autorizati pentru operatiuni de tratare a DEEE au obligatia sa respecte cerintele tehnice prevazute in anexa nr. 2, referitoare la tratarea selectiva a materialelor si componentelor DEEE colectate, precum si cerintele tehnice prevazute in anexa nr. 3, referitoare la depozitarea si tratarea DEEE colectate.
(5) Operatiunea de tratare poate fi realizata, de asemenea, in afara Romaniei sau in afara Uniunii Europene, in masura in care transportul DEEE respecta prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deseuri.
DEEE exportate din Uniunea Europeana nu se iau in calcul pentru indeplinirea obligatiilor si obiectivelor prevazute la art. 7 alin. (1) decat daca exportatorul poate dovedi ca operatiunea de recuperare, reutilizare si/sau reciclare s-a desfasurat in conditii echivalente cu cerintele prevazute in prezenta hotarare.
(6) Se recomanda operatorilor economici care efectueaza operatiuni de tratare a DEEE sa aiba in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 761/2001 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 martie 2001 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem comunitar de management de mediu si audit (EMAS).

Articolul 7
Valorificarea


(1) Producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor au obligatia sa asigure preluarea si valorificarea DEEE colectate selectiv potrivit prevederilor art. 5. Producatorii, organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor si operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare si valorificare a DEEE au obligatia de a indeplini urmatoarele obiective pentru DEEE tratate potrivit prevederilor art. 6:
a) pentru DEEE incluse in categoriile 1 si 10 din anexa nr. 1A:
1. rata de valorificare de minimum 80% din greutatea medie pe aparat;
2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor,
materialelor si substantelor de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
b) pentru DEEE incluse in categoriile 3 si 4 din anexa nr. 1A:
1. rata de valorificare de minimum 75% din greutatea medie pe aparat;
2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor de minimum 65% din greutatea medie pe aparat;
c) pentru DEEE incluse in categoriile 2, 5, 6, 7 si 9 din anexa nr. 1A:
1. rata de valorificare trebuie sa creasca pana la minimum 70% din greutatea medie pe aparat;
2. rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor trebuie sa creasca pana la minimum 50% din greutatea medie pe aparat;
d) pentru lampile cu descarcare in gaz rata de reutilizare si de reciclare a componentelor, materialelor si substantelor trebuie sa creasca pana la minimum 80% din greutatea lampilor.
(2) Actele de reglementare in domeniul protectiei mediului, emise de catre autoritatile competente pentru protectia mediului pentru operatorii economici care desfasoara activitati de tratare si valorificare a DEEE-urilor, prevad cu titlu de obligativitate indeplinirea obiectivelor prevazute la alin. (1).
(3) Operatorii economici care detin autorizatie de mediu pentru desfasurarea de activitati de tratare si valorificare a DEEE trebuie ca, in termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, sa solicite revizuirea autorizatiei de mediu in conformitate cu prevederile prezentei hotarari, in vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la alin. (1).
(4) Valorificarea DEEE se face acordandu-se prioritate reutilizarii echipamentelor intregi.
(5) In scopul urmaririi realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) producatorii sau organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor si operatorii economici autorizati sa desfasoare activitati economice de tratare, valorificare sau eliminare finala nepoluanta a DEEE au obligatia sa tina, intr-un registru constituit special in acest scop, o evidenta a cantitatii de DEEE, de componente, materiale si substante ale acestora la intrarea si iesirea din instalatia de tratare si/sau la intrarea in instalatia de valorificare ori de reciclare. Modul de evidenta a gestionarii si de raportare a informatiilor este stabilit prin ordin al ministrului mediului si padurilor, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(6) Producatorii sau reprezentantii autorizati care actioneaza in numele lor sunt obligati sa organizeze colectarea, valorificarea si reciclarea DEEE, pentru a indeplini obligatiile prevazute la art. 5 alin. (13) si la art. 7 alin. (1), in una dintre urmatoarele modalitati:
a) individual, utilizand propriile resurse, in conformitate cu planul de operare aprobat potrivit prevederilor alin. (7);
b) transferarea acestor responsabilitati, pe baza de contract, catre operatorul economic legal constituit, denumit in continuare organizatie colectiva, autorizata potrivit prevederilor alin. (7).
(7) Procedura si criteriile de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuala si anulare a licentei de operare a organizatiilor colective si de avizare a planului de operare pentru sistemele individuale, precum si modul de calcul al obligatiilor de finantare a deseurilor de echipamente electrice si electronice istorice se stabilesc prin ordin comun al ministrului mediului si padurilor si al ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
(8) Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri propun teme de cercetare pentru dezvoltarea de noi tehnologii de valorificare, tratare si reciclare a DEEE in cadrul programelor sectoriale de cercetare.

ARTICOLUL 8
Finantarea gestionarii DEEE provenite de la gospodariile particulare


(1) Producatorii au obligatia sa asigure finantarea colectarii, tratarii, valorificarii si eliminarii nepoluante a DEEE generate in gospodariile particulare si depozitate la punctele de colectare instituite potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. d) si art. 5 alin. (5) si (8).
(2) Producatorii pot opta sa indeplineasca obligatiile prevazute la art. 5 alin. (13) si la art. 7 alin. (1) individual sau prin intermediul organizatiilor colective.
(3) La introducerea unui EEE pe piata dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, fiecare producator trebuie sa depuna o garantie care sa demonstreze ca va fi finantata gestionarea tuturor DEEE provenite de la EEE introduse pe piata nationala.
(4) Garantia finantarii operatiunilor prevazute la alin. (1) pentru producatorii de EEE consta, in conditiile legii, in:
a) scrisoare de garantie bancara sau cont bancar blocat pus la dispozitia Administratiei Fondului pentru Mediu, denumita in continuare AFM, pentru perioada de garantare, a carei valoare reprezinta costurile reale ale finantarii operatiunilor prevazute la alin. (1) pentru EEE introduse pe piata nationala, corectate cu dobanda ROBOR la luna +5%; sau
b) polita de asigurare de reciclare incheiata cu o societate de asigurari, al carei beneficiar, la sfarsitul perioadei de garantare, este AFM, avand o valoare care acopera costurile reale ale finantarii operatiunilor prevazute la alin. (1), corectate cu dobanda ROBOR la luna +5%; sau
c) aderarea la una dintre organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor, autorizate conform art. 7 alin. (7).
(5) Fiecare organizatie colectiva care actioneaza in numele producatorilor, autorizata conform art. 7 alin. (7), este obligata sa constituie un provizion pentru perioada ramasa din perioada de garantare, care acopera sumele necesare finantarii operatiilor prevazute la alin. (1), pentru DEEE provenite de la produsele introduse pe piata nationala dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari de catre producatorii care au aderat la organizatia colectiva care si-au incetat activitatea.
(6) Sumele constituite potrivit alin. (5) se folosesc de catre organizatiile colective exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor de gestionare a DEEE provenind din echipamente puse pe piata dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, ai caror producatori au avut contract de transfer de responsabilitate cu organizatia colectiva respectiva si care si-au incetat activitatea.
(7) Fiecare organizatie colectiva care actioneaza in numele producatorilor, autorizata conform art. 7 alin. (7), este obligata sa constituie o garantie sau, dupa caz, sa actualizeze valoarea acesteia, pana cel tarziu la data de 31 decembrie a anului in care a desfasurat activitatea, care sa acopere provizioanele constituite potrivit alin. (5), care se incaseaza de catre Administratia Fondului pentru Mediu, in conditiile legii, in caz de incetare a activitatii si care consta in:
a) scrisoare de garantie bancara sau cont bancar blocat pus la dispozitia AFM; sau
b) polita de asigurare de reciclare incheiata cu o societate de asigurari, al carei beneficiar este AFM.
(8) Finantarea deseurilor istorice provenite de la gospodariile particulare se face de catre producatorii existenti pe piata nationala, in cadrul sistemului pentru care a optat potrivit alin. (2), proportional cu cota de piata, in cadrul categoriei din care face parte EEE introdus pe piata, astfel:
a) organizatiile colective care actioneaza in numele producatorilor sunt obligate sa finanteze operatiile prevazute la alin. (1) pentru toate deseurile istorice colectate la punctele de colectare instituite potrivit dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. d) si art. 5 alin. (5) si (8);
b) producatorii care opteaza sa indeplineasca in mod individual obligatia prevazuta la alin. (1) trebuie sa finanteze operatiile prevazute la alin. (1) pentru o cantitate de deseuri istorice din categoria din care fac parte EEE introduse pe piata, care se stabileste si se comunica anual de catre Ministerul Mediului si Padurilor potrivit prevederilor ordinului prevazut la art. 7 alin. (7).
(9) Metodologia de constituire si gestionare a garantiei prevazute la alin. (4) lit. a) si b) si alin. (7) se stabileste potrivit prevederilor art. 9 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
(10) Costurile de colectare, tratare si eliminare nepoluanta nu se evidentiaza separat la momentul vanzarii de noi produse.
(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (10), pana la data de 13 februarie 2011, la vanzarea de noi produse, producatorii pot informa cumparatorii in legatura cu costurile de colectare, tratare si eliminare nepoluanta a DEEE provenite din produsele prevazute in anexa nr. 1A, cu exceptia produselor din categoria 1 a aceleiasi anexe, pentru care data pana la care producatorii pot informa cumparatorii in legatura cu aceste informatii este 13 februarie 2013. Costurile astfel evidentiate nu trebuie sa depaseasca costurile reale generate de operatiunile de colectare, tratare si eliminare nepoluanta.
(12) Sumele colectate de organizatiile colective de la producatori, reprezentand costurile prevazute la alin. (10), se folosesc exclusiv pentru finantarea operatiunilor de colectare, manipulare, transport, tratare, valorificare si eliminare nepoluanta a DEEE provenite de la gospodariile particulare si pentru finantarea campaniilor de educare si informare a consumatorilor cu privire la operatiunile de colectare a DEEE, in conditiile legii.
(13) Producatorii care furnizeaza EEE prin mijloace de comunicare la distanta sunt obligati sa respecte cerintele prezentului articol pentru echipamentul furnizat in statul membru al Uniunii Europene in care domiciliaza cumparatorul echipamentului respectiv.

ARTICOLUL 9
Finantarea gestionarii DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare


(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, costurile legate de colectarea, tratarea, valorificarea si eliminarea nepoluanta a DEEE provenite de la utilizatori, altii decat gospodariile particulare, si generate de produsele introduse pe piata se suporta de catre producatori.
(2) Pentru deseurile istorice, finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de catre producatori, dupa cum urmeaza:
a) in cazul deseurilor istorice inlocuite cu echipamente noi echivalente sau cu echipamente noi care indeplinesc aceeasi functie, finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de producatorii acestor produse la introducerea lor pe piata. Utilizatorii, altii decat gospodariile particulare, pot sa participe, partial sau in totalitate, la finantarea costurilor degestionare a acestei categorii de deseuri;
b) in cazul altor deseuri istorice decat cele prevazute la lit. a), finantarea costurilor de gestionare trebuie sa fie asigurata de utilizatori, altii decat gospodariile particulare.
(3) Fara sa se incalce prevederile prezentei hotarari, producatorii si utilizatorii, altii decat gospodariile particulare, pot incheia acorduri care stabilesc alte metode de finantare.

ARTICOLUL 10
Informatii pentru utilizatori


(1) Producatorii sunt obligati sa furnizeze utilizatorilor de EEE din gospodariile particulare toate informatiile necesare in legatura cu:
a) obligatia de a nu elimina DEEE ca deseuri municipale nesortate si de a colecta selectiv aceste DEEE;
b) sistemele de predare si colectare puse la dispozitia lor;
c) rolul utilizatorilor in reutilizarea, reciclarea si celelalte forme de valorificare a DEEE;
d) efectele potentiale asupra mediului si sanatatii umane ca urmare a prezentei substantelor periculoase in echipamentele electrice si electronice;
e) semnificatia simbolului prevazut in anexa nr. 4.
(2) Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, precum si autoritatile administratiei publice locale promoveaza si cofinanteaza campanii de informare si educare a consumatorilor pentru a-i incuraja sa faciliteze procesul de colectare, reutilizare, tratare si valorificare a DEEE.
(3) In scopul reducerii la minimum a eliminarii DEEE ca deseuri municipale nesortate si pentru a facilita colectarea lor selectiva, producatorii trebuie sa aplice simbolul prevazut in anexa nr. 4 pe echipamentele electrice si electronice introduse pe piata dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari.
(4) In cazul in care, datorita dimensiunii echipamentului sau modului de functionare a acestuia, aplicarea simbolului pe echipament nu este posibila, simbolul respectiv trebuie aplicat pe ambalaj, pe instructiunile de utilizare si pe certificatul de garantie al echipamentului electric si electronic in cauza.
(5) Toate informatiile prevazute la alin. (1) si (3) sunt furnizate de catre producatori si/sau distribuitori in instructiunile de utilizare sau la punctul de vanzare.

ARTICOLUL 11
Informatii pentru instalatiile de tratare


(1) Pentru a facilita reutilizarea si tratarea adecvata si in conditii de protectie a mediului a DEEE, precum si intretinerea, imbunatatirea, repararea si reciclarea acestora, producatorii sunt obligati sa furnizeze, pentru fiecare tip nou de EEE introdus pe piata, in termen de un an de la introducerea pe piata a echipamentului, informatii referitoare la reutilizare si tratare.
(2) Pentru tipurile de EEE noi introduse pe piata nationala de mai mult de un an, producatorii sunt obligati sa furnizeze, la cerere, informatiile prevazute la alin. (1) centrelor de reutilizare, instalatiilor de tratare si reciclare, sub forma de manuale pe suport hartie sau in format electronic.
(3) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la componentele si materialele ce intra in componenta EEE, precum si localizarea substantelor si amestecurilor periculoase continute in aceste echipamente.
(4) Producatorii de EEE au obligatia de a pune informatiile prevazute la alin. (2) la dispozitia centrelor de reutilizare, instalatiilor de tratare si de reciclare, sub forma unor manuale, pe suport hartie sau in format electronic ori pe pagina proprie de internet, in termenul prevazut la alin. (1).
(5) Producatorii care introduc pe piata EEE trebuie sa poata fi identificati in mod clar prin etichetele aplicate pe echipamente.
(6) Un marcaj specific va trebui sa arate faptul ca echipamentele au fost introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006. Prevederile referitoare la marcajul specific sunt stabilite de prevederile Ordinului ministrului mediului si gospodariri apelor, al ministrului economiei si comertului si al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor nr. 556/435/191/2006 privind marcajul specific aplicat echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata dupa data de 31 decembrie 2006.

ARTICOLUL 12
Informatii si intocmirea de rapoarte

(1) Ministerul Mediului si Padurilor intocmeste un registru al producatorilor, in care sunt centralizate anual informatii, inclusiv estimari, cu privire la:
a) cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata nationala;
b) cantitatile si categoriile de EEE care au fost colectate prin toate mijloacele si reutilizate, reciclate si recuperate;
c) greutatea sau numarul deseurilor colectate exportate.
(2) Producatorii au obligatia de a se inscrie in registrul mentionat la alin. (1), primind un numar de inregistrare ce va fi comunicat de catre acestia tuturor retelelor comerciale prin care sunt distribuite si vandute EEE.
(3) Pot introduce pe piata EEE numai producatorii inregistrati in registrul prevazut la alin. (1).
(4) Producatorii de EEE au obligatia sa furnizeze informatii despre cantitatile si categoriile de EEE introduse pe piata nationala, conform cerintelor prevazute la alin. (1).
(5) Producatorii care furnizeaza EEE tranzactionate prin mijloace de comunicare la distanta transmit Ministerului Mediului si Padurilor informatii in conformitate cu cerintele prevazute la alin. (4) si la art. 8 alin. (13).
(6) Ministerul Mediului si Padurilor transmite informatiile Comisiei Europene o data la 2 ani, in termen de 18 luni de la sfarsitul perioadei acoperite de raportare. Sunt avute in vedere in special operatiunile de tratare prevazute la art. 6 alin. (5).
(7) Ministerul Mediului si Padurilor transmite Comisiei Europene, o data la 3 ani, un raport privind aplicarea prevederilor prezentei hotarari. Acest raport se redacteaza pe baza Deciziei 2004/249/CE a Comisiei din 11 martie 2004 privind un chestionar pentru elaborarea rapoartelor statelor membre cu privire la punerea in aplicare a Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE).
Raportul este pus la dispozitia Comisiei Europene in termen de 9 luni de la sfarsitul perioadei de 3 ani la care acesta se refera.
(8) Operatorii economici care comercializeaza sau cumpara, primesc prin donatie ori receptioneaza prin alte mijloace in vederea vanzarii sau pentru uz propriu echipamente electrice si electronice, precum si institutiile publice si private care cumpara, primesc prin donatie ori receptioneaza prin alte mijloace pentru uz propriu EEE sunt obligati/obligate sa solicite producatorilor numarul de inregistrare din registrul producatorilor si importatorilor de echipamente electrice si electronice, constituit potrivit prevederilor alin. (1).
(9) Sunt interzise comercializarea si utilizarea EEE provenite de la producatori care nu respecta normele instituite de prezenta hotarare.

ARTICOLUL 13
Inspectia si controlul. Sanctiuni

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) si alin. (2),
cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a), c)—e), alin. (5), (7) si (12), art. 7 alin. (5), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) si (2), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 7 alin. (3), art. 8 alin. (13), art. 10 alin. (3)—(5), art. 11 alin. (5) si (6), art. 12 alin. (8) si (9), cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;
d) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (13) si (15), art. 6 alin. (4) si (5), art. 7 alin. (1) si (6), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) si (2), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei si cu suspendarea temporara a activitatii operatorului economic pana la conformarea cu prevederile prezentei hotarari;
e) nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (3), (5), (7), (8) si
(12), cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al:
a) Garzii Nationale de Mediu, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (1) lit. a), b), c), d) si e), alin. (2), (5), (7), (12) si (13), art. 6 alin. (4) si (5), art. 7 alin. (1), (3), (5) si (6), art. 8 alin. (1), (3), (5), (7), (8), (12) si (13), art. 9 alin. (1) si (2), art. 10 alin. (1) si (5), art. 11 alin. (1) si (2), art. 12 alin. (8) si (9);
b) Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pentru nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (3), (4) si (5), art. 11 alin. (5) si (6), art. 12 alin. (8).
(3) Dispozitiile referitoare la contraventiile prevazute la alin. (1) si (2) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ARTICOLUL 14
Dispozitii finale


(1) De la 1 decembrie 2010, la articolul 3, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„l) substanta sau amestec periculos — orice amestec care trebuie considerat periculos in temeiul Hotararii Guvernului nr. 937/2010 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata a preparatelor periculoase sau orice substanta care indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase sau categorii de pericol mentionate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor:
1. clasele de pericol 2.1—2.4, 2.6, 2.7 si 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A—F;
2. clasele de pericol 3.1—3.6, 3.7 — efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 — alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
3. clasa de pericol 4.1;
4. clasa de pericol 5.1;”.
(2) De la 1 iunie 2015, la articolul 3, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
l) substanta sau amestec periculos — orice substanta sau amestec care indeplineste criteriile pentru oricare dintre urmatoarele clase ori categorii de pericol stabilite in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor:
1. clasele de pericol 2.1—2.4, 2.6, 2.7 si 2.8 tipurile A si B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 categoriile 1 si 2, 2.14 categoriile 1 si 2, 2.15 tipurile A—F;
2. clasele de pericol 3.1—3.6, 3.7 — efecte adverse asupra functiei sexuale si a fertilitatii sau asupra dezvoltarii, 3.8 — alte efecte decat efectele narcotice, 3.9 si 3.10;
3. clasa de pericol 4.1;
4. clasa de pericol 5.1;”.
(3) Anexele nr. 1A, 1B, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ARTICOLUL 15
La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 491 din 10 iunie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezenta hotarare transpune Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 37 din 13 februarie 2003, Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 decembrie 2003 de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 31 decembrie 2003, precum si prevederile art. 5 din Directiva 2008/112/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 decembrie 2008 de modificare a directivelor 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE ale Consiliului si a directivelor 2000/53/CE, 2002/96/CE si 2004/42/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului, pentru a le adapta Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si a amestecurilor, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 345 din 23 decembrie 2008.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Constrasemneaza:
Ministrul mediului si padurilor,
László Borbély
Ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri,
Ion Ariton
Șeful Departamentului pentru Afaceri Europene,
Bogdan Manoiu
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor,
Angela Toncescu
Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor,
Constantin Cerbulescu
Bucuresti, 13 octombrie 2010.
Nr. 1.037.Nota Avocatnet.ro: Puteti consulta Anexele 1-4 la HG nr. 1037/2010, in fisierul atasat.