In conformitate cu art. 258 primul paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, Comisia Europeana a emis avizul motivat privind un caz de „infringement”, referitor la faptul ca, prin stabilirea unor perioade de vanatoare care nu asigura un regim complet de protectie, Romania nu si-a indeplinit obligatiile prevazute la art. 7 alin. (4) din Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea pasarilor salbatice (versiunea codificata). In aceste conditii, Comisia Europeana invita Romania sa ia masurile necesare pentru a se conforma avizului motivat pana la data de 1 decembrie 2010, sub sanctiunea declansarii procedurii de infringement impotriva Romaniei cu consecinte deosebite, atat financiare, cat si administrative. Fauna salbatica de interes cinegetic din Romania este resursa naturala regenerabila si constituie bun public de interes national si international. Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de catre Ministerul Mediului si Padurilor pe fonduri cinegetice, direct sau prin licitatie publica.

Actiunea de atribuire pentru aproximativ 1.400 de fonduri cinegetice, la care contractele de gestionare expira in luna
noiembrie 2010, trebuie realizata in conditiile unor prevederi legale clare. Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, contine termeni care nu exista in literatura juridica, iar unele prevederi sunt discriminatorii prin faptul ca nu se aplica un tratament unitar tuturor categoriilor de gestionari si favorizeaza doar una dintre cele 6 cate sunt in prezent.

Modul actual de calcul al tarifelor de gestionare si de pornire la licitatie descurajeaza managementul performant si determina in acelasi timp venituri mici pentru bugetul de stat, pentru fondul de mediu si pentru proprietarii erenurilor.
Schimbarea modului de calcul al tarifelor de gestionare avand ca unic criteriu potentialul cinegetic al terenurilor, si nu nivelul cotelor de recolta astfel cum este prevazut in prezent in Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, va determina o gestionare superioara a vanatului si venituri crescute pentru bugetul de stat, pentru fondul de mediu si pentru proprietarii terenurilor.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si xtraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. — Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, litera l) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„l) gestionar consacrat — persoana juridica romana, licentiata in conditiile legii, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a avut calitatea de gestionar in contractul de gestionare anterior organizarii atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a incetat din culpa sa; isi manifesta intentia de a gestiona in continuare fauna cinegetica de pe fondul cinegetic respectiv, nu inregistreaza datorii privind plata tarifului de gestionare si accepta tariful de
gestionare;”.

2. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. — (1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizeaza de catre administrator pe fonduri cinegetice, prin urmatoarele modalitati:
a) direct;
b) prin licitatie publica, pentru fondurile cinegetice neatribuite in conditiile prevazute la lit. a).
(2) Atribuirea directa prevazuta la alin. (1) lit. a) se realizeaza pentru urmatoarele categorii de fonduri cinegetice:
a) fondurile cinegetice pentru care proprietarii, persoane fizice si/sau juridice, inclusiv unitatile administrativ-teritoriale, individual ori intr-o asociatie legal constituita in scopul propunerii gestionarului faunei cinegetice, fac dovada ca au in proprietate terenuri care reprezinta peste 50% din suprafata fiecarui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizeaza in favoarea gestionarului propus de catre proprietarii terenurilor, pentru o perioada de 10 ani;
b) fondurile cinegetice neatribuite in conditiile prevazute la lit. a) se atribuie, in conditiile legii, dupa cum urmeaza:
1. organizatiilor vanatoresti care la data atribuirii gestioneaza cel putin 5 fonduri cinegetice li se atribuie, in calitate de gestionari consacrati, la cerere, cate 5 fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestioneaza si au ramas neatribuite. Dupa atribuirea celor 5 fonduri cinegetice, li se mai atribuie direct inca 50% din numarul fondurilor cinegetice pe care le-au gestionat si au ramas neatribuite;
2. organizatiilor vanatoresti, institutiilor de invatamant de stat care au ca discipline de studiu vanatul si vanatoarea si institutiilor de stat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic, care la data atribuirii
gestioneaza pana la 5 fonduri cinegetice, in calitate de gestionari consacrati, li se atribuie in gestiune, la cerere,
aceleasi fonduri cinegetice ramase neatribuite direct;
3. administratorului padurilor proprietate publica a statului, in calitate de gestionar consacrat, i se atribuie, la cerere, 200 de fonduri cinegetice dintre cele pe care le gestioneaza si au ramas neatribuite direct si 50% din restul fondurilor cinegetice pe care le-a gestionat si au ramas neatribuite;
c) fondurile cinegetice care nu au fost atribuite in conditiile prevazute la lit. a) si b), pentru care statul este proprietar al fondului funciar in suprafata mai mare de 50% din suprafata fiecarui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se poate realiza pentru institutiile de stat care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica in domeniul cinegetic si pentru institutiile de invatamant de stat care au ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea.
(3) Numarul fondurilor cinegetice rezultat prin aplicarea procentelor prevazute la alin. (2) lit. b) se rotunjeste in plus, daca este cazul, pana la nivel de numar intreg.
(4) Atribuirea dreptului de gestionare se realizeaza ori de cate ori este cazul, ca urmare a incetarii contractelor anterioare de gestionare a fondurilor cinegetice, din orice motive.

3. La articolul 9, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (4) si (5), cu urmatorul cuprins:
„(4) Plata tarifului de gestionare pentru situatiile in care contractul de gestionare inceteaza in cursul sezonului de
vanatoare se face proportional cu numarul de zile calendaristice din sezonul de vanatoare in care fiecare gestionar are in gestiune fauna cinegetica, independent de nivelul realizarii cotelor de recolta, dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada cuprinsa intre inceputul sezonului de vanatoare si data predarii-preluarii gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic in cauza se achita de catre gestionarul titular al contractului de gestionare care a incetat;
b) pentru perioada cuprinsa intre data predarii-preluarii gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic in cauza si
sfarsitul sezonului de vanatoare se achita de catre gestionarul titular al noului contract de gestionare.
(5) Gestionarii care au in gestiune fonduri cinegetice pot face, de comun acord, schimb de gestiuni, cu avizul administratorului fondului cinegetic national. Schimbul se realizeaza cu pastrarea clauzelor cuprinse in contractele initiale, modificandu-se doar titularii de contracte prin acte aditionale incheiate intre administrator si gestionarii in cauza.”

4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 10. — In vederea crearii si stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, in conformitate cu prevederile prezentei legi, statul roman, in calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a).”

5. Articolul 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. — (1) Fiecare institutie de invatamant de stat care are ca disciplina de studiu vanatul si vanatoarea are dreptul de a gestiona in scop didactic cate un fond cinegetic din judetul in care aceasta isi are sediul sau din judetele limitrofe.
(2) Institutiile de invatamant superior de stat care au in programa, ca disciplina de studiu, cel putin 2 ani, vanatul si
vanatoarea au dreptul de a gestiona in scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din judetul in care acestea isi au sediul sau din judetele limitrofe.”

6. La articolul 12, dupa alineatul (9) se introduc doua noi alineate, alineatele (10) si (11), cu urmatorul cuprins:
„(10) Organizatiile vanatoresti care incheie contracte de gestionare a faunei cinegetice in conditiile prezentei legi au obligatia ca in termen de maximum 90 de zile de la incheierea contractelor de gestionare sa detina un numar de vanatori inscrisi in evidentele proprii, de cel putin 50% din numarul maxim de vanatori determinat in functie de suprafata fondului de vanatoare in cauza si de suprafata minima prevazuta la art. 5 alin. (3).
(11) Neindeplinirea conditiei prevazute la alin. (10) determina rezilierea de drept a contractului de gestionare, fara alte proceduri prealabile.”

7. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, in conditiile art. 8 alin. (2), precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publica, in conditiile art. 8 alin. (1) lit. b), se stabilesc potrivit modului de calcul prevazut in anexa nr. 3.
(3) Daca suprafata productiva din cuprinsul fondurilor cinegetice sufera modificari, tarifele de gestionare se
actualizeaza prin acte aditionale pana la data de 15 martie a sezonului de vanatoare in curs.”

8. La articolul 15 alineatul (4), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care detin individual suprafete de teren mai mari de 50 ha;”.

9. La articolul 15, alineatele (5) si (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(5) Plata se face de catre gestionar, la solicitarea persoanelor fizice si/sau juridice care fac dovada proprietatii terenurilor, in conditiile legii.
(6) Sumele datorate proprietarilor si administratorilor terenurilor proprietate publica a statului se stabilesc in functie de:
a) categoria de folosinta a terenului avut in proprietate sau in administrare;
b) ponderea suprafetei de teren avute in proprietate sau in administrare in suprafata totala a categoriei de folosinta respective din fondul cinegetic;
c) valoarea corespunzatoare tarifului de gestionare pentru suprafata totala a categoriei de folosinta respective din fondul cinegetic.”

10. La articolul 28 alineatul (4), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(4) Permisul de vanatoare temporar se elibereaza de catre gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea:”.
11. La anexa nr. 1 litera A, punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Nota Avocatnet.ro: Puteti consulta aceasta modificare in fisierul 1, atasat.

12. La anexa nr. 1 litera B, punctele 3, 6, 12, 13, 15, 16, 21, 27, 29, 33, 35 si 36 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

Nota Avocatnet.ro: Puteti consulta aceasta modificare in fisierul 2, atasat.

13. La anexele nr. 1 si 2, coloana 3 denumita „Valoarea de calcul al tarifului de gestionare (euro)” se elimina.

14. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, avand continutul prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II. — Tarifele de gestionare prevazute in contractele de gestionare aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se actualizeaza, prin acte aditionale, dupa cum urmeaza:
a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultata din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitatie publica, tariful de gestionare reprezinta valoarea cea mai mare dintre valoarea reiesita din licitatie si valoarea rezultata din calculul realizat potrivit prevederilor art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. III. — Prevederile art. I pct. 12 se aplica incepand cu sezonul de vanatoare 15 mai 2011—14 mai 2012.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul mediului si padurilor,
László Borbély
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 17 noiembrie 2010.
Nr. 102.

___
Nota Avocatnet.ro: Puteti consulta Anexa acestei OUG in fisierul 3, atasat.