OUG nr. 29/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 200 din 22 martie.

Actul normativ se aplica contribuabililor, persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, indiferent de modul de organizare.

Pentru obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, organele fiscale competente pot acorda, la cererea contribuabilului, inlesniri sub forma esalonarii la plata pe o perioada de cel mult 5 ani.

Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

Pentru ce obligatii fiscale nu se acorda esaloanare?

Esalonarea la plata nu se acorda pentru:
a) obligatiile fiscale care fac obiectul esalonarilor la plata in suma totala mai mica decat limita stabilita prin norme metodologice
b) obligatiile fiscale care au facut obiectul unei esalonari acordata in temeiul prezentei ordonante de urgenta, care si-a pierdut valabilitatea;
c) obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala cu termene de plata dupa data eliberarii certificatului de atestare fiscala;
d) creantele stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit legii;
e) obligatiile fiscale care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art.116 din Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
f) obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii, acord sau alt act administrativ similar, potrivit legii;
g) impozite, taxe si alte sume ce se declara, potrivit legii, in vama;
h) amenzile de orice fel care se fac venit la bugetul de stat.

*Criteriile de determinare a perioadei de esalonare la plata se stabilesc prin norme metodologice.

Conditii de acordare
Pentru acordarea esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, contribuabilii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, conform vectorului fiscal;
b) sa se afle in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti, conform criteriilor economico-financiare prevazute in normele metodologice;
c) sa aiba constituita garantia prevazuta
d) sa nu se afle in procedura insolventei, conform prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in dizolvare in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
f) sa nu i se fi stabilit raspunderea, potrivit prevederilor Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art.27 si 28 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

Conditia prevazuta la lit.a) trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

Prevederi speciale privind stingerea

Pentru deconturile cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, precum si pe perioada esalonarii la plata se aplica dispozitiile art. 116 din Codul de procedura fiscala.

Prin exceptie de la prevederile art. 116 alin.(5) lit.b) din Codul de procedura fiscala, in cazul deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare depuse in perioada dintre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data emiterii deciziei de esalonare la plata, momentul exigibilitatii sumei de rambursat este data emiterii deciziei de rambursare.

Prin data emiterii deciziei de rambursare prevazuta mai sus se intelege data inregistrarii acesteia la organul fiscal competent.

Diferentele de obligatii fiscale ramase nestinse in urma solutionarii deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se comunica contribuabilului printr-o instiintare de plata.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

Dupa primirea cererii, organul fiscal competent elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala pe care il comunica contribuabilului. Eliberarea certificatului de atestare fiscala in scopul acordarii esalonarii la plata nu este supusa taxei extrajudiciare de timbru.

Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la inregistrarea cererii. Termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala este de cel mult 10 zile lucratoare in cazul cererilor depuse de contribuabilii persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale datorate si nestinse la data eliberarii acestuia. Atunci cand exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, se procedeaza la punerea de acord a acestora, conform procedurii si in termenul stabilit prin normele metodologice.

Prin exceptie de la prevederile art. 112 alin.(4) din Codul de procedura fiscala, certificatul de atestare fiscala are valabilitate de 90 de zile de la data eliberarii.

Modul de solutionare a cererii

Cererea contribuabilului se solutioneaza de organul fiscal competent prin decizie de esalonare la plata sau decizie de respingere, dupa caz.

Cuantumul si termenele de plata a ratelor de esalonare se stabilesc prin grafice de esalonare care fac parte integranta din decizia de esalonare la plata.

Dupa eliberarea certificatului de atestare fiscala si/sau punerea de acord a sumelor,dupa caz, organul fiscal competent verifica incadrarea cererii in prevederile prezentei ordonante de urgenta si comunica contribuabilului decizia de respingere sau acordul de principiu privind esalonarea la plata, dupa caz, in termenul stabilit prin norme metodologice.

Garantii

In termen de cel mult 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii, cu exceptia institutiilor publice, astfel cum sunt definite prin Legea nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare si prin Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz.

Garantiile pot fi constituite sub urmatoarele forme:
a) consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului;
b) scrisoare de garantie bancara;
c) bunuri proprietatea contribuabilului in vederea instituirii masurilor asiguratorii;
d) bunuri proprietate a unei terte persoane, libere de orice sarcini, in baza unui contract de garantie reala, in favoarea organului fiscal competent, pentru executarea obligatiilor fiscale ale contribuabilului, pentru care exista un acord de esalonare la plata.

Bunurile mobile care pot fi aduse drept garantie sunt numai cele care nu au durata normala de functionare expirata conform Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Un bun oferit de o terta persoana constituie garantie numai pentru un singur contribuabil.

Bunurile oferite drept garantie se evalueaza de un expert evaluator independent, care intocmeste un raport de evaluare. in situatia in care valoarea bunului evaluat este vadit disproportionata fata de valoarea de piata a acestuia, organul fiscal competent poate efectua o noua evaluare/

Garantiile trebuie sa acopere sumele esalonate la plata, dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, plus un procent de pana la 40% din sumele esalonate la plata, in functie de perioada de esalonare la plata.

Perioada de valabilitate a scrisorii de garantie bancara trebuie sa fie cu cel putin trei luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata.

Prin norme metodologice se poate stabili suma maxima a obligatiilor fiscale esalonate la plata pentru care nu este necesar sa se constituie garantii in cazul cererilor de esalonare la plata.

Pe parcursul derularii esalonarii la plata, garantia se poate inlocui sau redimensiona in functie de valoarea ratelor ramase de achitat, la cererea contribuabilului, in conditiile stabilite prin norme metodologice.

Dobanzi si penalitati de intarziere

Pe perioada pentru care au fost acordate esalonari la plata, pentru obligatiile fiscale esalonate la plata, cu exceptia celor prevazute la art.119 alin.(2) din Codul de procedura fiscala, se datoreaza si se calculeaza dobanzi, la nivelul stabilit potrivit Codului de procedura fiscala.

Dobanzile se datoreaza si se calculeaza pentru fiecare rata din graficul de esalonare la plata incepand cu data emiterii deciziei de esalonare la plata si pana la termenul de plata din grafic sau pana la data achitarii ratei .

Dobanzile datorate si calculate in cazul achitarii cu intarziere a ratei se comunica prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii si se achita potrivit prevederilor art.111 alin.(2) din Codul de procedura fiscala.

Nivelul dobanzii este de 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, in situatia in care contribuabilul constituie intreaga garantie sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau consemnare de mijloace banesti la o unitate a Trezoreriei Statului.

Nu se datoreaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale esalonate la plata al caror termen de 90 de zile de la scadenta se implineste dupa data depunerii cererii de esalonare la plata.

Penalitate

Pentru rata de esalonare la plata achitata cu intarziere pana la urmatorul termen de plata din graficul de esalonare precum si pentru diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare se percepe o penalitate, care i se comunica contribuabilului prin decizie referitoare la obligatiile de plata accesorii .

Nivelul penalitatii este de 10% din:
a) rata de esalonare, reprezentand obligatii fiscale principale si/sau obligatii fiscale accesorii esalonate la plata, inclusiv dobanzile datorate pe perioada esalonarii la plata, dupa caz;
b) diferentele de obligatii fiscale marcate si ramase nestinse dupa solutionarea deconturilor cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare.
________
AvocatNet.ro si Banca Transilvania au infiintat sectiunea "Sfaturi BT". Poti sa o vizitezi aici !