Ordinul MMP nr. 1274/2011 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 310, din 5 mai 2011. Programul are ca scop stimularea utilizarii sistemelor care folosesc, pentru producerea energiei termice si obtinerea de apa calda, surse de energie regenerabila, nepoluante.

Conform actului normativ, solicitantul poate depune dosarul de finantare incepand cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere, la sediul agentiei judetene pentru protectia mediului pe raza careia domiciliaza solicitantul.

Prin programul Casa Verde se finanteaza urmatoarele instalatii pentru incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv instalatii pentru inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire: instalarea de panouri solare, instalarea de pompe de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat, centrale termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice. Beneficiarul este, insa, obligat sa mentina investitia realizata in cadrul programului pentru o perioada de cel putin un an dupa finalizarea sa.

Astfel, finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
- pana la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare;
- pana la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de caldura, exclusiv aparate de aer conditionat;
- pana la 6.000 lei, pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere si silvice.

Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu, in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.

Conditii de eligibilitate

Poate depune cerere de finantare persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este persoana fizica si isi are domiciliul pe teritoriul Romaniei;
b) este proprietar/coproprietar al imobilului pe/in care se implementeaza proiectul; imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu in curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;
c) nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale in vigoare;
d) in activitatea desfasurata anterior inceperii proiectului nu a incalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.

In acelasi timp, Ordinul MMP nr. 1274/2011 prevede expres ca nu este eligibil solicitantul care detine in proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele parti sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se intocmesc o carte funciara colectiva si cate o carte funciara individuala pentru mai mult de doua unitati individuale, apartamente — locuinte, aflate in proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie.

Dosarul de finantare

Dosarul de finantare va cuprinde, potrivit Ordinului MMP:
a) cerere de finantare nerambursabila, completata prin tehnoredactare computerizata si semnata de solicitant, in original;
b) declaratie pe propria raspundere a solicitantului, completata si semnata de catre solicitant, in original;
c) copie de pe actul de identitate al solicitantului;
d) extras de carte funciara pentru informare nu mai vechi de 30 de zile sau extras de carte funciara pentru autentificare valabil la data depunerii cererii de finantare, care sa ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/in care se va realiza proiectul, in original, pentru solicitantii care detin individual un imobil;
e) copia cartii funciare si extras de carte funciara individuala, pentru proprietati comune, pot fi maximum doua unitati individuale trecute pe aceeasi carte funciara, care adunate trebuie sa fie egale cu 1 (un) intreg;
f) autorizatie de construire emisa solicitantului, in copie legalizata pentru imobilele aflate in constructie, valabila la data depunerii, inclusiv ordinul de incepere a lucrarilor emis in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) certificat de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, in original, valabil la data depunerii dosarului de finantare, eliberat de catre organele competente de pe raza carora isi are domiciliul solicitantul;
h) adeverinta privind existenta contului bancar al solicitantului finantarii, emisa de o banca comerciala, sau extras de cont;
i) un plic pe care se va completa numele si adresa completa a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de incalzire care utilizeaza energie regenerabila, inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clasice de incalzire”, precum si sesiunea de depunere.

Potrivit Ordinului MMP, lipsa unui document sau prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate determina respingerea dosarului de finantare.

Un solicitant poate depune in cadrul sesiunii de finantare o singura cerere de finantare, insa se pot cumula doua tipuri de instalatii in cadrul aceleiasi cereri.

Totodata, in cazul imobilelor cu doi sau mai multi coproprietari, se poate depune o singura cerere de finantare, pentru acel imobil, pe sesiune.

Potrivit ministrul mediului si padurilor, Laszlo Borbély, in 2010, au fost depuse 18.300 dosare din care 14.600 au fost deja analizate si s-au facut plati in valoare de 20 milioane lei pentru 3.363 de cereri.