In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I. — Anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I—VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 511 din 8 iulie 2008, se modifica si se inlocuieste cu anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. II. — Comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I—VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, dispune pastrarea de catre autoritatile contractante si unitatile scolare pentru care se solicita ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate a documentelor comerciale justificative
prevazute in Regulamentul (CE) nr. 485/2008 al Consiliului din 26 mai 2008 privind controalele efectuate de catre statele membre cu privire la operatiunile care fac parte din sistemul de finantare prin Fondul european de garantare agricola si a documentelor prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1.628/2008 privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare.

Art. III. — (1) Toate contractele de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari raman valabile pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate, in conditiile legii.
(2) Procedurile de licitatie aflate in curs de desfasurare continua a se derula potrivit legislatiei aplicabile la momentul initierii lor.

Art. IV. — In titlul si in cuprinsul Hotararii Guvernului nr. 714/2008 privind actualizarea limitei valorii zilnice pentru produsele lactate si de panificatie acordate pentru elevii din clasele I—VIII din invatamantul de stat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat cu program normal de 4 ore si pentru aprobarea continutului/specificatiilor tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari, sintagma „clasele I—VIII din invatamantul de stat” se inlocuieste cu sintagma „clasele I—VIII din invatamantul de stat si privat”, iar sintagma „gradinitele de stat cu program normal de 4 ore” se inlocuieste cu sintagma „gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore”.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
p. Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,
Catalin Ovidiu Baba,
secretar de stat

Bucuresti, 27 iulie 2011.
Nr. 761.

Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Anexa (Anexa la Hotararea Guvernului nr. 714/2008) - Specificatii tehnice ale caietului de sarcini pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari

Specificatii tehnice

1. Caracteristici generale

Se vor furniza:
a) lapte tratat termic, UHT si pasteurizat, precum si produse din lapte fermentat care contin cel putin 90% din greutate lapte tratat termic: iaurt simplu, lapte batut, sana sau chefir, care indeplinesc cerintele specificate in art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 657/2008 al Comisiei din 10 iulie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului in ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentrufurnizarea laptelui si a anumitor produse lactate elevilor din institutiile scolare, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele prevazute in Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare si in Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igiena care se aplica alimentelor de origine animala si sunt marcate cu stampila ovala, conform normelor sanitar-veterinare, in ambalaje de 200 ml/unitate in cazul laptelui si in ambalaje cu greutati exprimate in grame pentru produsele din lapte fermentat;
b) produse de panificatie: cornuri sau batoane si produse derivate: covrigi simpli sau biscuiti uscati, in ambalaje de
80 g/unitate. Se vor asigura transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la destinatar: scoala, gradinita, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din clasele I—VIII din invatamantul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, aprobata cu modificari si completariprin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Produsele alimentare distribuite vor respecta prevederile, criteriile si limitele prevazute in lista din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate prescolarilor si scolarilor si aprincipiilor care stau la baza unei alimentatii sanatoase pentru copii si adolescenti.

2. Evidenta cantitatilor solicitate, distribuite si consumate

Cantitatile totale zilnice, precum si lista localitatilor in care distributia produselor se face bisaptamanal sau saptamanal, cu nominalizarea scolilor si gradinitelor de stat si private cu program normal de 4 ore si a numarului de elevi care urmeaza sa beneficieze de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se anexeaza caietului de sarcini. Fiecare unitate scolara beneficiara va tine evidenta cantitatii de produse consumate, care trebuie sa contina categoriile de beneficiari, tipul de produs, cantitatea/portie, numarul de portii si numarul de zile de scoala, precum si evidenta numarului de copii cu frecventa regulata. Furnizorul va pastra si va prezenta organismelor de control competente documentele comerciale si tehnice privind produsele lactate distribuite in unitatile scolare, precum si
documentele care sa ateste calitatea si siguranta produselor de panificatie, dupa caz; unitatile scolare au obligatia de a pastra avizele de expeditie aferente fiecarei distributii. Lunar, autoritatea contractanta va realiza centralizarea cantitatii de produse consumate per categorie de produs, in functie de situatia numarului de copii scolarizati in luna
precedenta, pe care o va corela cu situatia existenta la furnizor, cu asigurarea respectarii regulilor specificate in Ghidul solicitantului de ajutor comunitar in vigoare, elaborat de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura. In acest scop, furnizorii produselor lactate vor intocmi, la solicitarea si potrivit modelului indicat de autoritatea contractanta, situatia centralizata a avizelor emise pe fiecare unitate scolara sau alte documente necesare pentru solicitarea ajutorului comunitar. Toate partile implicate in procesul de distributie a produselor alimentare mentionate la pct. 1 catre institutiile scolare vor pastra documentele justificative pe o perioada de cel putin 3 ani incepand de la sfarsitul anului intocmirii acestora.

3. Calitatea produselor

Produsele alimentare trebuie sa se incadreze in parametrii stabiliti de Regulamentul (CE) nr. 2.073/2005 al Comisiei
din 15 noiembrie 2005 privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare, cu modificarile si completarile ulterioare. De asemenea, vor fi respectate conditiile prevazute de Ordinul ministrului agriculturii si alimentatiei si al ministrului de stat, ministrul sanatatii, nr. 327/166/2000 pentru aprobarea utilizarii laptelui reconstituit din lapte praf la fabricarea laptelui de consum, precum si conditiile minime de calitate prevazute de reglementarile legale in vigoare. Pentru mentinerea starii de sanatate si a nivelului de nutritie ale copiilor, laptele de consum care se va administra trebuie sa aiba minimum 3,2% proteine si minimum 1,8% grasime. Pentru grupele speciale de consumatori — copii cu diabet, intoleranta la lactoza etc. — se va asigura regimul alimentar prescris de medicul specialist. Tipul de hrana de regim si cantitatea necesara se prevad in anexa la contractul de furnizare, fiind specificate pentru fiecare scoala si elev.

4. Siguranta si perisabilitate

Data-limita minima de consum al produselor transportate de la furnizor catre unitatile scolare va fi de:
a) 8 zile de la data fabricatiei, in cazul laptelui pasteurizat, si 6 luni de la data fabricatiei, in cazul laptelui UHT;
b) 5 zile pentru iaurt simplu, lapte batut, sana si chefir;
c) 48 de ore pentru produse de panificatie. Pentru zonele in care distributia se face bisaptamanal sau saptamanal se vor putea distribui numai produse a caror datalimita de consum acopera perioada dintre doua livrari succesive. Pentru depozitare in scoli se vor folosi spatii special amenajate pentru pastrarea produselor alimentare in conditii de
igiena, asigurate de catre beneficiar: scoala sau gradinita. Produsele alimentare vor fi pastrate pana la servire in conditiile indicate de producator, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

5. Conditii pentru transport si distributie

Produsele alimentare vor fi transportate de la furnizor catre unitatile scolare numai cu mijloace auto speciale, autorizate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Documentele care stau la baza platii produselor furnizate vor fi intocmite distinct pentru produsele lactate si, respectiv, pentru cele de panificatie. In cazul produselor lactate, facturile intocmite de furnizor vor contine in mod obligatoriu urmatoarele elemente: denumirea comerciala a fiecarui produs lactat furnizat, greutatea continutului unitatii de facturare exprimata in mililitri pentru lapte si in grame pentru celelalte produse derivate, pretul unitar si valoarea facturata, cu si fara TVA.

6. Metode de testare si control

Analiza produselor alimentare distribuite conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se efectueaza doar in laboratoare acreditate.

7. Modul de distributie in scoli si gradinite

Distributia produselor lactate se va face zilnic, bisaptamanal sau saptamanal, conform unei scheme-cadru si unui orar aprobate de autoritatea contractanta, dupa cum urmeaza:
a) zone cu distributie zilnica: localitati aflate la o distanta de maximum 25 km de sediul distribuitorului;
b) zone cu distributie bisaptamanala: localitati aflate la o distanta situata in intervalul 25—50 km de sediul distribuitorului;
c) zone cu distributie saptamanala: localitati aflate la o distanta mai mare de 50 km de sediul distribuitorului. Lista localitatilor in care distributia produselor se face bisaptamanal sau saptamanal va fi avizata de comisia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 16/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, constituita la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti. Distributia alimentelor se va face numai de catre persoane care au insusite notiuni fundamentale de igiena si examenul medical efectuat conform prevederilor in vigoare.

8. Ambalare, etichetare, marcare

In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu cele ale reglementarilor referitoare la acordarea produselor lactate si de panificatie in scoli, produsele alimentare preambalate vor avea inscriptionate pe ambalaj urmatoarele elemente obligatorii:
a) denumirea produsului: lapte tratat termic, lapte batut, corn etc.;
b) lista ingredientelor pentru produsele de panificatie;
c) cantitatea neta exprimata in mililitri in cazul laptelui si in grame in cazul celorlalte produse lactate si de panificatie;
d) data de consum, sub forma: „Expira la data de _”, cu inscrierea necodificata a zilei, lunii si anului;
e) conditii de depozitare;
f) denumirea si adresa producatorului si distribuitorului;
g) in cazul laptelui si produselor lactate, trebuie sa existe in mod obligatoriu pe ambalajul acestora marca de identificare de forma ovala, care sa ateste ca laptele si produsele lactate au fost obtinute intr-o unitate autorizata sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor pentru schimburi intracomunitare;
h) mentiune privind lotul; in cazul in care data-limita de consum se inscrie sub forma zi, luna, an, nu este necesara
inscrierea lotului;
i) mentiuni suplimentare de etichetare pentru produsele lactate: lapte tratat termic, prin pasteurizare sau UHT; in cazul produselor derivate trebuie mentionat ca laptele folosit la fabricarea acestora a fost tratat termic; continutul de grasime exprimat in %;
j) avand in vedere destinatia acestor produse, este necesara inscriptionarea unor elemente de avertizare, astfel: „PRODUS DISTRIBUIT GRATUIT CONFORM ORDONANTEI DE URGENTA A GUVERNULUI NR. 96/2002. ESTE INTERZISA COMERCIALIZAREA!”.