Avand in vedere:
— Referatul Directiei organizare si politici salariale nr. Cs.A. 9.049/2011;
— prevederile art. 26 alin. (6) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. 1. — (1) Se aproba criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale prevazute in anexa nr. 1 si fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru personalul de conducere si personalul de executie, conform modelului prevazut in anexele nr. 2a si 2b.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica personalului contractual din sistemul sanitar, respectiv personalului contractual din aparatul propriu al Ministerului Sanatatii, din cadrul serviciilor publicedeconcentrate, din unitatile sanitare publice, precum si din cadrul celorlalte institutii publice din reteaua Ministerului Sanatatii, denumite in continuare institutii publice.
Art. 2. — Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv.
Art. 3. — (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele
postului.
(2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale.
Art. 4. — (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.
(2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie a anului urmator perioadei evaluate.
Art. 5. — Procedura de evaluare a performantelor profesionale individuale nu se aplica in urmatoarele situatii:
a) persoanelor angajate ca debutanti, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant;
b) angajatilor al caror contract individual de munca este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii;
c) angajatilor promovati intr-o alta functie de executie sau intr-o functie de conducere, precum si celor angajati din afara unitatii, pentru care momentul de evaluare se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice;
d) angajatilor aflati in concediu platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitatii;
e) angajatilor care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fara plata, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluarii se stabileste de conducerea fiecarei institutii publice.
Art. 6. — (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza de catre evaluator.
(2) Are calitatea de evaluator:
a) persoana care conduce sau coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea persoana cu functie de executie evaluata;
b) persoana de conducere ierarhic superioara potrivit structurii organizatorice a unitatii sanitare publice, pentru persoanele de conducere.
(3) Calificativul acordat in baza fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de conducatorul institutiei publice.
(4) Pentru conducatorii institutiilor publice numiti prin ordin al ministrului sanatatii, fisa de evaluare a performantelor profesionale individuale se aproba de ministrul sanatatii.
Art. 7. — Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale, dupa cum urmeaza:
a) intre 1,00 si 2,00 — nesatisfacator;
b) intre 2,01 si 3,50 — satisfacator;
c) intre 3,51 si 4,50 — bine;
d) intre 4,51 si 5,00 — foarte bine.
Art. 8. — (1) Notarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale se face cu note de la 1 la 5, nota exprimand gradul de indeplinire a respectivului criteriu.
(2) Pentru a obtine nota corespunzatoare gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performanta.
(3) Pentru functiile de conducere, nota finala a evaluarii este media aritmetica a notelor obtinute la criteriile de evaluare prevazute la pct. I si II din anexa nr. 2a.
(4) Semnificatia notelor este urmatoarea: nota 1 — nivel minim si nota 5 — nivel maxim.
Art. 9. — (1) Contestatiile in legatura cu evaluarea performantei profesionale individuale se depun in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii la compartimentul de resurse umane.
(2) Contestatiile se analizeaza de conducatorul ierarhic imediat superior, impreuna cu liderul sindicatului reprezentativ sau, dupa caz, cu reprezentantul salariatilor, din institutia publica.
(3) Rezultatul contestatiilor se comunica in termen de 5 zile de la depunerea acestora.
Art. 10. — Pentru spitalele al caror management a fost transferat catre autoritatile administratiei publice locale, criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale se stabilesc si se aproba prin act administrativ emis de acestea, prevederile prezentului ordin reprezentand o prevedere-cadru care poate fi modificata si completata de catre autoritatea administrativ-teritoriala.
Art. 11. — Prin exceptie de la prevederile art. 4, evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului ordin.
Art. 12. — Directiile de specialitate din Ministerul Sanatatii, directiile de sanatate publica si unitatile sanitare cu personalitate juridica din reteaua Ministerului Sanatatii vor duce la indeplinire dispozitiile prezentului ordin.
Art. 13. — Anexele nr. 1, 2a si 2b fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 14. — Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Cseke Attila
Bucuresti, 1 august 2011.
Nr. 1.229.

Anexa – Criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale
I. Pentru functiile de executie:
1. Cunostinte si experienta profesionala
2. Promptitudine si operativitate in realizarea atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului
3. Calitatea lucrarilor executate si a activitatilor desfasurate
4. Asumarea responsabilitatilor prin receptivitate, disponibilitate la efort suplimentar, perseverenta, obiectivitate,
disciplina
5. Intensitatea implicarii in utilizarea echipamentelor si a materialelor cu incadrarea in normativele de consum
6. Adaptarea la complexitatea muncii, initiativa si creativitate
7. Conditii de munca
II. Pentru functiile de conducere se vor utiliza, suplimentar, si urmatoarele criterii de evaluare:
1. Cunostinte despre scopul, obiectivele si rolul compartimentului in ansamblul unitatii
2. Capacitatea de a lua decizii optime si asumarea raspunderii in legatura cu acestea
3. Capacitatea de organizare si de coordonare a activitatii compartimentului
4. Capacitatea de a crea in compartimentul condus un climat stimulativ, neconflictual si de buna colaborare cu alte
compartimente

__
Nota AvocatNet.ro: Puteti consulta Anexele nr. 2a si 2b in fisierul atasat.