Avand in vedere prevederile art. II din Legea nr. 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul administratiei si internelor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 353/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 3 decembrie 2007, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1. - Serviciul de transport public local trebuie sa asigure cerintele de deplasare a cetatenilor in interiorul comunei, orasului/municipiului, asociatiei de dezvoltare intercomunitare sau judetului, in functie de cererea de transport si de capacitatea disponibila.”

2. La articolul 3, dupa alineatul (5) se introduc doua noi alineate, alineatele (6) si (7), cu urmatorul cuprins:
„(6) Adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara sunt obligate sa infiinteze, prin hotarare, un compartiment sau un serviciu prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public local de persoane prin servicii regulate, desfasurat pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre
(7) Compartimentul sau serviciul din cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara reprezinta autoritatea de autorizare pentru serviciile de transport public local, desfasurate pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre.”

3. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 4. - Consiliile locale, consiliile judetene, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si adunarile generale ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, au urmatoarele atributii cu privire la serviciile de transport public local de persoane prin curse regulate sau speciale:
a) sa evalueze fluxurile de transport de persoane pe baza unor studii de specialitate asupra cerintelor de transport public local in prezent si pentru o perioada de minimum 5 ani;
b) sa stabileasca traseele principale si secundare, precum si autogarile si statiile publice aferente acestora;
c) sa stabileasca si sa aprobe programele de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si capacitatile de transport necesare;
d) sa stabileasca modalitatea de atribuire a gestiunii pentru executarea serviciului de transport public local sau judetean de persoane, dupa caz;
e) sa actualizeze periodic traseele si programele de transport cuprinse in caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexa la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, prin modificarea acestora in functie de cerintele de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, international, feroviar, aerian sau naval;
f) sa organizeze procedurile de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local de persoane si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sau din proprietatea publica ori privata a localitatilor;
g) sa asigure infiintarea si functionarea comisiilor paritare, care formuleaza propuneri privind atribuirea licentelor de traseu pentru traseele regulate judetene in baza rezultatelor atribuirii electronice;
h) sa aprobe, prin hotarare, atribuirea licentelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate si a transportului public de persoane prin curse regulate speciale, dupa caz.”

4. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. - Programul de transport local prevazut in caietul de sarcini al serviciului de transport public local de persoane, anexa la regulamentul pentru efectuarea transportului public local, se intocmeste si se aproba de catre autoritatea administratiei publice locale, asociatia de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, pentru o perioada de maximum 6 ani.”

5. Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 8. - Autoritatile administratiei publice locale, asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, elibereaza pentru traseele cuprinse in programul de transport public local de persoane prin curse regulate licente de traseu insotite de caietul de sarcini aferent acestora.”

6. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. - In perioada de valabilitate, programul de transport local poate fi actualizat prin hotarare a consiliului local, a adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, astfel:
a) prin prelungirea traseelor existente, respectiv modificarea unuia sau a ambelor capete de traseu;
b) prin introducerea de noi trasee;
c) prin modificarea numarului de curse de catre autoritatea locala de transport;
d) prin modificarea orelor din graficele de circulatie;
e) prin introducerea de statii noi;
f) prin eliminarea de statii, la solicitarea operatorului de transport rutier;
g) prin eliminarea unui traseu care nu a fost atribuit in doua sedinte de atribuire.”

7. La articolul 10, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 10. -(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate se atribuie de catre autoritatile administratiei publice locale, asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, pe baza de hotarari de dare in administrare sau de atribuire in gestiune delegata
(2) Procedura de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se intocmeste de compartimentele sau de serviciile specializate de transport din cadrul administratiei publice locale, asociatiei de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, ca autoritati de autorizare, pe baza Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.”

8. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. -(1) Licenta de traseu insotita de caietul de sarcini aferent acesteia se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, pe baza hotararii consiliului local sau a adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara de dare in administrare ori a hotararii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate fara licitatie, precum si a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate in urma licitatiilor.”

9. La articolul 11, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) In cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, desfasurat pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, licenta de traseu se elibereaza de catre compartimentul sau serviciul specializat, cu avizul consiliului judetean.”

10. La articolul 11, dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:
„(51) In cazul transportului public local de persoane desfasurat pe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare intercomunitara, modelul licentei de traseu este prevazut in anexa nr. 7.”

11. La articolul 11, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

„(9) Modelul caietului de sarcini, aferent licentei de traseu prevazute la alin. (51), este prezentat in anexa nr. 8.”

12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 12. - In cazul transportului de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier trebuie sa respecte obligatiile prevazute in regulamentul pentru efectuarea transportului public local, in caietul de sarcini al serviciului de transport public local, intocmit de catre autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, de asociatia de dezvoltare intercomunitara, precum si in contractul de delegare a gestiunii.”

13. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In intervalul prevazut la alin. (1) autoritatea administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare intercomunitara va organiza delegarea gestiunii altui operator de transport rutier.”
14. La articolul 14, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 14. -(1) Pierderea, deteriorarea sau sustragerea licentelor de traseu se comunica de catre operatorul de transport rutier autoritatii administratiei publice locale sau, dupa caz, asociatiei de dezvoltare intercomunitara, in termen de maximum 15 zile de la data constatarii, acestea inlocuindu-se cu un document nou, cu plata tarifelor aferente.”

15. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15. - Agentiile teritoriale ale Autoritatii Rutiere Romane, denumite in continuare agentii A.R.R., elibereaza pentru traseele cuprinse in programele judetene de transport public local de persoane prin curse regulate licente de traseu insotite de caietul de sarcini, pe baza hotararii de atribuire emise de consiliul judetean.”

16. Dupa articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 161, cu urmatorul cuprins:
„Art. 161. -(1) Programul de transport realizat prin curse regulate intre judetul Ilfov si municipiul Bucuresti este considerat judetean si va fi preluat pe baza de protocol de catre Consiliul Judetean Ilfov de la Autoritatea Rutiera Romana
(2) Procedura de eliberare a licentelor de traseu pentru traseele cuprinse in Programul judetean de transport Ilfov se face in conformitate cu prevederile prezentei norme
(3) Eliberarea licentelor de traseu pentru traseele judetene dintre judetul Ilfov si municipiul Bucuresti se face de catre agentia A.R.R. Ilfov, in baza hotararii Consiliului Judetean Ilfov.”

17. La articolul 17, dupa litera g) se introduce o noua litera, litera h), cu urmatorul cuprins:
„h) prin eliminarea traseelor care urmeaza a fi incluse in programul public local din cadrul asociatiilor de dezvoltare intercomunitare, dar numai cu acordul operatorului de transport rutier si numai dupa aprobarea prin hotarare a consiliului judetean.”

18. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 18. -(1) Pe perioada de valabilitate a programelor de transport, operatorii de transport rutier pot utiliza la efectuarea curselor de pe un traseu oricare dintre autovehiculele inscrise la atribuirea traseelor din judetul respectiv, pentru care au obtinut licente de traseu
(2) Inlocuirea unui autovehicul cu care operatorul de transport rutier a obtinut licente de traseu pe perioada de valabilitate a programului de transport este permisa numai cu un autovehicul care are cel putin aceeasi capacitate cu cea prevazuta in programul de transport si care intruneste cel putin acelasi punctaj cu al autovehiculului inlocuit, dupa notificarea consiliului judetean si a agentiei A.R.R.”

19. La articolul 19, alineatele (1)-(4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. -(1) Licentele de traseu se atribuie prin hotarare a consiliului judetean, pe baza propunerilor comisiei paritare, si se emit/se elibereaza de catre agentia ARR respectiva
(2) Atribuirea traseelor se va face electronic prin sistemul national, pentru fiecare judet, urmand ca pe baza rezultatelor acesteia comisia paritara sa emita propuneri privind traseele atribuite
(3) Comisia paritara este formata dintr-un reprezentant al consiliului judetean si un reprezentant al agentiei A.R.R. din judetul respectiv
(4) In vederea formularii propunerilor de atribuire a traseelor, autoritatea judeteana de transport convoaca comisia paritara in maximum 5 zile de la data afisarii rezultatelor privind traseele atribuite.”

20. La articolul 20, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Metodologia de punctare, criteriile de evaluare si punctajele care se acorda in cazul atribuirii curselor in trafic judetean sunt prevazute in anexele nr. 7 si 8.”

21. La articolul 27, alineatele (2)-(4) se abroga.

22. Dupa articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu urmatorul cuprins:
„Art. 271. - In cazul eliminarii unor trasee cuprinse in programul de transport, care urmeaza a fi incluse in programul public local din cadrul asociatiilor de dezvoltare intercomunitare, renuntarea la licenta se face numai la cererea expresa a operatorului de transport rutier.”

23. Dupa articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu urmatorul cuprins:
„Art. 291. -(1) In cazul in care operatorul de transport rutier a renuntat la licenta de traseu pe un traseu, conform art. 17 lit.h), acesta are obligatia de a presta activitatea de transport pana la atribuirea respectivului traseu de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara
(2) Prevederile art. 27 si ale art. 29 nu se aplica pentru situatiile prevazute de dispozitiile art. 17 lit. h) din prezentul ordin.”

24. La articolul 31, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu urmatorul cuprins:
„(11) Licentele de traseu pentru curse regulate speciale se elibereaza in baza hotararii autoritatii administratiei publice locale ori judetene.”

25. Articolul 54 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 54. - Serviciile de transport public local se pot atribui prin:
a) gestiune directa, care se realizeaza prin hotarari ale consiliilor locale, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara privind atribuirea si darea in administrare a serviciului;
b) gestiune delegata, care se realizeaza prin concesionare de catre autoritatea administratiei publice locale sau de catre asociatia de dezvoltare intercomunitara, in baza unui contract de delegare a gestiunii.”

26. Articolul 55 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 55. - Autoritatile administratiei publice locale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara au fata de operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati obligatiile prevazute de Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum si de contractele de atribuire a gestiunii.”

27. Articolul 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 56. - Autoritatile administratiei publice locale si asociatiile de dezvoltare intercomunitara pot sa acorde operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat, in cazul transportului public local de persoane prin curse regulate, cu titlu gratuit, dreptul de a realiza, conform planurilor de amplasament aprobate, amenajarile necesare exploatarii mijloacelor de transport (statii de intretinere, salubrizare, spatii de parcare, capete de traseu etc.).”

28. Articolul 58 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 58. - Pe durata contractului de dare in administrare sau de delegare a gestiunii, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are exclusivitate pe traseele atribuite. In cazul in care pe acelasi traseu vor opera si alti operatori de transport rutier/transportatori autorizati, fara ca aceasta situatie sa fi fost prevazuta in contractul initial, operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sa solicite daune-interese de la autoritatea publica locala ori de la asociatia de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, care a dat aprobarea sau direct de la operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat respectiv, in situatia in care acesta opereaza fara aprobare.”

29. Articolul 59 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 59. - In conformitate cu principiile autonomiei locale, ale protectiei sociale si tinand seama de caracteristicile serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, pot asigura operatorului de transport rutier o parte din mijloacele financiare necesare pentru exploatarea si dezvoltarea retelelor de transport public local de persoane, infrastructura si vehicule, prin urmatoarele mijloace:
a) diferenta de tarif pentru protectia sociala;
b) alocatie bugetara pentru cheltuieli de capital;
c) garantii pentru credite interne si externe.”

30. Articolul 60 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 60. - In cazul in care autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, acorda subventii, neprimirea diferentei de tarif si/sau a alocatiei bugetare stabilite prin contractul de delegare a gestiunii, in cuantumurile si la termenele prevazute, da dreptul operatorului de transport rutier/transportatorului autorizat sa ceara renegocierea unor prevederi ale contractului de delegare a gestiunii, care nu poate fi refuzata de autoritatea publica locala fara un motiv intemeiat.”

31. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 61. - Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele (lei/calatori x km) stabilite prin hotarare a consiliului local, consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv a adunarii generale a asociatiei de dezvoltare intercomunitara, calculate in conformitate cu Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane.”

32. Articolul 62 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 62. - In cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat are dreptul sa efectueze, cu informarea si aprobarea autoritatilor administratiei publice locale din comune, orase si municipii, a autoritatilor administratiei publice de la nivel judetean sau a asociatiilor de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, modificari temporare (suspendari, limitari, micsorarea frecventei de circulatie, devieri de traseu etc.) in deservirea unor trasee, atunci cand aceste modificari sunt necesare in caz de avarii ori pentru executarea unor lucrari la infrastructura rutiera.”

33. Articolul 63 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 63. - In cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, operatorul de transport rutier va edita, in colaborare cu autoritatile administratiei publice locale din comune, orase si municipii, cu autoritatile administratiei publice de la nivel judetean sau cu asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, harti si pliante cu traseele mijloacelor de transport de persoane prin curse regulate si speciale si va afisa in fiecare statie orele de circulatie a mijloacelor de transport rutier care trec prin statia respectiva.”

34. Articolul 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 64. - Autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, au obligatia sa informeze operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, cu 72 de ore inainte, in legatura cu efectuarea unor lucrari la infrastructura rutiera pe traseele cuprinse in programele de transport deservite de acesta.”

35. Articolul 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 65. - Autoritatile administratiei publice locale sau asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, asigura starea tehnica corespunzatoare a carosabilului de pe intreaga retea de trasee cuprinse in programele de transport, a trotuarelor din zona statiilor de oprire a mijloacelor de transport public local de calatori, semnalizarea rutiera, iluminarea zonelor statiilor si a trecerilor de pietoni.”

36. Articolul 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 66. - Autoritatile administratiei publice locale, asociatiile de dezvoltare intercomunitara, dupa caz, si/sau operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat, dupa caz, vor asigura tiparirea, distributia, precum si vanzarea legitimatiilor de calatorie.”
37. Articolul 67 se abroga.
38. Articolul 68 se abroga.
39. Articolul 69 se abroga.

40. Articolul 70 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 70. - Anexele nr. 1-10 fac parte integranta din prezentele norme de aplicare.”

41. Dupa anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7-10, avand cuprinsul prevazut in anexele nr. 1-4, care fac parte integranta din prezentul ordin.


Art. II. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 134/2007 privind aprobarea criteriilor de evaluare, a punctajelor si a metodologiei de punctare, aplicabile in vederea atribuirii traseelor pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate in trafic judetean, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 94 din 6 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. III. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul administratiei si internelor, Constantin-Traian Igas
Bucuresti, 31 august 2011.
Nr. 182.