Aceasta facilitate a fost introdusa prin art. IX din OG 30/2011, care stabileste ca pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:
a) penalitatile de intarziere se anuleaza daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011;
b) penalitatile de intarziere se reduc cu 50% daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se sting prin plata voluntara sau compensare pana la 30 iunie 2012.

Ordinul CNAS nr. 894/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 787, stabileste cum va fi aplicata prevederea de mai sus pentru obligatiile de plata ale persoanelor fizice, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Fisc.

Practic, facilitatea se adreseaza persoanelor fizice care au un contract cu Casa de Asigurari de Sanate si isi platesc singure contributiile la FNUASS.

Astfel, conform actului normativ, aceste facilitati fiscale sunt acordate de catre organele competente, si anume, casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.

Care sunt exact facilitatile fiscale

Ordinul CNAS stabileste ca persoanele fizice vor beneficia de:
a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente (mentionate mai sus) sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 31 decembrie 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2);
b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, administrate/stabilite de fiecare dintre organele competente, sunt stinse prin plata sau compensare pana la data de 30 iunie 2012, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).

Alin. 2., mentionat anterior, stipuleaza ca pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, si anume:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Totusi, actul normativ precizeaza ca reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Ce inseamna obligatiile fiscale principale restante la 31 august 2011

Ordinul CNAS nr. 894/2011  arata ca prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg obligatiile fiscale care sunt individualizate in declaratiile contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, de fiecare dintre organele competente.

In plus, se mai precizeaza ca prin obligatii fiscale principale se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. In acest caz, data exigibilitatii este data comunicarii actului de individualizare a amenzii.

De asemenea, ordinul CNAS arata ca prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora.

Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile fiscale mentionate sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006—30 iunie 2010.

Cum se vor anula sau reduce penalitatile

Actul normativ stipuleaza ca, pentru acordarea facilitatilor fiscale stabilite de art. XI din OG 30/2011, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatilor. Organul competent trebuie ca, in termen de cinci zile de la depunerea cererii, sa comunice contribuabilului situatia solicitata si sa intocmeasca un borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale pentru care se pot acorda reduceri sau anulari ale penalitatilor de intarziere.

In urmatoarele 10 zile de la data comunicarii situatiei obligatiilor fiscale, contribuabilul trebuie sa achite prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora. Daca acest lucru se intampla, organul competent va valida borderoul provizoriu de scadere a penalitatilor si in termen de 3 zile de la data stingerii va emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, adica dobanzi de intarziere calculate si neinstituite datorita timpului trecut de la data depunerii cererii si pana la stingerea prin plata sau compensare. Asa cum precizam anterior, acestea trebuie achitate conform art. 111. alin. 2 din Codul de procedura fiscala.

Daca se sting si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut, organul competent emite, in functie de caz, decizia de anulare a penalitatilor de intarziere sau de reducere a lor.

Acest document se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.

In situatia in care contribuabilul nu isi plateste datoriile in termenele stabilite de procedura (10 zile de la data comunicarii situatiei pentru obligatii principale sau termenul prevazut la art. 111 alin (2), in cazul accesoriilor) se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere.

In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile necesare pentru a beneficia de reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere.

De asemenea, contribuabilii care nu au depus cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, dar si-au achitat toate datoriile (deci indeplinesc conditiile pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. XI din OG 30/2011), pot solicita, printr-o cerere, reducerea sau anularea penalitatilor de intarziere. Conform actului normativ, contribuabilul poate cere restituirea sumelor care formeaza obiect al facilitatilor fiscale pe baza art. 117 din Codul de procedura fiscala ("restituiri de sume").