In baza prevederilor art. 244 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 87/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Hotararii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aproba Metodologia de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului educatiei si cercetarii nr. 4.611/2005*) privind aprobarea Metodologiei de acreditare a programelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar.

Art. 3. - Directia generala management, resurse umane si retea scolara din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, Daniel Petru Funeriu
Bucuresti, 7 octombrie 2011.
Nr. 5.564.

*) Ordinul nr. 4.611/2005 nu a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Anexa Nr. 1
METODOLOGIE de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua si a programelor de formare oferite de acestia


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - Activitatea de acreditare si evaluare periodica a furnizorilor de formare continua a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar si a programelor de formare oferite de acestia este, potrivit art. 244 alin. (3) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, realizata de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, prin directia de specialitate.

Art. 2. - (1) Furnizorul de formare continua, denumit in continuare furnizor, este o institutie/unitate de invatamant, o organizatie neguvernamentala sau o persoana juridica, publica ori privata, care, potrivit statutului, are ca obiect principal de activitate formarea continua si dezvoltarea profesionala a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar
(2) Programul de formare continua reprezinta oferta educationala a unui furnizor, care urmareste formarea si dezvoltarea competentelor profesionale ale personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar, in conformitate cu standardele profesionale pentru profesiunea didactica, standarde de calitate si competente profesionale.

CAPITOLUL II
Acreditarea si evaluarea periodica a furnizorilor


SECTIUNEA 1
Furnizorii de programe de formare continua


Art. 3. - Categoriile de furnizori care pot fi acreditati in vederea formarii continue a personalului didactic si didactic auxiliar, precum si a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar sunt urmatoarele:
a) institutiile publice si/sau particulare de invatamant superior, prin facultati, departamente pentru formarea personalului din educatie/institute de formare a personalului din educatie si departamente pentru pedagogia invatamantului primar si prescolar;
b) unitati din sistemul national de invatamant preuniversitar public si/sau particular care au resurse umane acreditate ca formatori de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu specializari recunoscute in educatia adultilor;
c) institutele/centrele de cercetare si dezvoltare in domeniul invatamantului si/sau in domeniul educatiei adultilor;
d) Institutul de Stiinte ale Educatiei, Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, Centrul National de Evaluare si Examinare, Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar;
e) casele corpului didactic, conform Legii nr. 1/2011;
f) centrele de formare continua in limbile minoritatilor nationale;
g) centrele judetene de resurse si asistenta educationala/Centrul de Resurse si Asistenta Educationala al Municipiului Bucuresti;
h) Palatul National al Copiilor din Bucuresti, palatele judetene si cluburile copiilor si elevilor;
i) structurile organizatorice/institutionale pentru implementarea programelor internationale la care Romania este parte sau a programelor cu finantare externa al caror beneficiar este Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului - de exemplu programe furnizate pe baza acordurilor bilaterale dintre guverne si/sau institutii specializate;
j) structurile institutionale interne/internationale agreate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, care au ca obiect de activitate pregatirea, perfectionarea si dezvoltarea profesionala a personalului didactic din invatamantul preuniversitar: Institutul Cultural Francez, Institutul Goethe, Institutul Cervantes, British Council etc.;
k) fundatiile, asociatiile profesionale si organizatiile neguvernamentale, conform art. 14 din Legea nr. 1/2011, care au ca obiect principal de activitate formarea continua si dezvoltarea profesionala a personalului didactic si didactic auxiliar sau a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar si care au cel putin 50% personal propriu, formatori certificati, angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, sau care au parteneriate cu institutii/unitati din sistemul national de invatamant acreditate;
l) persoanele juridice, publice sau private, care au in statutul societatii stipulat ca obiect principal de activitate formarea continua si dezvoltarea profesionala a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar, a personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar, precum si codul CAEN 8559 si care au cel putin 50% personal propriu, formatori certificati, angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata, sau care au parteneriate cu institutii/unitati din sistemul national de invatamant acreditate.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de acreditare a furnizorilor


Art. 4. - (1) In vederea obtinerii acreditarii ca furnizor este necesara depunerea la Directia generala management, resurse umane si retea scolara a unei solicitari de acreditare ca furnizor si a unui program de formare continua, prin care solicitantul trebuie sa dovedeasca respectarea urmatoarelor criterii si conditii:
a) administrative: actul de infiintare sau echivalentul acestuia, dovada detinerii ori a dreptului de folosinta a spatiului/spatiilor si a aprobarilor necesare in vederea desfasurarii activitatilor de formare continua;
b) curriculare: necesitatea/utilitatea programului de formare continua; obiectivele, structura planului-cadru de formare, modalitatile de evaluare si resursele de timp alocate;
c) resursele umane utilizate si atributiile acestora in program, precum si resursele didactico-materiale disponibile
(2) In vederea acreditarii programului de formare continua, documentatia va fi prezentata pe suport hartie, paginat si legat, precum si in format electronic, iar toate documentele trebuie asumate de directorul programului prin semnatura.

Art. 5. - (1) Solicitarea de acreditare a programului de formare continua va fi insotita de documentatia prevazuta la art. 18 si va fi depusa direct sau prin posta la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara
(2) Procedura de acreditare a programelor de formare continua se declanseaza la data inregistrarii cererii de acreditare si se va desfasura in conformitate cu reglementarile incluse in cap. III
(3) Inainte de a depune documentatia in vederea acreditarii unui program/unor programe de formare continua, furnizorii pot beneficia de consiliere in vederea constituirii dosarului de acreditare, asigurata de personalul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara.

Art. 6. - (1) Procedura de acreditare ca furnizor si a programului de formare continua depus se incheie prin emiterea ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului
(2) Acreditarea programului de formare continua este valabila pentru o perioada de maximum 5 ani, pe niveluri de competenta.

Art. 7. -
(1) Pentru inscrierea in Registrul national al furnizorilor acreditati, furnizorii vor intra in procedura de monitorizare
(2) Monitorizarea programelor de formare continua, realizata de catre personalul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara, presupune observarea si urmarirea activitatilor de organizare, coordonare, proiectare, livrare propriu-zisa si evaluare care au loc in cadrul programului. Monitorizarea implica si oferirea de feedback cu privire la progresul inregistrat atat furnizorilor, cat si beneficiarilor sau grupului-tinta al programului de formare continua
(3) Rezultatele monitorizarii sunt consemnate in raportul de monitorizare, care va fi supus analizei Directiei generale management, resurse umane si retea scolara
(4) In urma analizarii raportului de monitorizare se propune, dupa caz:
a) mentinerea acreditarii programului de formare continua;
b) suspendarea acreditarii pana la remedierea aspectelor care au condus la aceasta propunere. In caz de suspendare a acreditarii, furnizorul nu mai are dreptul de a organiza formarea pentru alte serii de cursanti pana la ridicarea suspendarii;
c) retragerea acreditarii programului de formare continua
(5) Propunerile din raportul de monitorizare mentionate la alin. (4) se inainteaza directorului general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolara in vederea validarii inscrierii furnizorului in Registrul national al furnizorilor de formare continua
(6) Validarea inscrierii furnizorului in Registrul national al furnizorilor de formare continua incheie procedura de acreditare a furnizorului.

SECTIUNEA a 3-a
Evaluarea periodica a furnizorilor acreditati


Art. 8. - (1) Evaluarea periodica a furnizorilor acreditati consta in urmarirea indeplinirii de catre furnizori a criteriilor care au stat la baza acreditarii programelor de formare continua, precum si a calitatii serviciilor de formare oferite
(2) Furnizorul este evaluat prin efectuarea unor vizite periodice de evaluare, la care se pot adauga vizite suplimentare, in cazul unor sesizari si/sau in situatii speciale.

Art. 9. - (1) Evaluatorii verifica la sediul furnizorului modul in care sunt indeplinite criteriile de acreditare, analizand cauzele care au determinat eventualele sesizari sau reclamatii
(2) Rezultatele vizitei se consemneaza in raportul de evaluare care se depune la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara.

Art. 10. - (1) In situatia in care furnizorul nu mai indeplineste unul sau mai multe criterii de acreditare, va fi atentionat printr-o nota transmisa de Directia generala management, resurse umane si retea scolara despre situatia constatata si i se acorda o perioada de 30 de zile pentru a remedia neconformitatile constatate
(2) In termen de 30 de zile, furnizorul comunica remedierea neregularitatilor constatate
(3) Daca furnizorul nu a luat masuri de remediere in termenul stabilit Directia generala management, resurse umane si retea scolara dispune suspendarea acreditarii.

Art. 11. - (1) Furnizorul poate sa conteste suspendarea acreditarii in termen de 15 zile de la data comunicarii
(2) Contestatia se depune la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara.

Art. 12. - (1) Directia generala management, resurse umane si retea scolara va desemna in vederea analizarii contestatiei alti evaluatori decat cei care au efectuat evaluarea
(2) Dupa analiza documentelor si, dupa caz, a situatiei de pe teren, evaluatorii intocmesc un raport de constatare pe care il prezinta Directiei generale management, resurse umane si retea scolara.

Art. 13. - (1) Solutionarea contestatiei se face in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia, cu motivarea solutiei
(2) In termen de 5 zile se aduce la cunostinta furnizorului solutionarea contestatiei.

CAPITOLUL III
Acreditarea programelor de formare continua


SECTIUNEA 1
Categorii de programe de formare continua


Art. 14. - (1) Programele de formare continua supuse acreditarii pot fi clasificate conform anexei care face parte integranta din prezenta metodologie
(2) In alocarea numarului de ore pentru activitatile unui program de formare continua cu forma de invatamant zi se recomanda ca alocarea timpului sa se faca respectand urmatoarele proportii: 10% evaluare, 30% curs/activitate teoretica si 60% aplicatii practice.

Art. 15. - (1) Pentru programele de formare continua, comisia specializata de acreditare aloca un numar de credite profesionale transferabile, in functie de categoria, publicul-tinta, tipul de competenta si durata acestora
(2) Personalul didactic si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar trebuie sa acumuleze la intervale consecutive de 5 ani, primul fiind considerat de la data promovarii examenului de definitivare in invatamant, minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr. 1/2011.

Art. 16. - In vederea corelarii componentelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar cu evolutiile sectoriale sau globale din societate, programele de formare continua se acrediteaza pe module centrate pe competente.

Art. 17. - (1) Pentru indeplinirea criteriilor curriculare programul de formare continua trebuie sa satisfaca urmatoarele cerinte referitoare la structura planului-cadru de formare:
a) denumirea programului;
b) categoria de program, conform anexei;
c) forma de invatamant: zi, la distanta, blended learning;
d) curriculum-ul programului: se precizeaza scopul si obiectivele programului stabilite in functie de analiza de nevoi; studiul de impact pentru programele propuse unei noi perioade de acreditare; concordanta obiectivelor cu activitatile si utilitatea din oferta de program; competentele pe care le formeaza cursantilor; planul de invatamant; schita/rezumatul temelor din programul de formare continua; bibliografia si timpul alocat fiecarei teme; corelarea duratei cu scopul, obiectivele, continuturile si competentele formate; orarul/calendarul programului, semnate de propunatori;
e) strategii de formare utilizate: metode si tehnici de instruire utilizate; formele si modalitatile de organizare si desfasurare a activitatilor de formare;
f) evaluarea finala se realizeaza prin sustinerea in sedinta publica a unui proiect/unei teme din portofoliul realizat sau a unei lucrari elaborate in acest scop. Aprecierea portofoliului si a sustinerii proiectului/temei/lucrarii se face prin calificative: „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, „Insuficient”. Bugetul de timp alocat evaluarii face parte din durata totala a programului de formare continua
(2) In activitatea de evaluarea finala, furnizorul va respecta prevederile prezentei metodologii si in termen de 5 zile va transmite Directiei generale management, resurse umane si retea scolara, prin posta, urmatoarele documente: procesul-verbal al evaluarii finale, catalogul centralizator care cuprinde si rezultatele evaluarii finale. Toate documentele solicitate vor fi semnate, parafate si certificate pentru continut si numar de pagini de catre responsabilul/directorul de program de formare continua
(3) Pentru programele de formare continua propuse pentru forma de invatamant la distanta, furnizorii vor elabora proiectele curriculare pe baza standardelor minimale de prezentare a programelor oferite prin forma ID si blended learning.

Art. 18. - (1) Pentru asigurarea resurselor umane si a celor didactico-materiale necesare implementarii programului de formare continua furnizorul face precizari cu privire la:
a) resursele umane implicate: structura administrativa si manageriala a echipei care este implicata in desfasurarea programului de formare continua; responsabilul de program; prezentare CV, pentru toti membrii echipei de implementare a programelor, cu detalierea experientei in domeniul vizat de program; diplomele si certificatele cu relevanta in domeniu, in copie legalizata sau pentru conformitate cu originalul prin stampila unitatii la care acesta este titular ori prin stampila furnizorului; referinte despre prestatia sa de formator; specializari recunoscute in formarea adultilor; acreditare ca formator de catre Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, alte documente relevante; personalul de sprijin logistic si administrativ pentru toate locatiile de implementare a programelor de formare continua, declaratiile formatorilor cu privire la disponibilitatea sustinerii cursurilor si la implicarea in alte programe de formare continua. Echipele de formatori trebuie sa aiba in componenta cadre didactice din invatamantul universitar, cadre didactice din invatamantul preuniversitar, precum cat si persoane cu expertiza in domeniu;
b) resursele didactico-materiale prevazute pentru desfasurarea activitatilor din program: existenta spatiilor optime de desfasurare a activitatilor de formare, sali corespunzatoare numarului de participanti, dotarile necesare, lumina naturala/artificiala, mobilier etc. Pentru activitati practice sau seminare, numarul participantilor nu poate depasi 25 intr-o grupa; existenta unor echipamente adecvate, destinate formarii continue: calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatura video/TV/DVD, telefon, fax, copiatoare etc.; accesul la un centru de documentare si informare care sa cuprinda literatura si publicatii de specialitate, materiale audiovizuale, acces la internet, facilitati de multiplicare
(2) Baza didactico-materiala si spatiile furnizorilor de formare continua atestate prin documente pot fi detinute in proprietate sau concesionate, inchiriate, dobandite prin parteneriat ori alte forme pe durata formarii respective.

Art. 19. - (1) Responsabilii programelor de formare continua a personalului didactic care sunt incluse in categoria 4 de programe, respectiv programe speciale, inainteaza directorului general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolara, in vederea echivalarii numarului de credite profesionale transferabile, urmatoarele: denumirea programului, misiunea si obiectivele, curricula de formare, calendarul de desfasurare a activitatilor, evaluarea, durata si un tabel nominal cu personalul didactic care a finalizat programul in care sa se consemneze si rezultatele obtinute
(2) Directorul general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolara supune atentiei comisiei specializate de acreditare documentatia mentionata la alin. (1) in vederea stabilirii de catre aceasta a numarului de credite profesionale transferabile echivalate
(3) Validarea rezultatelor se face prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si se comunica solicitantului in termen de 5 zile de la emitere.

SECTIUNEA a 2-a
Procedura de acreditare a programelor de formare continua


Art. 20. - (1) Acreditarea programelor de formare continua se realizeaza la solicitarea furnizorilor si presupune parcurgerea urmatoarelor etape: etapa de verificare, etapa de evaluare a programelor si etapa finala.
1. Etapa de verificare se realizeaza prin:
a) inregistrarea programului de formare continua la secretariatul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara;
b) verificarea documentatiei depuse in vederea acreditarii programelor de formare continua sub aspectul conformitatii cu criteriile precizate la art. 17 si 18 si completarea matricei de verificare a programului de formare de catre inspectori cu atributii in acest sens;
c) inaintarea documentelor de prezentare a programului de formare continua, precum si a documentelor de verificare intocmite de personalul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara catre comisia specializata de acreditare.
2. Etapa de evaluare a programelor de formare continua se realizeaza prin:
a) analizarea documentatiei programului, completarea fisei de evaluare si luarea deciziei de propunere de acreditare, respingere sau amanare a programului;
b) redactarea raportului de evaluare pentru propunerea de acreditare, amanare sau respingere a programului;
c) inaintarea raportului de evaluare conducerii Directiei generale management, resurse umane si retea scolara.
3. Etapa finala se realizeaza prin elaborarea si comunicarea ordinului ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acreditarea sau respingerea programului de formare
(2) In cazul in care s-a recomandat amanarea, dupa solutionarea de catre furnizor, in termen de 30 de zile, a aspectelor pentru care programul de formare continua a fost amanat, acesta reintra in etapa de evaluare in comisia specializata de acreditare, respectand prevederile pct. 3.

Art. 21. - (1) Directia generala management, resurse umane si retea scolara pune la dispozitia furnizorilor toate informatiile necesare in vederea solutionarii aspectelor care au determinat amanarea
(2) Inaintea inceperii programului de formare continua, furnizorul are obligatia de a transmite Directiei generale management, resurse umane si retea scolara calendarul desfasurarii activitatilor din programul acreditat pentru fiecare serie de cursanti
(3) Orice modificari survenite pe parcursul derularii programului de formare continua trebuie aduse la cunostinta Directiei generale management, resurse umane si retea scolara de catre furnizor, sub sanctiunea suspendarii acreditarii.

SECTIUNEA a 3-a
Comisia specializata de acreditare


Art. 22. - (1) In vederea acreditarii programelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar, se numeste prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului comisia specializata de acreditare
(2) Comisia specializata de acreditare, denumita in continuare Comisie, are drept scop evaluarea programelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar in vederea acreditarii, alocarea de credite profesionale transferabile programelor implementate de furnizori, precum si echivalarea numarului de credite profesionale transferabile obtinute de personalul din invatamantul preuniversitar in cadrul programelor speciale, in conformitate cu categoriile de programe mentionate in anexa
(3) Comisia propune spre acreditare programele de formare continua a formatorilor/mentorilor, precum si a altor functii/roluri noi din sistemul de invatamant preuniversitar.

Art. 23. - Comisia are urmatoarele atributii:
a) evalueaza programele de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar propuse de furnizori;
b) analizeaza si evalueaza documentatia de prezentare a programelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar, pe baza criteriilor precizate la art. 17 si 18;
c) propune acreditarea, amanarea sau respingerea, dupa caz, a programelor de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar;
d) stabileste procedurile si instrumentele necesare pentru certificarea formatorilor/mentorilor, precum si a altor functii/roluri noi din sistemul de invatamant preuniversitar care au finalizat programe de formare continua acreditate in conditiile prezentei metodologii;
e) propune modificari ale criteriilor, standardelor, metodologiei si instrumentelor de monitorizare si evaluare a programelor de formare continua;
f) stabileste standardele minimale pentru acreditarea programelor de formare continua in sistem la distanta, blended learning;
g) stabileste numarul de credite profesionale transferabile aferente programelor de formare continua, in functie de categorie, durata, relevanta si public-tinta, sau echivaleaza numarul de credite obtinute de personalul din invatamantul preuniversitar ca urmare a participarii la programe speciale;
h) propune, prin presedintele ei, inlocuirea unora dintre membrii sai pentru motive intemeiate, pe care le inainteaza Directiei generale management, resurse umane si retea scolara.

Art. 24. -
(1) Comisia se poate organiza pentru desfasurarea activitatilor in subcomisii
(2) Evaluarea programelor de formare continua se realizeaza in subcomisii pe categorii de programe, public-tinta sau dupa alte criterii.

Art. 25. -
(1) Membrii Comisiei sunt numiti prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea innoirii mandatului o singura data
(2) Comisia este formata din 20 de membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti
(3) Comisia isi alege un presedinte si 2 vicepresedinti. Alegerea se face prin vot secret, cu majoritatea simpla a tuturor membrilor
(4) Presedintele Comisiei si cei 2 vicepresedinti sunt numiti pe o perioada de 5 ani, pe baza rezultatelor consemnate in procesul-verbal al sedintei de alegeri
(5) Presedinte si vicepresedintii stabilesc pentru fiecare sedinta, in functie de necesitati, componenta subcomisiilor.

Art. 26. -
Activitatile de secretariat ale Comisiei sunt asigurate de personalul din cadrul Directiei generale management, resurse umane si retea scolara cu atributii in acest sens.

Art. 27. -
(1) Sedintele Comisiei sunt statutar constituite in cazul intrunirii majoritatii simple
(2) Comisia se intruneste si lucreaza in plen, de regula lunar
(3) Subcomisiile Comisiei se intrunesc ori de cate ori este nevoie, la solicitarea presedintelui sau a vicepresedintilor.

Art. 28. - (1) Atributiile si responsabilitatile presedintelui, ale vicepresedintilor Comisiei si ale subcomisiilor se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare propriu, elaborat de Comisie sub coordonarea presedintelui acesteia si avizat de directorul general al Directiei generale management, resurse umane si retea scolara
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei se elaboreaza in maximum 30 de zile de la constituirea acesteia.

Art. 29. -
Comisia este constituita din cadre didactice din invatamantul universitar si preuniversitar, persoane cu experienta relevanta necesara evaluarii programelor de formare continua. Domeniile principale de expertiza sunt: management educational, curriculum de formare, didactici de specialitate, inclusiv invatamant special si invatamantul tehnic si profesional, educatia adultilor, invatamant la distanta si soft educational, formarea formatorilor/mentorilor, programe educationale internationale.

CAPITOLUL IV
Certificarea personalului didactic care a finalizat programe de formare continua acreditate


Art. 30. - Documentul care se elibereaza pentru beneficiarii programelor de formare continua acreditate este Certificatul de competente profesionale ale personalului didactic.

Art. 31. - Certificatele de competente profesionale ale personalului didactic sunt achizitionate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si distribuite de Directia generala management, resurse umane si retea scolara furnizorilor de programe de formare continua acreditate.

Art. 32. - Evidenta distribuirii certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic se consemneaza de catre Directia generala management, resurse umane si retea scolara in Registrul unic de evidenta a certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic.

Art. 33. - Costurile implicate de tiparirea, securizarea, evidenta si eliberarea certificatelor de competente profesionale ale personalului didactic se suporta de catre furnizorii de programe de formare continua acreditate sau individual de catre personalul din invatamantul preuniversitar care a urmat programe de formare continua acreditate.

Art. 34. - Furnizorul de programe de formare continua acreditate, pe baza documentelor de evaluare prevazute la art. 35, elibereaza cursantului care a parcurs programul de formare continua Certificatul de competente profesionale ale personalului didactic, precum si fisa competentelor si a disciplinelor/temelor.

Art. 35. - (1) Consemnarea activitatilor din programul de formare continua acreditat se face de catre furnizor in urmatoarele documente:
a) Registrul unic de evidenta a cursantilor, care va cuprinde: personalul didactic si didactic auxiliar, precum si personalul de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar;
b) calendarul/orarul activitatilor programate pentru fiecare serie de cursanti;
c) condica de evidenta a desfasurarii activitatilor;
d) catalogul disciplinei/temei - completat de formator;
e) catalogul evaluarii finale;
f) catalogul centralizator - completat de persoana desemnata de catre responsabilul programului de formare continua, care cuprinde si evaluarea finala;
g) registrul de procese-verbale referitoare la evaluarea finala a cursantilor
(2) Documentele prevazute la alin. (1) se numeroteaza, se parafeaza si se certifica pentru continut si numar de pagini de catre conducerea furnizorului de programe de formare continua acreditate
(3) Modelele documentelor consemnate la alin. (1) se pun la dispozitia furnizorului in momentul acreditarii programului de formare continua.

Art. 36. -
Toate documentele privind evidenta activitatilor din cadrul programului de formare continua se pastreaza si se arhiveaza in conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale


Art. 37. - Programele de formare continua acreditate anterior intrarii in vigoare a prezentei metodologii isi pastreaza valabilitatea pentru perioada precizata in ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului/decizia de acreditare.

Art. 38. -
In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei metodologii se vor elabora procedurile, instrumentele si toate documentele care decurg din aplicarea acesteia.

____
Nota AvocatNet.ro:
In fisierul atasat puteti consulta anexa la metodologie.