Legea contabilitatii (nr. 82/1991) stabileste prin art. 28 ca au obligatia de a intocmi situatii financiare anuale, inclusiv inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii, societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice.

Conform Ordinului MFP nr. 52/2012 (publicat in Monitorul Oficial nr. 46, din 19 ianuarie 2012), persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale MFP, potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

Astfel, potrivit actului normativ recent publicat de Finante, cuprinsul situatiilor financiare anuale difera in functie de marimea entitatilor.

Pentru a determina marimea acestor entitati, se folosesc trei criterii:

 • total active: 3.650.000 euro;
 • cifra de afaceri neta: 7.300.000 euro;
 • numar mediu salariati: 50.

Societatile care, la data bilantului, depasesc limitele a doua din cele 3 criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale care cuprind:

 1. bilant (cod 10);
 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 3. situatia modificarilor capitalului propriu;
 4. situatia fluxurilor de numerar;
 5.  note explicative la situatiile financiare anuale.

Aceste documente vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), ale caror modele sunt aprobate tot prin acest ordin.

Pe de alta parte, Ordinul MFP stabileste ca entitatile care, la data bilantului, nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate intocmesc situatii financiare anuale prescurtate care cuprind:

 1. bilant prescurtat (cod 10);
 2. cont de profit si pierdere (cod 20);
 3.  note explicative la situatiile financiare anuale prescurtate.

De asemenea, aceste documente vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Ordinul mai precizeaza ca entitatile care nu depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime pot intocmi, optional, si situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de numerar.

Trebuie sa stiti ca, indiferent de marimea entitatilor, toate situatiile financiare anuale incheiate la 31 decembrie trebuie semnate de persoanele abilitate potrivit legii si de catre administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

De asemenea, situatiile financiare anuale trebuie sa fie insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. Situatiile financiare anuale vor fi insotite totodata si de o declaratie scrisa a administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii respective prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

 • politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
 • situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
 • persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Atentie! Conform prevederilor din ordinul MFP, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar, pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale la 31 decembrie aferente exercitiului financiar precedent si a indicatorilor determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate pentru sfarsitul exercitiului financiar curent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii exercitiului financiar.

Situatii financiare anuale simplificate: Ce contin si cine le depune

Sistemul simplificat de contabilitate a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2239/2011, care stabileste ca firmele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro sa poata opta pentru un sistem simplificat de contabilitate. Ceea ce inseamna ca societatile care indeplinesc cumulativ aceste doua criterii de marime vor intocmi situatii financiare anuale simplificate care cuprind:


 1. bilant simplificat (cod 10),
 2. cont de profit si pierdere simplificat (cod 20).

Acestea vor fi insotite de formularul "Date informative" (cod 30) si formularul "Situatia activelor imobilizate" (cod 40).

Potrivit prevederilor MFP, situatiile financiare anuale simplificate se intocmesc in lei si trebuie insotite si de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii persoanei pentru intocmirea acestora in conformitate cu sistemul simplificat de contabilitate.

In plus, "situatiile financiare anuale simplificate vor fi insotite de raportul administratorilor la a carui elaborare se aplica prevederile Sectiunii 10 <<Continutul raportului administratorilor>> din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009", se mai arata in actul normativ.

De asemenea, situatiile simplificate trebuie semnate atat de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea entitatilor, cat si de administratorul sau persoana care gestioneaza entitatea.

Atentie! Conform precizarilor MFP, incadrarea in criteriile de marime se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.

Actul normativ publicat de MFP mentioneaza ca sistemul simplificat de contabilitate este optional, astfel incat entitatile care indeplinesc criteriile de marime necesare, insa nu opteaza pentru aplicarea sistemului simplificat, vor depune situatiile financiare conform Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Potrivit reglementarilor impuse de MFP, entitatile nou-infiintate pot intocmi pentru primul exercitiu financiar de raportare situatii financiare anuale prescurtate sau situatii financiare anuale cu 5 componente.

"Pentru al doilea exercitiu financiar de raportare, aceste entitati analizeaza indicatorii determinati din situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar precedent si indicatorii determinati pe baza datelor din contabilitate si a balantei de verificare incheiate la sfarsitul exercitiului financiar curent, intocmind situatii financiare anuale in functie de criteriile de marime inregistrate", puncteaza actul normativ.

Pana cand se depun situatiile financiare anuale?

Situatiile financiare anuale si situatiile anuale simplificate, intocmite cu ajutorul programelor de asistenta elaborat de MFP, se depun la unitatile teritoriale ale MFP in 150 de zile de la data la care se incheie exercitiul financiar, si anume 31 decembrie 2011.

Conform calculelor noastre, termenul limita pentru depunerea situatiile financiare este 29 mai 2012, avand in vedere ca anul acesta februarie are 29 de zile. In 2011, situatiile financiare aferente lui 2010 s-au depus la unitatile MFP pana la 30 mai 2011.

Proiectul de ordin precizeaza ca situatiile anuale la 31 decembrie se depun, pe suport magnetic, insotite de raportarile anuale listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate.

Subunitatile din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la 31 decembrie nu intocmesc situatii financiare anuale sau situatii financiare anuale simplificate, insa trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 60 zile de la incheierea exercitiului financiar, o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, care sa cuprinda toate datele de identificare a entitatii:

 • denumirea completa (conform certificatului de inmatriculare);
 • adresa si numarul de telefon;
 • numarul de inregistrare la registrul comertului;
 • codul unic de inregistrare;
 • capitalul social.

Ce amenzi risti pentru nedepunerea situatiile financiare anuale

Nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale fiscal a situatiilor financiare anuale constituie contraventie nerespectarea se sanctioneaza cu amenda.

Astfel, pentru nedepunerea in termenul legal a situatiile financiare, amenda este cuprinsa intre 300 si 1000 de lei, daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 1 si 15 zile lucratoare. Daca perioada de intarziere este cuprinsa intre 16 si 30 de zile lucratoare, amenda este variaza intre 1000 si 3000 de lei, in timp ce, daca perioada de intarziere depaseste 30 de zile lucratoare, poti plati pana la 4500 de lei, dar nu mai putin de 1500 de lei.

De asemenea, pentru neintocmierea si nesemnarea situatiilor financiare anuale, amenda este cuprinsa intre 2.000 si 3.000 lei.

__
Nota AvocatNet.ro: Urmariti sectiunea noastra de Legislatie, unde veti putea consulta Ordinul MFP nr. 52/2012.