Prin art. XI al OG 30/2011, Guvernul a dat posibilitatea firmelor si persoanelor fizice care au restante la stat sa beneficieze de reducerea la jumatate a penalitatilor de intarziere, daca isi achita datoriile restante pana la 30 iunie 2012.

Ulterior, Ministerul Finantelor Publice, Casa Nationala de Pensii Publice si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate au publicat in Monitorul Oficial ordine prin care stabilesc cum vor fi aplicate exact aceste facilitati fiscale pentru datoriile pe care fiecare dintre aceste institutii le administreaza.

Potrivit acestor acte normative, reducerea penalitatilor se acorda pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011.

Detaliat, este vorba despre reducerea la jumatate a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor fiscale principale restante la 31 august 2011, cu exceptia obligatiilor prevazute la alin. (2).

Alineatul 2, mentionat anterior, stipuleaza ca pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la termenul de plata prevazut la art. 111 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, si anume:
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1 - 15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare;
- daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare.

Totusi, trebuie sa stiti ca reducerea penalitatilor de intarziere nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

Pentru ce datorii restante se acorda facilitatile fiscale

In linii mari, reducerea cu jumatate a penalitatilor de intarziere se acorda pentru datoriile administrate de Fisc si pentru contributiile restante la pensii si sanatate ale persoanelor fizice.

Ca sa fim mai exacti, aceasta facilitate se aplica pentru:

  • obligatiile fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, precum si pentru cele stabilite de alte directii de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice si transmise spre recuperare la ANAF.
  • obligatiile de plata ale persoanelor fizice, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Fisc. Practic, facilitatea se adreseaza persoanelor fizice care au un contract cu Casa de Asigurari de Sanate si isi platesc singure contributiile la FNUASS.
  • obligatiile de plata ale persoanelor fizice, reprezentand contributii de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Fisc.

Ce inseamna obligatii restante la 31 august 2011

Asa cum precizam anterior, injumatatirea penalitatilor de intarziere se acorda pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011.

Ce inseamna, insa, obligatii restante la 31 august 2011? Fiecare dintre actele normative emise de cele trei institutii definesc usor diferit aceasta sintagma, in functie de modul lor de organizare.

Astfel, Ordinul MFP nr. 2604/2011 arata ca prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg atat obligatiile fiscale care sunt individualizate in declaratiile fiscale ale contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data, pentru obligatiile fiscale administrate de ANAF, cat si obligatiile fiscale individualizate in inscrisuri care constituie titluri de creanta comunicate contribuabilului pana la data de 31 august 2011, pentru obligatiile fiscale stabilite de directiile de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

In mod asemanator, Ordinul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate 894/2011 precizeaza ca prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg obligatiile fiscale care sunt individualizate in declaratiile contribuabilului depuse pana la data de 31 august 2011 si/sau decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului pana la aceasta data.

Pe de alta parte, Ordinul Casei Nationale de Pensii Publice nr. 1.252/2011 arata ca prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg contributiile de asigurari sociale datorate pana la data de 1 august 2011 si neachitate pana la data de 25 august 2011.

In cazul contributiilor restante la sanatate si al datoriilor administrate de Fisc, prin obligatii fiscale principale se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda.

De asemenea, pentru toate restantele, indiferent de institutia care le administreaza (ANAF, CNAS sau CNPP), prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora, iar majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile fiscale mentionate sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006 - 30 iunie 2010.

Cine acorda facilitatile fiscale

Procedurile prin care sunt reduse cu jumatate penalitatile de intarziere sunt asemanatoare, fie ca vorbim de datorii administrate de Fisc sau de restante la contributiile de pensii si sanatate. Diferita este institutia care acorda facilitatile fiscale, asa numitul "organ competent", precizat de fiecare dintre actele normative care reglementeaza aceasta procedura.

Astfel, organele competente pentru acordarea facilitatilor fiscale sunt ANAF si Autoritatea Nationala a Vamilor pentru obligatiile fiscale pe care fiecare dintre aceste autoritati le administreaza, dar si de directiile de specialitate din Ministerul Finantelor Publice, pentru obligatiile stabilite de acestea si transmise spre recuperare la ANAF.

In cazul contributiilor restante la sistemul de sanatate, organele competente sunt casele de asigurari sociale de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti, de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de fiecare dintre acestea.

In ceea ce priveste contributiile restante la sistemul de pensii, facilitatile fiscale se acorda de catre casele judetene de pensii, respectiv de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti.

Ce trebuie sa faci pentru a scapa de jumatate din penalitati

Pentru acordarea facilitatilor fiscale stabilite de OG 30/2011, contribuabilii pot depune la organul competent o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, precum si a celor care intra sub incidenta facilitatilor. Organul competent trebuie ca, in termen de cinci zile de la depunerea cererii, sa comunice contribuabilului situatia solicitata si sa intocmeasca un borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale pentru care se pot acorda reduceri ale penalitatilor de intarziere.

In urmatoarele 10 zile de la data comunicarii situatiei obligatiilor fiscale, contribuabilul trebuie sa achite prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora.

Daca acest lucru se intampla, organul competent va valida borderoul provizoriu de scadere a penalitatilor si, in termen de 3 zile de la data stingerii, va emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii, adica dobanzi de intarziere calculate si neinstituite datorita timpului trecut de la data depunerii cererii si pana la stingerea prin plata sau compensare. Asa cum precizam anterior, acestea trebuie achitate conform art. 111. alin. 2 din Codul de procedura fiscala.

Daca se sting si aceste obligatii fiscale accesorii in termenul prevazut, organul competent emite decizia de reducere a penalitatilor de intarziere.

Acest document se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la organul competent.

In situatia in care contribuabilul nu isi plateste datoriile in termenele stabilite de procedura (10 zile de la data comunicarii situatiei pentru obligatii principale sau termenul prevazut la art. 111 alin (2), in cazul accesoriilor) se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere.

In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile necesare pentru a beneficia de reducerea penalitatilor de intarziere.

De asemenea, contribuabilii care nu au depus cererea prin care solicita situatia obligatiilor de plata exigibile, dar si-au achitat toate datoriile (deci indeplinesc conditiile pentru a beneficia de facilitatile prevazute la art. XI din OG 30/2011), pot solicita, printr-o cerere, reducerea penalitatilor de intarziere. Conform prevederilor legale, contribuabilul poate cere restituirea sumelor care formeaza obiect al facilitatilor fiscale pe baza art. 117 din Codul de procedura fiscala ("restituiri de sume").

Totusi, aceasta ultima prevedere nu se aplica si in cazul contributiilor restante la pensii. In cazul acestor datorii, contribuabililor nu li se vor restitui sumele provenite din reducerea penalitatilor, ci acesti bani vor ramane in evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensati cu datorii viitoare.

(AvocatNet.ro a scris in detaliu despre procedurile de reducere a penalitatilor in cazul datoriilor administrate de ANAF, de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si de Casa Nationala de Pensii Publice. )

Cei care si-au platit datoriile pana la finalul anului 2011 au fost mai norocosi

Pe de alta parte, contribuabilii care si-au achitat datoriile restante la stat pana la data de 31 decembrie 2011 au beneficiat de facilitati fiscale mai consistente, si anume reducerea penalitatilor de intarziere, nu doar reducerea lor cu jumatate.

Confom art. IX din OG 30/2011, pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011, penalitatile de intarziere puteau fi anulate, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora se stingeau prin plata voluntara sau compensare pana la 31 decembrie 2011.

Pentru acordarea acestor facilitati fiscale, contribuabilul trebuia sa urmeze exact aceeasi procedura descrisa mai sus.