Avand in vedere:
- volumul mare al platilor restante inregistrate de unitatile administrativ-teritoriale fata de operatorii economici care presteaza servicii si lucrari de interes public local, precum si datoriile pe care acestia le inregistreaza fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale;
- prevederile Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International, referitoare la eliminarea platilor restante;
- blocajul financiar cu care se confrunta operatorii economici, datorat neachitarii obligatiilor de plata de catre institutiile publice beneficiare ale unor servicii sau lucrari, in vederea relansarii economice a acestora si a eliminarii arieratelor unita tilor administrativ-teritoriale;
- faptul ca aplicarea Hotararii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes national „Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoane varstnice”, cu modificarile ulterioare, in baza careia autoritatile administratiei publice locale au decis infiintarea de camine pentru persoane varstnice prin reorganizarea unor unitati sanitare cu paturi aflate in re teaua proprie a acestora, care se desfiinteaza in conditiile prevazute de lege, va conduce la imposibilitatea incadrarii in numarul m axim de posturi aprobat pe fiecare unitate administrativ-teritoriala, in considerarea faptului ca elementele mentionate vizeaza interesul public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 450 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza: „(2) Numarul maxim de posturi prevazut la alin. (1) nu se aplica si capitolului bugetar «Invatamant», finantat din bugetele locale, precum si capitolelor bugetare «Sanatate» si «Asigurari si asistenta sociala», indiferent de sursa de finantare.”

Art. II. - Prevederile art. VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 13/2011, cu modificarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2012 inclusiv.

Art. III. - Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se pot aloca, pana la sfarsitul anului 2012, prin hotarare a Guvernului, sume si pentru plata arieratelor.

PRIM-MINISTRU MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Ministrul administratiei si internelor, Gabriel Berca
Ministrul finantelor publice, Bogdan Alexandru Dragoi
Bucuresti, 3 aprilie 2012.
Nr. 8.