Avand in vedere prevederile art. 3, 6 si 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alo cate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a dat elor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeni ul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul europe an agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea risculu i de creditare de catre fondurile de garantare, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Articol unic. - Hotararea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de interventie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din Romania si atributiile institutiilor implicate in planul european, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) somerii inregistrati, potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare;”.
2. La articolul 3 alineatul (1), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins: „e) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950-1961, cu modificarile si completarile ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizatiei pentru activitatea de liber-profesionist a artistilor interpreti sau executanti din Romania, republicata, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizatiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite si recunoscute ca persoane juridice de utilitate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru sotul supravietuitor, cu modificarile ulterioare, ale caror venituri cumulate, obtinute exclusiv din aceste legi, se afla sub 400 lei/luna.”
3. La articolul 3, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins: „(3) Incadrarea in una dintre categoriile de persoane cele mai defavorizate prevazute la alin. (1) se verifica de catre autoritatile responsabile cu distribuirea ajutoarelor alimentare, in baza unuia din urmatoarele documente, dupa caz:
a) dispozitia scrisa a primarului sau mandat postal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevazuta la alin. (1) lit. a);
b) carnet de somer sau mandat postal pentru plata drepturilor pentru somerii indemnizati si adeverinta prin care se atesta calitatea de somer aflat in baza de date a agentiei teritoriale pentru ocuparea fortei de munca pentru somerii inregistrati care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, pentru categoria de persoane prevazuta la alin. (1) lit. b);
c) decizia de pensie sau mandat postal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevazuta la alin. (1) lit.c);
d) certificat de incadrare in grad de handicap grav sau accentuat, pentru categoria de persoane prevazuta la alin. (1) lit.d);
e) mandat postal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevazuta la alin. (1) lit. e).”

4. La articolul (4), alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(3) Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura face plati catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti pe baza de documente justificative pentru efectuarea urmatoarelor cheltuieli: depozitare, gestionare, manipulare si transportul produselor de la depozitul judetean la primarii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, in limita a 4% fara TVA din valoarea produselor alimentare distribuite catre persoanele cele mai defavorizate. Valoarea contabila a produselor de interventie si a celor mobilizate de pe piata Uniunii Europene, puse la dispozitie, este cea specificata in regulamentul anual al planului adoptat de Comisia Uniunii Europene.”
5. La articolul 9 alineatul (2), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „d) distribuirea produselor alimentare catre beneficiari cu mai putin de o luna inainte de expirarea termenului de valabilitate.”

6. La articolul 9 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins: „e) neafisarea la depozite si punctele de distributie a mijlocului de publicitate «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE», insotit de emblema UE.”
7. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 91, cu urmatorul cuprins: „Art. 91. - In cazul constatarii neregulii prevazute la art. 9 alin. (2) lit. e), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura retine consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti 10% din valoarea sumei prevazute la art. 4 alin. (3).”
8. In anexa, la articolul 1, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) coordoneaza colectarea, de la institutiile aflate in subordine, a datelor personale ale beneficiarilor definiti la art. 3 alin. (1) lit. b), c) si e) din hotarare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, si asigura transmiterea acestora catre consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti;”.
9. In anexa, la articolul 1, dupa litera c) se introduce o noua litera, litera d), cu urmatorul cuprins: „d) elibereaza, prin agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, adeverinta prevazuta la art. 3 alin. (3) lit. b) din hotarare.”
10. In anexa, articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
Art. 5. - Autoritatile administratiei publice locale, respectiv consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) intocmesc listele nominale cu persoanele beneficiare definite la art. 3 alin. (1) lit. a) si d) din hotarare;
b) centralizeaza listele si comunica numarul total de beneficiari din judet sau din municipiul Bucuresti catre APIA, ca baza pentru alocarea cantitatii de ajutoare proportional cu ponderea acestora in total beneficiari pe tara;
c) identifica si comunica in fiecare an, la APIA, depozitele autorizate conform prevederilor legale in vigoare ce vor fi utilizate pentru depozitarea produselor alimentare care fac obiectul planului;
d) receptioneaza produsele alimentare in baza graficelor de livrari stabilite de APIA cu operatorii economici;
e) depoziteaza si tin evidenta gestiunii legata de operatiunile prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare;
f) distribuie din depozite produsele alimentare catre primarii sau, dupa caz, direct catre persoanele defavorizate. Transmit operativ la APIA lista primariilor si cantitatile repartizate pentru distributie prin acestea, ramanand responsabile direct fata de APIA in ceea ce priveste receptia si distribuirea produselor alimentare. Distribuirea se face pe baza listelor nominale cu persoanele defavorizate, intocmite conform art. 3 din hotarare, completate cu datele de identificare, cantitatea primita, data si semnatura persoanelor defavorizate beneficiare;
g) intocmesc si pastreaza cel putin 3 ani documentele de evidenta a operatiunilor de preluare, transport si distributie. Termenul curge de la sfarsitul anului intocmirii acestora;
h) asigura ordinea si buna desfasurare a activitatilor la locul de distribuire a ajutoarelor alimentare;
i) decid, in cazul in care exista modificari ale numarului de persoane defavorizate fata de lista finala transmisa la APIA, asupra cantitatilor ce vor fi distribuite beneficiarilor in cadrul judetului sau al municipiului Bucuresti, pornind de la cantitatea totala alocata de APIA, potrivit art. 4 lit. d);
j) transmit pentru fiecare luna de derulare a planului sau pentru mai multe luni succesive, pana pe data de 25 a lunii urmatoare perioadei la care se refera, cererea de rambursare privind cheltuielile prevazute la art. 4 alin. (3) din hotarare;
k) trimit la APIA, pana la data de 1 mai urmatoare anului de implementare, un raport anual asupra punerii in aplicare a planului;
l) incheie anual cu APIA un acord de cooperare privind derularea planului. Prevederile acestui acord vor fi reluate in mod adecvat in acordurile de cooperare pe care fiecare consiliu judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti le va face cu primariile participante la derularea planului;
m) asigura existenta la punctele de distributie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtand inscriptia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» insotita de emblema UE, respectand culorile standardizate conform anexeiII la Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere in aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune.”

11. In anexa, dupa articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 6, cu urmatorul cuprins:
Art. 6. - In situatia in care receptia, distributia si gestionarea produselor alimentare se realizeaza de primarii, atunci acestea au urmatoarele atributii:
a) receptioneaza si gestioneaza produsele alimentare in baza graficelor de livrari stabilite de consiliile judetene;
b) distribuie ajutoarele alimentare in baza listelor de distributie, justificand cantitatile distribuite pe persoana prin inscrierea cantitatii din fiecare tip de produs in listele de distributie si existenta semnaturii beneficiarului;
c) transmite consiliului judetean originalul documentelor de distributie in vederea intocmirii raportului final;
d) pastreaza cel putin 3 ani copia documentelor de evidenta a operatiunilor de preluare si distributie. Termenul curge de la sfarsitul anului intocmirii acestora;
e) asigura, prin intermediul consiliului judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, existenta la punctele de distributie a produselor alimentare a unui/unor mijloc/metode de publicitate purtand inscriptia «AJUTOR AL UNIUNII EUROPENE» insotita de emblema UE, respectand culorile standardizate conform anexei II la Regulamentul (UE) nr. 807/2010.”

12. In cuprinsul hotararii, trimiterile la Regulamentul (CEE) nr. 3.149/1992 al Comisiei din 29 octombrie 1992 de stabilire a normelor de punere in aplicare a furnizarii de alimente din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, care este abrogat, se inteleg ca trimiteri la Regulamentul (UE) nr. 807/2010 al Comisiei din 14 septembrie 2010 de stabilire a normelor de punere in aplicare pentru livrarea de produse alimentare din stocurile de interventie pentru persoanele cele mai defavorizate din Uniune, cu modificarile si completarile ulterioare, si se citesc in conformitate cu tabelul de corespondenta din anexa IV la acest regulament.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Daniel Constantin
p. Ministrul afacerilor europene, Razvan Cotovelea, secretar de stat
Ministrul administratiei si internelor, Mircea Dusa
Ministrul delegat pentru administratie, Radu Stroe
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale, Mariana Campeanu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Florin Georgescu
Bucuresti, 26 septembrie 2012.
Nr. 950.