Luand in considerare faptul ca la data aprobarii prezentei ordonante de urgenta Legea bugetului de stat pentru anul 2013 nu a intrat in vigoare, iar acest fapt conduce la necunoasterea dimensiunii Fondului national unic de asigurari sociale de sana tate, respectiv a fondurilor alocate diferitelor segmente de asistenta medicala si, implicit, la imposibilitatea caselor de asigurari de sanatate de a incheia contracte cu furnizorii de servicii medicale, avand in vedere faptul ca neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor lor de implementare, prin ordonanta de urgenta, ar genera disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a activitatii din unitatile sanitar e publice, dar si asupra starii de sanatate a populatiei, precum si in utilizarea eficienta a resurselor financiare din sistemul de sanata te, tinand cont ca prin preluarea unor unitati sanitare publice in finantare de la bugetul de stat au fost preluate integral si drepturile de personal aferente personalului contractual, iar neacordarea acestora ar crea tensiuni nejustificate, avand in vedere ca acordarea asistentei medicale publice de urgenta, la toate nivelurile ei, este o datorie a statului si un drept al cetateanului, iar prin neadoptarea prezentei ordonante de urgenta poate fi afectata functionarea in regim de lucru con tinuu a interventiei medicale de urgenta la cel mai inalt nivel si a transportului medical asistat al pacientului critic prin accentu area deficitului de personal de la nivelul serviciilor de ambulanta prin scaderea veniturilor salariale, in considerarea faptului ca aceste elemente cu impact major in sanatatea populatiei vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
- La articolul 217, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: „(4) In situatia in care legea bugetului de stat nu este aprobata pana la data de 31 decembrie a anului in curs, termenele prevazute la alin. (2) si (5) se prelungesc pana la data de 31 martie, inclusiv, a anului urmator.”

Art. II. -
(1) Termenul prevazut la articolul VI din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, se proroga pana la data de 1 aprilie 2013
(2) Prin exceptie, dispozitiile prevazute la articolul I punctul 25 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2012 intra in vigoare la data de 1 martie 2013.

Art. III. - Termenele prevazute la literele a) si b) ale articolului VII din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 886 din 27 decembrie 2012, se proroga pana la data de 31 martie 2013, inclusiv.

Art. IV. -
(1) Personalul unitatilor prevazute la art. 93 alin. (11) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza si dupa data de 1 martie 2013 de drepturile prevazute la art. 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 125/2005, cu modificarile si completarile ulterioare
(2) Pana la data de 31 decembrie 2013 plata drepturilor prevazute la alin. (1) se asigura din bugetul aprobat Ministerului Sanatatii pe anul 2013 la titlul 10 „Cheltuieli de personal”.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii, Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Bucuresti, 19 februarie 2013.
Nr. 7.