Avand in vedere dispozitiile art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investitiilo r, aprobata prin Legea nr. 78/2009, cu completarile ulterioare, in temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis si ale art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. -
(1) Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat avand ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii, denumite in continuare IMM-uri, care isi desfasoara activitatea in toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor prevazute la art. 3
(2) Ajutorul de minimis reprezinta un ajutor de stat care nu depaseste plafonul prevazut de reglementarile dreptului Uniunii Europene in vigoare
(3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare si sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit in continuare Regulament.
Art. 2. - Ajutorul de minimis se acorda IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si ale Regulamentului, prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

CAPITOLUL II Criterii de eligibilitate

Art. 3. - Prezenta hotarare se aplica ajutoarelor acordate intreprinderilor din toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. 1 alin. (1) din Regulament:
a) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura;
b) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in productia primara de produse agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare Tratat;
c) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand valoarea ajutorului este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii produselor in cauza achizitionate de la producatorii primari ori introduse pe piata de intreprinderile in cauza;
d) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in transformarea si comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate in anexa I la Tratat, atunci cand ajutorul este conditionat de transferarea lui partiala sau integrala catre producatorii primari;
e) ajutoarelor destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, ajutoarelor destinate infiintarii si functionarii unei retele de distributie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
f) ajutoarelor subordonate folosirii marfurilor autohtone in locul celor importate;
g) ajutoarelor acordate intreprinderilor care isi desfasoara activitatea in sectorul carbunelui, in sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria carbunelui;
h) ajutoarelor pentru achizitia de vehicule de transport rutier de marfuri, acordate intreprinderilor care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;
i) ajutoarelor acordate intreprinderilor aflate in dificultate.

Art. 4. - Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
b) desfasoara activitate economica;
c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare;
d) prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile;
e) prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
f) prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a: (i) 5 locuri de munca, din care cel putin doua locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro inclusiv; (ii) 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv;
g) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
h) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare;
i) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate (2004/C 244/02), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seriaC, nr. 244 din 1 octombrie 2004;
j) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

CAPITOLUL III Reguli procedurale

Art. 5. -
(1) Intreprinderile vor depune la Ministerul Finantelor Publice o declaratie scrisa referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs
(2) In conformitate cu principiile care reglementeaza ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se considera ca ajutoarele de minimis se acorda in momentul in care intreprinderea obtine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobarii acordului pentru finantare
(3) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, informeaza in scris intreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat si la caracterul de minimis al acestuia, facand referire explicita la prevederile dreptului Uniunii Europene in domeniu.

Art. 6. -
(1) Ministerul Finantelor Publice acorda ajutor de minimis dupa verificarea respectarii conditiilor prevazute la art. 4
(2) Plafoanele prevazute la art. 4 lit. c) se exprima in valori brute, inainte de deducerea oricarui impozit sau oricarei altei taxe.

Art. 7. - Ministerul Finantelor Publice pastreaza o evidenta a ajutoarelor de minimis acordate in baza schemei instituite prin prezenta hotarare pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis in cadrul schemei.

Art. 8. -
(1) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, verifica periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investitiei, respectarea indeplinirii prevederilor prezentei hotarari
(2) Nerespectarea de catre intreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a conditiilor prevazute de prezenta hotarare, precum si a oricaror obligatii asumate in vederea obtinerii finantarii determina aplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, a masurilor legale necesare in vederea recuperarii ajutorului de minimis acordat.

Art. 9. -
(1) Prezenta schema de ajutor de minimis se aplica de la data deschiderii sesiunii pana la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finantare, in limita bugetului alocat pentru aceasta
(2) Plata ajutorului de minimis se efectueaza pana la 31 decembrie 2016, in limita bugetului anual alocat schemei
(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare, pentru perioada 2013-2014;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, pentru perioada 2014-2016
(4) Numarul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.000
(5) In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoarelor de minimis se modifica, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunzator.

Art. 10. - Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice, Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean
Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, Maria Grapini
Bucuresti, 15 mai 2013.
Nr. 274.

 

Nota: Anexa HG nr. 274/2013 poate fi consultata in fisierul atasat.