Avand in vedere Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2014 privind modificarea structurii si compozitiei politice a Guvernului Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157 din 4 martie 2014, luand in considerare necesitatea obiectiva a stabilirii si aplicarii unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publ ice centrale corespunzator noii structuri si compozitii politice a Guvernului, avand in vedere necesitatea clarificarii unitatii de incadrare in care rezidentii pe locuri, respectiv pe post au incheiat contract individual de munca pe durata determinata sau nedeterminata, avand in vedere ca se impune eliminarea cat mai urgenta a barierelor legislative, respectiv eliminarea caracterului discriminatoriu, prin acordarea drepturilor salariale tuturor rezidentilor indiferent de unitatea in care sunt incadrati, tinand cont de faptul ca rezidentii pe post lucreaza in zone defavorizate si in conditii improprii de natura a afecta actul medical, in vederea asigurarii unui cadru coerent institutional si necesar pentru asigurarea formarii acestei categorii profesionale in toate activitatile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat, pentru stoparea exodului medicilor catre alte tari, fenomen care a luat amploare in ultimul timp, tinand cont de faptul ca problema subfinantarii sistemului medical din Romania si, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor solutii alternative imediate in vederea asigurarii unei forte de munca suficiente si bine pregatite la nivel national, avand in vedere ca, in cazul neadoptarii masurilor propuse, nu se poate asigura indeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica interna si externa a tarii si de a exercita conducerea generala a administratiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetatenilor, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. - (1) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, organ de specialitate cu personalitate juridica in cadrul aparatului de lucru al Guvernului, infiintat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, isi schimba denumirea in Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor
(2) Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor este condus de un secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului
(3) Organizarea si functionarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor se aproba prin hotarare a Guvernului, promovata in conditiile legii
(4) Personalul Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor este salarizat la nivelul aparatului de lucru al Guvernului, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate, potrivit legii.
Art. 2. - (1) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului, isi schimba denumirea in Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989
(2) Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 indeplineste functia de autoritate de stat in domeniul fostilor detinuti politici, cu respectarea dispozitiilor legale privind drepturile acestora
(3) Organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 se aproba prin hotarare a Guvernului, promovata in conditiile legii.
Art. 3. - Atributiile de ordonator de credite ale ministrului mediului si schimbarilor climatice in raport cu Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, comisariatele de regim silvic si cinegetic, Regia Nationala a Padurilor - Romsilva si Administratia Nationala „Apele Romane” se exercita prin ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, cu exceptia celor privind gestionarea fondurilor alocate prin Programul operational sectorial „Mediu”.
Art. 4. - (1) Se infiinteaza Departamentul pentru Egalitate de sanse intre Femei si Barbati, denumit in continuare Departament, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu atributii in elaborarea, coordonarea si aplicarea strategiilor si politicilor Guvernului in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, exercitand functiile de strategie, reglementare, reprezentare si autoritate de stat in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati
(2) Departamentul este condus de un secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice
(3) Secretarul de stat este ajutat in activitatea de conducere a Departamentului de un secretar general, numit in conditiile legii
(4) Organizarea si functionarea Departamentului se aproba prin hotarare a Guvernului, promovata in conditiile legii
(5) Cheltuielile referitoare la organizarea si functionarea Departamentului se asigura de la bugetul de stat, cu incadrarea in alocatiile bugetare aprobate Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
(6) Departamentul pentru Egalitate de sanse intre Femei si Barbati preia posturile pe baza de protocol de predare-primire, precum si personalul din aparatul propriu al Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si al structurilor din subordinea acestuia, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate si cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecarei categorii de personal, fara afectarea drepturilor salariale
(7) Bunurile si alte active aferente activitatii preluate vor fi transferate prin protocolul prevazut la alin. (6) din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in gestiunea Departamentului pentru Egalitate de sanse intre Femei si Barbati
(8) Departamentul pentru Egalitate de sanse intre Femei si Barbati se substituie in toate drepturile si obligatiile decurgand din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoale, memorandumuri si acorduri in care Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin Directia ocupare si egalitate de sanse - Compartimentul egalitate de sanse intre femei si barbati, este parte la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestuia.
Art. 5. - (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, prin preluarea activitatii din domeniul protectiei copilului de la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si din domeniul adoptiilor de la Oficiul Roman pentru Adoptii
(2) In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Oficiul Roman pentru Adoptii se desfiinteaza
(3) Pentru realizarea obiectivelor in domeniul protectiei drepturilor copilului si adoptiei, Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie indeplineste urmatoarele functii:
a) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor din domeniul protectiei drepturilor copilului si adoptiei, precum si coordonarea activitatilor desfasurate de persoane juridice de drept public sau privat in acest domeniu;
b) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul protectiei drepturilor copilului si adoptiei;
c) de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ necesar in vederea armonizarii legislatiei interne in materia protectiei drepturilor copilului si adoptiei cu normele si principiile prevazute de tratatele si conventiile internationale la care Romania este parte, precum si in vederea aplicarii efective a acestora;
d) de administrare, prin care se asigura gestionarea bunurilor din domeniul public si privat al statului, pe care le are in administrare sau in folosinta, dupa caz
(4) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie coordoneaza si supravegheaza activitatile de adoptie si realizeaza cooperarea internationala in domeniul adoptiei
(5) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie este autoritatea centrala romana insarcinata sa duca la indeplinire obligatiile prevazute in Conventia asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, ratificata prin Legea nr. 84/1994, denumita in continuare Conventia de la Haga
(6) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie are rolul de a duce la indeplinire obligatiile asumate de statul roman in materia adoptiei prin conventiile si tratatele internationale la care Romania este parte, de a pune in aplicare si de a urmari si asigura aplicarea unitara a legislatiei in domeniul adoptiei
(7) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, strategia nationala in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
b) coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor strategiei nationale din domeniu;
c) evalueaza impactul aplicarii obiectivelor strategice si ia masurile necesare sau, dupa caz, propune Guvernului, cu aprobarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, luarea masurilor necesare pentru imbunatatirea obiectivelor sau, dupa caz, a activitatilor de implementare a acestora;
d) elaboreaza si fundamenteaza programe in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
e) monitorizeaza respectarea drepturilor copilului si recomanda autoritatilor centrale sau locale luarea masurilor care se impun;
f) centralizeaza si sintetizeaza informatiile referitoare la respectarea principiilor si normelor stabilite de Conventia cu privire la drepturile copilului, ratificata prin Legea nr. 18/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, elaboreaza rapoartele prevazute la art. 44 pct. 1 din aceasta conventie si urmareste si ia masurile necesare pentru punerea in aplicare a recomandarilor Comitetului privind drepturile copilului;
g) asigura controlul, coordonarea si indruma metodologic activitatile serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, ale celor de protectie speciala a copilului, precum si activitatile desfasurate de comisiile pentru protectia copilului;
h) elaboreaza standarde, norme metodologice si proceduri de lucru pentru serviciile care asigura prevenirea separarii copilului de parintii sai, protectia speciala a copilului si tanarului iesit din sistemul de protectie speciala;
i) elaboreaza metodologia de licentiere si criteriile de evaluare a serviciilor destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, protectiei speciale a copilului si tanarului iesit din sistemul de protectie speciala si licentiaza aceste servicii;
j) licentiaza serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si protectiei speciale a copilului, organizate, in conditiile legii, de catre autoritatile publice sau organismele private autorizate; asigura la nivel national evidenta acestor servicii;
k) constituie si gestioneaza baze de date relevante in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
l) coordoneaza activitatile si masurile de implementare a obiectivelor strategiei nationale din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului;
m) asigura controlul in ceea ce priveste aplicarea legislatiei din domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului si modul in care sunt respectate drepturile copilului de catre institutiile publice, celelalte persoane juridice si de persoanele fizice, in conformitate cu legislatia in vigoare; propune institutiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate;
n) propune autoritatilor competente suspendarea ori incetarea activitatilor care pun in pericol grav si iminent sanatatea sau dezvoltarea fizica ori psihica a copilului;
o) constituie evidenta centralizata a copiilor pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii de adoptie, in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
p) tine evidenta cererilor familiilor sau ale persoanelor care si-au manifestat dorinta de a adopta copii si care sunt apte sa adopte;
q) indruma si sprijina in mod corespunzator aceste familii sau persoane in vederea efectuarii procedurii necesare adoptiei;
r) incheie acorduri de colaborare cu autoritatile centrale, cu organismele private autorizate sau acreditate din alte state care au atributii in domeniul adoptiei, fie direct, fie prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, prin schimb de note sau scrisori diplomatice;
s) autorizeaza organismele private straine si romane sa desfasoare activitati in domeniul adoptiei; s) recomanda directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului familii ori persoane care doresc sa adopte;
t) efectueaza notificarile si comunicarile prevazute de Legea nr. 273/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; t) urmareste evolutia copilului si a relatiilor dintre acesta si adoptator sau familia adoptatoare straina, pe o perioada de cel putin 2 ani de la incuviintarea unei adoptii internationale, prin autoritatea publica centrala competenta sau organizatia acreditata ori autorizata din statul primitor;
u) transmite instantelor judecatoresti competente cererile familiilor sau ale persoanelor care doresc sa adopte copii aflati in evidenta sa, in cazul adoptiei internationale;
v) participa in cauzele care au drept obiect solutionarea cererilor privind incuviintarea adoptiei internationale aflate pe rolul instantelor judecatoresti;
w) stabileste masurile necesare pentru evitarea incuviintarii unor adoptii supuse esecului, a obtinerii oricaror foloase materiale necuvenite si a oricaror tendinte de trafic de copii;
x) elibereaza certificate care atesta ca adoptia a fost incuviintata conform normelor impuse de Conventia de la Haga;
y) depune diligentele necesare pe langa autoritatile statului al carui cetatean a adoptat un copil aflat in evidenta sa, pentru ca acesta sa beneficieze de garantiile si normele echivalente celor existente in cazul unei adoptii nationale;
z) tine evidenta centralizata a tuturor adoptiilor incuviintate;
aa) elaboreaza proiecte de acte normative, norme si metodologii in domeniul adoptiei;
bb) asigura controlul si indrumarea metodologica a activitatilor desfasurate in cadrul procedurilor de adoptie de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului si organismele private si propune institutiilor competente stabilirea raspunderii disciplinare, materiale, contraventionale sau penale, dupa caz, a persoanelor vinovate de savarsirea abaterilor constatate;
cc) monitorizeaza si controleaza respectarea standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne;
dd) ia masurile necesare sau, dupa caz, propune autoritatilor ori institutiilor competente luarea masurilor necesare pentru prevenirea sau, dupa caz, inlaturarea efectelor oricaror acte ori fapte care incalca principiile si normele tratatelor internationale in domeniul adoptiei, la care Romania este parte;
ee) sprijina copiii adoptati in demersurile lor de a-si cunoaste originile si propriul trecut, colaborand in acest scop cu alte persoane juridice publice sau private;
ff) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie indeplineste orice alte atributii in materia adoptiei prevazute de legislatia nationala in vigoare, in tratatele la care Romania este parte sau in acordurile de colaborare pe care le incheie cu autoritatile publice din alte state
(8) In termenul prevazut la alin. (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie preia pe baza de protocol patrimoniul, posturile, precum si personalul Oficiului Roman pentru Adoptii
(9) In termenul prevazut la alin. (2), Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie preia posturile si personalul Directiei protectia copilului din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice. Bunurile si alte active aferente activitatii preluate vor fi transferate prin protocol din gestiunea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice in gestiunea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
(10) Finantarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
(11) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie este condusa de un presedinte cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice
(12) Incadrarea personalului in structura organizatorica se face cu respectarea termenelor si a conditiilor prevazute de lege pentru fiecare categorie de personal, fara a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluarii
(13) Organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie se aproba prin hotarare a Guvernului, promovata in conditiile legii
(14) Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie se substituie in toate drepturile si obligatiile care decurg din acte normative, contracte, conventii, intelegeri, protocoalele, memorandumuri si acorduri in care Oficiul Roman pentru Adoptii si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin Directia protectia copilului sunt parti, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv in litigiile aferente activitatilor acestora
(15) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 17 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.
Art. 6. - Articolul 2 din Legea nr. 84/1994 pentru ratificarea Conventiei asupra protectiei copiilor si cooperarii in materia adoptiei internationale, incheiata la Haga la 29 mai 1993, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 21 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 2. - In temeiul art. 6 pct. 1 din conventie se desemneaza Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie ca autoritate centrala insarcinata sa duca la indeplinire obligatiile impuse prin conventie.”
Art. 7. - (1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, institutie publica cu personalitate juridica, trece din subordinea Guvernului si din coordonarea secretarului general al Guvernului in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
(2) Personalul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si al institutiilor sale subordonate beneficiaza in continuare de salariile si drepturile avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonantei de urgenta.
Art. 8. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 884 din 22 decembrie 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 71/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 4, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins: „(7) Ministrul economiei asigura, in conditiile legii, coordonarea politicilor economice ale Departamentului pentru Energie si ale Departamentului pentru intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism.”
2. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: Art. 14. - Atributiile viceprim-ministrilor, prevazuti in Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 1/2014 privind modificarea structurii si compozitiei politice a Guvernului Romaniei, altele decat cele specifice ministerelor pe care le conduc, se stabilesc prin decizie a prim-ministrului.”
3. La articolul 16, alineatul (8) se abroga.
Art. 9. - Dupa articolul 13 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012, se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins: „Art. 131. - Medicii rezidenti incadrati in directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, precum si cei incadrati in alte unitati cu personalitate juridica din subordinea Ministerului Sanatatii beneficiaza de drepturile prevazute la art. 13 alin. (1), precum si la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.”
Art. 10. - La articolul 3 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(9) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice.”
Art. 11. - (1) In tot cuprinsul Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma „Secretariatul General al Guvernului” se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice”, iar sintagma „secretarul general al Guvernului” se inlocuieste cu sintagma „ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice”
(2) In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine” se inlocuieste cu sintagma „Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor”, iar sintagma „Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989” se inlocuieste cu sintagma „Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989”
(3) In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „ministrul delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine” se inlocuieste cu sintagma „secretar de stat care conduce Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor”
(4) In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma „Oficiul Roman pentru Adoptii” se inlocuieste cu sintagma „Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie”.
Art. 12. - Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor se subroga, cu respectarea prevederilor contractuale, in toate drepturile si obligatiile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in calitate de autoritate publica, in Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functionala a amplasamentului „Centrul Dambovita” si de finalizare a constructiilor existente, precum si in Actul aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functionala a amplasamentului „Centrul Dambovita” si de finalizare a constructiilor existente, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 95/2006 privind aprobarea Actului aditional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia functionala a amplasamentului „Centrul Dambovita” si de finalizare a constructiilor existente si mandatarea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului pentru semnarea acestuia, aprobata prin Legea nr. 122/2007.
Art. 13. - (1) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgenta in structura bugetului de stat si in volumul si structura bugetelor ordonatorilor principali de credite pe anul 2014, la propunerea acestora, in baza protocoalelor de predare-preluare
(2) Protocoalele de predare-preluare prevazute la alin. (1) cuprind:
a) prevederile bugetare ramase neutilizate, iar, in cazul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prevederile bugetare si executia bugetara pana la data preluarii;
b) posturile;
c) dupa caz, patrimoniul aferent stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea
(3) Efectuarea modificarilor in executia bugetului de stat se face de catre ordonatorii principali de credite, pe baza instructiunilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice
(4) Pana la data semnarii protocoalelor prevazute la alin. (1), finantarea cheltuielilor aferente activitatilor si institutiilor preluate se asigura din bugetele din care erau finantate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta
(5) Personalul preluat conform prezentei ordonante de urgenta isi pastreaza statutul profesional si drepturile salariale avute la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
 
Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Secretarul general al Guvernului, Ion Moraru
Seful Cancelariei Primului-Ministru, Vlad Stefan Stoica
Ministrul economiei, Constantin Nita
Ministrul delegat pentru energie, Razvan-Eugen Nicolescu
Ministrul sanatatii, Nicolae Banicioiu
Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, Florin Nicolae Jianu
Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 Victor Socaciu, secretar de stat
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea
Ministrul mediului si schimbarilor climatice, Attila Korodi
Ministrul delegat pentru ape, paduri si piscicultura, Adriana Doina Pana
Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice, Rovana Plumb
Ministrul delegat pentru dialog social, Aurelia Cristea
p. Ministrul afacerilor externe, George Ciamba, secretar de stat
 
Bucuresti, 19 martie 2014.
Nr. 11.