Avand in vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat si ale Deciziei Comisiei Euro pene C (2014) 2240 final, in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si ale art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
 
Art. 1. - Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat cu impact major in economie, denumita in continuare schema, avand ca obiectiv dezvoltarea regionala prin realizarea de investitii in toate sectoarele, cu exceptia celor prevazute la art. 15 si in Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat in baza prezentei scheme, prevazute in anexa nr. 1.
Art. 2. - (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru stimularea investitiilor cu impact major in economie in cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat regional din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, denumit in continuare Regulament, si este exceptata de la obligatia notificarii catre Comisia Europeana
(2) Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, potrivit prevederilor Regulamentului.
 
CAPITOLUL II
Durata, bugetul schemei si numarul estimat de beneficiari
 
Art. 3. - (1) Se pot emite acorduri pentru finantare in baza prezentei scheme pana la data de 31 decembrie 2020, cu respectarea legislatiei in domeniul ajutorului de stat, in limita bugetului anual alocat schemei
(2) Plata ajutorului de stat se efectueaza in perioada 2015-2023, in baza acordurilor pentru finantare emise, in limita bugetului anual alocat schemei.
Art. 4. - (1) Prezenta schema este inclusa in Programul „Ajutoare de stat pentru finantarea proiectelor pentru investitii” din cadrul bugetului Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale. Emiterea acordurilor pentru finantare si plata ajutorului de stat aprobat in baza prevederilor prezentei scheme se realizeaza cu incadrarea in creditele de angajament si creditele bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru acest program
(2) Bugetul maxim al schemei este de 2,7 miliarde lei, respectiv echivalentul a aproximativ 600 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii, astfel:
a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finantare pentru perioada 2014-2020;
b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2015-2023
(3) Bugetul anual maxim al schemei este de 450 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 100 milioane euro.
Art. 5. - Numarul total estimat al intreprinderilor care urmeaza sa beneficieze de ajutor de stat in baza schemei este de 150.
 
CAPITOLUL III
Cheltuieli eligibile
 
Art. 6. - (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fara T.V.A. aferente realizarii, respectiv achizitionarii, dupa caz, de active corporale si necorporale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. a) si b) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevazuta in anexa nr. 2, precum si cheltuielile legate de inchirierea constructiilor aferente investitiei initiale
(2) Activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii de eligibilitate:
a) sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investitiei pentru care s-a solicitat finantarea;
b) sa fie incluse in activele intreprinderii beneficiare de ajutor de stat si trebuie sa ramana asociate investitiei pentru care s-a acordat finantarea pe o perioada de minimum 5 ani de la finalizarea investitiei;
c) sa fie achizitionate in conditii de piata
(3) Activele necorporale trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile de eligibilitate prevazute la alin. (2), precum si sa fie achizitionate de la persoane care nu au calitatea de persoane afiliate asa cum sunt definite in art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
(4) Valoarea maxima a cheltuielilor ce pot fi considerate eligibile aferente realizarii constructiilor nu poate depasi standardul de cost definit la art. 1 lit. jj) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevazuta in anexa nr. 2
(5) in cazul inchirierii constructiilor aferente investitiei initiale, contractul de inchiriere trebuie sa aiba o valabilitate de cel putin 5 ani de la data finalizarii investitiei iar valoarea maxima eligibila a chiriei nu poate depasi 22 lei/mp/luna, respectiv echivalentul a aproximativ 5 euro/mp/luna
(6) Pentru a fi considerate eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depasi 50% din totalul costurilor totale eligibile aferente investitiei.
Art. 7. - Beneficiarul ajutorului de stat trebuie sa asigure o contributie financiara de cel putin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finantare externa, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.
Art. 8. - Ajutorul de stat se acorda intreprinderilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotarari si a Regulamentului, prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, sub forma de sume nerambursabile, in raport cu cheltuielile eligibile si in limita intensitatii maxim admisibile.
 
CAPITOLUL IV
Intensitatea si cumulul ajutoarelor de stat
 
Art. 9. - (1) Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o intreprindere, in cadrul schemei, in raport cu cheltuielile eligibile si cu respectarea prevederilor art. 11, este:
 
Regiunea Nivelul maxim al ajutorului de stat
2014-2017 2018-2020
Regiunea Bucuresti (NUTS 3 RO 321) echivalentul in lei a 11,25 milioane euro echivalentul in lei a 7,5 milioane euro
Regiunea Vest (NUTS 2 RO 42) si Regiunea Ilfov (NUTS 3 RO 322) echivalentul in lei a 26,25 milioane euro
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia,
Sud-Vest Oltenia
echivalentul in lei a 37,5 milioane euro
 
(2) Pentru verificarea incadrarii in nivelul maxim al ajutorului de stat exprimat in euro, Ministerul Finantelor Publice utilizeaza cursul de schimb stabilit de Banca Nationalǎ a Romaniei, valabil la data elaborarii acordului pentru finantare.
Art. 10. - (1) Intensitatea bruta a ajutorului de stat regional, raportata la cheltuielile eligibile, nu poate depasi urmatoarele procente:
 
Regiunea Intensitatea maxima a ajutorului de stat
2014-2017 2018-2020
Regiunea Bucuresti (NUTS 3 RO 321) 15% 10%
Regiunea Vest (NUTS 2 RO 42) si Regiunea Ilfov (NUTS 3 RO 322) 35%
Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia 50%
 
(2) In cazul proiectelor mari de investitii, ajutorul nu poate depasi valoarea maxima prevazuta pentru fiecare regiune de dezvoltare la art. 9 alin. (1) si se calculeaza conform formulei prevazute la art. 2 alin. (20) din Regulament
(3) Un proiect unic de investitii nu poate fi divizat in mai multe subproiecte in scopul de a beneficia de ajutor de stat in valoare mai mare decat valoarea maxima prevazuta pentru proiectele mari de investitii
(4) in cazul in care un proiect unic de investitii este un proiect mare de investitii, valoarea cumulata totala a ajutoarelor pentru proiectul unic de investitii nu poate depasi valoarea ajutorului maxim pentru proiecte mari de investitii calculat conform alin. (2).
Art. 11. - (1) Pentru a stabili daca nivelul si intensitatea ajutorului de stat, de care o intreprindere beneficiaza, se incadreaza in limitele maxime prevazute la art. 9 alin. (1), respectiv art. 10 alin. (1) si (2), se ia in considerare valoarea totala a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investitia sau intreprinderea care beneficiaza de ajutor de stat
(2) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme, pot fi cumulate dupa cum urmeaza:
a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;
b) cu orice alt ajutor de stat, in legatura cu aceleasi costuri eligibile, dar numai in cazul in care cumularea respectiva nu are drept rezultat depasirea limitelor maxime prevazute la art. 9 alin. (1), respectiv la art. 10 alin. (1) si (2)
(3) Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme nu se cumuleaza cu ajutoare de minimis in raport cu aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul ar conduce la o intensitate si un nivel al ajutorului care depaseste limitele prevazute la art. 10 alin. (1) si (2).
Art. 12. - Ajutorul de stat solicitat nu poate depasi valoarea totala a contributiilor la dezvoltarea regionala aferente investitiei pentru care se solicita finantarea, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. h) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, prevazuta in anexa nr. 2.
 
CAPITOLUL V
Efectul stimulativ
 
Art. 13. - (1) Prezenta hotarare se aplica numai ajutoarelor care au efect stimulativ
(2) Se considera ca ajutoarele au efect stimulativ daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) intreprinderea adreseaza Ministerului Finantelor Publice o cerere scrisa de acordare a ajutorului de stat, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat, inainte de demararea investitiei;
b) documentatia anexata cererii face dovada ca investitia nu ar fi profitabila pentru intreprindere in regiunea respectiva sau nu ar fi realizat in regiunea respectiva, in absenta ajutorului de stat;
c) investitia nu demareaza inaintea primirii acordului pentru finantare.
Art. 14. - in cazul in care intreprinderea solicitanta demareaza investitia anterior primirii acordului pentru finantare, intreaga investitie nu este eligibila.
 
CAPITOLUL VI
Criterii de acordare a ajutorului de stat
 
Art. 15. - Prezenta hotarare se aplica ajutoarelor din toate sectoarele economice, cu exceptia urmatoarelor ajutoare prevazute la art. 1 alin. (3) din Regulament:
a) ajutoare acordate in sectorul pescuitului si acvaculturii, astfel cum este reglementat de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
b) ajutoare acordate in sectorul productiei primare;
c) ajutoare acordate in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri: (i) atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau comercializate de catre intreprinderile in cauza; (ii) atunci cand acordarea ajutoarelor este conditionata de transferarea lor partiala sau integrala catre producatori primari;
d) ajutoare pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului;
e) ajutoare care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, sectorul carbunelui, sectorul constructiilor navale, sectorul fibrelor sintetice, sectorul transporturilor si al infrastructurii conexe, si sectorul energiei si al infrastructurii pentru aceasta.
Art. 16. - intreprinderile nu pot beneficia de urmatoarele tipuri de ajutor de stat:
a) ajutor destinat activitatilor legate de export catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
b) ajutor conditionat de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
c) ajutor pentru exploatare.
Art. 17. - (1) Pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei intreprinderile care indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt inregistrate potrivit Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) realizeaza o investitie initiala in Romania, in orice sector, cu exceptia celor prevazute la art. 15 si in Lista sectoarelor de activitate pentru care nu se acorda ajutoare de stat in baza prezentei scheme, prevazuta in anexa nr. 1;
c) nu inregistreaza debite restante la bugetul general consolidat al statului;
d) nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate” definite conform art. 2 alin. (18) din Regulament;
e) nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare sau suspendare temporara a activitatii;
f) nu fac obiectul unor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate, conform prevederilor legale in vigoare;
g) nu au beneficiat de alte ajutoare de stat regionale pentru costuri eligibile de natura costurilor salariale in cadrul aceluiasi proiect unic de investitii;
h) nu au inchis o activitate identica sau similara in spatiul economic european in ultimii 2 ani anteriori inregistrarii cererii de acord pentru finantare si, la momentul inregistrarii cererii, nu au planuri concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de 2 ani dupa finalizarea, in regiunea in cauza, a investitiei initiale
(2) intreprinderile in activitate pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei daca indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, criteriile prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au rentabilitatea cifrei de afaceri mai mare decat zero in ultimul exercitiu financiar incheiat;
b) au capitalurile proprii pozitive in ultimul exercitiu financiar incheiat
(3) intreprinderile nou-infiintate pot beneficia de ajutor de stat in baza schemei, daca indeplinesc cumulativ, la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, criteriile prevazute la alin. (1), precum si urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) au capital social subscris varsat in conditiile legii in valoare de minimum 100.000 lei;
b) nu apartin unor actionari care detin sau au detinut in ultimii 2 ani anterior datei inregistrarii cererii de acord pentru finantare o alta intreprindere inregistrata conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care desfasoara sau a desfasurat activitatea pentru care solicita finantare.
Art. 18. - Investitiile realizate de intreprinderi in cadrul schemei trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
a) sa fie considerate investitii initiale, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. o) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevazuta la anexa nr. 2, respectiv investitii initiale in favoarea unei noi activitati economice, astfel cum sunt definite la art. 1 lit. p) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat prevazuta la anexa nr. 2, in cazul intreprinderilor mari care realizeaza investitii in regiunea Bucuresti-Ilfov;
b) sa aiba o valoare totala, fara T.V.A., de minimum 44 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro;
c) sa isi demonstreze eficienta economica si viabilitatea pe perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia conform planului de afaceri definit la art. 1 lit. y) din Procedura prevazuta in anexa nr. 2;
d) sa demonstreze indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 referitoare la efectul stimulativ al ajutorului de stat;
e) sa indeplineasca indicatorii cantitativi si calitativi prevazuti in anexa nr. 3 la Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat;
f) sa genereze contributii la dezvoltarea regionala, prin plata de taxe si impozite la bugetul consolidat al statului si la bugetele locale, pentru perioada implementarii investitiei si 5 ani de la data finalizarii acesteia;
g) sa genereze un efect multiplicator cuantificabil in economie prin antrenarea si a altor investitii conexe si dezvoltarea furnizorilor locali de produse si servicii.
 
CAPITOLUL VII
Dispozitii finale
 
Art. 19. - (1) Ministerul Finantelor Publice are obligatia de a publica pe site-ul sau textul integral al prezentei scheme, data de la care se pot inregistra cereri de acord pentru finantare si bugetul anual alocat schemei, data suspendarii inregistrarii cererilor de acord pentru finantare, precum si data epuizarii bugetului anual, respectiv a bugetului total alocat acestei scheme, in conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale
 
(2) inregistrarea cererilor de acord pentru finantare se suspenda la data la care se constata ca finantarea solicitata prin cererile de acord pentru finantare depuse atinge nivelul bugetului anual alocat schemei, in conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale. Cererile de acord pentru finantare inregistrate dupa data publicarii anuntului de suspendare se restituie intreprinderilor
(3) in cazul in care, in urma analizei cererilor de acord pentru finantare inregistrate pana la data publicata in anuntul de suspendare, se constata neutilizarea in totalitate a bugetului anual alocat schemei sau bugetul anual al schemei este suplimentat, in conformitate cu prevederile legilor bugetare anuale, Ministerul Finantelor Publice publica pe site-ul sau bugetul ramas neutilizat din bugetul anual alocat schemei si data reluarii procedurii de inregistrare a cererilor de acord pentru finantare
(4) Informatiile prevazute in anexa III la Regulament privind fiecare ajutor individual care depaseste echivalentul in lei a 500.000 euro vor fi publicate de Ministerul Finantelor Publice pe site-ul propriu.
Art. 20. - (1) Ministerul Finantelor Publice trebuie sa pastreze inregistrari detaliate referitoare la ajutoarele acordate pentru toate investitiile in cadrul schemei. Aceste inregistrari care contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca sunt respectate criteriile din Regulament trebuie pastrate timp de 10 ani de la data acordarii ultimului ajutor in cadrul schemei
(2) intreprinderea beneficiara de ajutor de stat trebuie sa pastreze timp de 10 ani de la data primirii acordului pentru finantare toate documentele referitoare la ajutorul de stat primit in cadrul schemei
(3) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor de ajutor de stat, transmite Consiliului Concurentei rapoarte anuale privind ajutoarele de stat regionale acordate conform prezentei scheme, potrivit Regulamentului Consiliului Concurentei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.
Art. 21. - in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Finantelor Publice va emite un ghid al solicitantului in aplicarea prezentei hotarari.
Art. 22. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
 
Prim-Ministru Victor-Viorel Ponta
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea
Ministrul finantelor publice, Ioana-Maria Petrescu
Ministrul delegat pentru buget, Darius-Bogdan Valcov
Ministrul economiei, Constantin Nita
Ministrul delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism, Florin Nicolae Jianu
Ministrul afacerilor externe, Titus Corlatean
 
Bucuresti, 17 septembrie 2014.
Nr. 807.

 

 

Puteti consulta anexele in fisierele atasate.