Doriti un model de fisa postului? Click aici pentru modele gratuite.Avocatnet.ro va prezinta in colaborare cu Editura Irecson un model de  Fisa Postului. Mai multe amanunte legate de fisele de post putei gasi in cartea domnului Horia D. Pitariu intitulata: "Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de muncs si a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane" .

FIªA POSTULUI
Referent marketing - Sucursalã Bancã


Denumirea postului de muncã : Referent Marketing

Poziþia în COR: 244104

Obiectivele specifice ale activitãþii de muncã:

- Promovarea imaginii bãncii
- Studiul concurenþei
- Efectuarea de studii de piaþã

Integrarea în structura organizatoricã:

Poziþia postului de muncã în cadrul structurii organizaþiei


- Postul imediat superior: Director sucursalã ºi Director de marketing din centralã
- Postul imediat inferior: nu este cazul
-Subordonãri:
- Are în subordine: operatorii de teren (angajaþi sau cooptaþi)
- Este înlocuit de: alt referent marketing, în caz cã existã
- Înlocuieºte pe: nu este cazul

Relaþiile de muncã:

- Ierarhice: Director sucursalã, Director marketing din Centralã
- Funcþionale: Referenþi marketing din sucursalã ºi Centralã, firme de publicitate
- De reprezentare: Clienþii bãncii ºi potenþialii clienþi

Responsabilitãþi, sarcini, activitãþi ºi acþiuni specifice postului de muncã

a. Responsabilitãþi

1. În raport cu alte persoane:
- Rezolvarea promptã a plângerilor venite din partea clienþilor
- Cooperarea cu ceilalþi angajaþi ai sucursalei ºi colegii din Centralã
- Onestitate ºi confidenþã vizavi de persoanele din interior ºi exterior cu care este în contact
2. În raport cu aparatura pe care o utilizeazã:
- Menþinerea la standardele unei bune funcþionãri a aparaturii din dotare
- Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fãrã abuzuri
- Anunþarea oricãrei defecþiuni serviciului administrativ
- Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic internaþional
3. În raport cu produsele muncii:
- Conºtiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit
- Pãstrarea spiritului ºtiinþific în executarea sarcinilor de serviciu
- Pãstrarea confidenþialitãþii rezultatelor obþinute ºi a informaþiilor pe care le deþine privitor la problematica bãncii.
4. În raport cu securitatea muncii
- Vegheazã la respectarea normelor de tehnica securitãþii muncii
- Respectã normele de securitate impuse de bancã
- Respectã secretul bancar
- Respectã procedurile financiar-contabile
5. Privind precizia ºi punctualitatea
- Va respecta programul de lucru conform normelor interne ale bãncii
- Transmite la timp rapoartele ºi informãrile solicitate de Departamentul de marketing din Centralã
6. În raport cu metode/programe
- Activitãþile de marketing presupun respectarea unor metodologii care trebuie respectate întocmai
- Orice nepotrivire metodologicã va fi discutatã cu Centrala
- Preocupare continuã de autoperfecþionare prin studiu individual ºi participare la cursuri
7. Privind relaþiile cu alþii/comunicarea
- Este prompt în rãspunsurile pe care trebuie sã le dea clienþilor, în scris sau oral.
- Menþine relaþii colegiale ºi coopereazã cu colegii
- Este politicos în relaþiile cu clienþii, dând dovadã de maniere ºi o amabilitate echilibratã
- Menþine relaþii corecte cu firmele/companiile cu care lucreazã
- Se va specializa continuu în tehnici de abordare a clienþilor ºi negocieri.


b. Sarcini ºi activitãþi specifice postului de muncã

1. Informeazã clienþii privitor la activitatea bãncii prin intermediul mass-media (ºtiri, comunicate, interviuri)

2. Se implicã în analiza concurenþei

- Efectueazã studii de piaþã în vederea identificãrii de clienþi potenþiali

o Analizeazã comisioanele de piaþã bancarã ºi face propuneri de modificare a acestora ori de câte ori este nevoie
3. Întocmeºte, împreunã cu Centrala, planul de publicitate al Sucursalei (medii de difuzare, temporizare, obiective).

4. Analizeazã ofertele publicitare

5. În colaborare cu Centrala (pentru a exista o unitate în promovarea imaginii bãncii), proiecteazã materiale publicitare

6. Este în colaborare nemijlocitã cu firmele de publicitate

7. Propune, creeazã ºi implementeazã, sub controlul nemijlocit al Centralei, produse noi:

- Analizeazã serviciile ºi produsele existente, fãcând propuneri constructive pentru ridicarea calitãþii acestora ºi diversificarea lor. Lunar, sunt efectuate rapoarte care se transmit Centralei.
- Efectueazã continuu documentãri prin vizite la bãncile concurente.
- Este în corespondenþã cu cei care au implementat produse similare cu cele ale bãncii în care este angajat cu scopul lãrgirii cunoºtinþelor în domeniu.
- Lanseazã cererile de ofertã pentru un nou produs scos pe piaþã.
- Proiecteazã strategii de atragere a unor noi clienþi/persoane fizice ºi juridice.
- Negociazã contractele de lansare a noilor produse.
- Implementeazã noile produse la nivel de sucursalã.

8. Efectueazã studii de piaþã (localã) singur sau în colaborare cu Centrala (ca participant la studii de piaþã de interes major):

- Proiecteazã chestionare pentru studiul pieþei.
- Efectueazã culegerea de date ºi prelucrãrile statistice aferente.
- Redacteazã raportul de studiu al pieþei.

9. Întocmeºte rapoarte privind evoluþiile macroeconomice, prognoze ºi implicaþiile lor în politica ALCO ºi CCR referitor la resurse ºi plasamente, dobânzi etc.

Gestioneazã o serie de date statistice: numãr de clienþi, numãr de operaþiuni, evaluarea produselor. Efectueazã rapoarte lunare pe aceste zone de interes.

Competenþele postului de muncã:

Cunoºtinþe în legãturã cu domeniul muncii:


- Cunoaºterea pieþei de produse ºi servicii bancare
- Cunoºtinþe din domeniul comportamentului consumatorului
- Cunoaºterea mediului economic ºi bancar
- Cunoºtinþe de management ºi marketing bancar
- Cunoaºterea unei limbi strãine de circulaþie

Cunoºtinþe privind modul de execuþie al sarcinilor:

- Operarea cu baze de date (Excel, FOX, ACCESS)
- Cunoaºterea unui editor de text pe calculator

Experienþa:

-Postul de referent marketing poate fi ocupat de orice persoanã care manifestã interes ºi are aptitudini pentru aceastã profesie.
- Dupã 1-2 ani de experienþã în domeniul bancar ºi al marketingului, se pot obþine performanþe superioare

Cunoºtinþe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje etc.):

- Cunoºtinþe de utilizare a calculatorului personal, a aparatelor de telefon, fax ºi a copiatorului.
- Utilizarea programelor Power Point, a pachetelor de programme statistice (SPSS, STATISTICA, STATVIEW)

Contextul muncii

Relaþiile interpersonale:

Comunicarea:

- Formalitatea: comunicare formalã ºi informalã, în interiorul organizaþiei ºi în afara acesteia prin intermediul reprezentãrii ei în faþa clienþilor, a firmelor partenere sau a oficialitãþilor
- Metoda: faþa în faþã, prin telefon, e-mail, în scris
- Obiectivitatea: baze de date ºi informaþie subiectivã în egalã mãsurã
- Frecvenþa: ridicatã
- Intimitatea/secretul : în conformitate cu respectarea secretului bancar

Tipuri ale relaþiilor de rol solicitate:
- de supervizare: direcþionarea ºi coordonarea activitãþii operatorilor de teren, a personalului bancar implicat în strategia de marketing, coordonarea demersurilor de cercetare de piaþã, coordonarea proceselor de implementare de proceduri, programe sau politici de marketing
- de prestãri servicii: asistarea companiei ºi a celorlalte departamente în îndeplinirea obiectivelor bãncii prin implementarea permanentã a strategiilor de marketing adecvate, oferirea de consultanþã managerilor ºi altor categorii de angajaþi cu privire la procesele de marketing
- de participant în echipã: îºi aduce contribuþia la îndeplinirea obiectivelor bãncii, a obiectivelor de marketing prin susþinerea, cooperarea, rezolvarea plângerilor venite din partea clienþilor prin implementarea unor strategii de marketing adaptate la clienþi)

Responsabilitatea pentru alþii: nu este cazul

Contacte conflictuale cu alþii: nu este cazul

Condiþiile fizice ale muncii

- Postul de muncã: muncã de birou
- Condiþiile de mediu: condiþii de mediu controlate, nivel redus de zgomot sau condiþii distractoare
- Solicitãrile postului de muncã: majoritatea timpului este necesarã menþinerea unei poziþii ºezânde

Caracteristicile structurale ale locului de muncã
- Criticabilitatea poziþiei/postului: impact mediu al deciziilor de la acest nivel asupra celorlalþi angajaþi, asupra clienþilor sau a companiei în general; nivel de responsabilitate mediu.
- Rutinã vs. Provocarea activitãþii de muncã: nivel mediu de automatizare a muncii, obiective ºi sarcini bine definite de cãtre departamentul de marketing din centralã, solicitã o atenþie ridicatã la detalii legate de proceduri de cercetare, documentarea programelor, nivel redus de monotonie, nivel redus de structurare (existã posibilitatea stabilirii ordinii, prioritãþii ºi ritmului de realizare a sarcinilor ; nivel mediu de competiþie
- Ritmul muncii ºi planificarea : stringenþa ridicatã a termenelor fixate de Centralã, control mediu asupra întreruperilor, control ridicat al angajatului asupra ritmului de lucru.

Cerinþele psihologice ale postului de muncã

Cunoºtinþe :


- De servicii cãtre personal ºi servicii clienþi � cunoaºterea principiilor ºi proceselor implicate în serviciile cãtre clienþi ºi persoane. Acestea includ evaluarea nevoilor consumatorilor, îndeplinirea standardelor de calitate în ceea ce priveºte serviciile ºi evaluarea satisfacþiei clienþilor.
- De vânzãri ºi marketing � cunoaºterea principiilor ºi metodelor de promovare ºi vânzare a produselor ºi serviciilor. Aici includem strategii ºi tactici de marketing, tehnici de vânzare ºi sisteme de control al vânzãrilor.
- De limbã � cunoaºterea structurii ºi conþinutului limbii române incluzând aici înþelegerea ºi scrierea cuvintelor, reguli de compoziþie ºi gramaticã.
- De administraþie ºi management � cunoºterea principiilor de management ºi de afaceri implicate în planificarea strategicã, alocarea de resurse, modelarea ºi coordonarea oamenilor ºi resurselor, tehnici de conducere.
- De comunicare ºi media � cunoºtinþe legate de producþia media, comunicare, tehnici ºi metode de diseminare a informaþiilor. Sunt incluse aici metode alternative de informare prin mijloace scrise, orale ºi vizuale.
- De matematicã � cunoºtinþe de aritmeticã, algebrã, geometrie, calcul, statisticã ºi aplicaþiile acestora.
- De calculatoare ºi electronicã � cunoaºterea aplicaþiilor de editare de text, prezentare, analizã statisticã.

Deprinderi

- Înþelegerea textelor: înþelegerea frazelor ºi paragrafelor scrise din cadrul documentelor legate de muncã.
- De management al timpului � gestionarea prorpiului timp precum ºi timpul celorlalþi din echipã.
- De scriere � comunicare eficientã în scris, adaptatã la nevoile publicului þintã.
- De învãþare activã: înþelegerea implicaþiilor infomaþiei noi asupra proceselor decizionale ºi de rezolvare de probleme, atât cele curente cât ºi cele viitoare
- De ascultare activã: concentrarea atenþiei asupra a ceea spun oamenii, depunerea de efort pentru a înþelege punctele de vedere susþinute de alþii, formularea adecvatã a întrebãrilor ºi evitarea întreruperii discursului celorlalþi în momente nepotrivite
- De coordonare � adaptarea propriilor acþiuni în relaþie cu acþiunile celorlalþi.
- De gândire criticã: utilizarea logicii ºi raþionamentului pentru a identifica punctele tari ºi punctele slabe ale unor soluþii alternative, concluzii sau abordãri ale situaþiilor problemã.
- De vorbire: a þine discursuri în faþa altor persoane astfel încât informaþia sã fie transmisã eficient
- De evaluare a alternativelor ºi luare de decizii � luarea în considerare a potenþialelor costuri ºi beneficii asociate fiecãrei alternative sau abordãri ale unei probleme.

Aptitudini


- De înþelegere verbalã: abilitatea de a asculta ºi înþelege informaþii ºi idei prezentate oral, prin cuvinte ºi fraze vorbite
- De exprimare oralã: abilitatea de a comunica verbal informaþii ºi idei într-o manierã în care sã faciliteze înþelegerea celorlalþi
- Înþelegerea textelor: abilitatea de a citi ºi înþelege informaþiile ºi ideile prezentate în scris
- Exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informaþii ºi idei în scris într-o manierã în care sã faciliteze înþelegerea celorlalþi
- Raþionament inductiv: abilitatea de a combina informaþii disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii (include ºi descoperirea de relaþii între evenimente aparent disparate)
- Raþionament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce soluþii adecvate.
- Claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în faþa celorlalþi astfel încât sã te faci înþeles.
- Raþionament matematic: abilitatea de a alege metodele ºi formulele matematice adecvate pentru a rezolva o anumitã problemã
- Sensibilitatea la detalii: abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt
- Sensibilitatea la probleme: abilitatea de a conºtientiza dacã ceva este în neregulã sau e probabil sã nu meargã bine. Nu implicã ºi rezolvarea efectivã a problemei, doar recunoaºterea faptului cã existã o problemã.
- Ordonarea informaþiilor: abilitatea de a ordona lucruri sau acþiuni într-o anumitã ordine sau pattern în funcþie de o regulã specificã sau de un set de reguli.

Interese

- Caracter investigativ: ocupaþiile cu caracter investigativ presupun în mod frecvent lucrul cu idei ºi necesitã un efort cognitiv susþinut. Pot sã implice identificarea de fapte ºi rezolvarea mentalã a problemelor.
- Caracter întreprinzãtor: acest tip de ocupaþii presupun foarte frecvent iniþierea ºi ducerea la bun sfârºit a proiectelor. Implicã de asemenea exercitarea conducerii ºi luarea de decizii în mod frecvent. Uneori pot sa implice asumare de risc sau implicarea în afacere.
- Caracter convenþional: acest tip de ocupaþii poate sã presupunã unele proceduri de rutinã ce includ analiza unor seturi de date, lucrul cu detalii,

Stilul de muncã
- Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor
- Iniþiativã
- Integritate
- Persistenþã
- Atenþie la detalii
- Responsabilitate
- Capacitatea de inovare ºi gândire creativã
- Adaptabilitate
- Capacitate de gândire analiticã
- Capacitate de conducere
- Rezistenþã la stres

Valori ale muncii

- Independenþã: ocupaþiile care satisfac aceastã valoare permit angajaþilor sã lucreze ºi sã ia decizii independent ºi individual. Nevoile corespunzãtoare acestei valori sunt creativitatea, responsabilitatea ºi autonomia.
- Realizarea: ocupaþiile care satisfac aceastã valoare sunt orientate spre rezultate ºi permit angajaþilor sã-ºi utilizeze cele mai puternice abilitãþi, creându-le acestora un sentiment de autorealizare. Nevoile corespunzãtoare sunt realizarea ºi utilizarea abilitãþilor.

Pregãtirea necesarã postului de muncã

- De bazã: studii superioare în orice domeniu de activitate

- De specialitate: marketing

- Cursuri speciale: marketing bancar, psihologia muncii ºi organizaþionalã, financiar-bancar, legislaþie bancarã, psihologia reclamei, opera-rea pe calculator (editoare de text, baze de date, limbi strãine.

Salariul ºi condiþiile de promovare

Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale bãncii


Referentul de marketing din cadrul sucursalei beneficiazã de transferãri la cerere în alte sucursale (dacã existã posibilitãþi) sau de promovãri în funcþie de dezvoltarea sectorului respectiv ori de trecerea în alte funcþii, conform pregãtirii ºi disponibilitãþilor existente.