Doriti un model de fisa postului? Click aici pentru modele gratuite.Avocatnet.ro va prezinta in colaborare cu Editura Irecson un model de  Fisa Postului. Mai multe amanunte legate de fisele de post putei gasi in cartea domnului Horia D. Pitariu intitulata: "Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de muncs si a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane" .

FIȘA POSTULUI
Referent marketing - Sucursală Bancă


Denumirea postului de muncă : Referent Marketing

Poziția în COR: 244104

Obiectivele specifice ale activității de muncă:

- Promovarea imaginii băncii
- Studiul concurenței
- Efectuarea de studii de piață

Integrarea în structura organizatorică:

Poziția postului de muncă în cadrul structurii organizației


- Postul imediat superior: Director sucursală și Director de marketing din centrală
- Postul imediat inferior: nu este cazul
-Subordonări:
- Are în subordine: operatorii de teren (angajați sau cooptați)
- Este înlocuit de: alt referent marketing, în caz că există
- Înlocuiește pe: nu este cazul

Relațiile de muncă:

- Ierarhice: Director sucursală, Director marketing din Centrală
- Funcționale: Referenți marketing din sucursală și Centrală, firme de publicitate
- De reprezentare: Clienții băncii și potențialii clienți

Responsabilități, sarcini, activități și acțiuni specifice postului de muncă

a. Responsabilități

1. În raport cu alte persoane:
- Rezolvarea promptă a plângerilor venite din partea clienților
- Cooperarea cu ceilalți angajați ai sucursalei și colegii din Centrală
- Onestitate și confidență vizavi de persoanele din interior și exterior cu care este în contact
2. În raport cu aparatura pe care o utilizează:
- Menținerea la standardele unei bune funcționări a aparaturii din dotare
- Utilizarea cu responsabilitate a aparaturii din dotare, fără abuzuri
- Anunțarea oricărei defecțiuni serviciului administrativ
- Utilizarea cu aprobare a serviciului telefonic internațional
3. În raport cu produsele muncii:
- Conștiinciozitate vizavi de sarcinile pe care le are de îndeplinit
- Păstrarea spiritului științific în executarea sarcinilor de serviciu
- Păstrarea confidențialității rezultatelor obținute și a informațiilor pe care le deține privitor la problematica băncii.
4. În raport cu securitatea muncii
- Veghează la respectarea normelor de tehnica securității muncii
- Respectă normele de securitate impuse de bancă
- Respectă secretul bancar
- Respectă procedurile financiar-contabile
5. Privind precizia și punctualitatea
- Va respecta programul de lucru conform normelor interne ale băncii
- Transmite la timp rapoartele și informările solicitate de Departamentul de marketing din Centrală
6. În raport cu metode/programe
- Activitățile de marketing presupun respectarea unor metodologii care trebuie respectate întocmai
- Orice nepotrivire metodologică va fi discutată cu Centrala
- Preocupare continuă de autoperfecționare prin studiu individual și participare la cursuri
7. Privind relațiile cu alții/comunicarea
- Este prompt în răspunsurile pe care trebuie să le dea clienților, în scris sau oral.
- Menține relații colegiale și cooperează cu colegii
- Este politicos în relațiile cu clienții, dând dovadă de maniere și o amabilitate echilibrată
- Menține relații corecte cu firmele/companiile cu care lucrează
- Se va specializa continuu în tehnici de abordare a clienților și negocieri.


b. Sarcini și activități specifice postului de muncă

1. Informează clienții privitor la activitatea băncii prin intermediul mass-media (știri, comunicate, interviuri)

2. Se implică în analiza concurenței

- Efectuează studii de piață în vederea identificării de clienți potențiali

o Analizează comisioanele de piață bancară și face propuneri de modificare a acestora ori de câte ori este nevoie
3. Întocmește, împreună cu Centrala, planul de publicitate al Sucursalei (medii de difuzare, temporizare, obiective).

4. Analizează ofertele publicitare

5. În colaborare cu Centrala (pentru a exista o unitate în promovarea imaginii băncii), proiectează materiale publicitare

6. Este în colaborare nemijlocită cu firmele de publicitate

7. Propune, creează și implementează, sub controlul nemijlocit al Centralei, produse noi:

- Analizează serviciile și produsele existente, făcând propuneri constructive pentru ridicarea calității acestora și diversificarea lor. Lunar, sunt efectuate rapoarte care se transmit Centralei.
- Efectuează continuu documentări prin vizite la băncile concurente.
- Este în corespondență cu cei care au implementat produse similare cu cele ale băncii în care este angajat cu scopul lărgirii cunoștințelor în domeniu.
- Lansează cererile de ofertă pentru un nou produs scos pe piață.
- Proiectează strategii de atragere a unor noi clienți/persoane fizice și juridice.
- Negociază contractele de lansare a noilor produse.
- Implementează noile produse la nivel de sucursală.

8. Efectuează studii de piață (locală) singur sau în colaborare cu Centrala (ca participant la studii de piață de interes major):

- Proiectează chestionare pentru studiul pieței.
- Efectuează culegerea de date și prelucrările statistice aferente.
- Redactează raportul de studiu al pieței.

9. Întocmește rapoarte privind evoluțiile macroeconomice, prognoze și implicațiile lor în politica ALCO și CCR referitor la resurse și plasamente, dobânzi etc.

Gestionează o serie de date statistice: număr de clienți, număr de operațiuni, evaluarea produselor. Efectuează rapoarte lunare pe aceste zone de interes.

Competențele postului de muncă:

Cunoștințe în legătură cu domeniul muncii:


- Cunoașterea pieței de produse și servicii bancare
- Cunoștințe din domeniul comportamentului consumatorului
- Cunoașterea mediului economic și bancar
- Cunoștințe de management și marketing bancar
- Cunoașterea unei limbi străine de circulație

Cunoștințe privind modul de execuție al sarcinilor:

- Operarea cu baze de date (Excel, FOX, ACCESS)
- Cunoașterea unui editor de text pe calculator

Experiența:

-Postul de referent marketing poate fi ocupat de orice persoană care manifestă interes și are aptitudini pentru această profesie.
- După 1-2 ani de experiență în domeniul bancar și al marketingului, se pot obține performanțe superioare

Cunoștințe legate de folosirea accesoriilor muncii (aparate, utilaje etc.):

- Cunoștințe de utilizare a calculatorului personal, a aparatelor de telefon, fax și a copiatorului.
- Utilizarea programelor Power Point, a pachetelor de programme statistice (SPSS, STATISTICA, STATVIEW)

Contextul muncii

Relațiile interpersonale:

Comunicarea:

- Formalitatea: comunicare formală și informală, în interiorul organizației și în afara acesteia prin intermediul reprezentării ei în fața clienților, a firmelor partenere sau a oficialităților
- Metoda: fața în față, prin telefon, e-mail, în scris
- Obiectivitatea: baze de date și informație subiectivă în egală măsură
- Frecvența: ridicată
- Intimitatea/secretul : în conformitate cu respectarea secretului bancar

Tipuri ale relațiilor de rol solicitate:
- de supervizare: direcționarea și coordonarea activității operatorilor de teren, a personalului bancar implicat în strategia de marketing, coordonarea demersurilor de cercetare de piață, coordonarea proceselor de implementare de proceduri, programe sau politici de marketing
- de prestări servicii: asistarea companiei și a celorlalte departamente în îndeplinirea obiectivelor băncii prin implementarea permanentă a strategiilor de marketing adecvate, oferirea de consultanță managerilor și altor categorii de angajați cu privire la procesele de marketing
- de participant în echipă: își aduce contribuția la îndeplinirea obiectivelor băncii, a obiectivelor de marketing prin susținerea, cooperarea, rezolvarea plângerilor venite din partea clienților prin implementarea unor strategii de marketing adaptate la clienți)

Responsabilitatea pentru alții: nu este cazul

Contacte conflictuale cu alții: nu este cazul

Condițiile fizice ale muncii

- Postul de muncă: muncă de birou
- Condițiile de mediu: condiții de mediu controlate, nivel redus de zgomot sau condiții distractoare
- Solicitările postului de muncă: majoritatea timpului este necesară menținerea unei poziții șezânde

Caracteristicile structurale ale locului de muncă
- Criticabilitatea poziției/postului: impact mediu al deciziilor de la acest nivel asupra celorlalți angajați, asupra clienților sau a companiei în general; nivel de responsabilitate mediu.
- Rutină vs. Provocarea activității de muncă: nivel mediu de automatizare a muncii, obiective și sarcini bine definite de către departamentul de marketing din centrală, solicită o atenție ridicată la detalii legate de proceduri de cercetare, documentarea programelor, nivel redus de monotonie, nivel redus de structurare (există posibilitatea stabilirii ordinii, priorității și ritmului de realizare a sarcinilor ; nivel mediu de competiție
- Ritmul muncii și planificarea : stringența ridicată a termenelor fixate de Centrală, control mediu asupra întreruperilor, control ridicat al angajatului asupra ritmului de lucru.

Cerințele psihologice ale postului de muncă

Cunoștințe :


- De servicii către personal și servicii clienți � cunoașterea principiilor și proceselor implicate în serviciile către clienți și persoane. Acestea includ evaluarea nevoilor consumatorilor, îndeplinirea standardelor de calitate în ceea ce privește serviciile și evaluarea satisfacției clienților.
- De vânzări și marketing � cunoașterea principiilor și metodelor de promovare și vânzare a produselor și serviciilor. Aici includem strategii și tactici de marketing, tehnici de vânzare și sisteme de control al vânzărilor.
- De limbă � cunoașterea structurii și conținutului limbii române incluzând aici înțelegerea și scrierea cuvintelor, reguli de compoziție și gramatică.
- De administrație și management � cunoșterea principiilor de management și de afaceri implicate în planificarea strategică, alocarea de resurse, modelarea și coordonarea oamenilor și resurselor, tehnici de conducere.
- De comunicare și media � cunoștințe legate de producția media, comunicare, tehnici și metode de diseminare a informațiilor. Sunt incluse aici metode alternative de informare prin mijloace scrise, orale și vizuale.
- De matematică � cunoștințe de aritmetică, algebră, geometrie, calcul, statistică și aplicațiile acestora.
- De calculatoare și electronică � cunoașterea aplicațiilor de editare de text, prezentare, analiză statistică.

Deprinderi

- Înțelegerea textelor: înțelegerea frazelor și paragrafelor scrise din cadrul documentelor legate de muncă.
- De management al timpului � gestionarea prorpiului timp precum și timpul celorlalți din echipă.
- De scriere � comunicare eficientă în scris, adaptată la nevoile publicului țintă.
- De învățare activă: înțelegerea implicațiilor infomației noi asupra proceselor decizionale și de rezolvare de probleme, atât cele curente cât și cele viitoare
- De ascultare activă: concentrarea atenției asupra a ceea spun oamenii, depunerea de efort pentru a înțelege punctele de vedere susținute de alții, formularea adecvată a întrebărilor și evitarea întreruperii discursului celorlalți în momente nepotrivite
- De coordonare � adaptarea propriilor acțiuni în relație cu acțiunile celorlalți.
- De gândire critică: utilizarea logicii și raționamentului pentru a identifica punctele tari și punctele slabe ale unor soluții alternative, concluzii sau abordări ale situațiilor problemă.
- De vorbire: a ține discursuri în fața altor persoane astfel încât informația să fie transmisă eficient
- De evaluare a alternativelor și luare de decizii � luarea în considerare a potențialelor costuri și beneficii asociate fiecărei alternative sau abordări ale unei probleme.

Aptitudini


- De înțelegere verbală: abilitatea de a asculta și înțelege informații și idei prezentate oral, prin cuvinte și fraze vorbite
- De exprimare orală: abilitatea de a comunica verbal informații și idei într-o manieră în care să faciliteze înțelegerea celorlalți
- Înțelegerea textelor: abilitatea de a citi și înțelege informațiile și ideile prezentate în scris
- Exprimarea în scris: abilitatea de a comunica informații și idei în scris într-o manieră în care să faciliteze înțelegerea celorlalți
- Raționament inductiv: abilitatea de a combina informații disparate pentru a extrage reguli generale sau concluzii (include și descoperirea de relații între evenimente aparent disparate)
- Raționament deductiv: abilitatea de a aplica reguli generale la probleme specifice pentru a produce soluții adecvate.
- Claritatea discursului: abilitatea de a vorbi clar în fața celorlalți astfel încât să te faci înțeles.
- Raționament matematic: abilitatea de a alege metodele și formulele matematice adecvate pentru a rezolva o anumită problemă
- Sensibilitatea la detalii: abilitatea de a sesiza detaliile într-un timp foarte scurt
- Sensibilitatea la probleme: abilitatea de a conștientiza dacă ceva este în neregulă sau e probabil să nu meargă bine. Nu implică și rezolvarea efectivă a problemei, doar recunoașterea faptului că există o problemă.
- Ordonarea informațiilor: abilitatea de a ordona lucruri sau acțiuni într-o anumită ordine sau pattern în funcție de o regulă specifică sau de un set de reguli.

Interese

- Caracter investigativ: ocupațiile cu caracter investigativ presupun în mod frecvent lucrul cu idei și necesită un efort cognitiv susținut. Pot să implice identificarea de fapte și rezolvarea mentală a problemelor.
- Caracter întreprinzător: acest tip de ocupații presupun foarte frecvent inițierea și ducerea la bun sfârșit a proiectelor. Implică de asemenea exercitarea conducerii și luarea de decizii în mod frecvent. Uneori pot sa implice asumare de risc sau implicarea în afacere.
- Caracter convențional: acest tip de ocupații poate să presupună unele proceduri de rutină ce includ analiza unor seturi de date, lucrul cu detalii,

Stilul de muncă
- Capacitate de efort pentru realizarea scopurilor
- Inițiativă
- Integritate
- Persistență
- Atenție la detalii
- Responsabilitate
- Capacitatea de inovare și gândire creativă
- Adaptabilitate
- Capacitate de gândire analitică
- Capacitate de conducere
- Rezistență la stres

Valori ale muncii

- Independență: ocupațiile care satisfac această valoare permit angajaților să lucreze și să ia decizii independent și individual. Nevoile corespunzătoare acestei valori sunt creativitatea, responsabilitatea și autonomia.
- Realizarea: ocupațiile care satisfac această valoare sunt orientate spre rezultate și permit angajaților să-și utilizeze cele mai puternice abilități, creându-le acestora un sentiment de autorealizare. Nevoile corespunzătoare sunt realizarea și utilizarea abilităților.

Pregătirea necesară postului de muncă

- De bază: studii superioare în orice domeniu de activitate

- De specialitate: marketing

- Cursuri speciale: marketing bancar, psihologia muncii și organizațională, financiar-bancar, legislație bancară, psihologia reclamei, opera-rea pe calculator (editoare de text, baze de date, limbi străine.

Salariul și condițiile de promovare

Salarizarea este în conformitate cu normele interne ale băncii


Referentul de marketing din cadrul sucursalei beneficiază de transferări la cerere în alte sucursale (dacă există posibilități) sau de promovări în funcție de dezvoltarea sectorului respectiv ori de trecerea în alte funcții, conform pregătirii și disponibilităților existente.