din 20/02/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 137 din 26/02/2007


    In temeiul art. 11 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul art. 1472 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al pct. 49 alin. (14) si al pct. 50 alin. (17) din normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata" din Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,


    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:


   Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA", prevazut in anexa nr. 1.
   Art. 2. - Formularul prevazut la art. 1 se completeaza conform Instructiunilor de completare prevazute in anexa nr. 2.
   Art. 3. - Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt stabilite in anexa nr. 3.
   Art. 4. - Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezentul ordin.
   Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 6. - Directia generala de gestiune a impozitelor si contributiilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia generala tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.


    Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


    Bucuresti, 20 februarie 2007.
    Nr. 273.


 
 
ANEXA Nr. 1*)
    ___________
   *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.
   
SIGLA               MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
               AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Directia generala a finantelor publice ..........................................
Administratia finantelor publice ................................................
Nr. de inregistrare: ............................................................
 
                  CERTIFICAT DE ATESTARE
        a calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA

Prin prezentul act certificam ca solicitantul:
+---------------------------------------------------------------------------------------------+
|DATE DE IDENTIFICARE                                     |
+--------------------------+------------------------------------------------------------------+
|DENUMIRE/NUME, PRENUME  |                                 |
+--------------------------+------------------------------------------------------------------+
|Domiciliul fiscal                                      |
+-------------+---------------------+--------+-------+----------+-----------------------------+
|  JUDET  |           | SECTOR |    |LOCALITATE|               |
+-------------+---------------------+--------+-------+---+-----++---+-----------+---+---------+
|  STRADA  |                   |NR.|   |BLOC|      |SC.|     |
+---+---------+---+----+----------+------------------+---+---+-+----+-----------+---+---------+
|ET.|     |AP.|  |COD POSTAL|         |TELEFON|                |
+---+---------+---+----+----------+----------------+-+----+--+--------------------------------+
|FAX       |                |E-MAIL|                  |
+-----------------+--------------------------------+------+-----------------------------------+
|Sediul social/Sediul sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala       |
+-------------+----------------------+--------+-------+----------+----------------------------+
|  JUDET  |           | SECTOR |    |LOCALITATE|              |
+-------------+----------------------+--------+-------+---+-----++---+-----------+---+--------+
|  STRADA  |                    |NR.|   |BLOC|      |SC.|    |
+-----+-------+---+-------+----------+----------------+---+---+-+----+-----------+---+--------+
| ET. |    |AP.|    |COD POSTAL|        |TELEFON|                |
+-----+-------+---+-------+----------+----------------+-------+-------------------------------+
|FAX     |                    |E-MAIL |                |
+-------------+------+--------------------------------+-------+-------------------------------+
|Obiect de activitate|                                    |
+--------------------+------------------------------------------------------------------------+
        are calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA avand:
+------------------------------+------------------------+-------------------+-----------------+
|Codul de identificare fiscala:|            |valabil de la data:|         |
+------------------------------+------------------------+-------------------+-----------------+
  Prezentul certificat a fost eliberat, la cererea solicitantului in scopul rambursarii de TVA
de catre autoritatea competenta a statului: ...................................................
si este valabil 1 an de la eliberarea sa.

           Data                   Semnatura si stampila
                                organului competent

Cod MFP: 14.13.21.02
 

   ANEXA Nr. 2


    INSTRUCTIUNI
de completare a formularului "Certificat de atestare a calitatii
de persoana inregistrata in scopuri de TVA"    Certificatul de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA, denumit in continuare certificat, se elibereaza, la cerere, persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, in termen de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii cererii.
    Certificatul se utilizeaza pentru solicitarea rambursarii taxei facturate de alte persoane impozabile si achitate de aceasta pentru bunurile mobile care i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate in beneficiul sau in alt stat, precum si a taxei achitate pentru importul bunurilor in acel stat, in conditiile prevazute de Directiva a 8-a (79/1072/CEE) si Directiva a 13-a (86/560/CEE).
    Certificatul se elibereaza de organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat solicitantul, cate un certificat pentru fiecare stat in care solicitantul doreste sa depuna cerere de rambursare a taxei pe valoarea adaugata.
    Certificatul se editeaza in doua exemplare:
   - un exemplar se pastreaza la unitatea fiscala, la dosarul fiscal al solicitantului;
   - un exemplar se transmite solicitantului.
    Modul de completare a formularului "Certificat de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA"
   1. Denumire/nume, prenume - se inscriu, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele persoanei impozabile.
   2. Domiciliul fiscal - se completeaza cu datele privind adresa domiciliului fiscal al persoanei impozabile.
   3. Sediul social/Sediul sau locul unde se desfasoara efectiv activitatea principala - se completeaza cu datele privind adresa sediului social al persoanei juridice ori cu sediul sau locul efectiv de desfasurare a activitatii principale, in cazul persoanelor fizice sau al asocierilor ori al altor entitati fara personalitate juridica.
   3. Obiect de activitate - se va inscrie activitatea principala desfasurata de persoana impozabila (de exemplu: transport, constructii-montaj).
   4. Cod de identificare fiscala - se inscrie codul primit la inregistrarea in scopuri de TVA.
   5. Valabil de la data - se inscrie data de la care a devenit valabila inregistrarea in scopuri de TVA.


   ANEXA Nr. 3


    CARACTERISTICILE
de tiparire, modul de difuzare, de utilizare si pastrare a
formularului "Certificat de atestare a calitatii de
persoana inregistrata in scopuri de TVA"    Denumirea formularului: Certificat de atestare a calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA
    Cod MF: 14.13.21.02
    Format: A4/t1
    Caracteristici de tiparire:
   - se utilizeaza echipament informatic pentru completare si editare.
    Se difuzeaza: gratuit.
    Se utilizeaza la: atestarea calitatii de persoana inregistrata in scopuri de TVA, in scopul rambursarii taxei pe valoarea adaugata pentru achizitiile si importurile efectuate de solicitant in afara tarii, de catre autoritatea competenta a statului in care au fost efectuate acestea, in conditiile Directivei a 8-a (79/1072/CEE) si ale Directivei a 13-a (86/560/CEE).
    Se intocmeste de: organul fiscal in a carui evidenta este inregistrat solicitantul.
    Circula: in format hartie, in doua exemplare listate, semnate si stampilate, potrivit legii, din care:
   - un exemplar la solicitant;
   - un exemplar la organul fiscal.
    Se pastreaza: la dosarul fiscal al solicitantului.