Ministerul Economiei si Finantelor


Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome si institutiile publice subordonate au obligatia, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sa intocmeasca situatii financiare trimestriale si anuale.
Situatiile financiare care se intocmesc de institutiile publice la finele trimestrelor I, II si III din anul 2007 se compun din: bilantul contabil, contul de rezultat patrimonial, situatia fluxurilor de trezorerie, conturi de executie bugetara si anexe.
Institutiile publice intocmesc situatiile financiare trimestriale in anul 2007 pe modelele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea, semnarea, depunerea, componenta si modul de completare a situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice in anul 2006, precum si modelele acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 498 din 8 iunie 2006, adaptate structurii indicatorilor aprobati in Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2007 nr. 487/2006, precum si a altor reglementari in vigoare, formulare afisate pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor: www.mfinante.ro/legislatie/reglementari contabile. La aceeasi adresa sunt afisate si corelatiile dintre formularele care compun situatiile financiare. 

Termenul de predare la Ministerul Economiei si Finantelor - Directia generala a contabilitatii publice si a sistemului de decontari in sectorul public - a situatiilor financiare la finele trimestrului I 2007 este 1 iunie 2007. Pentru trimestrele II si III termenul este 15 august 2007, respectiv 15 noiembrie 2007. 

1. Intocmirea bilantului contabil si a contului de rezultat patrimonial
1.1. Institutiile publice care procedeaza la evaluarea activelor fixe potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, aprobata prin Legea nr. 493/2003, cu modificarile ulterioare, vor reflecta in contabilitate operatiunile respective, astfel:
a) inregistrarea diferentelor din reevaluare:


% = 105 "Rezerve din reevaluare"
2111 "Terenuri"
2112 "Amenajari la terenuri"
212 "Constructii"
213 "Instalatii tehnice, mijloace
de transport, animale si plantatii"
214 "Mobilier, aparatura birotica,
echipamente de protectie a valorilor
umane si materiale si alte active
fixe corporale"b) transferul diferentelor din reevaluare:
b1) in cazul activelor fixe neamortizabile:
- diferentele din reevaluare se transfera asupra conturilor de fonduri:


105 "Diferente din reevaluare" = %
101 "Fondul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al statului"
102 "Fondul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al statului"
103 "Fondul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al unitatilor administrativ-
teritoriale"
104 "Fondul bunurilor care alcatuiesc
domeniul privat al unitatilor administrativ-
teritoriale"b2) in cazul activelor fixe amortizabile:
- diferentele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare consumate la momentul reevaluarii se transfera asupra contului de amortizare:


105 "Diferente din reevaluare" = 281 "Amortizari privind activele fixe
corporale"- diferentele din reevaluare aferente duratei normale de utilizare neconsumate la momentul reevaluarii vor fi pastrate in contul 105 "Rezerve din reevaluare" si urmeaza sa fie trecute asupra contului 117.15 "Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din reevaluare" pentru activele fixe amortizate integral, scoase din functiune, transferate cu titlu gratuit, vandute etc.


105 "Diferente din reevaluare" = 117.15 "Rezultatul reportat reprezentand
surplusul realizat din reevaluare"1.2. Pentru bunurile transmise fara plata intre institutii publice conform Hotararii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si altor acte normative in vigoare, in documentul "Proces-verbal de predare-preluare", aprobat de ordonatorii de credite ai institutiilor publice implicate, se va inscrie valoarea la care se transmite bunul pentru a fi scazut din evidenta institutiei publice care l-a disponibilizat si inregistrat in evidenta institutiei publice care a solicitat transmiterea bunului. 

1.3. Institutiile publice achizitioneaza active fixe necorporale din creditele bugetare prevazute in bugetul aprobat la titlul X "Active nefinanciare", articolul 71.01, alineatul 71.01.30 "Alte active fixe", indiferent de valoarea acestora. 

1.4. Soldul contului 481 "Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate" care evidentiaza transferul excedentului sau acoperirea deficitului executiei bugetare potrivit prevederilor pct. 2.2-2.4 din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007, se inchide dupa depunerea situatiilor financiare anuale prin contul 117 "Rezultatul reportat". 

1.5. In anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial", coloana 1 "An precedent" se va completa cu datele de la 31 martie 2006. 

1.6. In vederea respectarii prevederilor art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, unitatile administrativ-teritoriale vor avea in vedere urmatoarele:
a) in situatia in care disponibilitatile fondului de rulment evidentiate in soldul conturilor 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" si 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local" sunt mai mari decat soldul contului 131 "Fondul de rulment", ca urmare a efectuarii operatiunilor prevazute la pct. 8 din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 467/2005 pentru aprobarea Precizarilor privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice in anul 2005, se va efectua inregistrarea:


117.02 "Rezultatul reportat-buget local" = 131 "Fondul de rulment" (cu diferenta
dintre soldul conturilor de disponibilitati si
soldul contului fondului de rulment);b) in situatia in care disponibilitatile fondului de rulment evidentiate in soldul conturilor 5221 "Disponibil din fondul de rulment al bugetului local" si 5222 "Depozite constituite din fondul de rulment al bugetului local" sunt mai mici decat soldul contului 131 "Fondul de rulment", diferenta trebuie sa se regaseasca in soldurile conturilor de active fixe, avansuri acordate pentru active fixe, active fixe in curs etc. 

2. Intocmirea conturilor de executie bugetara si a anexelor
2.1. Pentru efectuarea de catre Ministerul Economiei si Finantelor a operatiunilor de consolidare a executiei bugetare, respectiv a eliminarii transferurilor de sume dintre doua bugete componente ale bugetului general consolidat, cu scopul evitarii dublei evidentieri a acestora, se vor avea in vedere urmatoarele:
Institutiile publice care au prevazute in bugetul aprobat credite bugetare la titlul VII "Transferuri intre unitati ale administratiei publice" vor asigura transferul sumelor aprobate, avand in vedere urmatoarele:
- identificarea institutiilor publice destinatare ale transferurilor prevazute in bugetul aprobat si a codurilor de clasificatie bugetara (subventii sau contributii, dupa caz) aferente transferurilor respective;
- virarea transferurilor prevazute in bugetul aprobat la termenele prevazute de lege, astfel incat sumele respective sa poata fi incasate in aceeasi perioada cu sumele transferate;
- daca este posibil, efectuarea de punctaje reciproce intre institutiile publice care acorda transferuri cu cele care le primesc, astfel incat sa fie asigurata concordanta intre datele raportate in conturile de executie bugetara in cadrul aceleiasi perioade de raportare. 

2.2. Institutiile publice vor lua masuri pentru ca informatiile reprezentand cheltuieli efective preluate din conturile de cheltuieli din clasa 6 prezentate in anexa nr. 2 "Contul de rezultat patrimonial" sa corespunda cu cele prezentate in anexa nr. 6 si anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiilor publice - Cheltuieli" - coloana 7 "Cheltuieli efective".
In acest sens se vor avea in vedere Tabelele de concordanta prezentate ca anexe la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, precum si prevederile paragrafului 1 de la pct. 3.4 din Normele metodologice privind inchiderea conturilor contabile, intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2006, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 40/2007. 

2.3. Institutiile publice - beneficiari finali ai fondurilor externe nerambursabile - vor raporta in anexa nr. 6 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 7 "Contul de executie a bugetului institutiei publice - Cheltuieli", anexa nr. 18 "Contul de executie a bugetului fondurilor externe nerambursabile - Cheltuieli" si sumele platite ca avansuri si plati intermediare in momentul efectuarii acestora de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE sau alte agentii/autoritati de implementare.