Versiunea actualizata include modificarie aduse de:
- republicarea din Monitorul Oficial, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007;
- O.U.G. nr. 20/2008 publicata in MOF nr. 177 din 07/03/2008
- Legea nr. 35/2008 publicata in MOF nr. 196 din 13/03/2008
- O.U.G. nr. 66/2008 publicata in MOF nr. 409 din 30/05/2008.   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale


   SECÞIUNEA 1
  Regimul general al autonomiei locale    Art. 1.
- (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al autonomiei locale, precum si organizarea si functionarea administratiei publice locale.
   (2) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) activitati de administratie social-comunitara - actiunile prin care se concretizeaza relatia autoritatilor administratiei publice locale cu asociatiile de proprietari de pe raza unitatii administrativ-teritoriale;
   b) aglomerari urbane - asociatiile de dezvoltare intercomunitara constituite pe baza de parteneriat intre municipii, altele decat cele prevazute la lit. j), si orase, impreuna cu localitatile urbane si rurale aflate in zona de influenta;
   c) asociatii de dezvoltare intercomunitara - structurile de cooperare cu personalitate juridica, de drept privat, infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale pentru realizarea in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii publice;
   d) autoritati deliberative - consiliul local, consiliul judetean, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
   e) autoritati executive - primarii comunelor, oraselor, municipiilor, ai subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, primarul general al municipiului Bucuresti si presedintele consiliului judetean;
   f) consilii locale - consilii comunale, orasenesti, municipale si consiliile subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor; 
  g) organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean - denumirea generica ce include:
   1. institutii publice si servicii publice infiintate si organizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, denumite in continuare institutii si servicii publice de interes local sau judetean;
   2. societati comerciale si regii autonome infiintate sau reorganizate prin hotarari ale autoritatilor deliberative, denumite in continuare societati comerciale si regii autonome de interes local sau judetean;
   3. asociatii de dezvoltare intercomunitara;
   4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acorda servicii sociale in conditiile prevazute de lege;
   5. asociatii, fundatii si federatii recunoscute ca fiind de utilitate publica, in conditiile legii;
   6. operatori de servicii comunitare de utilitati publice locale sau judetene;
   h) subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiilor - sectoarele municipiului Bucuresti sau alte subdiviziuni ale municipiilor, ale caror delimitare si organizare se fac prin lege;
   i) unitati administrativ-teritoriale - comune, orase si judete; in conditiile legii, unele orase pot fi declarate municipii;
   j) zona metropolitana - asociatia de dezvoltare intercomunitara constituita pe baza de parteneriat intre capitala Romaniei sau municipiile de rangul I si unitatile administrativ-teritoriale aflate in zona imediata.
   Art. 2. - (1) Administratia publica in unitatile administrativ-teritoriale se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
   (2) Aplicarea principiilor prevazute la alin. (1) nu poate aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al Romaniei. 

_____________

Nota AvocatNet: 

- Textul integral al legii vi-l prezentam ca fisier atasat.