Regulamentul (CE) nr. 312/2009, al Comisiei Europene, din 16 aprilie 2009, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, instituie obligativitatea ca fiecare operator economic si, dupa caz, alte persoane sa aiba atribuit, dupa 1 iulie 2009, un numar unic de inregistrare si identificare, denumit EORI.

Numarul EORI va fi o referinta comuna in relatiile acestora cu autoritatile vamale de pe intregul teritoriu al Uniunii Europene, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati.

Pentru aplicarea reglementarilor comunitare, ANAF a elaborat noi Norme tehnice privind inregistrarea in scopuri vamale a operatorilor economici si a altor persoane, care au fost aprobate prin Ordinul nr. 1554/2009.

Ordinul ANAF nr. 1554/2009 a fost publicat miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 429, si abroga vechile norme pentru atribuirea numerelor EORI, aprobate prin Ordinul ANAF nr. 691/2009.


Persoanele care sunt obligate sa solicite atribuirea unui numar EORI sunt
:

- operatorii economici (persoanele care, in cadrul activitatilor lor profesionale, exercita activitati reglementate de legislatia vamala, cum ar fi operatiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum si operatiuni prealabile sosirii/plecarii marfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunitatii);
- persoanele fizice care introduc/scot marfuri in/din Uniunea Europeana.

Cererea de atribuire a numarului EORI se completeaza de catre persoanele mentionate mai sus utilizand aplicatia „EORI-RO”, prin accesarea linkului existent pe website-ul Autoritatii Nationale a Vamilor: www.customs.ro, sectiunea „e–Customs”, subsectiunea EORI, Sistem informatic.

Cererea se inregistreaza in aplicatia „EORI-RO”, se tipareste si se depune, semnata si stampilata de solicitant, la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala are sediul/resedinta persoana respectiva, in cazul persoanelor stabilite in Romania, sau la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale in a carei raza de competenta teritoriala urmeaza ca solicitantul sa desfasoare activitatile, in cazul operatorilor economici si al altor persoane care nu sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene.

In cazul operatorilor economici care sunt titulari de carnete TIR, cererea se depune la biroul vamal de frontiera prin care sunt introduse sau scoase marfurile pe/de pe teritoriul vamal comunitar.

Cererea se depune la autoritatea vamala competenta impreuna cu documente justificative care sa sustina informatiile din cuprinsul ei.

Spre exemplu, in cazul operatorilor economici care sunt stabiliti in Romania, cererea de acordare a numarului EORI este insotita de urmatoarele documente, in fotocopie:
a) certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
b) certificatul de inregistrare in scopuri de TVA emis de Ministerul Finantelor Publice, dupa caz;
c) documente din care rezulta adresa sediului social sau a domiciliului fiscal actual, dupa caz, in situatia in care acesta nu corespunde cu cel inscris in certificatul(ele) prezentat(e).

In situatia in care aplicatia „EORI-RO” nu functioneaza, solicitantul completeaza cererea si o depune la directia regionala pentru accize si operatiuni vamale/biroul vamal de frontiera, impreuna cu documentele aferente.