Intreaba in Forum

Serviciu util cand ai o intrebare si ai vrea un raspuns rapid care sa te lamureasca

Scrie intrebare in Forum

Cere o oferta in Bursa de Servicii

Serviciu util cand ai de rezolvat o problema si ai nevoie de ajutor de specialitate (reprezentare in instanta, consultanta, cadastru, contabilitate etc.)

Cere oferta in Bursa
 • Autentificare
  Email / Utilizator
  Parola
  recuperare parolă
  Recuperare parolă

  Introduceţi adresa de email asociată contului dumneavoastră.

  Un email cu noua parolă şi instrucţiunile de recuperare a fost trimis cu succes către adresa specificată de tine.

 • Înregistrare

  Intră acum în comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirmă

  Avocatnet.ro în cifre
  Comunitatea are 408.812 de membri si 6.659 de consultanţi înregistraţi care au contribuit cu 2.533.979 mesaje in forum.

Știai că AvocatNet.ro are și o versiune premium?

 • Alerte pe email, cu conținut special.
 • Articole exclusive pentru abonați.
 • Navigare în site neîntreruptă de publicitate.
Mă interesează

Discuţie VREAU DETALII DESPRE FORMULARUL 402

 
offline
Avatar 1

Data înregistrării:
Vineri, 3 Septembrie 2010, 19:57

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 3 Septembrie 2010, 20:10

Hello! numele meu este Ioan! Recent am auzit despre formularul 402 ,dar nu stiu prea multe despre el ? ce facilitati am cu el? parintii mei locuiesc in Spania legal, mama lucreaza dar tata nu! eu sunt student in Romania! pot sa primesc ceva alocatie sau ceva ajutor in baza acestui formular 402??

multumesc!!!
 
 
 
offline
19

Data înregistrării:
Miercuri, 25 Martie 2009, 00:54

Profil utilizator

[Explicaţii popularitate]

 
Dată post: Vineri, 3 Septembrie 2010, 20:23
Pagina 1
SPRÁVNA KOMISIA Comisia administrativă
PRE SOCIÁLNE ZABEZPEÈENIE PENTRU SECURITATEA SOCIALÃ
MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV Lucrătorilor migranţi
Pozri „pokyny“ na strane 3 A se vedea "instrucţiunile" de la pagina 3
E 402 E 402
( (
1 1
) )
POTVRDENIE O POKRAÈUJÚCOM ©TÚDIU NA ÚÈELY PRIZNANIA RODINNÝCH DÁVOK CERTIFICAT de studii în curs de desfăşurare pentru acordarea de prestaţii familiale
Nariadenie è. Regulament. 1408/71: èlánok 73; èlánok 74; èlánok 77; èlánok 78 1408/71: articolul 73, articolul 74, articolul 77, articolul 78 alineatul
Nariadenie è. Regulament. 574/72: èlánok 86; èlánok 88; èlánok 90; èlánok 91; èlánok 92 574/72: articolul 86, articolul 88, articolul 90, articolul 91, articolul 92 alineatul
A. A. ®iados» o potvrdenie Cerere de confirmare
Vyplní in¹titúcia príslu¹ná pre priznanie rodinných dávok. Completate de către instituţie pentru acordarea de prestaţii familiale. Ak je tento formulár adresovaný belgickej alebo èeskej in¹titúcii, prilo¾te Dacă acest formular este trimis la instituţia belgiană sau ceh, ataşaţi
formulár „E 402 príloha“. Forma "E 402 anexă.
1. Prima
®iadateµ o rodinné dávky Un solicitant de prestaţii familiale
n Zamestnanec n Angajat
n Dôchodca (systém pre zamestnancov) n Pensionar (regim salariaţi)
n Samostatne zárobkovo èinná osoba n care desfăşoară activităţi independente
n Dôchodca (systém pre samostatne zárobkovo èinné osoby) n Pensionar (regim independenţi)
n Iné osoby, ako sú uvedené vy¹¹ie Persoanele n altele decât cele enumerate mai sus
n Sirota n Sirota
1.1. 1.1 Priezvisko ( Nume (
1a 1
) )
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
1.2. 1.2 Mená Nume
Predchádzajúce priezviská ( denumirile anterioare (
1a 1
) )
Miesto narodenia ( Locul naşterii (
2 2
) )
............................................................................... .................................................. ............................. ............................................................................ .................................................. .......................... .................................................................. .................................................. ................
1.3. 1.3 Dátum narodenia Data naşterii
Pohlavie Sex
©tátna príslu¹nos» Naţionalitate
Identifikaèné/poistné èíslo ( De identificare / numărul de asigurare (
3 3
) )
.................................... ....................................
.................................... ....................................
....................................................... .................................................. .....
................................................................................ .................................................. ..............................
1.4. 1.4 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
............................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
2. Două
®iak alebo ¹tudent Elev sau student
2.1. 1.2 Priezvisko ( Nume (
1a 1
) )
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
2.2. 2.2 Mená Nume
Predchádzajúce priezviská ( denumirile anterioare (
1a 1
) )
............................................................................... .................................................. ............................. ................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .............................................
2.3. 3.2 Miesto narodenia ( Locul naşterii (
2 2
) ( ) (
4 4
) )
Dátum narodenia Data naşterii
Identifikaèné/poistné èíslo ( De identificare / numărul de asigurare (
3 3
) )
.......................................................................... .................................................. ........................
................................................................... .................................................. ................. .......................................................................... .................................................. ........................
2.4. 4.2 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
2.5. 2.5 n má u¾ ukonèené vysoko¹kolské ¹túdium N a fost completat de studii universitare
n nemá ukonèené vysoko¹kolské ¹túdium ( N-a terminat studiile superioare (
11 11
) )
3. Treia
In¹titúcia príslu¹ná pre priznanie rodinných dávok Instituţie pentru acordarea prestaţiilor familiale
3.1. 1.3 Meno Nume
...................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............
3.2. 2.3 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
............................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
3.3. 3.3 Referenèné èíslo spisu Numărul de referinţă
....................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................
3.4. 3.4 Peèiatka ªtampila
3.5. 3.5 Dátum Data
.............................................................................................. .................................................. ............................................
3.6. 6.3 Podpis Semnătură
.............................................................................................. .................................................. ............................................
1 1
Page 2 Pagina 2
E 402 402 e
B. B. Potvrdenie Confirmare
Vypåòa zariadenie (¹kola, univerzita alebo zariadenie vy¹¹ieho vzdelávania) a za¹le in¹titúcii uvedenej v tabuµke 3. Completat facilitatea (şcoală, universitate sau instituţie de învăţământ superior) şi trimis la o instituţie menţionată în tabelul 3
4. 4a
4.1. 1.4 Osoba uvedená v tabuµke 2 nav¹tevuje zariadenie uvedené v tabuµke 7 Persoana prevăzută la tabelul 2 frecventează o dată în Tabelul 7
od de la
.............................................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......................
4.2. 2.4 ©kolský rok sa zaèal Anul şcolar a început
................................................................... .................................................. .................
(dátum) a skonèil (Data) şi sa încheiat
................................................................... .................................................. .................
(dátum) (Data)
4.3. 4.3 Druh ¹koly ( Tipul de scoala (
6 6
) )
........................................................................................................................................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
Forma ¹túdia ( Formă de studiu (
6a 6
) )
.................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................
4.4. 4.4 Jeho/jej vzdelávanie v tomto zariadení potrvá pravdepodobne do Lui / ei de învăţământ în această instituţie, probabil, va rula în
........................................................................................................... .................................................. .................................................. .......
4.5. 5.4 Poèet hodín v rámci vyuèovania je Numărul de ore de predare este
.......................................................................................................................................... .................................................. .................................................. ......................................
tý¾denne ( săptămână (
7 7
) )
Tieto hodiny sú rozdelené do Aceste lecţii sunt împărţite în
....................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .
poldòov ( jumătate de zile (
8 8
) )
4.6. 6.4 Odhadnite poèet hodín potrebných na vykonanie domácich úloh Estimare a numărului de ore necesare pentru a face temele
..................................................................................... .................................................. ...................................
tý¾denne ( săptămână (
9 9
) )
5. Cincea
Informácia sa uvádza len pre èeské, francúzske, loty¹ské, luxemburské a holandské in¹titúcie De informaţii este dat numai pentru cehă, franceză, Luxemburg şi Ţările de Jos instituţii letonă
5.1. 5.1 Osoba uvedená v tabuµke 2 nav¹tevuje zariadenie uvedené v tabuµke 7, v ktorom vykonáva ¹túdium takéhoto charakteru: Persoana menţionată în tabelul 2 vizite care figurează în tabelul 7, care desfăşoară studii de această natură:
n v¹eobecné vzdelanie n vy¹¹ie alebo univerzitné vzdelanie n technické alebo odborné vzdelanie n iné (prosím, spresnite) n învăţământul superior, în general, sau n universitate gradul n tehnice sau n formare profesională altele (se precizează)
5.2. 2.5 Osobitné prípady (prosím, spresnite): Cazuri speciale (vă rugăm să specificaţi):
n kore¹pondenèný kurz Corespondenţa n curs
n veèerné kurzy n seara cursuri
n kurzy s menej ako 20 hodinami tý¾denne rate n mai puţin de 20 de ore pe săptămână
n vzdelávanie krat¹ie ako jeden ¹kolský rok, od de formare n mai puţin de un an şcolar, de la
................................................................ .................................................. ..............
do pentru
................................................................ .................................................. ..............
n iné n alte
...................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............
5.3. 3.5 Vý¹ka poplatkov za vzdelanie ( Cuantumul taxelor pentru educaţie (
9 9
) )
..................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. ...............
5.4. 5.4 Dostáva osoba uvedená tabuµke 2 ¹tudijné ¹tipendium? Ea devine persoana menţionată la tabelul 2 de studiu de finanţare? ( (
6 6
) )
n Áno Da n
n Nie n nr
5.4.1. 5.4.1. Vý¹ka ¹tudijného ¹tipendia Cantitatea de burse academice
................................................................................................................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. ..........................
5.5. 5.5 Druh odmeòovania alebo dávok ( Tip de plata sau beneficii (
10 10
) )
................................................................................................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. ..........
5.6. 5.6 Rodinný stav Starea civilă
......................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .
6. 6a
Informácia sa uvádza len pre nemecké in¹titúcie, ak kurz zahàòa menej ako 10 hodín tý¾denne De informaţii este dat pentru instituţiile germane în cazul în care cursul include mai puţin de 10 de ore pe săptămână
6.1. 6.1 Kurz je stanovený alebo odporuèený ¹tátnymi schválenými osnovami Rata de schimb este stabilit sau aprobat de către recomandat de programa de stat
n Áno Da n
n Nie n nici un
Ak nie, Dacă nu,
6.2. 6.2 kurz sa konèí stanovenou alebo v¹eobecne uznanou skú¹kou Curs de capete efectueze sau general recunoscute de testare
n Áno Da n
n Nie n nr
Ak nie, Dacă nu,
6.3. 6.3 poèas kurzu sú pravidelné vedomostné testy regulate în timpul cursului testa cunoştinţele
n Áno Da n
n Nie n nr
Ak nie, În caz contrar,
6.4. 4.6 hodiny kurzu vy¾adujú ïal¹iu prípravu alebo následnú kontrolu de ore de curs necesită o pregătire suplimentară sau de urmărire
n Áno Da n
n Nie n nr
Ak nie, Dacă nu,
6.5. 6.5 nadobudnú sa dodatoèné vedomosti alebo zruènosti, ktoré sú potrebné alebo lua cunoştinţă suplimentare sau aptitudini care sunt necesare sau
u¾itoèné pre kurz utile pentru curs
n Áno Da n
n Nie n nr
7. 7a
©kola, univerzita alebo zariadenie vy¹¹ieho vzdelania ªcoală, universitate sau mai mare facilitate de învăţământ
7.1. 7.1 Názov Nume
..................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............
7.2. 7.2 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
.............................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
7.3. 7.3 Peèiatka ªtampila
7.4. 4.7 Dátum Data
.............................................................................................. .................................................. ............................................
7.5. 7.5 Podpis Semnătură
.............................................................................................. .................................................. ............................................
2 2
Page 3 Pagina 3
E 402 E 402
POKYNY INSTRUCŢIUNI
Vyplòte, prosím, tento formulár tlaèeným písmom a pí¹te len na vybodkované riadky. Vă rugăm să completaţi acest formular cu majuscule şi să scrie numai pe liniile punctate. Vyplòte ho v jazyku zariadenia Completaţi în limba facilităţi
uvedeného v tabuµke 7. Tabelul 7
POZNÁMKY NOTE
( (
1 1
) Symbol krajiny, kam patrí in¹titúcia, ktorá vypåòa tento formulár: BE = Belgicko; CZ = Èeská republika; DK = Dánsko; ) Ţara Simbol, pe care instituţia care completează formularul aparţine: BE = Belgia, Republica Cehă = CZ, DK = Danemarca;
DE = Nemecko; EE = Estónsko; GR = Grécko; ES = ©panielsko; FR = Francúzsko; IE = Írsko; IT = Taliansko; CY = Cyprus; DE = Germania, EE = Estonia, GR = Grecia ES Spania =, = FR Franţa, IE = Irlanda IT = Italia, CY = Cipru;
LV = Loty¹sko; LT = Litva; LU = Luxembursko; HU = Maïarsko; MT = Malta; NL = Holandsko; AT = Rakúsko; PL = Poµsko; LV = Letonia, LT = Lituania, Luxemburg = LU, HU = Ungaria, MT = Malta, NL = Ţările de Jos, AT = Austria, PL = Polonia;
PT = Portugalsko; SI = Slovinsko; SK = Slovensko; FI = Fínsko; SE = ©védsko; UK = Spojené kráµovstvo; IS = Island; LI = Lichten- PT = Portugalia, SI = Slovenia, = Slovacia, FI = Finlanda, Regatul Unit = SE = Suedia Regatul Unit SK, IS = Islanda, Liechtenstein, Li =
¹tajnsko; NO = Nórsko; CH = ©vajèiarsko. EIN, NO = Norvegia, CH = Elveţia.
( (
1a 1
) V prípade ¹panielskych ¹tátnych príslu¹níkov uveïte obidve mená. ) În cazul cetăţenilor spanioli, preciza cele două nume. V prípade portugalských ¹tátnych príslu¹níkov uveïte v¹etky În cazul în care resortisanţii portughezi, toate
mená (mená, priezviská, rodné priezviská) v poradí osobného stavu, ako sú uvedené v preukaze toto¾nosti alebo v pase. numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile, cum este indicat în cartea de identitate sau paşaport. V prípade În cazul
Èeskej republiky, keï rodinné dávky ¾iada ¹tudent, osoby uvedené v bodoch 1 a 2 sú toto¾né. Republica Cehă, prestaţii familiale atunci când un student solicită, persoana menţionată la punctele 1 şi 2 sunt identice.
( (
2 2
) V prípade portugalských okresov uveïte tie¾ farnos» a miestny úrad. ) În cazul districtele portugheze, de asemenea, parohia şi autoritatea locală.
( (
3 3
) Ak sa formulár zasiela èeskej in¹titúcii, uveïte rodné èíslo; cyperskej in¹titúcii: v prípade cyperského ¹tátneho príslu¹níka uveïte ) În cazul în care formularul este trimis la o instituţie cehă, numărul de identificare de stat, o instituţie cipriot, dacă un stat naţional cipriot
cyperské èíslo toto¾nosti, v prípade iného ako cyperského ¹tátneho príslu¹níka uveïte èíslo cudzineckého registraèného certifikátu Numărul de identificare cipriot, dacă nu este un stat naţional cipriot Alien certificat de înmatriculare
(ARC); dánskej in¹titúcii: uveïte èíslo CPR; fínskej in¹titúcii: uveïte registraèné èíslo obyvateµstva; ¹védskej in¹titúcii: uveïte (ARC), o instituţie daneză, a se indica numărul CPR, o instituţie de finlandeză, indică numărul de înregistrare al populaţiei; instituţia suedeză, a se indica
osobné èíslo (personnummer); islandskej in¹titúcii: uveïte osobné èíslo toto¾nosti (kennitala); lichten¹tajnskej in¹titúcii: uveïte Numărul personal de identificare (personnummer) instituţia islandeză, indica numărul personal de identificare (kennitala) Liechtenstein instituţie, vă rugăm să
poistné èíslo AHV; litovskej in¹titúcii: uveïte osobné èíslo toto¾nosti; loty¹skej in¹titúcii: uveïte èíslo toto¾nosti; maïarskej in¹titúcii: Numărul de asigurare AHV; instituţie lituaniană, se indică numărul de identificare personal; instituţie lituaniană, numărul de identificare de stat; instituţie maghiară
uveïte èíslo TAJ (identifikácia sociálneho poistenia); maltskej in¹titúcii: v prípade maltských ¹tátnych príslu¹níkov uveïte èíslo pre- de stat TAJ (identificarea de asigurări sociale) instituţie malteză, în cazul cetăţenilor maltezi, numărul-
ukazu toto¾nosti alebo v prípade iných ako maltských ¹tátnych príslu¹níkov uveïte maltské èíslo sociálneho zabezpeèenia; nórskej carte de identitate sau, dacă nu o malteză, stat malteză numărul de securitate socială naţională; Norvegia
in¹titúcii: uveïte osobné èíslo toto¾nosti (fødselsnummer); belgickej in¹titúcii: uveïte národné èíslo sociálneho zabezpeèenia instituţie, se indică numărul de identificare personal (fødselsnummer), o instituţie belgiană, a se indica numărul de securitate socială naţională
(NISS); nemeckej in¹titúcii v¹eobecného systému dôchodkového poistenia: uveïte èíslo poistenia (VSNR); ¹panielskej in¹titúcii: (NISS), o instituţie germană de pensii regim general de asigurare, indică numărul de asigurare (VSNR) instituţia spaniolă:
uveïte èíslo v národnom preukaze toto¾nosti (DNI) alebo NIE v prípade cudzincov, aj keï je preukaz neplatný; poµskej in¹titúcii: indică numărul de carte de identitate naţională (DNI) sau nu, în cazul străinilor, chiar dacă cardul este nevalid, instituţie poloneză
uveïte èíslo PESEL a NIP; portugalskej in¹titúcii: uveïte tie¾ registraèné èíslo vo v¹eobecnom dôchodkovom systéme, ak daná de stat şi PESEL PNI, instituţia portugheză, se indică, de asemenea, numărul de înregistrare al sistemului de pensii generale, în cazul în care
osoba bola poistená v systéme sociálneho zabezpeèenia pre ¹tátnych zamestnancov v Portugalsku; slovenskej in¹titúcii: uveïte asigurate în cadrul sistemului de securitate socială pentru funcţionarii publici în Portugalia, instituţie slovacă, de stat
rodné èíslo; slovinskej in¹titúcii: uveïte osobné èíslo toto¾nosti (EM©O); ¹vajèiarskej in¹titúcii: uveïte poistné èíslo AVS/AI numărului de identificare; slovenă instituţie, se indică numărul de identificare personal (EM©O) instituţia elveţian, de stat AVS / AI
(AHV/IV). (AHV / IV).
( (
4 4
) V prípade ¹védskych ¹tátnych príslu¹níkov sa informácia nemô¾e poskytnú», pokiaµ nebola vyhlásená za nevyhnutnú. ) În cazul resortisanţilor suedez nu poate furniza informaţii decât dacă ele sunt declarate a fi necesare.
( (
5 5
) Ulica, èíslo, po¹tové smerovacie èíslo, mesto, ¹tát. ) Stradă, număr, cod poştal, oraş, stat.
( (
6 6
) Uveïte, prosím, èi ide o ¹kolu dotovanú z verejných prostriedkov, súkromnú ¹kolu, alebo o ¹kolu pod ¹tátnym dozorom. ) Vă rugăm să precizaţi dacă şcoala subvenţionate din fonduri publice, şcoală privată sau la scoala sub supravegherea de stat. Vypåòa sa, Finalizat,
len ak in¹titúcia uvedená v tabuµke 3 je in¹titúciou v Spojenom kráµovstve. numai dacă instituţia indicată în tabelul 3 este o instituţie în Regatul Unit.
( (
6a 6
) Na úèely slovenských in¹titúcií uveïte, prosím, èi ide o formu denného, alebo externého ¹túdia. ) În sensul instituţiilor slovacă, vă rugăm, dacă un timp integral sau parţial.
( (
7 7
) Na úèely nemeckých in¹titúcií, prosím, vyplòte v bode 6, èi kurz zahàòa menej ne¾ 10 hodín tý¾denne. ) În sensul instituţiile germane, vă rugăm să completaţi secţiunea 6, dacă Cursul include mai puţin de 10 de ore pe săptămână.
( (
8 8
) Vypåòa sa, ak sa formulár má zasla» belgickej alebo fínskej in¹titúcii; poèet poldní sa uvádza, ak ide o základné a stredné ¹koly. ) Au completat în cazul în care formularul este trimis la instituţia belgiană şi finlandez, numărul de jumătăţi de zile prevăzut în ceea ce priveşte şcolile primare şi secundare.
( (
9 9
) Na úèely holandských in¹titúcií. ) În sensul instituţiilor de Ţările de Jos.
( (
10 10
) Na úèely maltských in¹titúcií uveïte, èi die»a poberá urèitý druh odmeny za jeho/jej ¹túdium, a uveïte tý¾dennú èiastku. ) În sensul instituţiile malteze să indice dacă un copil beneficiază de o anumită formă de remunerare pentru sale studii şi să ofere o sumă pe săptămână.
( (
11 11
) Na úèely slovenských in¹titúcií uveïte, prosím, èi ¹tudent u¾ ukonèil jedno vysoko¹kolské ¹túdium. ) În sensul instituţiilor slovacă, vă rugăm să precizaţi dacă studentul a finalizat deja un învăţământ superior
 
 
 
offline
10
32 12

Data înregistrării:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanţă

[Explicaţii indice rating]

 
Dată post: Sambata, 4 Septembrie 2010, 09:35
Giovanni 89 a scris:

Hello! numele meu este Ioan! Recent am auzit despre formularul 402 ,dar nu stiu prea multe despre el ? ce facilitati am cu el? parintii mei locuiesc in Spania legal, mama lucreaza dar tata nu! eu sunt student in Romania! pot sa primesc ceva alocatie sau ceva ajutor in baza acestui formular 402??

multumesc!!!


Formularul E402 - Atestatul privind continuarea studiilor in vederea acordarii prestatiilor familiale.
Formularul E402 reprezintă atestatul privind continuarea studiilor în vederea acordării prestaţiilor familiale.

Partea A a formularului este completată de instituţia competentă cu plata prestaţiilor familiale (Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale fosta Directia de Munca), iar partea B se completează de către unităţile şi instituţiile de învăţământ la care este înscris copilul solicitantului de prestaţii (unitatea scolara), conform legii.

Formularul este solicitat de statele competente cu acordarea prestaţiilor familiale a căror legislaţie extinde perioada de acordare a prestaţiilor familiale peste limita generală de vârstă a copilului, în cazul în care acesta îşi continuă studiile.
 
 
 

Discuţie VREAU DETALII DESPRE FORMULARUL 402

Acest subiect este moderat de către
tudorvaleriu,    ana-cer,    freeelis 

Statistici Forum

Mesaje astăzi: 23
Total subiecte: 523839
Total mesaje: 2533979


 

Acum online

Utilizatori (2)
MariusDecebal , avocadonet

Consultanţi (1)
Car3men

Moderatori (1)
gi-jane2

Administratori (1)
Admin

Astăzi îşi sărbătoresc ziua de naştere

fdlex , VJosan , emiljurescu , angellica@mymail.ro , cincinnico , dani-massy , alimacri49 , a_n_a , mitumac , dan loredana , eli_elisor , elles , nicoleta_otilia , Corbu , CMN , laramadlin , susa , PETCARIU , avocatnetmail , gdtimofte , isssa , aritonepure , MirceaT0512 , popescu_nelutu2000 , Felicia Nedea , anyme , filipoiumirona , izaiza , nicolnic , Cristina_Dima , filipoiu , busanicoleta , antonio1 , avocat_razvan , syca_m , Katalin1979 , BMA , Abraham008 , melinda_z , nicughe , energizer_maxi , Georgeta Maraloi , laurens , alexandra.gazda , iuliasilaghi , tandarica , Noemi2009 , delcaru , daniela.h , zengy4u , AILEENROM , aasskkyy , cosmin rachinoiu , Ionescu nicoleta , AURORA MARIANA , anisoaralucia , nayrda , kraft , miki_mariana , Anghelos24 , niculae mesea , lizuk , bogdan.tomos , ciocolata99 , white chocollate , ionut_ionut , barascucristina , Petrut Raul , papicyulo85 , Ipu , nikoleta_steliana , x_tina_852007 , ministrul , anna_allexx , alinatui , raduGB , lilianadax , Allyyully , hausler27 , Sistepo , Katalinka , aurelia1975 , Coptil , Isangela , avo_andreea , danielanastasie , adriana05 , mariana1961 , Savinn , silviamihai , perjaecaterina , nae_nik , mediyaniv , FurtunaIoan , RimbetAlexandru , TiberiuGg , staiu_loredana , papuccarmen , Fadette , iflorin11 , Tiberiu_Mandita , roxiblonda , bxtx8897 , jiwf5223 , auughther , Stevecjb , kootonenth , ymzt3611 , Mintyaq5w , christenaski , iscub19 , Donniebc , Jeweldcqg , Vancesp , Irvinsu , jggwvhntx30

 

Cautare in forum

 
Publicitate în reţeaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te înscrie GRATUIT în catalogul consultanţilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Funkykids CBC Romania Admis Eden Spa Marketizator.ro