Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 326.706 de membri si 5.999 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.110.735 mesaje in forum.

Discutie VREAU DETALII DESPRE FORMULARUL 402

 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Vineri, 3 Septembrie 2010, 19:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 3 Septembrie 2010, 20:10

Hello! numele meu este Ioan! Recent am auzit despre formularul 402 ,dar nu stiu prea multe despre el ? ce facilitati am cu el? parintii mei locuiesc in Spania legal, mama lucreaza dar tata nu! eu sunt student in Romania! pot sa primesc ceva alocatie sau ceva ajutor in baza acestui formular 402??

multumesc!!!
 
 
 
offline
19

Data inregistrarii:
Miercuri, 25 Martie 2009, 00:54

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 3 Septembrie 2010, 20:23
Pagina 1
SPRÁVNA KOMISIA Comisia administrativă
PRE SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE PENTRU SECURITATEA SOCIALĂ
MIGRUJÚCICH PRACOVNÍKOV Lucrătorilor migranţi
Pozri „pokyny“ na strane 3 A se vedea "instrucţiunile" de la pagina 3
E 402 E 402
( (
1 1
) )
POTVRDENIE O POKRAČUJÚCOM ŠTÚDIU NA ÚČELY PRIZNANIA RODINNÝCH DÁVOK CERTIFICAT de studii în curs de desfăşurare pentru acordarea de prestaţii familiale
Nariadenie č. Regulament. 1408/71: článok 73; článok 74; článok 77; článok 78 1408/71: articolul 73, articolul 74, articolul 77, articolul 78 alineatul
Nariadenie č. Regulament. 574/72: článok 86; článok 88; článok 90; článok 91; článok 92 574/72: articolul 86, articolul 88, articolul 90, articolul 91, articolul 92 alineatul
A. A. Žiadosť o potvrdenie Cerere de confirmare
Vyplní inštitúcia príslušná pre priznanie rodinných dávok. Completate de către instituţie pentru acordarea de prestaţii familiale. Ak je tento formulár adresovaný belgickej alebo českej inštitúcii, priložte Dacă acest formular este trimis la instituţia belgiană sau ceh, ataşaţi
formulár „E 402 príloha“. Forma "E 402 anexă.
1. Prima
Žiadateľ o rodinné dávky Un solicitant de prestaţii familiale
n Zamestnanec n Angajat
n Dôchodca (systém pre zamestnancov) n Pensionar (regim salariaţi)
n Samostatne zárobkovo činná osoba n care desfăşoară activităţi independente
n Dôchodca (systém pre samostatne zárobkovo činné osoby) n Pensionar (regim independenţi)
n Iné osoby, ako sú uvedené vyššie Persoanele n altele decât cele enumerate mai sus
n Sirota n Sirota
1.1. 1.1 Priezvisko ( Nume (
1a 1
) )
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
1.2. 1.2 Mená Nume
Predchádzajúce priezviská ( denumirile anterioare (
1a 1
) )
Miesto narodenia ( Locul naşterii (
2 2
) )
............................................................................... .................................................. ............................. ............................................................................ .................................................. .......................... .................................................................. .................................................. ................
1.3. 1.3 Dátum narodenia Data naşterii
Pohlavie Sex
Štátna príslušnosť Naţionalitate
Identifikačné/poistné číslo ( De identificare / numărul de asigurare (
3 3
) )
.................................... ....................................
.................................... ....................................
....................................................... .................................................. .....
................................................................................ .................................................. ..............................
1.4. 1.4 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
............................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
2. Două
Žiak alebo študent Elev sau student
2.1. 1.2 Priezvisko ( Nume (
1a 1
) )
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
2.2. 2.2 Mená Nume
Predchádzajúce priezviská ( denumirile anterioare (
1a 1
) )
............................................................................... .................................................. ............................. ................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .............................................
2.3. 3.2 Miesto narodenia ( Locul naşterii (
2 2
) ( ) (
4 4
) )
Dátum narodenia Data naşterii
Identifikačné/poistné číslo ( De identificare / numărul de asigurare (
3 3
) )
.......................................................................... .................................................. ........................
................................................................... .................................................. ................. .......................................................................... .................................................. ........................
2.4. 4.2 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
2.5. 2.5 n má už ukončené vysokoškolské štúdium N a fost completat de studii universitare
n nemá ukončené vysokoškolské štúdium ( N-a terminat studiile superioare (
11 11
) )
3. Treia
Inštitúcia príslušná pre priznanie rodinných dávok Instituţie pentru acordarea prestaţiilor familiale
3.1. 1.3 Meno Nume
...................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............
3.2. 2.3 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
............................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .......
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
3.3. 3.3 Referenčné číslo spisu Numărul de referinţă
....................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................
3.4. 3.4 Pečiatka Ştampila
3.5. 3.5 Dátum Data
.............................................................................................. .................................................. ............................................
3.6. 6.3 Podpis Semnătură
.............................................................................................. .................................................. ............................................
1 1
Page 2 Pagina 2
E 402 402 e
B. B. Potvrdenie Confirmare
Vypĺňa zariadenie (škola, univerzita alebo zariadenie vyššieho vzdelávania) a zašle inštitúcii uvedenej v tabuľke 3. Completat facilitatea (şcoală, universitate sau instituţie de învăţământ superior) şi trimis la o instituţie menţionată în tabelul 3
4. 4a
4.1. 1.4 Osoba uvedená v tabuľke 2 navštevuje zariadenie uvedené v tabuľke 7 Persoana prevăzută la tabelul 2 frecventează o dată în Tabelul 7
od de la
.............................................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......................
4.2. 2.4 Školský rok sa začal Anul şcolar a început
................................................................... .................................................. .................
(dátum) a skončil (Data) şi sa încheiat
................................................................... .................................................. .................
(dátum) (Data)
4.3. 4.3 Druh školy ( Tipul de scoala (
6 6
) )
........................................................................................................................................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................
Forma štúdia ( Formă de studiu (
6a 6
) )
.................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................
4.4. 4.4 Jeho/jej vzdelávanie v tomto zariadení potrvá pravdepodobne do Lui / ei de învăţământ în această instituţie, probabil, va rula în
........................................................................................................... .................................................. .................................................. .......
4.5. 5.4 Počet hodín v rámci vyučovania je Numărul de ore de predare este
.......................................................................................................................................... .................................................. .................................................. ......................................
týždenne ( săptămână (
7 7
) )
Tieto hodiny sú rozdelené do Aceste lecţii sunt împărţite în
....................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .
poldňov ( jumătate de zile (
8 8
) )
4.6. 6.4 Odhadnite počet hodín potrebných na vykonanie domácich úloh Estimare a numărului de ore necesare pentru a face temele
..................................................................................... .................................................. ...................................
týždenne ( săptămână (
9 9
) )
5. Cincea
Informácia sa uvádza len pre české, francúzske, lotyšské, luxemburské a holandské inštitúcie De informaţii este dat numai pentru cehă, franceză, Luxemburg şi Ţările de Jos instituţii letonă
5.1. 5.1 Osoba uvedená v tabuľke 2 navštevuje zariadenie uvedené v tabuľke 7, v ktorom vykonáva štúdium takéhoto charakteru: Persoana menţionată în tabelul 2 vizite care figurează în tabelul 7, care desfăşoară studii de această natură:
n všeobecné vzdelanie n vyššie alebo univerzitné vzdelanie n technické alebo odborné vzdelanie n iné (prosím, spresnite) n învăţământul superior, în general, sau n universitate gradul n tehnice sau n formare profesională altele (se precizează)
5.2. 2.5 Osobitné prípady (prosím, spresnite): Cazuri speciale (vă rugăm să specificaţi):
n korešpondenčný kurz Corespondenţa n curs
n večerné kurzy n seara cursuri
n kurzy s menej ako 20 hodinami týždenne rate n mai puţin de 20 de ore pe săptămână
n vzdelávanie kratšie ako jeden školský rok, od de formare n mai puţin de un an şcolar, de la
................................................................ .................................................. ..............
do pentru
................................................................ .................................................. ..............
n iné n alte
...................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..............
5.3. 3.5 Výška poplatkov za vzdelanie ( Cuantumul taxelor pentru educaţie (
9 9
) )
..................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. ...............
5.4. 5.4 Dostáva osoba uvedená tabuľke 2 študijné štipendium? Ea devine persoana menţionată la tabelul 2 de studiu de finanţare? ( (
6 6
) )
n Áno Da n
n Nie n nr
5.4.1. 5.4.1. Výška študijného štipendia Cantitatea de burse academice
................................................................................................................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. ..........................
5.5. 5.5 Druh odmeňovania alebo dávok ( Tip de plata sau beneficii (
10 10
) )
................................................................................................................................................................ .................................................. .................................................. .................................................. ..........
5.6. 5.6 Rodinný stav Starea civilă
......................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .
6. 6a
Informácia sa uvádza len pre nemecké inštitúcie, ak kurz zahŕňa menej ako 10 hodín týždenne De informaţii este dat pentru instituţiile germane în cazul în care cursul include mai puţin de 10 de ore pe săptămână
6.1. 6.1 Kurz je stanovený alebo odporučený štátnymi schválenými osnovami Rata de schimb este stabilit sau aprobat de către recomandat de programa de stat
n Áno Da n
n Nie n nici un
Ak nie, Dacă nu,
6.2. 6.2 kurz sa končí stanovenou alebo všeobecne uznanou skúškou Curs de capete efectueze sau general recunoscute de testare
n Áno Da n
n Nie n nr
Ak nie, Dacă nu,
6.3. 6.3 počas kurzu sú pravidelné vedomostné testy regulate în timpul cursului testa cunoştinţele
n Áno Da n
n Nie n nr
Ak nie, În caz contrar,
6.4. 4.6 hodiny kurzu vyžadujú ďalšiu prípravu alebo následnú kontrolu de ore de curs necesită o pregătire suplimentară sau de urmărire
n Áno Da n
n Nie n nr
Ak nie, Dacă nu,
6.5. 6.5 nadobudnú sa dodatočné vedomosti alebo zručnosti, ktoré sú potrebné alebo lua cunoştinţă suplimentare sau aptitudini care sunt necesare sau
užitočné pre kurz utile pentru curs
n Áno Da n
n Nie n nr
7. 7a
Škola, univerzita alebo zariadenie vyššieho vzdelania Şcoală, universitate sau mai mare facilitate de învăţământ
7.1. 7.1 Názov Nume
..................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .............
7.2. 7.2 Adresa ( Adresa (
5 5
) )
.............................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ......
................................................................................................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ...........................
7.3. 7.3 Pečiatka Ştampila
7.4. 4.7 Dátum Data
.............................................................................................. .................................................. ............................................
7.5. 7.5 Podpis Semnătură
.............................................................................................. .................................................. ............................................
2 2
Page 3 Pagina 3
E 402 E 402
POKYNY INSTRUCŢIUNI
Vyplňte, prosím, tento formulár tlačeným písmom a píšte len na vybodkované riadky. Vă rugăm să completaţi acest formular cu majuscule şi să scrie numai pe liniile punctate. Vyplňte ho v jazyku zariadenia Completaţi în limba facilităţi
uvedeného v tabuľke 7. Tabelul 7
POZNÁMKY NOTE
( (
1 1
) Symbol krajiny, kam patrí inštitúcia, ktorá vypĺňa tento formulár: BE = Belgicko; CZ = Česká republika; DK = Dánsko; ) Ţara Simbol, pe care instituţia care completează formularul aparţine: BE = Belgia, Republica Cehă = CZ, DK = Danemarca;
DE = Nemecko; EE = Estónsko; GR = Grécko; ES = Španielsko; FR = Francúzsko; IE = Írsko; IT = Taliansko; CY = Cyprus; DE = Germania, EE = Estonia, GR = Grecia ES Spania =, = FR Franţa, IE = Irlanda IT = Italia, CY = Cipru;
LV = Lotyšsko; LT = Litva; LU = Luxembursko; HU = Maďarsko; MT = Malta; NL = Holandsko; AT = Rakúsko; PL = Poľsko; LV = Letonia, LT = Lituania, Luxemburg = LU, HU = Ungaria, MT = Malta, NL = Ţările de Jos, AT = Austria, PL = Polonia;
PT = Portugalsko; SI = Slovinsko; SK = Slovensko; FI = Fínsko; SE = Švédsko; UK = Spojené kráľovstvo; IS = Island; LI = Lichten- PT = Portugalia, SI = Slovenia, = Slovacia, FI = Finlanda, Regatul Unit = SE = Suedia Regatul Unit SK, IS = Islanda, Liechtenstein, Li =
štajnsko; NO = Nórsko; CH = Švajčiarsko. EIN, NO = Norvegia, CH = Elveţia.
( (
1a 1
) V prípade španielskych štátnych príslušníkov uveďte obidve mená. ) În cazul cetăţenilor spanioli, preciza cele două nume. V prípade portugalských štátnych príslušníkov uveďte všetky În cazul în care resortisanţii portughezi, toate
mená (mená, priezviská, rodné priezviská) v poradí osobného stavu, ako sú uvedené v preukaze totožnosti alebo v pase. numele (prenume, nume, nume de fată) în ordinea stării civile, cum este indicat în cartea de identitate sau paşaport. V prípade În cazul
Českej republiky, keď rodinné dávky žiada študent, osoby uvedené v bodoch 1 a 2 sú totožné. Republica Cehă, prestaţii familiale atunci când un student solicită, persoana menţionată la punctele 1 şi 2 sunt identice.
( (
2 2
) V prípade portugalských okresov uveďte tiež farnosť a miestny úrad. ) În cazul districtele portugheze, de asemenea, parohia şi autoritatea locală.
( (
3 3
) Ak sa formulár zasiela českej inštitúcii, uveďte rodné číslo; cyperskej inštitúcii: v prípade cyperského štátneho príslušníka uveďte ) În cazul în care formularul este trimis la o instituţie cehă, numărul de identificare de stat, o instituţie cipriot, dacă un stat naţional cipriot
cyperské číslo totožnosti, v prípade iného ako cyperského štátneho príslušníka uveďte číslo cudzineckého registračného certifikátu Numărul de identificare cipriot, dacă nu este un stat naţional cipriot Alien certificat de înmatriculare
(ARC); dánskej inštitúcii: uveďte číslo CPR; fínskej inštitúcii: uveďte registračné číslo obyvateľstva; švédskej inštitúcii: uveďte (ARC), o instituţie daneză, a se indica numărul CPR, o instituţie de finlandeză, indică numărul de înregistrare al populaţiei; instituţia suedeză, a se indica
osobné číslo (personnummer); islandskej inštitúcii: uveďte osobné číslo totožnosti (kennitala); lichtenštajnskej inštitúcii: uveďte Numărul personal de identificare (personnummer) instituţia islandeză, indica numărul personal de identificare (kennitala) Liechtenstein instituţie, vă rugăm să
poistné číslo AHV; litovskej inštitúcii: uveďte osobné číslo totožnosti; lotyšskej inštitúcii: uveďte číslo totožnosti; maďarskej inštitúcii: Numărul de asigurare AHV; instituţie lituaniană, se indică numărul de identificare personal; instituţie lituaniană, numărul de identificare de stat; instituţie maghiară
uveďte číslo TAJ (identifikácia sociálneho poistenia); maltskej inštitúcii: v prípade maltských štátnych príslušníkov uveďte číslo pre- de stat TAJ (identificarea de asigurări sociale) instituţie malteză, în cazul cetăţenilor maltezi, numărul-
ukazu totožnosti alebo v prípade iných ako maltských štátnych príslušníkov uveďte maltské číslo sociálneho zabezpečenia; nórskej carte de identitate sau, dacă nu o malteză, stat malteză numărul de securitate socială naţională; Norvegia
inštitúcii: uveďte osobné číslo totožnosti (fødselsnummer); belgickej inštitúcii: uveďte národné číslo sociálneho zabezpečenia instituţie, se indică numărul de identificare personal (fødselsnummer), o instituţie belgiană, a se indica numărul de securitate socială naţională
(NISS); nemeckej inštitúcii všeobecného systému dôchodkového poistenia: uveďte číslo poistenia (VSNR); španielskej inštitúcii: (NISS), o instituţie germană de pensii regim general de asigurare, indică numărul de asigurare (VSNR) instituţia spaniolă:
uveďte číslo v národnom preukaze totožnosti (DNI) alebo NIE v prípade cudzincov, aj keď je preukaz neplatný; poľskej inštitúcii: indică numărul de carte de identitate naţională (DNI) sau nu, în cazul străinilor, chiar dacă cardul este nevalid, instituţie poloneză
uveďte číslo PESEL a NIP; portugalskej inštitúcii: uveďte tiež registračné číslo vo všeobecnom dôchodkovom systéme, ak daná de stat şi PESEL PNI, instituţia portugheză, se indică, de asemenea, numărul de înregistrare al sistemului de pensii generale, în cazul în care
osoba bola poistená v systéme sociálneho zabezpečenia pre štátnych zamestnancov v Portugalsku; slovenskej inštitúcii: uveďte asigurate în cadrul sistemului de securitate socială pentru funcţionarii publici în Portugalia, instituţie slovacă, de stat
rodné číslo; slovinskej inštitúcii: uveďte osobné číslo totožnosti (EMŠO); švajčiarskej inštitúcii: uveďte poistné číslo AVS/AI numărului de identificare; slovenă instituţie, se indică numărul de identificare personal (EMŠO) instituţia elveţian, de stat AVS / AI
(AHV/IV). (AHV / IV).
( (
4 4
) V prípade švédskych štátnych príslušníkov sa informácia nemôže poskytnúť, pokiaľ nebola vyhlásená za nevyhnutnú. ) În cazul resortisanţilor suedez nu poate furniza informaţii decât dacă ele sunt declarate a fi necesare.
( (
5 5
) Ulica, číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát. ) Stradă, număr, cod poştal, oraş, stat.
( (
6 6
) Uveďte, prosím, či ide o školu dotovanú z verejných prostriedkov, súkromnú školu, alebo o školu pod štátnym dozorom. ) Vă rugăm să precizaţi dacă şcoala subvenţionate din fonduri publice, şcoală privată sau la scoala sub supravegherea de stat. Vypĺňa sa, Finalizat,
len ak inštitúcia uvedená v tabuľke 3 je inštitúciou v Spojenom kráľovstve. numai dacă instituţia indicată în tabelul 3 este o instituţie în Regatul Unit.
( (
6a 6
) Na účely slovenských inštitúcií uveďte, prosím, či ide o formu denného, alebo externého štúdia. ) În sensul instituţiilor slovacă, vă rugăm, dacă un timp integral sau parţial.
( (
7 7
) Na účely nemeckých inštitúcií, prosím, vyplňte v bode 6, či kurz zahŕňa menej než 10 hodín týždenne. ) În sensul instituţiile germane, vă rugăm să completaţi secţiunea 6, dacă Cursul include mai puţin de 10 de ore pe săptămână.
( (
8 8
) Vypĺňa sa, ak sa formulár má zaslať belgickej alebo fínskej inštitúcii; počet poldní sa uvádza, ak ide o základné a stredné školy. ) Au completat în cazul în care formularul este trimis la instituţia belgiană şi finlandez, numărul de jumătăţi de zile prevăzut în ceea ce priveşte şcolile primare şi secundare.
( (
9 9
) Na účely holandských inštitúcií. ) În sensul instituţiilor de Ţările de Jos.
( (
10 10
) Na účely maltských inštitúcií uveďte, či dieťa poberá určitý druh odmeny za jeho/jej štúdium, a uveďte týždennú čiastku. ) În sensul instituţiile malteze să indice dacă un copil beneficiază de o anumită formă de remunerare pentru sale studii şi să ofere o sumă pe săptămână.
( (
11 11
) Na účely slovenských inštitúcií uveďte, prosím, či študent už ukončil jedno vysokoškolské štúdium. ) În sensul instituţiilor slovacă, vă rugăm să precizaţi dacă studentul a finalizat deja un învăţământ superior
 
 
 
offline
10
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 4 Septembrie 2010, 09:35
Qui certat de damno vitando anteponendus est ei qui certat de lucro captando.
 
Giovanni 89 a scris:

Hello! numele meu este Ioan! Recent am auzit despre formularul 402 ,dar nu stiu prea multe despre el ? ce facilitati am cu el? parintii mei locuiesc in Spania legal, mama lucreaza dar tata nu! eu sunt student in Romania! pot sa primesc ceva alocatie sau ceva ajutor in baza acestui formular 402??

multumesc!!!


Formularul E402 - Atestatul privind continuarea studiilor in vederea acordarii prestatiilor familiale.
Formularul E402 reprezintă atestatul privind continuarea studiilor în vederea acordării prestaţiilor familiale.

Partea A a formularului este completată de instituţia competentă cu plata prestaţiilor familiale (Agentia Judeteana pentru Prestatii Sociale fosta Directia de Munca), iar partea B se completează de către unităţile şi instituţiile de învăţământ la care este înscris copilul solicitantului de prestaţii (unitatea scolara), conform legii.

Formularul este solicitat de statele competente cu acordarea prestaţiilor familiale a căror legislaţie extinde perioada de acordare a prestaţiilor familiale peste limita generală de vârstă a copilului, în cazul în care acesta îşi continuă studiile.
 
 
 
 

Discutie VREAU DETALII DESPRE FORMULARUL 402

Acest subiect este moderat de catre
tudorvaleriu,    ana-cer,    AVLIL 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 5
Total subiecte: 413347
Total mesaje: 2110735


 

Acum online

Utilizatori (29)
andreea1181 , emma_79 , lia_vasiliu , wind17 , monika81 , LauraErica , laura-ioana , Avocat12345 , bobo64 , dagica , ynocentta , MMCooper , daniela_ionita , consttantin , RobinHood , victor_ionel , black_kat , galatanu1981 , Sarcasticul , otilica , Nofacenoname0 , maxxxx , alcibiade , Zahpeter , anonimous1234 , Migai , andreiandrei , luizabanner , bibilistul

Consultanti (6)
cabavo , AvTudor_com , romania inedit , cristiciltea , komkao , insurancecollect

Moderatori (1)
Joha

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

sotul , andreea kolati , theone , Teodosiu Flavia , Nevermore04all , p_tunder , bservice , babette , TANIAORIANA , VSH , ochi caprui03 , ramiha , alina3119 , kikuhana , Bizz , nadia.dragnea , poiana_prodcom@yahoo.com , freedom_1719 , alen_gold , ESP , extaz , rodicel , laura petric , DANA V , ciudatelul , sonic2007 , julesa , OanaVoinea , patttyyy , ioannnam2002 , simonetta , otylya , dianaozdal , alicep , ariadnamitescu , ramo-nico , IonelTM , boerica , sommyint , CP , Catalin_gal , valifreenet , Tarb , macho , danafatol , simona stana , marianapodaru2009 , Georgiana Vidra Tomescu , laurlaur , sandra_cory@yahoo.com , VioH , lulutza , gabitocoaie , andrei cristi , Nedumeritul , peter61 , cecile , florentaculea , ecaterinadragu , laurageorgescu , elena 76 , turbo20010 , andernina , calin_85 , abercean , marrga , ruppy17 , vsn_gina@yahoo.com , NedelcuCarmen , adriana_h , palflorina , lazarpaul , andreescu_doina , daniel.turtoi , Balanescu , laura neagu , ralle , Mihalache Corina Madalina , margareta_georgescu , lucian_lex , antonetamar , chireageo , dana mihalea , cocean mirela , consultingexp , LIDEEAoffice , MioraIon , cristina03 , BEmanuel87 , 147369 , Dorin_Iulian , tomoxan , scildta , barladeanuD

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro