Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.700 de membri si 5.985 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.103.123 mesaje in forum.

Discutie Aceeasi apa rece

Du-te la pagina:  1 2
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Joi, 21 Iunie 2007, 10:02

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 23 Mai 2008, 13:29

Buna ziua,
stie cineva de o hotarare 40/2003, probabil a consiliului general primaria Bucuresti?
Aceasta hotarare s-ar referi la baremuri de apa rece la apartamentele cu Centrala Termica, intr-un bloc fara contor general, deci cu factura in regim pausal.
Multumesc,
 
 
 
offline
7.31
1

Data inregistrarii:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Sambata, 24 Mai 2008, 14:45
Anterior intrării în vigoare a Legii nr. 230/2007 era valabilă H.G. nr. 400/2003 care, la art. 42 prevedea:
(1) Dacă numai o parte dintre proprietarii din condominiu dețin aparate de înregistrare a consumului de apă rece, apă caldă menajeră, agent termic de încălzire și/sau gaze naturale pentru toate instalațiile aferente proprietății individuale, atunci repartizarea cheltuielilor se stabilește prin hotărâre a adunării generale a asociației de proprietari, care trebuie să cuprindă prevederi cu privire la modul de citire, repartizare/defalcare a consumurilor respective, precum și la modul de încasare și de efectuare a plăților corespunzătoare consumurilor.
(2) Dacă toate proprietățile individuale din condominiu au sisteme proprii de înregistrare a consumurilor, asociația de proprietari va stabili modul de facturare și de plată a cheltuielilor comune, împreună cu furnizorul și cu beneficiarii serviciului respectiv. În toate cazurile de existență a aparatelor de înregistrare a consumurilor aferente proprietăților individuale, plata consumurilor proprii nu scutește de la plata contribuției aferente cotei din cheltuielile comune, conform modalității stabilite în adunarea generală a asociației de proprietari.

Acest act normativ însă, a fost abrogat prin H.G. 1588/2007 care, la art. 33 alin. 3, art. 37 prevede:
Asociațiile de proprietari care au în componență cel puțin două scări sau tronsoane de clădire dotate cu contor de branșament propriu vor repartiza cheltuielile cu apa rece, apa caldă și/sau energia termică pentru încălzirea apartamentelor și a spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință pe scări sau tronsoane de clădire, în funcție de indicațiile contoarelor de branșament. După această repartizare, pentru lista de plată aferentă fiecărei scări sau fiecărui tronson de clădire calculul contravalorii consumului pentru fiecare apartament și spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință se face conform prevederilor art. 47 lit. a)-c) din Legea nr. 230/2007.
Art. 37. - (1) Cheltuielile care sunt determinate de numărul persoanelor care locuiesc în condominiu și nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de măsură se repartizează proporțional cu numărul de persoane care locuiesc sau desfășoară activități în clădire în luna pentru care se calculează lista de plată și reprezintă cheltuielile asociației pentru: apă și canalizare; combustibil pentru prepararea apei calde menajere și a hranei; energia electrică utilizată pentru funcționarea instalațiilor comune; colectarea deșeurilor menajere; vidanjare. Modul de repartizare a acestor cheltuieli se stabilește printr-o convenție aprobată de comitetul executiv al asociației de proprietari.
(2) Convenția prevăzută are durată nedeterminată, fiind valabilă pe toată perioada activității desfășurate de deținătorii prevăzuți la alin. (1), și se actualizează periodic, în funcție de elementele noi care intervin, în funcție de numărul persoanelor care desfășoară zilnic activități în spațiul sau apartamentul respectiv, de numărul mediu zilnic de clienți și de obiectul de activitate. Numărul acestora se stabilește de deținătorul spațiului și se certifică de comitetul executiv al asociației de proprietari. Acest număr se utilizează pentru calculul cheltuielilor pe persoană aferente spațiului respectiv.
(3) Convenția precizează contribuția proprietarului la cheltuielile asociației de proprietari, cu privire la consumurile care nu pot fi înregistrate distinct pe fiecare proprietate în cauză și care sunt determinate de activitatea desfășurată.
(4) Convenția completează obligațiile proprietarului față de cheltuielile din cadrul asociației de proprietari menționate la art. 47 din Legea nr. 230/2007 lit. b)-f).
(5) În situația în care, la notificarea scrisă din partea asociației de proprietari, proprietarii spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din condominiu refuză încheierea convenției, sunt aplicabile criteriile stabilite și adoptate în acest sens de către comitetul executiv al asociației de proprietari prin decizie scrisă și în baza constatărilor vizuale cu privire la activitatea desfășurată din punct de vedere al numărului de persoane angajate și al numărului de clienți.
(6) În situația în care, la notificarea scrisă a proprietarului, conducerea asociației de proprietari refuză încheierea convenției, este aplicabil criteriul prevăzut la art. 47 lit. a) sau b) din Legea nr. 230/2007, după caz, cu obligația proprietarului de a declara, în scris, numărul persoanelor angajate sau care desfășoară activități în spațiul său.

La adresa http://www.fapr.ro/FAPR/reg...
veți găsi Regulamentul pentru calculul valorii consumului de apa rece si calda in blocurile cu apartamente contorizate individual
Ordinul nr. 29/23.12.1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei și a energiei termice la populație, instituții publice și agenți economici (M.Of. 25/27.01.1994), în Anexa nr. 1 la normativul-cadru este LISTA de baremuri orientative pentru determinarea în sistem paușal a consumurilor de apa pe categorii de consumatori
1. Pentru imobilele care se alimentează cu apa din cismele publice amplasate la o distanță de până la 500 m - 1,2 mc/persoana/luna.
2. Pentru imobilele bransate și racordate la rețeaua de apa și canalizare, cu cismele amplasate în curți - 2,4 mc/persoana/luna.
3. Pentru imobilele cu instalații interioare de apa și canalizare, cu preparare locală a apei calde menajere - 6,3 mc/persoana/luna.
4. Pentru imobilele cu instalații centrale de încălzire a apei (puncte și centrale termice) în care este inclus și consumul de apa caldă - 8,4 mc/persoană /luna.

ultima data editat de cora2006 pe data de Sambata, 24 Mai 2008, 14:56
 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Joi, 21 Iunie 2007, 10:02

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 26 Mai 2008, 08:52
multumesc foarte mult pentru raspuns, dar desi este detaliat, nu ma ajuta cu nimic. In mesajul meu era vorba despre consumurile in regim pausal , pentru un bloc necontorizat pentru apa rece. Aparatamentele cu centrala termica sunt obligate sa detina contoare. Eu am intrebat pe acest forum despre o hatarare a Primarieie Generale Municipiul Bucuresti nr. 40/2003 despre baremuri pentru apartamentele cu CT, in cazul platii pausale catre APA NOVA.
Legislatia mentionata de dvs imi este cunoscuta , dar nu-mi serveste, in acest caz, la nimic.
Mai astept si alte ajutoare, cu multumiri anticipate
 
 
 
offline
7.31
1

Data inregistrarii:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Luni, 26 Mai 2008, 09:41
HOTARIREA NR. 40 din 14/02/2002
privind separarea consumurilor de apa rece, apa calda si caldura ale agentilor economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile locatarilor/ proprietarilor
EMITENT : C.G.M.B.
CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si Raportul de specialitate al Directiei Generale de Utilitati Publice;
In conformitate cu prevederile Legii nr.199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, modificata prin O.G. nr.78/2001;
Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
Tinand seama de art.8, alin.(3) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
In temeiul art.38 alin.(2) lit.”i” si art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARASTE:

Art.1- Cu incepere de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, agentii economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile de locatari/ proprietari din municipiul Bucuresti au dreptul sa-si separe consumurile de apa rece, apa calda menajera si caldura, prin montarea de contoare separate.
Art.2- Se aproba “Regulamentul pentru separarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura” prevazut in Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.3- Nerespectarea prevederilor art.6 din “Regulamentul pentru separarea consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura” constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000.000 si 20.000.000 lei.
Art.4- Directia Generala Utilitati Publice, Directia Generala de Inspectie si Control General din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Primariile sectoarelor 1-6, APA NOVA Bucuresti si RADET Bucuresti vor duce la indeplinire prezenta hotarare.
Art.5- Hotararea nr.157/14.09.1997 precum si alte prevederi contrare se abroga.
PRESEDINTE DE SEDINTA, SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI,
Gheorghita Diaconu Drd.Anton Petrisor Parlagi

Bucuresti, 14.02.2002
Nr.40

ANEXA NR.1 LA HCGMB NR.40/14.02.2002
REGULAMENT
privind aplicarea hotararii de separare a consumurilor de apa rece, apa calda si caldura ale agentilor economici si institutiile publice care au bransamente si racorduri comune cu asociatiile locatarilor/ proprietarilor

Art.1- Toti agentii economici si institutiile publice care exploateaza spatii cu alta destinatie decat cea de locuinta, care se afla amplasate in blocurile de locuinte au dreptul pe consturi proprii sa-si separe consumurile de apa rece, apa calda si caldura ale spatiilor care le detin, de cele ale asociatiilor de proprietari/locatari.
Art.2- Pentru apa rece si apa calda menajera separarea se va face prin legaturi si bransamente independente de instalatiile blocului sau printr-un bransament comun pentru spatiile cu alta destinatie. In cazul in care nu exista posibilitati tehnice de separare printr-un bransament comun independent al spatiilor cu alta destinatie dintr-un imobil, se vor monta contoare pasante pentru fiecare spatiu cu alta destinatie.
Art.3- Pentru caldura, separarea se va face fie prin legaturi si bransamente independente de instalatiile blocului, fie prin repartitoare de consum agreate de RADET in cazul in care imobilul este dotat cu contor general sau pasant la nivel de bloc, scara si sistemul este utilizat si de asociatia proprietarilor/locatarilor.
Art.4- Apa Nova Bucuresti si RADET Bucuresti, furnizorii apei reci, respectiv apei calde menajere si caldurii, vor aviza solutiile tehnice si insusi documentatiile tehnico-economice comandate si finantate de agentii economici si institutiile publice conform reglementarilor in vigoare.
Art.5- Societatile executante ale lucrarilor si aparatele de masura utilizate vor trebui sa fie autorizate de Biroul Roman de Metrologie Legala si agreate de furnizorii de utilitati.
Art.6- Agentii economici si institutiile publice au urmatoarele obligatii:
(1) - in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa depuna la Apa Nova Bucuresti si RADET Bucuresti documentatiile tehnico-economice necesare separarii consumurilor pentru avizare si insusire;
(2) - in termen de 12 luni de la avizarea si insusirea documentatiilor tehnico-economice prevazute la alin.(1), agentii economici si institutiile publice au obligatia separarii fizice a consumurilor de apa rece, apa calda menajera si caldura.
Art.7- Prezentul regulament este in concordanta cu OG 78/2001 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, care la art.13, pct.a arata: “Consumatorii de energie, persoane juridice, sunt obligati sa respecte reglementarile tehnice in vigoare privind proiectarea, construirea, exploatarea, intretinerea, repararea instalatiilor proprii si a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control”.
Art.8- Prezentul regulament se va aplica numai la imobilele bransate, racordate la retelele publice de apa rece si termoficare.

HOTARIREA 40/13.02.2003 privește împuternicirea Primarului generalsă constituie Comisia de predare-primire a unui teren și încheierea protocolului cu Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, conf. H.G. nr. 1219/2001

ultima data editat de cora2006 pe data de Luni, 26 Mai 2008, 09:44
 
 
 
offline
Avatar 2

Data inregistrarii:
Joi, 21 Iunie 2007, 10:02

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 26 Mai 2008, 12:30
Stimata dna Cora,
va multumesc inca o data, dar, din pacate pentru mine, nu este nici acest material, ceea ce imi trebuie.
Apartamentele cu CT, nu sunt agenti economici si nici institutii etc.
Daca Hotararea 40/2003 a Primariei Buc. se refera la cu totul altceva, inseamna ca ceea ce mi s-a spus este eronat si ca trebuie sa caut altceva: LEGISLATIE - baremuri de apa rece pentru apartamentele debransate de la RADET, INTR-UN BLOC FACTURAT PAUSAL.
MULTUMESC
 
 
 
offline
7.31
1

Data inregistrarii:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Luni, 26 Mai 2008, 14:37
Mi-am dat seama că nu vă folosește actul, dar am vrut să vă dați seama și dv. de acest lucru...
Vă recomand să mergeți personal la Primărie, la Biroul de Informații cetățeni și să solicitați - iar ei sunt obligați să vă pună la dispoziție - o copie de pe actul căutat, al cărui număr este eronat. Numai în măsura în care ne veți preciza actul solicitat în mod corect (nr., an) v-am putea eventual ajuta.
Succes!
 
 
 
offline
10

Data inregistrarii:
Marti, 31 Iulie 2007, 15:50

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 13 August 2008, 13:48
cora2006 a scris:

La adresa http://www.fapr.ro/FAPR/reg...
veți găsi Regulamentul pentru calculul valorii consumului de apa rece si calda in blocurile cu apartamente contorizate individual

Eu am prezentat acest regulament administratorei,pentru ca avem divergente in ceea ce priveste modul de calcul al apei.Nu a vrut sa il ia in considerare pentru ca nu scrie de cine este emis.Pentru dansa este o simpla hartie luata de pe un site si fapr-ul nu are nici o valoare pentru ca nu poate emite legi.
 
 
 
offline
7.31
1

Data inregistrarii:
Marti, 27 Decembrie 2005, 14:31

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 15 August 2008, 19:44
Vă recomand să solicitați sprijinul Primăriei - Biroul de relații cu asociațiile de proprietari.
De asemenea solicitati si sprijinul FAPR la adresa office@fapr.ro sau mai multe detalii la www.fapr.ro.

ultima data editat de cora2006 pe data de Vineri, 15 August 2008, 19:46
 
 
Du-te la pagina:  1 2
 
 

Discutie Aceeasi apa rece

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    elga50,    Adriantot,    arockz 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 522
Total subiecte: 411689
Total mesaje: 2103123


 

Acum online

Utilizatori (37)
Marco_S , pandau , nykalay999 , Avocat12345 , puncuskaa , mariapatulea , silster , strazi1 , colceralina , spartacuuus , ombun2014 , marici mihai , Ondinamaria , Monica_Petculescu , alexandra_save , homereg , fedexpress , daniel777 , crys60 , Maria_Andresiu , mamaruta2011 , radug0314 , einwirkeN , Radu9 , georgiaaa , romarta123 , leonnicu , roe , Cristi767 , ssezarr , Filip Alexandru , adi_09 , Mariaayu , ghiocelioana , Roxana Neagu , VIOPAUN , saandyf

Consultanti (7)
geocharalampous , Sorin_M , xavi666 , AvTudor_com , avnic , ralucailiescu , cabavo

Moderatori (3)
ioanbutariu , Joha , Ares-3

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

nea_av , Helguzza , carmen45 , indries , negresti , sorinstefan21 , ppprof , CIOBAN EDITH , kele , loriand , laurescovici , oanaa , LENA50 , sod , gfolea , ssswonderteam , reporterul , edmond00 , rocsy , bogdandiaconu , Adorata , body_fresh_fitness , angel2007 , cimpu violeta , catalinpituc , onutza_2 , Anuskaa23 , egrindeanu , diabollyque , serbuvali , Radoi Teodora , edydaniel , anee , cristina sandu , lilisor2007 , Marinas , florinfetz , i.tita , onutza21_21 , monica.ionescu , lauraadriana , adria1 , poliec , XXX_XXX , Verginia , EFFECT , MARIA_c , tilvarionut , Laura Negoi , mihseba , ibitza , cristinutza31 , tvb75 , nikidutza_22 , borcea bogdan , tiganus2007 , Meda Sohan , victoritas , REBIGA LILIAN , morarul55 , catanescu , tudorancea.magdalena , raluci_b , ALX 59 , djccc69 , mirela z , steaua581 , roxana.ovedenie , laurini , ontinebunu , Sorecu , alina.k79 , Bally , 849654 , adelynaa21 , chandrax_gabita , claudiu_ionica , antonmari , s65siemens , dr8 , calinamaria , raluca_h84 , miutaradu , cristinaelcont , luiza55 , djbpf , didana , valentina_g , danionmateiu , alinamariaa , solomonavasilcai , kriss_kriss06 , toothy1 , carlaserban , dfi , anca_preda , 196821 , eugen_8580 , Pytergr , Dana-Elena86 , mamo_1921 , disc , VadrianV , detectivro

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro