Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.832 de membri si 5.989 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.103.943 mesaje in forum.

Discutie Salarizare bugetari 2012

Du-te la pagina:  1 2 3
 
 
offline
23

Data inregistrarii:
Duminica, 1 Februarie 2009, 12:18

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 12 Decembrie 2011, 02:28

Vin si eu cu o intrebare: a auzit cineva ceva despre salarizarea bugetarilor in 2012? Poate mi-a scapat mie, insa chiar n-am vazut nici un act normativ in acest sens pana acum si mi se pare prea frumos sa aplicam la anul coeficientii din legea 284/2010
 
 
 
offline
2.00

Data inregistrarii:
Sambata, 23 Aprilie 2005, 21:35

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Luni, 12 Decembrie 2011, 12:38
AR FI PREA FRUMOS DAR DIN PĂCATE NU ESTE ADEVĂRAT

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL
L E G E
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80
din 8 septembrie 2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 636 din 10 septembrie 2010, cu următoarele
modificări și completări:
1. Titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea
următorul cuprins:
„ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr.37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul
bugetar”
2
2. După articolul unic, care devine articolul I, se introduce un
nou articol, articolul II, cu următorul cuprins:
„Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri
financiare în domeniul bugetar, după cum urmează:
Art. 1. - (1) În anul 2012 cuantumul brut al salariilor de
bază/soldelor funcției de bază/salariilor funcției de bază/indemnizațiilor
de încadrare, se menține la același nivel cu cel ce se acordă personalului
plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012 cuantumul sporurilor, indemnizațiilor,
compensațiilor și al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care
fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară brută/salariul lunar
brut, indemnizația brută de încadrare, se menține la același nivel cu cel
ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna
decembrie 2011, în măsura în care personalul își desfășoară activitatea în
aceleași condiții.
(3) În anul 2012, cuantumul brut al salariilor de încadrare, al
sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor și al celorlalte elemente ale
sistemului de salarizare aferent personalului didactic și didactic auxiliar
din învățământ, în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind
încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic
auxiliar din învățământ, se menține la același nivel cu cel ce se acordă
pentru luna decembrie 2011, în măsura în care personalul își desfășoară
activitatea în aceleași condiții.
(4) Începând cu luna ianuarie 2012, în ceea ce privește salarizarea
personalului didactic și didactic auxiliar din învățământ, se aplică
prevederile Legii nr. 63/2011.
(5) În anul 2012 prevederile art. 12 din anexa nr. II, cap. I
lit. B – Reglementări specifice personalului didactic din învățământ la
Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
Art. 2. - În anul 2012, pentru personalul nou-încadrat pe funcții,
pentru personalul numit/încadrat în aceeași instituție/autoritate publică
pe funcții de același fel, precum și pentru personalul promovat în funcții
sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată
3
pentru funcțiile similare din instituția/autoritatea publică în care acesta
este încadrat.
Art. 3. - Prevederile art. 1 și 2 se aplică în mod corespunzător și
personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate
în condițiile legii și și-a reluat activitatea în anul 2012.
Art. 4. - (1) Valoarea de referință se menține și în anul 2012 la
600 lei.
(2) În anul 2012 nu se aplică valoarea de referință și coeficienții de
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuți în anexele la
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pentru personalul din
autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii,
aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului,
ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice
centrale și locale, precum și cele aflate în coordonarea primului-ministru
și cele aflate sub controlul Parlamentului, ale căror contracte colective de
muncă își încetează valabilitatea în anul 2012, salariile se stabilesc
potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, fără a depăși nivelul din decembrie 2011.
Art. 5. - În anul 2012, pentru personalul militar, polițiștii și
funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației
penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, sporurile, primele,
ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare
pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în
vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora
utilizată pentru luna decembrie 2011.
Art. 6. - (1) În anul 2012, avansarea personalului încadrat pe funcții
de execuție în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă se
face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în
muncă dobândite, prevăzute la art. 11 alin. (3) din Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul beneficiind de o
majorare a salariului de bază avut, corespunzător numărului de clase de
salarizare succesive suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la
4
art. 10 alin. (5) din legea sus-menționată, fără acordarea salariului
corespunzător coeficientului de ierarhizare aferent noii clase de
salarizare.
(2) În anul 2012, prevederile alin. (1) se aplică în mod
corespunzător pentru personalul de conducere, precum și la trecerea
într-o altă tranșă de vechime în funcție pentru personalul care ocupă
funcții din cadrul familiei ocupaționale «Justiție».
(3) Personalul care, în cursul anului 2012, desfășoară activități noi
care presupun, potrivit Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările
ulterioare, acordarea unor clase de salarizare succesive celei deținute
pentru funcția respectivă beneficiază de o majorare a salariului de bază,
respectiv a soldei/salariului de funcție, corespunzător numărului de clase
de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art. 10
alin. (5) din legea sus-menționată.
Art. 7. - (1) În anul 2012, munca suplimentară efectuată peste
durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul
bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se
lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai
cu timp liber corespunzător.
(2) În anul 2012, autoritățile și instituțiile publice, indiferent de
modul de finanțare, nu vor acorda premii și prime de vacanță.
Art. 8. - (1) În anul 2012, cuantumul drepturilor prevăzute la art. 2
alin. (1) lit. a), b) și d), alin. (4), art. 13 lit. b) și c) și art. 14 din
Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii
echilibrului bugetar, cu modificările și completările ulterioare, se
menține la același nivel cu cel ce se acordă pentru luna decembrie 2011.
(2) În anul 2012, pentru personalul încadrat în instituțiile publice de
apărare, ordine publică și siguranță națională, pe perioada participării la
misiunile specificate la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind
participarea forțelor armate la misiuni și operații în afara teritoriului
statului român, alocațiile de hrană se acordă în cuantumul prevăzut
pentru luna decembrie 2011.
5
(3) De cuantumul drepturilor prevăzute la alin. (2) beneficiază și
polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul
administrației penitenciare care desfășoară misiuni în străinătate în
cadrul forțelor de menținere a păcii sub egida ONU, NATO sau a altor
organizații internaționale.
Art. 9. - În anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz,
indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de
serviciu ori la trecerea în rezervă.
Art. 10. - (1) Începând cu anul 2012, salariile de bază ale
personalului din instituțiile și autoritățile publice care beneficia de
stimulente în temeiul actelor normative prevăzute la art. I – VIII din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2011 pentru modificarea unor
acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea
de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar, se calculează prin
includerea în acestea a nivelului mediu lunar al acestor drepturi plătit în
anul 2010.
(2) Prin ordin/decizie a ordonatorului principal de credite se
stabilesc procedura și criteriile pe baza cărora se stabilesc noile salarii de
bază.
(3) Sumele care vor fi incluse în salariile de bază conform alin.(1),
în mod cumulat pe ordonator de credite, la nivelul anului 2012, nu pot
depăși nivelul fondului total de stimulente plătite în anul 2010.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul personalului din
cadrul autorităților și instituțiilor publice care beneficiază de prevederile
art. 14 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a
personalului plătit din fonduri publice.
Art. 11. - (1) În anul 2012, indemnizațiile, compensațiile, sporurile,
majorările salariilor de bază și alte drepturi acordate potrivit actelor
normative în vigoare se stabilesc fără a lua în calcul drepturile incluse în
salariul de bază conform prevederilor art. 14 din Legea nr. 285/2010 și
art. 10 din prezenta ordonanță de urgență.
(2) În anul 2012 prevederile alin. (6) și (7) ale art. 20 din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, nu se aplică.
6
Art. 12. - (1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu
modificările ulterioare, se aplică începând cu 1 ianuarie 2013.
(2) Sporurile pentru condiții de muncă prevăzute de Legea-cadru
nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se acordă și personalului
nou-încadrat și personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au
fost suspendate în condițiile legii și care și-au reluat activitatea în anul
2012, numai în măsura în care acesta își desfășoară activitatea în
aceleași condiții de muncă cu personalul care beneficiază de aceste
sporuri din instituția/autoritatea publică respectivă, într-un cuantum egal
cu cel stabilit pentru funcțiile similare în plată.
(3) Începând cu 1 ianuarie 2012, prevederile alin. (2) se aplică în
mod corespunzător personalului încadrat și personalului care și-a reluat
activitatea, în anii 2010 și 2011, cu respectarea art. 6 alin. (4) din
Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.
Art. 13. - (1) Pentru funcționarii publici care se transferă, sunt
redistribuiți din corpul funcționarilor publici sau sunt reintegrați în
funcție, potrivit legii, în cursul anului 2012, la stabilirea salariului va fi
avută în vedere treapta de salarizare deținută anterior.
(2) În cazul funcționarilor publici nou-încadrați sau promovați,
nivelul de salarizare în plată pentru funcțiile similare este cel
corespunzător treptei 3 de salarizare utilizate în anul 2010.
Art. 14. - În anul 2012, cuantumul indemnizației președintelui
Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilește la nivelul din
luna decembrie 2011.
Art. 15. - (1) În anul 2012, instituțiile și autoritățile publice centrale
și locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și prin
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de
subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii,
înființate pe lângă instituțiile publice, cu excepția instituțiilor finanțate
integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă personalului din
cadrul acestora.
(2) În bugetele pe anul 2012 ale instituțiilor publice centrale și
locale, astfel cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002, cu modificările
7
și completările ulterioare, și prin Legea nr. 273/2006, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de
subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii,
înființate pe lângă instituțiile publice, nu se prevăd sume pentru
acordarea de tichete-cadou și tichete de vacanță personalului din cadrul
acestora.
Art. 16. - Termenul prevăzut la alin. (2) al art. 193, referitor la
prevederile art. 102 alin. (2)-(4), art. 169 alin. (6) și art. 170, din Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 17. - (1) Până la data de 31 decembrie 2012, nu se acordă
cupoanele sociale prevăzute la alin. (6) al art. 27 din Legea educației
naționale nr. 1/2011.
(2) Până la începutul anului școlar 2012-2013 nu se acordă
finanțarea de bază pentru elevii din învățământul primar particular
acreditat, gimnazial particular acreditat, profesional particular acreditat,
liceal particular acreditat, prevăzută la art. 101 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011. Începând cu anul școlar 2012-2013 finanțarea de bază
se asigură pentru toți preșcolarii și pentru toți elevii din învățământul
primar, gimnazial, profesional și liceal de stat, particular sau confesional
acreditat, precum și pentru elevii din învățământul postliceal special de
stat, conform prevederilor art. 101 alin. (2) din Legea nr. 1/2011.
Art. 18. - În anul 2012 indemnizațiile prevăzute la art. 4 alin. (4)
din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au
contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și
față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma
revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987
nr. 341/2004, cu modificările și completările ulterioare, nu se acordă.
Art. 19. - În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz,
gratuități, numai în limita a 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple,
la facilitățile de transport prevăzute de următoarele acte normative:
a) art. 1, alin. (1), (2) și (4) ale art. 2, alin. (1) și (2) ale art. 3,
alin. (1), (2) și (3) ale art. 4, art. 5, alin. (1), (2) și (3) ale art. 8, alin. (1)
al art. 9, alin. (1) al art. 11 și art. 12 din Ordonanța Guvernului
8
nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes
personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 210/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) lit. k) a alin.(1) al art. 5 din Legea nr. 341/2004, cu modificările
și completările ulterioare;
c) art. 80 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și
procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 20. - (1) Prevederile art. 21, 22 și 24 din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009
și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 14 aprilie 2009, aprobată prin
Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, se aplică
până la data de 31 decembrie 2012.
(2) În anul 2012 Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea
posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite
categorii de personal, prin excepție de la prevederile art. 22 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 aprobată prin Legea
nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția
încadrării în cheltuielile de personal aprobate.
Art. 21. - Termenul prevăzut la art. 136 din Legea nr. 304/2004
privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările și
completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 22. - Termenul prevăzut la art. 361 alin. (3) lit. g) din Legea
nr. 1/2011, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2013.
Art. 23. - Cheltuielile prevăzute la alin. (6) al art. 111, precum și
cele aferente reducerilor de tarif de care beneficiază studenții pentru
transportul pe calea ferată și cu metroul, prevăzute la alin. (2) al art. 205
din Legea nr. 1/2011, se finanțează prin bugetul Ministerului
Transporturilor și Infrastructurii.”
9
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția
României, republicată.
PREȘEDINTELE
CAMEREI DEPUTAȚILOR
PREȘEDINTELE
SENATULUI
Roberta Alma Anastase Mircea Dan Geoană
București,
Nr.
 
 
 
offline
23

Data inregistrarii:
Duminica, 1 Februarie 2009, 12:18

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Luni, 12 Decembrie 2011, 13:41
Multumesc...banuiam eu
 
 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Luni, 12 Decembrie 2011, 19:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 13 Decembrie 2011, 21:25
Legea privind salarizarea bugetarilor pentru anul 2012 inca nu a intrat in vigoare, ci urmeaza, din cate stiu eu...nu l-am vazut inca.
mai asteptati putin, insa schimbarile nu sunt pozitive va asigur, ba dimpotriva am auzit de la ministerul finantelor ca se vor suspenda si promovarile in gradul profesional in anul 2012.deci..neplacut.
 
 
 
offline
9

Data inregistrarii:
Luni, 7 Februarie 2011, 20:24

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 13 Decembrie 2011, 23:47
PENTRU Kayandra : Se aplica, dar vedeti cui si unde: Monitorul Oficial 877 din 28 dec 2010 “LEGE-CADRU privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice” – am notat partial vedeti mai amanuntit pe urmatorul site:
http://ebookbrowse.com/lege...
Cap. I la DISPOZITII GENERALE la Art. 2 – (1) Dispozitiile prezentei legi se aplica: a.) personalului din autoritatile si institutiile publice, respectiv Parlament, Administratia Prezidentiala, autoritatea judecatoreasca, Guvernul, ministerele, celelalte organede specialitate ale administratiei publice locale, precum si institutiile din subordinea acestora, finantate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fodurilor speciale; etc...
Sunt si eu bugetara si ma intereseaza foarte mult. Din pacate in februarie si martie am fost in concediu din cauza unei fracturi si am stat la calculator zile intregi, am avut rabdare sa citesc amanuntit, totodata am vorbit cu un prieten de familie avocat - el mi-a deschis ochii !!!!
Din pacate la noi nu, suntem prea mici, celor din conducere da, noi sa fecem economie la salarii ei nu.... ce sa mai spun - SA AUZIM DE BINE pe viitor !!!
 
 
 
offline
2.00

Data inregistrarii:
Sambata, 23 Aprilie 2005, 21:35

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 05:29
cristinacrivat a scris:

Legea privind salarizarea bugetarilor pentru anul 2012 inca nu a intrat in vigoare, ci urmeaza, din cate stiu eu...nu l-am vazut inca.
mai asteptati putin, insa schimbarile nu sunt pozitive va asigur, ba dimpotriva am auzit de la ministerul finantelor ca se vor suspenda si promovarile in gradul profesional in anul 2012.deci..neplacut.


Aici aveți fișa proiectului de lege de la Camera Deputaților

http://www.cdep.ro/pls/proi...

nu a fost publicată în monitor din cauză că

15.11.2011 sesizare de neconstituționalitate
(formulată de un număr de 61 deputați aparținând Grupului Parlamentar al Partidului Social Democrat și 58 deputați aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal)
Sesizare de neconstituțiionalitate


dar urmează de acuma

http://www.mondonews.ro/Ing...

așa că pentru cei care mai au speranțe și cred numai ce văd cu ochii....... mai aveți răbdare câteva zile
 
 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Luni, 12 Decembrie 2011, 19:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 08:56
apropo, dar copy/paste e eronat, OUG 80 care NUMAI completeaza art.11 OUG 37 suna cam asa:
Ordonanță de urgență nr. 80/2010
din 08/09/2010


pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 636 din 10/09/2010


Actul a intrat in vigoare la data de 10 septembrie 2010

Tematici

Reglementări
Buget
Financiar
Având în vedere necesitatea asigurării cu prioritate a finanțării din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a continuării și finalizării investițiilor publice de interes local, aflate în curs de implementare,
luând în considerare faptul că arieratele bugetare înregistrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale se reflectă în deficitul bugetului general consolidat, precum și faptul că neachitarea de către unitățile/subdiviziunile administrativ- teritoriale a obligațiilor de plată față de operatorii economici, decurgând din contractele încheiate pentru executarea investițiilor publice de interes local și a căror finanțare se poate asigura din împrumuturi, conduce la înrăutățirea activității financiare a acestor operatori,
având în vedere că neadoptarea în regim de urgență a prezentului act normativ conduce la blocarea implementării investițiilor de interes pentru comunitățile locale,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,


Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.


Articol unic. - La articolul 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
"(4) În situația în care în cursul exercițiului financiar comisia prevăzută la alin. (3) a emis autorizări pentru efectuarea de trageri din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, a căror valoare însumată reprezintă cel puțin 80% din limita anuală pentru trageri stabilită în condițiile alin. (1), aceasta autorizează efectuarea de trageri cu parcurgerea succesivă a următoarelor etape:
a) maximum 10 milioane lei pentru fiecare cerere de tragere din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale;
b) în cazul cererilor de tragere din împrumuturile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale a căror valoare depășește suma de 10 milioane lei, pentru valoarea care depășește această sumă se aplică principiul pro rata la suma rămasă disponibilă după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. a);
c) în cazul în care după autorizarea efectuării de trageri, prevăzută la lit. b), rezultă diferențe, până la acoperirea integrală a cererilor de trageri ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, diferențele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor, cu încadrarea în limita anuală;
d) în cazul finanțărilor rambursabile care urmează a fi contractate, tragerile se autorizează pentru a fi efectuate începând cu anul următor, cu încadrarea în limitele anuale, în condițiile legii. Dacă suma rămasă disponibilă din limita anuală aferentă unui exercițiu financiar este depășită de valoarea însumată a cererilor de trageri pentru anul respectiv, se aplică principiul pro rata, iar diferențele se autorizează pentru a fi efectuate în anul următor."


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
---------------
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
ATATA!!!!
DACA COMPLETEAZA CU UN ARTICOL UNIC, CUM ATI MAI GASIT SI ALTE ARTICOLE DOMNU...?

ultima data editat de cristinacrivat pe data de Miercuri, 14 Decembrie 2011, 08:57
 
 
 
offline
Avatar 1

Data inregistrarii:
Luni, 12 Decembrie 2011, 19:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 09:03
PENTRU ANUL 2012 INCA NU A INTRAT NICI UN ACT NORMATIV IN VIGOARE, AFARA DE LEGEA 284/2010. INSA VA FI PUBLICAT IN MO UN NOU ACT NORMATIV CARE SA REGLEMENTEZE ETAPA SALARIZARII PE ANUL 2012, INSA DATORITA FAPTULUI CA INCA NU S-A APROBAT NICI BUGETUL PE ANUL 2012, EVIDENT CA NICI LEGEA SALARIZARII BUGETARILOR PE 2012 INCA NU E APROBATA.
INSA DIN CE AM AUZIT PE LA MINISTERUL FINANTELOR NU SE SCHIMBA NIMIC IN REINCADRAREA NOASTRA INCEPAND CU 1.1.2012, LA SALARIUL DE BAZA, INSA SUNT ANUMITE DREPTURI CARE VOR FI SUSPENDATE, PRECUM PROMOVAREA IN GRADUL PROFESIONAL. ASTA E! ATATA E!
CUM SA VINA O ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI, DIN 2010, CARE E DE FAPT O COMPLETARE A UNUI ARTICOL DINTR-O ALTA ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI, SA DEVINA MAI PRESUS DE O LEGE A PARLAMENTULUI ROMAN? CE AR INSEMNA ASTA ?
 
 
Du-te la pagina:  1 2 3
 
 

Discutie Salarizare bugetari 2012

Acest subiect este moderat de catre
Gabriela Pintea,    freeelis

Ultimele mesaje sterse in discutie ( total mesaje sterse - 6) - vezi toate mesajele sterse

Autor mesaj: badocSDH10
Mesaj sters de catre: Kyandra
Data mesaj: Joi, 15 Decembrie 2011, 12:50
Mesaj sters la data: Vineri, 16 Decembrie 2011, 11:01
Motiv: mesajul e offtopic
Autor mesaj: badocSDH10
Mesaj sters de catre: Kyandra
Data mesaj: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 21:21
Mesaj sters la data: Vineri, 16 Decembrie 2011, 10:58
Motiv: mesajul e offtopic
Autor mesaj: ContSters233010
Mesaj sters de catre: Kyandra
Data mesaj: Miercuri, 14 Decembrie 2011, 18:50
Mesaj sters la data: Vineri, 16 Decembrie 2011, 10:56
Motiv: mesajul e offtopic


 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 24
Total subiecte: 411875
Total mesaje: 2103943


 

Acum online

Utilizatori (5)
Darie1 , eionela , steaua59 , im82 , Patrick_

Consultanti (0)
-

Moderatori (0)
-

Administratori (1)
Admin

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

lola , Orwell , TOR , nadial , tatarnic , NAGY ZSOLT , monica.stanciu , pussycat , nicktwister , oaopri , mihai2382 , feryan , smnlp , gsilviu78 , lazar.ionut , Marinela_ br , nabejo , egreta , rapanviorel , rapviorel , nenna26 , irinuta , HORECA EXPERT , SPE , lipovasnj , LECRAM , nar , sonorom , mihalache , georgianacalin , ion neagu , stella_caracostea , horlaci2003 , valentina-meresz , AF Parpala , mamaina , Caligula , popescuvirgil44 , daniela5 , aura_s , alinat , phoenixpetra , gusty , roxiana , alinamugur , getam , mora_attila , antecume , edo23 , mireille_is , marianicoo , iulyian , dr Kiss Borbála , petcudanpetcu , sonia28 , mirunajad , waldymar , andreicsa , diamo , Ion d. , punctali , denisalacra , georgetap , damian088 , elenacarmen , Pantilie Nina , blagu , fl2308 , agafia.staicu , aanaderol , alexdeian , nicoleta.ion55@yahoo.co.uk , angela_capota , cami_imi , nicoleta teodorescu , alina.chituc , mirela popa , Peitho , cristidelice , iacob laurentiu dan , georgescuray , ANCA SPIRIDON , carmentza , Irina91 , hermannstadtady , Mujagado , onilogi , stanciu aurelia , andra-celia , pasaportista , nelda , alina2006alina91 , costelcalin , judgedredd , evaluarebrasov , virgula , Tya_27 , vrd , ghicosion , tudosevictorel , iuhasz , Viorica Alex , www.alegemedierea.ro , gabrielbulgaru , keleioan , andresclaudia , myoooo , marin raduti , fox23 , AndreASM , mena2308 , cristynika_79 , magdabarbu , CATALIN CORNELIU , trex2308 , jon58 , 230857 , sallai , neagusenior , popa liana , adrianaudroiu , ivan cornelia , bilu ana , Phoenix58 , cristinaobi , dadi68 , anna2308 , mgmediator , Andreea_Ius , Blagoi Daniel , marianacernica , NicuViorel , liviu_ionut , popescubogdan , Cametra , CameliaBP , timofteandreius , SLDTimisoara , MioaraOlteanu , PopaDaniel23 , CIOKOLATA , JohnnyX , Rodyr3 , asanacheromel , MARIANMATE

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro