Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 325.630 de membri si 5.985 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.102.369 mesaje in forum.

Discutie Forma actualizata a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

 
 
offline
Avatar 13

Data inregistrarii:
Marti, 1 Decembrie 2009, 01:24

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 6 Martie 2012, 13:21

Rog să mă ajutati cu o forma actualizata a og 27/2002(privind petitiile)sioug 27/2003 privind acordul tacit, sau alte acte normative ce modifica sau actualizeaza og-urile de mai sus.
Va multumesc anticipat!!
 
 
 
offline
22

Data inregistrarii:
Marti, 4 Octombrie 2011, 10:57

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Marti, 6 Martie 2012, 13:44
Forma actualizata azi prin tehnologia SintAct - ordonanta nr.27/2002 modificat prin Legea 233/2002:

ORDONANȚĂ nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

(la data 30-apr-2002 actul a fost aprobat de Legea 233/2002 )

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
Art. 1
(1)Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților publice petiții formulate în nume propriu.

la data 30-apr-2002 Art. 1, alin. (1) modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 233/2002 :

(1)Prezenta ordonanță are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetățeni a dreptului de a adresa autorităților și instituțiilor publice petiții formulate în nume propriu, precum și modul de soluționare a acestora.

(2)Dreptul de petiționare este recunoscut și organizațiilor legal constituite, acestea putând formula petiții în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Art. 2
În sensul prezentei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetățean ori o organizație legal constituită o poate adresa autorităților publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale din unitățile administrativ-teritoriale, societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

la data 30-apr-2002 Art. 2 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 233/2002 :

În sensul prezentei ordonanțe, prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes județean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice.

Art. 3
Petițiile adresate autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluționate în termenele și în condițiile stabilite prin prezenta ordonanță.
Art. 4
Conducătorii autorităților și instituțiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare și desfășurare a activității de primire, evidențiere și rezolvare a petițiilor ce le sunt adresate, precum și de legalitatea soluțiilor și comunicarea acestora în termenul legal.
Art. 5
Pentru soluționarea legală a petițiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităților și instituțiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare și analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.
Art. 6
(1)Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să își organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare și care va primi, va înregistra și se va îngriji de rezolvarea petițiilor.
(2)Pentru rezolvarea temeinică și legală a petițiilor compartimentul prevăzut la alin. (1) le va îndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
(3)Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petiționar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petiția, acesta îngrijindu-se și de clasare și arhivare.
(4)Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la alin. (1) autorităților sau instituțiilor publice în ale căror atribuții intră rezolvarea problemelor semnalate în petiție.

la data 30-apr-2002 Art. 6 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 233/2002 :

(1)Autoritățile și instituțiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relații cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petițiilor și să expedieze răspunsurile către petiționari.
(2)Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petițiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcție de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
(3)Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluționarea și redactarea în termen a răspunsului.
(4)Expedierea răspunsului către petiționar se face numai de către compartimentul pentru relații cu publicul, care se îngrijește și de clasarea și arhivarea petițiilor.


la data 30-apr-2002 Art. 6 completat de Art. 1, punctul 4. din Legea 233/2002 :
Art. 61
Petițiile greșit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităților sau instituțiilor publice care au ca atribuții rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiționarul să fie înștiințat despre aceasta.

Art. 7
Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și vor fi clasate potrivit prezentei ordonanțe.

la data 30-apr-2002 Art. 7 modificat de Art. 1, punctul 5. din Legea 233/2002 :
Petițiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiționarului nu se iau în considerare și se clasează, potrivit prezentei ordonanțe.


Art. 8
(1)Autoritățile și instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.
(2)Pentru soluționarea petițiilor primite de la o altă autoritate sau instituție publică, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.

la data 30-apr-2002 Art. 8, alin. (2) modificat de Art. 1, punctul 6. din Legea 233/2002 :
(2)Pentru soluționarea petițiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorități sau instituții publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiției la autoritatea sau instituția publică competentă.


Art. 9
În situația în care aspectele sesizate prin petiție necesită o cercetare mai amănunțită, conducătorul autorității sau instituției publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
Art. 10
(1)În cazul în care un petiționar adresează mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns.
(2)Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție cu același conținut, aceasta se clasează la numărul inițial, făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.

la data 30-apr-2002 Art. 10 modificat de Art. 1, punctul 7. din Legea 233/2002 :
(1)În cazul în care un petiționar adresează aceleiași autorități sau instituții publice mai multe petiții, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petițiile primite.
(2)Dacă după trimiterea răspunsului se primește o nouă petiție de la același petiționar ori de la o autoritate sau instituție publică greșit sesizată, cu același conținut, aceasta se clasează, la numărul inițial făcându-se mențiune despre faptul că s-a răspuns.


Art. 11
În cazul în care prin petiție sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.
Art. 12
(1)Repartizarea petițiilor în vederea soluționării lor de către personalul de specialitate se face de către șeful compartimentului căruia i s-a trimis petiția de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
(2)Funcționarii publici și persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petițiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenți, să intervină sau să depună stăruință pentru soluționarea acestora în afara cadrului legal.
Art. 13
Semnarea răspunsului se va face numai de către șeful compartimentului care a soluționat petiția. În răspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al soluției adoptate.

la data 30-apr-2002 Art. 13 modificat de Art. 1, punctul 8. din Legea 233/2002 :
Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorității sau instituției publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum și de șeful compartimentului care a solicitat petiția. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate.


Art. 14
Semestrial autoritățile și instituțiile publice vor analiza activitatea proprie de soluționare a petițiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
Art. 15
Constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sau, după caz, potrivit legislației muncii următoarele fapte:
a)nerespectarea termenelor de soluționare a petițiilor, prevăzute în prezenta ordonanță;
b)intervențiile sau stăruințele pentru rezolvarea unor petiții în afara cadrului legal;
c)primirea direct de la petiționar a unei petiții în vederea rezolvării, fără a fi repartizată de șeful compartimentului.

la data 30-apr-2002 Art. 15, litera C. modificat de Art. 1, punctul 9. din Legea 233/2002 :
c)primirea direct de la petiționar a unei petiții, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată și fără să fie repartizată de șeful compartimentului de specialitate.

la data 30-apr-2002 Art. 15 completat de Art. 1, punctul 10. din Legea 233/2002 :
Art. 151
Modul de soluționare a petițiilor adresate Parlamentului și Președintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.


Art. 16
La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe se abrogă orice dispoziții contrare.
(la data 30-apr-2002 Art. 16 abrogat de Art. 1, punctul 11. din Legea 233/2002 )
-****-
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
Contrasemnează:
Ministrul administrației publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul informațiilor publice,
Vasile Dîncu
Publicată în Monitorul Oficial cu numărul 84 din data de 1 februarie 2002

Forma sintetică la data 06-mar-2012.
 
 
 
 

Discutie Forma actualizata a OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    Gabriela Pintea 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 562
Total subiecte: 411537
Total mesaje: 2102369


 

Acum online

Utilizatori (55)
MGabriel85 , be1982 , pam-pam , nicus , popaviorica , nadejdea , trandafir2 , pandiseba , negreanalina , eleclaudel , lery , aaduta , proastasatului , silster , bebev3 , gaby76 , mediterana , smeagull , amalia988 , marriana76 , valiungur , mihacka , Robert2014 , DaliaPata , Alice_Georgiana , llp_llp , titus89 , Carmen G , Dorky , mirei2012 , Tudor1982 , Miki2014 , inspectorSSM , cristinamatei1981 , Gabriela Pantu , miapana , kres , Media_IT , ddanos , awild , crysenc21 , RaalManitiu , aix , carmen2010 , catalin1976 , Conrad , irinuka2005 , mareboys , mamaruta2011 , bulzan_dana , aurel_11 , saandyf , Ahernar , eduard36 , garleanu

Consultanti (8)
adolfinapop , patrascu razvan , insurancecollect , AlinaCraciun10 , Pako , apaidiu , artacomunicarii , JAS

Moderatori (3)
Ares-3 , george-neagu , Joha

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

a_fleancu , claudia , dansysro , Cora L , anelis , cimpoeru , tomoiaga florin , giulianne , sandulnrd , altrix222 , danesa , silviu_brat , zsoltdavid , TEODRAGOS , coralup , mora , cameliaj2000 , mihai_popescu13 , nucu$ , nucu@ , ramonageorgiana , Dianna31 , lep , cosmina.vlad , DraganW , xiryus , porojaosim , Gabriela Florescu , vichimuscalu , tanty_ruicu , danaha , gherdan , mihai_u , ovidiu pleti , r_magua , piutz , roman rodica , kamar , Anca Morarita , andremaria67 , florinda floris , primo margareta , lumib , denisaatom , bibi2085 , bucalae constantin , serbucornel , geo28 , AvFM , LAZAROVICI ALINA , Stylleru , Florescu Gabriela , ciobanu valentin , pappizabela , toby , dasorin2000 , mnd , mariacarrasquillo , armand38and , lavinia86 , Marcelica , 196620 , Mariel , alina1974 , dinu cezar , narcisac , ghenadie , FLORY BULUMAC , ernesto26 , dana27 , Serkan , betty ely , almona2003 , horia mihalescu , kirr iuliana , Katy66 , mariastan20 , titisor33 , mire83 , OLARIU IONUT FLORIN , croitoreasa , antoan , dana iuliana , raduionut , danielascepchin , cretzu56 , loredanaclaudia , gabrielleanca , AxxellS , nicolau viorel , Negrea Rodica , tynatwine , Alexa2000 , draghiciualindorin , doxa , anizi , biancaclaudia , mihai0888 , CDE1234 , olenkadas , ioana572002 , mures_niculina@yahoo.com , florentinapusca , aurelian_c , adela20 , ariciu1970 , nicolauviorel , maradora , gucika2u

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro