Solutii pentru IMM
 • Autentificare
  Utilizator
  Parola
  recuperare parola
  Recuperare parola

  Introduceti adresa de email asociata contului dumneavoastra.

  Un email cu noua parola si instructiunile de recuperare a fost trimis cu succes catre adresa specificata de tine.

 • Inregistrare

  Intra acum in comunitatea Avocatnet.ro. Este gratuit!

   ContUtilizator  ContConsultant  ContFirma

  Avocatnet.ro in cifre
  Comunitatea are 324.320 de membri si 5.974 de consultanti inregistrati care au contribuit cu 2.089.371 mesaje in forum.

Discutie Act Constitutiv si Statut

 
 
offline
10

Data inregistrarii:
Duminica, 26 Aprilie 2009, 16:31

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Duminica, 17 Mai 2009, 18:29

Vreau sa infiintez o Asociatie pentru persoane cu handicap. Am primit aprobarea denumirii, am intocmit Statutul si Actul Constitutiv dar nu am bani sa merg cu ele la un avocat sa-mi spuna daca sunt ok, asa ca rog avocatii si consilierii juridici de aici sa faca asta.O sa public doar punctele importante din aceste acte ,asupra carora nu sunt sigura.
Multumesc din suflet!

STATUT

ART. 5. Durata si sediul.
Asociatia se constituie pe o perioada de timp nedeterminata si are sediul in ___________________________.
ART. 6. Asociatia poate deschide filiale si in alte localitati sau judete din tara sau strainatate; poate stabili legaturi de colaborare cu
organizatii similare sau poate intra in uniuni sau federatii, cu alte institutii si persoane juridice sau fizice din tara si strainatate, pentru
indeplinirea scopului propus.
ART. 7. Scopul.
Membrii Asociatiei _______________________ doresc sa se asocieze in scopuL
Cresterea calitatii vietii in rindul persoanelor cu handicap
ART. 8. Activitati.
Pentru realizarea scopului declarat, asociatia isi propune realizarea urmatoarelor activitati:
a)Cooptarea persoanelor interesate sa desfasoare in mod voluntar activitati in interesul persoanelor cu handicap
b)Prevenirea discriminarii si egalizarea sanselor persoanelor cu handicap
c)Responsabilizarea comunitatii asupra atitudinii fata de persoanele cu handicap
d)Protectia impotriva neglijarii persoanelor cu handicap
e)Lobby si campanii pentru cunoasterea realitatii vietii persoanelor cu handicap de catre cetateni si implicarea lor in integrarea
sociala a acestora.
f)mecenat, sponsorizari si donatii de la persoane fizice si juridice din tara si strainatate, precum si de la organisme si organizatii
internationale.
g)Afilierea si participarea la miscarea nationala, europeana si internationala privitoare la persoanele cu handicap, precum si din alte
domenii de interes pentru........................................................., in vederea sustinerii interesului persoanelor cu handicap in spiritul
prezentului statut.
h)Furnizarea de servicii sociale, socio-medicale si medicale, simple, cu informare, consiliere si consultanta, educatie continua,
conforme cu legislatia in vigoare si mai ales acordate la nevoile persoanelor cu handicap.
i)Difuzarea de informatii in mediile medicale, cit si in institutiile publice si autoritatile locale cu privire la problemele si dificultatile
cu care se confrunta persoanele cu handicap si necesitatile acestora.
j)Informarea membrilor Asociatiei cu privire la avantajele si facilitatile legale de care pot beneficia pe plan social si/sau profesional.
k)Reprezentarea membrilor in raport cu autoritatile pentru a inlesni accesul la facilitatile prevazute de lege, precum si initierea unor
demersuri pentru imbunatatirea legislatiei privind protectia sociala si asistenta medicala.
l)Stabilirea de legaturi si colaborarea cu alte organizatii similare din tara si strainatate , cu producatorii de medicamente si alte
organisme de specialitate pentru obtinerea de ajutoare in medicamente, aparatura, etc, trimiteri individuale sau in grup organizat la
tratamente recuperatorii.
m)Dezvoltarea si desfasurarea de activitati economice in vederea autofinantarii.
ART. 9. Membrii.
Asociatia este compusa din:
a) Membri;
b) Membri de onoare (fara drept de vot);
c) Colaboratori voluntari;
d) Personal angajat, potrivit Legislatiei muncii;
Poate deveni membru al Asociatiei __________________ orice persoana care depune o adeziune scrisa in acest sens. Calitatea de
membru se dobandeste prin aprobarea adeziunii de catre Consiliul Director. Calitatea de membru de onoare se atribuie de catre
Consiliul Director persoanelor care si-au adus o contributie importanta la desfasurarea activitatii Asociatiei sau care au avut o
activitate deosebita in domeniile de interes ale Asociatiei. Excluderea unui membru se face de catre Consiliul Director, la propunerea
a cel putin doi membri ai asociatiei.
ART. 10. Drepturile si obligatiile membrilor.
Membrii Asociatiei ___________________ au urmatoarele drepturi si obligatii:
- Sa participe la activitatile organizate de Asociatie,
- Sa faca propuneri in Adunarea generala;
- Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
- Sa respecte prevederile Statutului si hotararile organelor de conducere.
- Sa actioneze pentru cresterea prestigiului Asociatiei.
- Sa nu intreprinda actiuni care, prin natura lor, pot leza interesele Asociatiei.
- Sa cotizeze lunar cu o anumita suma ce va fi ulterior stabilita de Consiliul Director.
ART. 11. Structura.
Organul de conducere al Asociatiei ____________________ este Adunarea generala, alcatuita din totalitatea asociatilor.
Organul executiv al Asociatiei ___________________ este Consiliul Director.
Organul de control al Asociatiei ___________________ este cenzorul Asociatiei.
Organul de reprezentare a Asociatiei _________________ este reprezentat de Presedinte si de cei doi Vicepresedinti
ART. 12. Adunarea generala.
Adunarea generala reprezinta organul de conducere al Asociatiei.
Adunarea generala este compusa din totalitatea membrilor Asociatiei.
ART. 13. Sedintele Adunarii generale.
Adunarea generala se intruneste o data pe an in sedinta ordinara, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Adunarea
generala este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membrii asociatiei.
ART. 14. Convocarea Adunarii generale.
Adunarea generala ordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/3 din numarul asociatilor, cu cel putin o
saptamana inaintea intrunirii, prin instiintari scrise sau telefonice.
Adunarea Generala Extraordinara se convoaca de catre Consiliul director sau de cel putin 1/2 din numarul asociatilor, cu cel putin o
saptamana inaintea intrunirii prin instiintari scrise sau telefonice.
ART. 15. Atributiile Adunarii generale.
Adunarea generala are urmatoarele atributii:
a) aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a situatiei financiare anuale;
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului director si a Presedintelui;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau a Comisiei de Cenzori;
e) infiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului asociatiei;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei; stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
Hotararile adunarii generale se iau cu majoritate simpla de voturi, fiecare membru avand dreptul la un singur vot. In caz de paritate,
presedintele Asociatiei decide.
ART. 16. Consiliul director.
Consiliul director este organul executiv al Asociatiei _________________ si este compus dintr-un numar impar de membri,
minimum trei si maximum sapte. Presedintele conduce Consiliul director si reprezinta asociatia in relatiile cu tertii.
ART. 17. Sedintele Consiliului director.
Consiliul director se intruneste in sedinta ordinara o data pe luna, si in sedinte extraordinare ori de cate ori este necesar.
ART. 18. Atributiile Consiliului director.
Consiliul director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii generale. In exercitarea competentei sale, Consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul anual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, situatia financiara anuala,
proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
d) aproba primirea de noi membri si hotaraste ridicarea calitatii de membru, la cererea celui in cauza sau la cererea a cel putin doi
membri ai asociatie.
e) poate imputernici orice persoana, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociatiei, pentru a incheia acte juridice in
numele si pe seama asociatiei sau pentru a indeplini orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
f) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei.
g) indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea generala.
ART. 19. Activitatea de control.
Activitatea de control al gestiunii patrimoniului si al activitatii economico-financiare a asociatiei este asigurata de un cenzor, ales de
Adunarea generala. Daca este nevoie, Adunarea generala poate hotari infiintarea unei Comisii de cenzori, compusa din trei membri,
care sa preia atributiile de control al activitatii asociatiei. Din comisia de cenzori trebuie sa faca parte cel putin un membru al
asociatiei si un expert contabil.
ART. 20. Presedintele.
Presedintele Asociatiei __________________ are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Asociatia in relatiile cu tertii.
b) asigura conducerea..........................................................................si convoaca Consiliul Director
c) conduce Consiliul director si prezideaza Adunarea generala.
d) are drept de semnatura si stampila
In lipsa Presedintelui asociatiei, vicepresedintii exercita atributiile acestuia.
ART. 21. Patrimoniul.
Patrimoniul initial al Asociatiei ___________________ este de ______ lei, constituit prin depozit bancar.
Patrimoniul asociatiei este alcatuit din:
a) cotizatii, donatii, finantari, resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale, sponsorizari,
b) activitati economice proprii in masura in care acestea sunt in concordanta cu scopul asociatiei.
c) infiintarea de societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatie din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se
reinvestesc in aceleasi societati comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei.
d) alte venituri prevazute de lege.
ART. 22. Modificarea statutului.
Modificarile aduse prezentului statut necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. Prezentul Statut redactat in limba
romana, in 5 (cinci) exemplare a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire si intra in vigoare la data inregistrarii sale in
Registrul Persoanelor Juridice de la Judecatoria _____________________.
ART. 23. Dizolvare.
Dizolvarea Asociatiei necesita o majoritate de 2/3 din voturile Adunarii generale. In caz de dizolvare, bunurile si fondurile Asociatiei
intra in patrimoniul unei alte asociatii sau fundatii cu scop identic sau asemanator care va fi desemnata de Adunarea Generala.

ACT CONSTITUTIV
B) Denumirea asociatiei este Asociatia __________________________, denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu
numarul _________ din ____________ eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul Relatii cu Publicul si Cooperare cu ONG.
C) Membrii asociatiei doresc sa se asocieze si au ca scop propus :Cresterea calitatii vietii in randul persoanelor cu handicap.
D) Sediul Asociatiei ____________________________ este in ________________________________________.
E) Durata de functionare a Asociatiei ____________________________este pe termen nedeterminat.
F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei __________________ este format din activul initial al Asociatiei, alcatuit din aportul
in bani al asociatilor, de cate ____________ lei fiecare asociat, in valoare totala de __________________ lei.
G) Componenta nominala a celor dintai organe de conducere, administrare si control ale asociatiei:
Consiliul Director:
1............................................- presedinte;
2........................................... - vicepresedinte;
3................................................vicepresedinte
H) Persoanele imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice:

ultima data editat de mikyangel pe data de Duminica, 17 Mai 2009, 18:32
 
 
 
offline
2.00
1

Data inregistrarii:
Marti, 8 Ianuarie 2008, 15:11

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Duminica, 17 Mai 2009, 18:45
Pare a fi in regula!
 
 
 
online
10
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Luni, 18 Mai 2009, 18:53
Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas
 
Cred ca mai trebuie cuprins in statut :
- modul de adoptare a hotararilor Adunarii Generale si ale Consiliului Director.
- cvorumul necesar pentru ca o sedinta sa fie declarata statutara.
- modul de alegere al Presedintelui
 
 
 
offline
10

Data inregistrarii:
Duminica, 26 Aprilie 2009, 16:31

Profil utilizator

[Explicatii popularitate]

 
Data post: Vineri, 14 August 2009, 12:37
Adica trebuie sa specificam in Statut ca intrunirea a jumatate din membrii e suficienta pentru a lua hotaririle si pentru ca adunarea sa fie legala? Si ca presedintele a fost ales prin votul membrilor?
Si inca o intrebare: Actul Constitutiv si Statutul odata semnate si autentificate au termen de expirare sau pot fi depuse oricand la judecatorie? Sau expira odata cu expirarea termenului denumirii?
 
 
 
online
10
2 26 1

Data inregistrarii:
Miercuri, 23 Iulie 2003, 00:00

Profil consultant Cere consultanta

[Explicatii indice rating]

 
Data post: Vineri, 14 August 2009, 20:30
Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas
 
Puteti prevedea in actul constitutiv si in statut modul de adoptare a hotararilor.
Nu exista niciun termen pentru depunerea acestor acte la judecatorie dupa autentificarea lor.
 
 
 
 

Discutie Act Constitutiv si Statut

Acest subiect este moderat de catre
freeelis,    george-neagu 

Statistici Forum

Mesaje astazi: 196
Total subiecte: 409106
Total mesaje: 2089369


 

Acum online

Utilizatori (68)
mary84 , aditgms , IZADORA , mamica2008 , irinafils , cyan , pianoblack , carinas , adi_09 , matprof , ynocentta , danielandrei , tarkan , dea7823 , Elena_Voinea , AnnaStoica , brazvan , raptory2003 , mopy , chckcarmen , a_diaconu , doinamonica , lilid , inaina65 , xp-kry , bizo , BNN , adina closcaru , kres , Diegutza , mirei2012 , catalin1980 , carmen_danciu , floridor , av.mario_balulescu , MirelaOprea , DanaJ , aleodor27 , nestiutorintoate , cris_costache79@yahoo.com , m0nicadamian , naum_ianca , elisica , suciugeorgeta , consttantin , claudino , MIV , adrivanic , Slavinia , bianca2010ana , AndreeaRoxana29 , aurica18 , popapaul , tedddybear , cristian i , abarbua , Darie1 , Bittermann , Carp Mircea , angelasitaru , JumoleaIonutCatalin , ina-ina-ina , consilier1972 , tiby_2014 , grin , Viovas , szava andras janos , absolventa3

Consultanti (14)
JAS , Stoica Ioana , BicovStefan , AndreeaCampeanu , irinalicu , DanaM. , Car3men , Skybax , dontuirina , mario75 , florin_bv223 , ZSOKABALOGH , Robert_Hordei , avocatoanadorotheeadraghici

Moderatori (6)
tudorvaleriu , nucu$ , GabrielaA , ioanbutariu , freeelis , george-neagu

Administratori (0)
-

Astazi isi sarbatoresc ziua de nastere

sziloti , scoro2000 , SBG , ovidiu.garaiman@rcibanque.com , ramona_adriana1982 , 2050 , lupsa , marinmirela2004 , Nica Lacrimiaoara , colombina , delia_sortan , Emma U. , flavius22 , 692050 , chioveanum , racacris , adhishor , monical , petrescuangela , ovi_cop , andreeamanuela1978 , ywar74 , cris_ist , manoiuf , fkovacs@bumerang.ro , 01081965hc , ANA DUMITRU , gstoica , ROA , ionel.ciobanu_0108 , cod_alexa , veronicasimona , amaliagr , musoi , eciordache , ivon , theodoraugustin , herr_chriss37 , 1234ANDREEA , Giapettin , claudiaraduica , ancaduna , anneenescu , cristinutza1974 , Maximumus , nitsuguacetaorb , jewelled , vandor stefan , Gicuta Nistor , mediomag@yahoo.com , aexel , eri_ka11 , lorandpaul , merlin39 , vlad george , donkenzo , cristinabucuresti , Theodor Augustin , barbyboy , ada_fam , anton.gelu , DfactoCT , catalinat , hotuleanu , Jurebie Maria , aleinaddana , Valitza , Piki80 , klau772003 , m13d , niculina_d , danielluca , mirr1882 , Fight4Life , ZARAMANGO , george 21 , mona_piedra , alessiar , florin77.popescu , trafy , mfa_ro , paula_por , bubudyzzye , k.ioan , Mralexandru2006 , fl0rentyna , marinicaL , cris2009 , lav.hol , CRIM , JACK-SLO , fanmj4ever , Topy , burghelea , bunzi , krys_tyna_68 , luciana1985 , emy2001 , forraistefan , Bibi2008 , magda_corina , ucsenyt , kjhrodi , suzuky , Simona F , alexandru_florin , sebastianradu2009 , ibojka , sabina_76 , Irina Berechet , soll86 , alina.alinus , BuhaiRares , Angheloiu Cristina , lazealiviu , tut31 , laura sarbut , camilpetrescu , vciurca , stefaniaalina75 , OT43857004 , dxdx349 , akkemi2akkemi , cookiez , nicu9 , atevistul , pmarius05 , adriandediu , irinalivana , Razvan2012T , samariteann , marial , maricea , CAMELLIACHAMELEON , fvio10 , DanBascoveanu , DALEO , mirebire , dianna83ro , andreea_gaza , laryp , simonaiuliana , t_alessandra , adrian_cibotariu , cirsteamagdalena , corneliamaria

 

Cautare in forum

 
Publicitate in reteaua LegalNET.ro?

Consultant

Nu pierde ocazia de a te inscrie GRATUIT in catalogul consultantilor Avocatnet.ro

Parteneri Avocatnet

Finexpert Elsa Funkykids Deratizare Dezinsectie Carbon solutions global Eden Spa Marketizator.ro