NOTA DE FUNDAMENTARE

 

 

SECȚIUNEA 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

Hotărâre privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice                                           

 

SECȚIUNEA A 2-A

 MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV                                        

 

1. Descrierea situației actuale      

Actualele alocații de hrană pentru  consumurile colective din unitățile sanitare publice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.429/16 aprilie 2008, nivelul acestora situându-se între 7,0 lei și 13,0 lei pentru bolnavii adulți, corespunzător bolilor pentru care sunt internați și 1,8 lei și 14,5 lei pentru copii, pe categorii de vârstă și afecțiuni.

Totodata, anexa cuprinzând nivelul alocatiilor pentru bolnavi a fost detaliată pe tipuri de boli, în funcție de necesarul caloric specific fiecărei afecțiuni.

 

2. Schimbări preconizate              

Avand în vedere evoluția prețurilor la mărfurile alimentare in perioada mai 2008-februarie 2012, precum și elementele specifice alimentației în cazul anumitor boli, este necesară actualizarea nivelului alocațiilor de hrană.

  Pentru fundamentarea propunerilor, s-au avut în vedere: indicele prețurilor de consum la mărfuri alimentare, in perioada mai 2008-februarie 2012, comunicat de Institutul Național de Statistică, cu adresa nr.2753/6.04.2012, de 112,34%  precum și calculul detaliat al cuantumului acestora, pe categorii de bolnavi și boli, efectuat de medicii specialiști nutriționiști de la Institutul de Nutriție și Boli Metabolice, Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului și alte institute de specialitate, respectiv  spitale.

Este de remarcat că, nivelurile stabilite de nutriționiști sunt superioare celor rezultate din aplicarea ratei inflației la cuantumurile actuale, dar tinând seama de importanța alimentației în tratamentul bolnavilor, precum și de faptul că, în cele mai multe cazuri, nivelul alocațiilor de hrană aprobat a fost subdimensionat comparativ cu cel reiesit din calculul necesarului caloric,  au fost luate în considerare, îndeosebi în cazul copiilor, cele comunicate de specialiști, cu unele corecții. Ținând cont că, în totalul cheltuielilor efectuate de spitale cheltuielile cu hrana reprezintă cca.11%, impactul bugetar a fost estimat la 17 milioane lei anual, respectiv 7,0 mil.lei pentru anul 2012.

 

3. Alte informații               

Având în vedere necesitatea încadrării în sumele aprobate prin bugetele de venituri și cheltuieli pentru unitățile sanitare, baremurile sunt maximale.  Respectivele baremuri pot fi majorate prin hotărâri ale consiliilor unităților administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordine , cu suportarea de către acestea din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare, precum și la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile corespunzătoare.

 

SECȚIUNEA A 3-A

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                       

 

1. Impactul macroeconomic   

 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri

 

 

3. Impactul social                     

Alimentația bolnavilor constituie o componentă a tratamentului afecțiunilor medicale și are un rol important în acordarea asistenței medicale spitalicesti,          pentru asigurarea necesarului caloric și a conținutului în proteine, lipide, alte elemente nutritive, precum și a unor regimuri alimentare corespunzătoare diverselor afecțiuni.

 

4. Impactul asupra mediului 

 

 

5. Alte informații                    

 

 

SECȚIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ȘI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

                                                                                                                        - milioane lei -                         

 

Indicatori

Anul curent

2012

Urmatorii 4 ani

2013   2014    2015    2016

 

Media pe 5 ani

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) impozit pe profit

  (ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

  (i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  (i) contribuții de asigurări         

 

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) cheltuieli de personal

  (ii) bunuri și servicii

b) bugete locale:

  (i) cheltuieli de personal

  (ii) bunuri și servicii

c) bugetul institutiilor finantate integral din venituri proprii:

  (i)  bunuri și servicii              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17,0

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale                        

 

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare

 Veniturile proprii ale institutiilor finantate integral din venituri proprii

 

 

+7,0

 

 

+17,0

 

 

+17,0

 

 

+17,0

 

 

+17,0

 

 

+17,0

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare                 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare                             

 

 

 

 

 

 

 

7. Alte informații : 

Spitalele sunt unități sanitare finanțate integral din venituri proprii, au autonomie financiară și iși desfașoară activitatea pe baza bugetului de venituri și cheltuieli.                        

 

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE    -nu este cazul      

 

1. Proiecte de acte normative suplimentare                    

 

 

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie           

 

 

3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente      

 

 

4. Evaluarea conformității:        

 

 

Denumirea actului sau documentului comunitar, numarul, data adoptarii si data publicarii

Gradul de conformitate (se conformeaza/nu se conformeaza)

Comentarii

 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente         

 

 

6. Alte informații                 

 

 

SECȚIUNEA A 6-A

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV – nu este cazul   

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate                       

 

 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ                        

 

 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative   

 

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente    

 

 

5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi            

 

 

6. Alte informații                 

 

 

SECȚIUNEA A 7-A

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                  

 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ     

 

 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice                       

 

 

3. Alte informații                 

La elaborarea prezentului proiect de hotărâre, au fost respectate dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

 

SECȚIUNEA A 8-A

MĂSURI DE IMPLEMENTARE – nu necesită                                                      

 

1.      Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente         

 

 

2. Alte informații                 

 

 

 

 

Față de cele de mai sus, s-a întocmit alăturatul proiect de hotărâre pe care îl supunem spre aprobare.

 

 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII,

 

Vasile Cepoi

 

 

AVIZĂM  FAVORABIL

 

VICEPRIM-MINISTRU,

MINISTRUL FINANȚELOR

PUBLICE,

 

Florin Georgescu

 

 

PREȘEDINTELE CASEI NAȚIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE,

          

                     Doru Bădescu

 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI,

 

 

Titus Corlățean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective

 din unitățile sanitare publice 

 

            În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art.6 din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr.247/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta  h o t ă r â r e.

 

 

            Art.1 – Incepând cu luna august 2012, nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice este cel prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2   – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 429/2006 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 25 aprilie 2008.

           

 

 

 

 PRIM – MINISTRU

VICTOR - VIOREL PONTA

 

 

 

ANEXA

 

 

NIVELUL  ALOCAȚIILOR  DE  HRANĂ

pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice

                                                                                                    lei/bolnav internat/zi

                                                                                                                        

- Bolnavi TBC și HIV/ SIDA – adulți

17,0

- Bolnavi TBC și HIV/ SIDA – copii

16,0

- Bolnavi hepatită, neoplazici – adulți

16,0

- Bolnavi hepatită, neoplazici – copii

16,0

- Bolnavi diabet – adulți

16,0

- Bolnavi diabet – copii

17,0

- Bolnavi arși

16,0

- Alți bolnavi adulți               

9,5

- Lăuze

12,0

- Bolnavi în leprozerii

12,0

- Regim de hemodializă

11,0

- Boln  - Bolnavi psihici și bolnavi psihici cu internare

   Obligatorie

 

13,0

- Bolnavi internați în staționare de zi

7,5

- Copii nou născuți prematuri în maternități/      compartimente, alimentați artificial

 

10,0

- Copii nou născuti prematuri în maternități/      compartimente, alimentați natural

 

5,0

- Copii 0-3 ani

9,5

- Copii 3-16 ani

12,5

- Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte distribuit   prin unitățile sanitare*

 

2,5*

- Insoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare

 

7,5

- Bolnavi străini internați la Institutul Național de   Gerontologie și Geriatrie  

 

20,0

                                                              

*Se acordă în completarea alimentației naturale, iar după caz, de alocația noului născut poate beneficia mama acestuia  

 

NOTĂ

Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă este maximal ; acesta poate fi depașit prin hotărâri ale consiliilor unităților administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordine , cu suportarea de către acestea din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare, precum și la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

TABEL COMPARATIV

 

                                                                                          lei/bolnav internat/zi

 

 

HG 429/2008

Indice infl.

112,34%

Prop.INDNBM/

alte spitale

Prop.

MS

- Bolnavi TBC și HIV/ SIDA – adulți

13,0

14,6

22,2

17,0

- Bolnavi TBC și HIV/ SIDA – copii

11,0

12,4

20,0

16,0

- Bolnavi hepatită, neoplazici – adulți

11,5

12,9

19,0

16,0

- Bolnavi hepatită, neoplazici – copii

13,6

15,3

20,0

16,0

- Bolnavi diabet – adulți

12,0

13,5

16,3

16,0

- Bolnavi diabet – copii

14,5

16,3

17,4

17,0

- Bolnavi arși  

11,5

12,9

19,1

16,0

- Alți bolnavi adulți                

7,0

7,9

10,1

9,5

- Lăuze

8,0

9,0

13,3

12,0

- Bolnavi în leprozerii

9,0

10,1

13,0

12,0

- Regim de hemodializă

 

 

11,8

11,0

- Boln  - Bolnavi psihici și bolnavi psihici cu internare  obligatorie

 

10,0

 

11,2

 

14,5

 

13,0

- Bolnavi internați în staționare de zi

5,1

5,7

7,6

7,5

- Copii nou născuți prematuri în maternități sau compartimente, alimentați artificial

 

6,0

 

6,8

 

10,0

 

10,0

- Copii nou născuti prematuri în maternități/compartimente, alimentați natural

 

1,8

 

2,0

 

5,0

 

5,0

- Copii 0-3 ani

6,0

6,8

9,7

9,5

- Copii 3-16 ani

7,8

8,8

12,9

12,5

- Alocație pentru o rație de 0,500 l lapte distribuit   prin unitățile sanitare

 

1,8*

 

2,0

 

2,5

 

2,5*

- Insoțitori ai bolnavilor internați în unități sanitare

 

5,7

 

6,4

 

7,6

 

7,5

- Bolnavi străini internați la Institutul Național de   Gerontologie și Geriatrie  

 

16,2

 

18,2

 

20,0

 

20,0

 

*Se acordă în completarea alimentației naturale, iar după caz, de alocația noului născut poate beneficia mama acestuia  

 

NOTĂ

Nivelul alocațiilor de hrană cuprinse în prezenta anexă este maximal ; acesta poate fi depășit prin hotărâri ale consiliilor unităților administrativ-teritoriale pentru spitalele din subordine , cu suportarea de către acestea din bugetele proprii a cheltuielilor suplimentare precum și la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, care vor suporta cheltuielile suplimentare corespunzătoare.