NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE

 

SECȚIUNEA 1  TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

 

Hotărâre

 

privind  ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2012 de personal de specialitate medico-sanitar,  auxiliar sanitar și personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale.

 

 

SECȚIUNEA A 2-A  MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)   

               

1. Descrierea situației actuale      

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(2) din Legea nr.283/2011 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excepție de la prevederile art. 22 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările și completările ulterioare, cu condiția încadrării în cheltuielile de personal aprobate.

În prezent ordonatorii principali de credite, în cazuri temeinic justificate, pot aproba ocuparea unui procent de maximum 15% din totalul posturilor care s-au vacantat după data de 14.04.2009, data intrării în vigoare a OUG nr. 34/2009 numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget.   

Unitățile publice din sistemul sanitar se confruntă cu un mare deficit de personal, atât personal de specialitate medico-sanitar, personal auxiliar sanitar, cât și alte categorii de personal, nemedical, absolut necesare pentru efectuarea actului medical. 

Sistemul sanitar are un specific aparte determinat pe de o parte de faptul că activitatea se desfășoară în mod continuu, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, iar pe de altă parte de necesitatea respectării prevederilor legale în vigoare în domeniul timpului de muncă, al muncii suplimentare și al compensării cu timp liber corespunzător, lucru imposibil de realizat în condițiile în care numărul de personal este total insuficient.

De asemenea, există locuri de muncă în care lipsa personalului de specialitate, intr-o specialitate sau profil poate determinate nefuncționalitatea unui compartiment sau a mai multor compartimente funcționale dependente în mod direct de existența unei persoane de o anumită profesie; de exemplu lipsa medicului în specialitatea ATI face imposibilă desfășurarea actului operator în oricare din specialitățile chirurgicale iar secțiile sau compartimentele cu paturi în profil chirurgical nu iși mai justifică activitatea, lipsa medicului în specialitatea radiologie și imagistică medicală nu permite investigarea pacientului din punct de vedere radiologic cu consecințe asupra stabilirii unui diagnostic corect și complet,etc.

Pentru ca activitatea din sistemul sanitar să se desfășoare în limita unor parametrii corespunzători deosebit de importantă este  asigurarea la nivelul normativului de personal cu personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, personal implicat în mod direct în desfășurarea activităților medicale la patul bolnavului, în structurile paraclinice dar si în activitățile conexe actului medical, alături de celelalte categorii de personal.

În intervalul 01.01.2009 - 01.01.2012 în unitățile sanitare din sistemul sanitar aflate în rețeaua proprie a Ministerului Sănătății precum și în spitalele al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, urmare aplicării prevederilor de blocare a posturilor s-au vacantat un număr de 21216 posturi, astfel că numărul posturilor ocupate s-a redus cu 7725 posturi în anul 2009, cu 7222 posturi în anul 2010 și cu 6269 posturi în anul 2011.

  La aceste posturi se adaugă posturile care s-au  vacantat în cursul anului 2012, în intervalul 01.01.2012-30.06.2012. Astfel, pentru același segment de unități sanitare s-au vacantat un număr de 2766 posturi, respectiv au ieșit din sistem un număr de 2766 persoane care făceau parte din categoria personalului de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar.

 Ca urmare a vacantării unui număr de 21216 posturi pe parcursul a trei ani și a unui număr de 2766 posturi în prima jumătate a anului 2012 spațiul bugetar creeat în anvelopa salarială permite ocuparea posturilor care s-au vacantat de la data de 01.01.2012 cu atât mai mult cu cât este vorba de un segment absolut necesar al categoriilor profesionale care activează în unitățile sanitare.

 

2. Schimbări preconizate              

 Prin prezentul proiect de act normativ se crează posibilitatea ca fiecare ordonator de credite să poată ocupa posturile care s-au vacantat după data de 01.01.2012 și care fac parte din categoriile de personal de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar.

 

 Această măsură va avea ca efect stoparea deficitului de personal deja existent în sistemul sanitar.

  De asemenea, ocuparea posturilor care s-au vacantat după data de 01.01.2012 nu determină un impact financiar suplimentar deoarece aceste posturi sunt bugetate pentru că la data de 01.01.2012 erau ocupate și cheltuielile de personal aferente sunt prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate.

 

3. Alte informații (**)               

 

SECȚIUNEA A 3-A IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

 

                  

1. Impactul macroeconomic   

Nu este cazul

1.1 impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impactul social                    

 

4. Impactul asupra mediului (***)     

Nu este cazul

5. Alte informații                    

Nu este cazul

SECȚIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ȘI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

                                                                                                                                                          - mii lei -

Indicatori

Anul curent

Următorii 4 ani

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) impozit pe profit

  (ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

  (i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  (i) contribuții de asigurări         

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) cheltuieli de personal

 (ii) bunuri și servicii

b) bugete locale :

 (i) cheltuieli de personal

 (ii) bunuri și servicii       

c) bugetul asigurărilor sociale de stat :

  (i) cheltuieli de personal

 (ii) bunuri și servicii       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale                        

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare                 

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare    

a) de la bugetul de stat   

 b) din bugetul FNUAS

 

 

 

 

 

 

7. Alte informații                      

 

SECȚIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE 

    

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ :

a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ ;

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții.                 

.

2. Coformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce traspun prevederi comunitare        

Nu este cazul

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Nu este cazul

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene        

Nu este cazul

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente         

Nu este cazul

 

6. Alte informații                 

 

 

SECȚIUNEA A 6-A

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate

                  

 

 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ                 

Nu este cazul

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative   

 

Proiectul de act normativ a fost transmis pentru consultare și punct de vedere la :

    -Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România;

  -  Asociația Municipiilor din România;

  -   Asociația Orașelor din România;

  -   Asociația Comunelor din România;

  -   Federația Autorităților Locale din România.

Structurile asociative ale autorităților administrației publice locale au fost de acord cu proiectul de act normativ.

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente

 

Nu este cazul

 

5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi  

 

Nu este cazul

 

6. Alte informații                 

Nu este cazul

 

SECȚIUNEA A 7-A  ACTIVITĂȚI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 

                                               

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ

 

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice           

Nu este cazul

 

3. Alte informații               

 Proiectul de act normativ respectă prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

 

SECȚIUNEA A 8-A MĂSURI DE IMPLEMENTARE    

 

                                                 

1.Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor instituțiilor existente       

 

 

 

 

2. Alte informații

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Față de cele prezentate, supunem Guvernului proiectul de Hotărâre de Guvern privind

ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2012 de personal de specialitate medico-sanitar,  auxiliar sanitar și personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale.

 

 

MINISTRUL  SĂNĂTĂȚII

 

vasile cepoi

 

 

AVIZĂM FAVORABIL

 

 

Ministrul Muncii, Familiei și Protecției Sociale

MARIANA CÂMPEANU

Viceprim-ministru

Ministrul Finanțelor Publice

FLORIN GEORGESCU

 

Ministrul Justiției

 

TITUS CORLĂȚEAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotărâre

 

 

privind  ocuparea posturilor vacantate după data de 01.01.2012 de personal de specialitate medico-sanitar,  auxiliar sanitar și personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale.

 

       

    În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată și al art.II, art. 20 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                   

  Art. 1 Se aprobă, ocuparea prin concurs sau examen, a posturilor vacantate după data de 01.01.2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar și personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unitățile sanitare din rețeaua Ministerului Sănătății și unitățile sanitare al căror management a fost transferat la autoritățile administrației publice locale, numai în condițiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. 

 

  Art. 2 Nominalizarea posturilor prevăzute la articolul 1 în vederea ocupării prin concurs sau examen  este de competența ordonatorului de credite cu aprobarea ordonatorului principal de credite.

 

 

                                                  PRIM-MINISTRU

 

                                                Victor-Viorel Ponta