Anexe

 

Anexa Nr. 1


ALOCAREA CIFREI DE
ȘCOLARIZARE pentru ciclul de studii universitare de doctorat, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2011 privind aprobarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul preuniversitar și superior de stat în anul școlar/universitar 2011-2012, instituțiilor de învățământ superior de stat pentru anul universitar 2011-2012
A. Alocarea cifrei de
școlarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de instituții de învățământ superior clasificate ca universități de cercetare avansată și educație

Nr. crt.

Universitatea

Cifra de școlarizare alocată
pentru ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

1.

Universitatea Politehnica din București

500

2.

Universitatea din București

553

3.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

95

4.

Academia de Studii Economice din București

129

5.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

270

6.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

79

7.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

452

8.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

79

9.

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

211

10.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

330

11.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

70

12.

Universitatea Politehnica din Timișoara

137

TOTAL:

2.905B. Alocarea cifrei de
școlarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de instituții de învățământ superior clasificate ca universități de educație și cercetare științifică, respectiv universități de educație și creație artistică

Nr. crt.

Universitatea

Domeniul

Cifra de școlarizare
alocată pentru
ciclul de studii
universitare de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

0

1

2

3

1.

Școala Națională de Studii Politice și
Administrative din Bucure
ști

Științe administrative

20

Științe politice

Sociologie

2.

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Ingineria produselor alimentare

18

Ingineria materialelor

Inginerie mecanică

Inginerie industrială

3.

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Drept

20

Finanțe

Management

Teologie

 

0

1

2

3

4.

Universitatea „Ovidius” din Constanța

Medicină dentară

15

Biologie

5.

Universitatea „Transilvania” din Brașov

Agronomie, Horticultură,
Silvicultură, Inginerie forestieră

40

Inginerie mecanică

Inginerie electrică și energetică

Marketing

Educație fizică și sport

6.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion
Mincu” din Bucure
ști

Arhitectură și urbanism

15

7.

Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

12

8.

Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași

20

9.

Universitatea de Arte din Târgu Mureș

8

10.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor
Babe
ș” din Timișoara

Medicină dentară

18

Medicină

11.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Ia
și

Zootehnie

18

Agronomie, Horticultură,
Silvicultură, Inginerie forestieră

12.

Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară a Banatului din Timi
șoara

Medicină veterinară

18

Biotehnologii

Agronomie, Horticultură,
Silvicultură, Inginerie forestieră

13.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină
Veterinară din Bucure
ști

Agronomie, Horticultură,
Silvicultură, Inginerie forestieră

27

14.

Universitatea de Vest din Timișoara

Informatică

55

Geografie

Fizică

Finanțe

Contabilitate

Management

Matematică

Istorie

Filologie

Arte vizuale

15.

Universitatea din Craiova

Matematică

22

Fizică

Filologie

Drept

16.

Universitatea din Oradea

Geografie

12

Inginerie electrică

Inginerie industrială

Istorie

17.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și
Cinematografică „I. L. Caragiale” din Bucure
ști

13

18.

Universitatea Națională de Arte din București

16

19.

Universitatea Tehnică de Construcții din București

Inginerie civilă și instalații

44

Inginerie geologică, Inginerie
geodezică

Ingineria mediului

 

0

1

2

3

20.

Universitatea de Medicină și Farmacie din
Craiova

Medicină

15

21.

Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu
Mure
ș

Medicină

22

22.

Universitatea Națională de Muzică din București

12

23.

Academia de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

10

TOTAL:

470C. Alocarea cifrei de
școlarizare pentru ciclul de studii universitare de doctorat organizate de instituții de învățământ superior clasificate ca universități centrate pe educație

Nr. crt.

Universitatea

Domeniul

Cifra de școlarizare
alocată pentru
ciclul de studii
universitare de doctorat pentru anul universitar 2011-2012

0

1

2

3

1.

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Contabilitate

6

Istorie

Teologie

2.

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Filologie

3

3.

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Ingineria mediului

3

Inginerie mecanică

4.

Universitatea de Nord din Baia Mare

Filosofie

3

Filologie

5.

Universitatea din Petroșani

Mine, petrol și gaze

4

6.

Universitatea din Pitești

Matematică

6

Informatică

Ingineria aerospațială,
autovehicule
și transporturi

7.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Inginerie chimică

19

Mine, petrol și gaze

Inginerie mecanică

8.

Universitatea Națională de Educație Fizică și
Sport din Bucure
ști

Educație fizică și sport

10

9.

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Ingineria produselor alimentare

10

Inginerie electrică și energetică

Filologie

Geografie

10.

Universitatea „Valahia” din Târgoviște

Contabilitate

8

Istorie

Teologie

11.

Universitatea Maritimă din Constanța

Inginerie electrică și energetică

5

TOTAL:

77Anexa Nr. 2


CRITERII privind alocarea locurilor pentru ciclul de studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012

Art. 1. - În vederea admiterii la studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012, senatele universitare repartizează cifra de
școlarizare de la buget și cifra de școlarizare cu taxă cu respectarea prevederilor art. 167 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, referitoare la numărul de maximum 8 studenți-doctoranzi, aflați în diverse stadii ale studiilor de doctorat, pe care un conducător de doctorat îi poate îndruma simultan, coroborat cu art. 77 din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011.

Art. 2. - Cifra de
școlarizare de la buget se repartizează de către senatul universitar și conducerile școlilor doctorale conducătorilor de doctorat în ordinea ierarhică prevăzută mai jos:
1. în prima etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale necesare
și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare;
2. în a doua etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale de eligibilitate pentru director de proiect
și experți pentru competiția lansată de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică în anul 2011 în cadrul Programului Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie;
3. în a treia etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care îndeplinesc standardele minimale de eligibilitate pentru competi
ția lansată de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică în anul 2011 în cadrul Programului Parteneriate, subprogramul Proiecte colaborative de cercetare aplicativă;
4. în a patra etapă se repartizează locuri conducătorilor de doctorat care nu sunt în situa
ția aferentă pct. 1-3, dar au dobândit dreptul legal de a conduce doctorate.

Art. 3. - Standardele minimale necesare
și obligatorii pentru acordarea atestatului de abilitare sunt aprobate prin ordine ale ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, potrivit art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, după cum urmează: Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.478/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare- dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică și științe ale naturii, P2 - Științe inginerești și P3 - Științe biomedicale din cadrul Consiliului Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.691/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare- dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P4 - Științe sociale din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare și Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare și a atestatului de abilitare, pentru domeniile științifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 - Arte și științe umaniste din cadrul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.

Art. 4. - Toate informa
țiile legate de competiția din cadrul Programului Idei, subprogramul Proiecte de cercetare exploratorie, și Programului Parteneriate, subprogramul Proiecte colaborative de cercetare aplicativă, sunt disponibile pe paginile web gestionate de Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică, Consiliul Național al Cercetării Științifice și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Anexa Nr. 3


MACHETĂ pentru raportarea modului de alocarea a locurilor pentru studii universitare de doctorat în anul universitar 2011-2012 Universitatea ..................................................

Nr. crt.

Numele și prenumele
conducătorului de
doctorat

Îndeplinirea criteriilor de alocare a locurilor

Nr. de locuri alocate

Respectarea
prevederilor art. 167 alin. (2) din Legea educa
ției
na
ționale nr. 1/2011

Îndeplinirea
standardelor
minimale necesare
și
obligatorii
pentru acordarea
atestatului de abilitare

Îndeplinirea
standardelor
minimale de eligibilitate pentru Programul Idei

Îndeplinirea
standardelor
minimale de eligibilitate pentru Programul Inovare

cu finanțare de la bugetul de stat

cu taxă

1.

...

TOTAL: