ORDIN   Nr. 364 din 19 martie 2014

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

 

    Luand in considerare Referatul Administratiei Fondului pentru Mediu nr. 136/CAB din 17 martie 2014 privind aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national,

    in temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative in domeniul mediului si schimbarilor climatice, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

    ministrul mediului si schimbarilor climatice emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    Se aproba Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

    ART. 2

    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului si schimbarii climatice nr. 1.239/2013 pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 274 din 15 mai 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

    ART. 3

    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

               Ministrul mediului si schimbarilor climatice,

                             Attila Korodi

 

    Bucuresti, 19 martie 2014.

    Nr. 364.

 

    ANEXA 1

 

GHID DE FINANTARE

a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

 

    CAPITOLUL I

    Dispozitii generale

 

    ART. 1

    Rolul Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national

    (1) Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare ghid, constituie un suport informativ, avand rolul de a furniza informatii esentiale privind derularea Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, denumit in continuare program.

    (2) Ghidul contine dispozitii privind:

    a) sursa de finantare, suma prevazuta si durata de aplicare a programului;

    b) cuantumul si conditiile de acordare a primei de casare;

    c) categoriile de persoane eligibile si criteriile de eligibilitate;

    d) participarea persoanelor eligibile in cadrul programului.

    ART. 2

    Definitii si acronime

    (1) In sensul prezentului ghid, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

    a) aplicatia PSIPAN - software administrat de catre Autoritate si avand dublu rol: de gestionare a bugetului alocat programului si a primelor de casare acordate in cadrul acestuia; de stocare si verificare a informatiilor privind proprietarii inscrisi si autovehiculele uzate;

    b) Autoritatea - Administratia Fondului pentru Mediu;

    c) autoturism - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1, conceput si construit pentru transportul de pasageri si care are, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune;

    d) autoutilitara usoara - autovehicul apartinand categoriei de folosinta N1, conceput si construit pentru transportul de marfuri, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone;

    e) autospeciala/autospecializata usoara - autovehicul apartinand categoriei de folosinta M1 ori N1, destinat transportului de pasageri sau de marfuri si care indeplineste o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone;

    f) autovehicul nou - orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara care nu a fost inmatriculat/inmatriculata niciodata;

    g) autovehicul uzat - orice autoturism, autoutilitara usoara sau autospeciala/autospecializata usoara, inmatriculat/inmatriculata in Romania, care contine cumulativ componentele esentiale (motor, transmisie, tren de rulare, caroserie, sasiu, precum si echipamentele electronice de gestionare a functiilor autovehiculului si dispozitivul catalizator, daca acestea au fost prevazute din fabricatie) si care are o vechime mai mare sau egala cu 8 ani de la anul fabricatiei. Daca anul inmatricularii inscris in Cartea de identitate este anterior anului fabricatiei, se considera an de fabricatie anul inmatricularii;

    h) beneficiar - persoana fizica, persoana juridica, de drept public ori de drept privat, sau operatorul economic fara personalitate juridica ce a achizitionat autovehiculul nou sub beneficiul primei de casare;

    i) colector autorizat - operator economic, cu sau fara personalitate juridica, autorizat sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau de tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor si a vehiculelor scoase din uz, cu modificarile si completarile ulterioare;

    j) criterii de eligibilitate - cerinte, norme sau principii care trebuie indeplinite cumulativ;

    k) dosar de acceptare - dosar cuprinzand documentele obligatorii care se depun la Autoritate de catre proprietarul persoana juridica sau de catre proprietarul operator economic fara personalitate juridica, in vederea acceptarii in program;

    l) dosar de participare - dosar cuprinzand documentele obligatorii care se depun la producatorul validat de catre proprietar, in vederea achizitionarii autovehiculului nou;

    m) dosar de validare - dosar cuprinzand documentele obligatorii care se depun la Autoritate de catre producator, in vederea validarii in program;

    n) eco-bonus - reducere din pretul de achizitionare a unui autovehicul nou, avand cel putin una dintre caracteristicile prevazute la art. 6 alin. (1), sustinuta prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu si acordata simultan cu prima de casare;

    o) persoana eligibila - persoana fizica, persoana juridica, de drept public ori de drept privat, sau operatorul economic fara personalitate juridica, care indeplineste criteriile de eligibilitate;

    p) prima de casare - parte din pretul de achizitionare a unui autovehicul nou, sustinuta prin modalitate nerambursabila din Fondul pentru mediu si acordata in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat;

    q) producator - persoana juridica romana, operator economic fabricant de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi ori reprezentant/agent/partener autorizat al acestora;

    r) producator validat - producatorul al carui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;

    s) proprietar - persoana fizica avand domiciliul sau resedinta in Romania, care detine in proprietate un autovehicul uzat, ori, dupa caz, mostenitorii sai; persoana juridica romana care detine in proprietate un autovehicul uzat; operatorul economic fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania, care detine in proprietate un autovehicul uzat;

    s) proprietar acceptat - proprietarul persoana juridica sau proprietarul operator economic fara personalitate juridica, al carui dosar de acceptare a fost aprobat de Autoritate;

    t) proprietar inscris - proprietarul mentionat la lit. s) care a obtinut de la producatorul validat nota de inscriere;

    t) nota de inscriere - documentul generat de aplicatia PSIPAN, eliberat de catre producatorul validat in vederea inscrierii in program a proprietarului autovehiculului uzat, persoana fizica, persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica, prevazuta in anexele nr. 4.1 si 4.2;

    u) sesiune de inscriere - perioada de timp determinata, in interiorul careia: producatorul poate depune la Autoritate dosarul de validare; proprietarul persoana juridica sau proprietarul operator economic fara personalitate juridica poate depune la Autoritate dosarul de acceptare;

    v) unitate alocata - valoare ce reprezinta echivalentul primei de casare;

    w) unitate teritoriala - un judet si municipiul Bucuresti impreuna cu judetul Ilfov.

    (2) In sensul prezentului ghid, autovehiculul uzat avand o masa maxima ce nu depaseste 3,5 tone si in al carui certificat de inmatriculare este inscrisa sintagma "automobil mixt" (autovehicul destinat prin constructie transportului simultan de persoane si marfuri in compartimente separate) este asimilat autoutilitarei usoare, definita la alin. (1) lit. d).

    (3) In sensul prezentului ghid, prin proprietar inscris si proprietar acceptat se intelege si institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, iar prin autovehicul inmatriculat se intelege si autovehiculul apartinand acesteia, care a fost supus unei proceduri specifice de inregistrare in circulatie.

    (4) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele reguli de interpretare:

    a) orice referire la sintagma "prima de casare" implica si sintagma "eco-bonus", daca nu se prevede contrariul sau daca nu este strict necesar a se distinge intre cele doua;

    b) termenul de "zi" sau "zile" reprezinta zi calendaristica ori zile calendaristice, daca nu se specifica altfel.

    (5) In cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate urmatoarele acronime:

    a) A - autoturism;

    b) AFM - Administratia Fondului pentru Mediu;

    c) ANPM - Agentia Nationala pentru Protectia Mediului;

    d) ASU - autospeciala/autospecializata usoara;

    e) AU - autoutilitara usoara;

    f) CO2 - dioxid de carbon;

    g) DRPCIV - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor;

    h) g/km - grame per kilometru;

    i) PSIPAN - Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national;

    j) TVA - Taxa pe valoarea adaugata.

    ART. 3

    Obiectul, scopul si obiectivele programului, indicatorii de performanta

    (1) Obiectul programului il reprezinta finantarea nerambursabila din Fondul pentru mediu, acordata sub forma primei de casare, pentru achizitionarea autovehiculelor noi, mai putin poluante, in schimbul predarii spre casare a autovehiculelor uzate.

    (2) Scopul programului il constituie imbunatatirea calitatii mediului prin innoirea Parcului auto national.

    (3) Programul vizeaza atingerea urmatoarelor obiective de protectie a mediului de interes general:

    a) diminuarea efectelor poluarii aerului asupra mediului si sanatatii populatiei, cauzate de emisiile de gaze de esapament de la autovehiculele uzate;

    b) diminuarea efectelor poluarii solului si apei cauzate de scurgerile de substante periculoase de la autovehiculele uzate;

    c) prevenirea generarii deseurilor si atingerea obiectivelor privind recuperarea si valorificarea deseurilor provenite de la vehiculele scoase din uz.

    (4) Nu intra sub incidenta prevederilor prezentului ghid:

    a) autovehiculul uzat a carui prima inmatriculare in Romania a avut loc ulterior datei de 31 decembrie 2006, cu exceptia celui aflat in proprietatea unei unitati administrativ-teritoriale sau a unei institutii publice;

    b) autovehiculul uzat cu numar de inmatriculare si/sau certificat de inmatriculare modele/model vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari prin Legea nr. 432/2006.

    (5) Indicatorul de performanta si eficienta a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national il reprezinta numarul de autovehicule uzate casate.

    ART. 4

    Caracterul programului si aria geografica de aplicare

    Programul are caracter anual si se aplica la nivel national.

    ART. 5

    Sursa de finantare si suma prevazuta pentru derularea programului

    (1) Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu.

    (2) Programul se deruleaza in limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

    ART. 6

    Prima de casare

    (1) Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei, la care se adauga cate un eco-bonus in valoare de 500 lei, dar nu mai mult de doua eco-bonusuri cumulate, pentru fiecare dintre urmatoarele caracteristici:

    a) la achizitionarea unui autovehicul nou incadrat in norma de poluare Euro 6;

    b) la achizitionarea unui autovehicul nou al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km;

    c) la achizitionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

    (2) Proprietarul beneficiaza de prima de casare la achizitionarea unui autovehiculul nou in schimbul predarii spre casare a unui autovehicul uzat, sub rezerva indeplinirii conditiilor si respectarii termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

    (3) Proprietarul poate achizitiona mai multe autovehicule noi in schimbul predarii spre casare a unui numar echivalent de autovehicule uzate, beneficiind astfel, in mod corespunzator, de mai multe prime de casare.

    (4) In conditiile si la termenele prevazute in cuprinsul prezentului ghid, proprietarul persoana fizica poate ceda, in favoarea unei alte persoane, dreptul de a beneficia de prima de casare la achizitionarea unui autovehicul nou. Eco-bonusul prevazut in cuprinsul alin. (1) nu poate face obiectul cedarii, beneficiarul exclusiv al acestuia fiind persoana care achizitioneaza autovehiculul nou.

    (5) Prima de casare se scade de catre producatorul validat din pretul de comercializare, cu TVA, al autovehiculului nou, denumit in continuare pret de comercializare, diferenta fiind asigurata de catre beneficiar din surse financiare proprii si/sau surse financiare complementare: credite bancare ori finantare in baza unui contract de leasing financiar.

    (6) Acordarea primei de casare proprietarului persoana juridica de drept privat si proprietarului operator economic fara personalitate juridica se face in baza schemei intitulate "Ajutor de minimis pentru Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national", denumita in continuare schema de minimis, instituita in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352 din 24 decembrie 2013.

    (7) Schema de minimis se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii si se transmite in termenul legal, spre informare, Consiliului Concurentei.

    (8) In situatia in care, in urma procesului de analiza, proprietarul prevazut la alin. (6) este declarat eligibil si este acceptat spre finantare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor, comunica in scris acestuia cuantumul ajutorului care poate fi acordat sub forma primei de casare si caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresa la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 7

    Conditii de acordare a primei de casare

    (1) Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) are domiciliul sau resedinta in Romania;

    b) nu are obligatii de plata la bugetul local;

    c) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehicul nou, obtinand nota de inscriere;

    d) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;

    e) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere;

    f) a prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;

    g) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

    (2) Beneficiaza de prima de casare orice persoana fizica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) are domiciliul sau resedinta in Romania;

    b) nu are obligatii de plata la bugetul local;

    c) i-a fost cedat de catre un proprietar persoana fizica dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

    d) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

    (3) Prin dobandirea dreptului de a beneficia de prima de casare, persoana fizica mentionata la alin. (2) se substituie in drepturile si obligatiile proprietarului inscris, fiind supus conditiilor si termenelor prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

    (4) Beneficiaza de prima de casare proprietarul persoana juridica, de drept public ori de drept privat, sau proprietarul operator economic fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania, care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

    a) a obtinut din partea Autoritatii aprobarea dosarului de acceptare;

    b) s-a inscris la un producator validat in vederea achizitionarii unui autovehiculul nou, obtinand nota de inscriere;

    c) a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat si a obtinut certificatul de distrugere;

    d) a radiat din evidenta circulatiei autovehiculul uzat si a obtinut certificatul de radiere;

    e) a prezentat producatorului validat dovada distrugerii si a radierii din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat;

    f) a achizitionat autovehiculul nou de la producatorul validat care a eliberat nota de inscriere.

    (5) Proprietarul prevazut la alin. (4) nu are dreptul sa cedeze catre o alta persoana, fizica sau juridica, dreptul de a beneficia de prima de casare.

    ART. 8

    Sesiunea de inscriere in vederea validarii/acceptarii in program

    (1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de inscriere in vederea validarii producatorilor si acceptarii proprietarilor persoane juridice, de drept public ori de drept privat, sau operatori economici fara personalitate juridica.

    (2) Perioada de organizare a sesiunii de inscriere in vederea validarii si acceptarii, dupa caz, precum si sumele destinate finantarii in cadrul programului, pe categorii de proprietari eligibili, se aproba prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.

    (3) Dispozitia prevazuta la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii inainte de data programata pentru deschiderea sesiunii de inscriere.

    (4) Pe parcursul derularii programului, orice modificare a sumelor destinate finantarii pe categorii de proprietari eligibili se face prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.

    (5) Inscrierea proprietarului persoana fizica se face potrivit optiunii acestuia, la unul dintre producatorii validati care au perfectat contractul de finantare cu Autoritatea.

 

    CAPITOLUL II

    Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate si participarea in cadrul programului

 

    SECTIUNEA 1

    Producatorul

 

    ART. 9

    Eligibilitate

    (1) Este eligibil pentru a participa in cadrul programului producatorul care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) este operator economic cu personalitate juridica romana, legal constituit, si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;

    b) are ca obiect de activitate comertul cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24

    "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in caz contrar, producatorul angajandu-se ca, in situatia validarii sale, sa deschida acest cont pana cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea;

    e) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata. Nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;

    f) potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    g) in cadrul sesiunilor precedente ale programului a respectat in integralitate prevederile ghidului si nu a incalcat clauzele stipulate prin actele juridice incheiate cu AFM.

    (2) Producatorul, care intruneste, cumulativ, criteriile de eligibilitate, poate depune dosarul de validare in cadrul sesiunii de inscriere a producatorilor.

    (3) Este exclusa detinerea de catre producator a dublei calitati in cadrul programului si anume cea de producator validat si cea de proprietar acceptat, in acelasi timp.

    (4) Este exclusa depunerea dosarului de validare de catre producator in cadrul programului in dubla calitate si anume cea de fabricant de autovehicule sau importator autorizat de autovehicule noi si, respectiv, cea de reprezentant/agent/partener autorizat al acestora.

    ART. 10

    Continutul dosarului de validare

    Dosarul de validare a producatorului trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de validare a producatorului, conform formularului prevazut in anexa nr. 1, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicirea notariala, in original, pentru cazul in care cererea de validare este semnata de catre persoana imputernicita;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul/certificatele de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis(e) de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul si in a carei raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru/reprezentantul/reprezentantii/agentul/agentii/partenerul/partenerii autorizat/autorizati, mentionat/mentionati in cererea de validare, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;

    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, aflat in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata;

    k) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de validare.

    In cuprinsul acestuia sunt mentionate: atributele de identificare a producatorului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, activitatile autorizate, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;

    l) certificatul de inregistrare in registrul comertului, emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social producatorul, in copie certificata "conform cu originalul";

    m) actul doveditor al calitatii de importator sau de reprezentant/agent/partener autorizat al producatorului/importatorului de autovehicule noi, in copie certificata "conform cu originalul". In cazul in care acesta este redactat intr-o limba straina, trebuie prezentata traducerea autorizata in original sau copie legalizata;

    n) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", in copie certificata "conform cu originalul"; prin exceptie, acest document poate fi prezentat cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu Autoritatea, in original si copie certificata "conform cu originalul" (originalul se restituie), conform celor declarate in cererea de validare;

    o) certificatul de cazier judiciar al societatii, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, in original sau in copie legalizata.

    ART. 11

    Depunerea dosarului de validare

    (1) Dosarul de validare se depune indosariat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.

    (2) Plicul continand dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.

    (3) Plicul continand dosarul de validare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:

    a) denumirea completa a producatorului si adresa sediului social;

    b) titlul: "Dosar de validare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014" - producator;

    c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.

    (4) La data receptionarii plicului continand dosarul de validare, acesta din urma primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.

    (5) Nedepunerea dosarului in conditiile prevazute la alin. (1) determina respingerea dosarului de finantare.

    ART. 12

    Validarea producatorului

    (1) Validarea producatorului are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de validare al acestuia, efectuata de o comisie de analiza, denumita in continuare comisia de validare.

    (2) Comisia de validare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.

    (3) Comisia de validare verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate completand grila de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii producatorului, prevazuta in anexa nr. 2.

    (4) Comisia poate solicita producatorului clarificari si/sau informatii suplimentare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii acestora.

    (5) Atrag respingerea dosarului de validare:

    a) nerespectarea in cadrul sesiunilor precedente ale programului a prevederilor ghidului si/sau incalcarea clauzelor stipulate prin actele juridice incheiate cu Autoritatea (conform referatului transmis de catre directia de specialitate din cadrul Autoritatii, responsabila cu implementarea programului);

    b) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii care se dovedesc neconforme cu realitatea;

    c) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;

    d) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta desfasurarea activitatilor producatorului in cadrul programului;

    e) netransmiterea in termen de 5 zile lucratoare a clarificarilor si/sau informatiilor solicitate de catre comisie, potrivit alin. (4).

    (6) Cu conditia indeplinirii si a celorlalte criterii, producatorul poate fi validat in situatia in care, din doua sau mai multe puncte de lucru/reprezentanti/agenti/parteneri mentionate/mentionati in cererea de finantare, cel putin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmand ca pentru acesta sa obtina validarea.

    (7) Comisia de validare inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand producatorii propusi spre validare si producatorii propusi spre respingere in urma analizei, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

    (8) Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand producatorii propusi spre respingere.

    (9) Lista producatorilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.

    (10) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand producatorii propusi spre validare.

    (11) In termen de cel mult doua zile lucratoare de la data aprobarii validarii producatorilor de catre Comitetul de avizare, comisia de validare inainteaza directiei de specialitate responsabila cu implementarea programului dosarele de validare aprobate, in vederea perfectarii contractelor de finantare nerambursabila.

    (12) In vederea perfectarii contractelor de finantare nerambursabila, Autoritatea stabileste programarea producatorilor validati pe judete si municipiul Bucuresti.

    (13) Programarea prevazuta la alin. (12) se publica pe pagina de internet a Autoritatii.

    ART. 13

    Contractul de finantare nerambursabila

    (1) Contractul de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract, reprezinta actul juridic in temeiul caruia Autoritatea asigura producatorului validat decontarea primelor de casare si a eco-bonusurilor acordate beneficiarilor in cadrul programului.

    (2) Prin contract se stabilesc:

    a) marca de autovehicul nou comercializat prin program, inclusiv sistemul de propulsie al acestuia;

    b) data depunerii documentelor necesare decontarii;

    c) drepturile si obligatiile Autoritatii, precum si drepturile si obligatiile producatorului validat.

    (3) Modelul contractului este prevazut in anexa nr. 3.

    (4) Pana la momentul perfectarii contractului, Autoritatea are dreptul sa modifice si/sau sa completeze modelul de contract, ulterior, orice modificare si/sau completare realizandu-se cu acordul ambelor parti, exprimat in scris, prin act aditional.

    (5) Contractul se redacteaza si se semneaza in doua exemplare, ambele avand valoare juridica egala, cate un exemplar pentru fiecare parte.

    (6) Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si este valabil pana la data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.

    (7) Se considera renuntare la calitatea de producator validat neprezentarea producatorului pentru semnarea contractului la termenul stabilit conform dispozitiilor art. 12 alin. (12).

    (8) Din partea producatorului validat, contractul se semneaza de catre reprezentantul legal ori de catre persoana mandatata in mod expres prin imputernicire notariala prezentata in original.

    (9) Dupa incheierea contractului, Autoritatea furnizeaza producatorului validat parola personalizata de acces in aplicatia PSIPAN.

    (10) Lista producatorilor validati care au incheiat contracte cu Autoritatea se publica pe pagina de internet a Autoritatii in termen de doua zile lucratoare de la data incheierii tuturor contractelor de finantare.

    (11) Producatorul validat emite factura de livrare a autovehiculului nou in termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare a autovehiculului nou, dar nu mai tarziu de data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.

    ART. 14

    Distribuirea unitatilor alocate proprietarilor persoane fizice

    (1) Solicitarea unitatilor de catre proprietarul persoana fizica se face prin inscrierea la unul dintre producatorii validati care au incheiat contract de finantare nerambursabila cu Autoritatea, in conditiile prevazute la art. 21.

    (2) Distribuirea unitatilor solicitate se face numai in limita fondurilor alocate de catre Autoritate proprietarilor persoane fizice.

    (3) Unitatile ramase neutilizate la sfarsitul PSIPAN vor fi anulate.

    ART. 15

    Distribuirea unitatilor alocate persoanelor juridice, de drept public ori de drept privat, si operatorilor economici fara personalitate juridica

    (1) Proprietarul persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica poate solicita alocarea unitatilor numai dupa includerea sa in lista proprietarilor acceptati, publicata pe pagina de internet a Autoritatii.

    (2) Solicitarea unitatilor de catre proprietarii persoane juridice, de drept public ori de drept privat, si operatori economici fara personalitate juridica se face prin inscrierea la unul dintre producatorii validati care au incheiat contract de finantare nerambursabila cu Autoritatea, dar nu mai tarziu de data de 30 septembrie a anului de desfasurare a programului.

    (3) Distribuirea unitatilor solicitate se face numai in limita fondurilor alocate de catre Autoritate proprietarilor persoane juridice si operatori economici fara personalitate juridica.

    ART. 16

    Inscrierea proprietarului

    (1) Producatorul validat, care a perfectat contractul cu Autoritatea si se afla cuprins in lista prevazuta la art. 13 alin. (10), poate efectua inscrierea proprietarului in baza dosarului de participare constituit de catre acesta.

    (2) Inscrierea proprietarului persoana fizica consta in:

    a) identificarea proprietarului si, dupa caz, a beneficiarului caruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare si constatarea eligibilitatii acestuia, in baza documentelor prezentate;

    b) identificarea autovehiculului uzat si constatarea conditiilor privind vechimea si inmatricularea acestuia, in baza documentelor prezentate;

    c) introducerea in aplicatia PSIPAN a atributelor de identificare a proprietarului si, dupa caz, a beneficiarului caruia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, localitate sau resedinta de judet, numar de telefon); denumire, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional, numar de telefon), precum si a datelor de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania, numarul certificatului de inmatriculare, seria cartii de identitate), precum si, in cazul proprietarului persoana fizica, a numarului de inregistrare si datei de eliberare a certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autoritatii publice locale emitente, cu mentionarea faptului ca autovehiculul uzat se afla inregistrat pe numele proprietarului in evidentele fiscale ale autoritatii publice locale emitente si, dupa caz, a numarului de inregistrare si data de eliberare a certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autoritatii publice locale emitente in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta beneficiarul;

    d) introducerea in aplicatia PSIPAN a datelor privind declaratia proprietarului inscris prin care proprietarul isi exprima in mod neechivoc optiunea de a pastra beneficiul asupra primei de casare si de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere sau, dupa caz, a datelor privind declaratia proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare si declaratia beneficiarului, prin care se obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere;

    e) generarea automata a notei de inscriere in baza datelor enumerate la lit. c) si d) si eliberarea acesteia proprietarului si, dupa caz, beneficiarului; formularele notei de inscriere sunt prevazute in anexele nr. 4.1. si 4.2;

    f) un exemplar al notei de inscriere, in original.

    (3) In cazul reprezentarii proprietarului persoana fizica, se introduc in aplicatia PSIPAN si atributele de identificare a imputernicitului (numele si prenumele, codul numeric personal, act de identitate, adresa de domiciliu sau resedinta, numarul si data incheierii de autentificare a imputernicirii notariale si denumirea biroului notarului public).

    (4) In cazul proprietarului persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica, inscrierea in program se efectueaza numai dupa verificarea includerii acestuia in lista proprietarilor acceptati de catre Autoritate.

    (5) Nota de inscriere se intocmeste cate una pentru fiecare autovehicul uzat, in 3 exemplare: unul pentru Autoritate, unul pentru producatorul validat si unul pentru proprietarul inscris, sau, dupa caz, in 4 exemplare, respectiv unul si pentru beneficiar.

    (6) In termen de 30 de zile de la data eliberarii notei de inscriere, proprietarul persoana fizica completeaza dosarul de participare depus la producatorul validat cu documentele mentionate in cuprinsul art. 24 alin. (3).

    (7) Nota de inscriere este valabila maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai tarziu de data de 10 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.

    (8) Epuizarea fondurilor destinate programului determina imposibilitatea introducerii in aplicatia PSIPAN a informatiilor prevazute la alin. (2) lit. c) si d), precum si a informatiilor prevazute la alin. (3). In acest caz, producatorul validat nu elibereaza nota de inscriere.

    (9) Responsabilitatea privind inscrierea proprietarului in program revine, in integralitate, producatorului validat.

    ART. 17

    Confirmarea informatiilor introduse in aplicatia PSIPAN

    (1) Dupa introducerea informatiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. c) si d), aplicatia PSIPAN face imposibila modificarea si/sau completarea informatiilor existente.

    (2) In termen de maximum 5 zile de la data introducerii informatiilor mentionate la alin. (1), aplicatia PSIPAN verifica informatiile privind proprietarul inscris si autovehiculul uzat si confirma sau infirma corectitudinea si realitatea acestora, cu afisarea datei confirmarii ori infirmarii; in cazul infirmarii se afiseaza si motivul care sta la baza acesteia.

    (3) Producatorul validat are obligatia de a urmari zilnic situatia confirmarilor sau infirmarilor generate de aplicatia PSIPAN.

    (4) In situatia confirmarii, la data confirmarii sau in urmatoarea zi lucratoare, producatorul validat comunica proprietarului inscris si, dupa caz, beneficiarului rezultatul, precum si faptul ca are la dispozitie un termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de inscriere pentru a proceda la obtinerea certificatului de distrugere si a certificatului de radiere si pentru a se prezenta in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare a autovehiculului nou.

    (5) In situatia infirmarii, la data afisarii acesteia ori cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, producatorul validat procedeaza mai intai la verificarea existentei unei eventuale erori cauzate de introducerea gresita si/sau incompleta a informatiilor de catre personalul propriu, iar daca se constata existenta unei astfel de situatii, procedeaza astfel:

    a) comunica de indata acest fapt proprietarului, precum si Autoritatii, careia ii solicita corectarea erorii introduse in aplicatia PSIPAN;

    b) imediat dupa efectuarea corecturii in aplicatia PSIPAN, solicita acesteia o noua verificare a informatiilor introduse; acest fapt se comunica proprietarului, precum si Autoritatii.

    (6) In termen de maximum 5 zile de la data solicitarii prevazute la alin. (5) lit. b), aplicatia PSIPAN verifica informatiile privind proprietarul si autovehiculul uzat si afiseaza rezultatul, astfel:

    a) confirma corectitudinea si realitatea informatiilor, cu afisarea datei confirmarii, situatie in care producatorul validat va proceda in conformitate cu prevederile alin. (4);

    b) infirma, din nou, corectitudinea si realitatea informatiilor, situatie care atrage excluderea autovehiculului respectiv din program, fapt ce va fi comunicat acestuia la data afisarii infirmarii sau in urmatoarea zi lucratoare.

    (7) In situatia infirmarii dintr-un motiv independent de producatorul validat, la data afisarii acesteia sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, proprietarul va fi informat asupra rezultatului verificarii si ii va fi acordat un termen de maximum 10 zile pentru remedierea cauzei si, dupa caz, depunerea documentului doveditor. Termenul se calculeaza de la data afisarii infirmarii.

    (8) La data comunicarii de catre proprietar a remedierii cauzei care a generat infirmarea si, dupa caz, a depunerii documentului doveditor sau cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, producatorul validat procedeaza astfel:

    a) transmite acest fapt Autoritatii, careia ii solicita corectarea modificarilor si/sau completarilor corespunzatoare in aplicatia PSIPAN;

    b) imediat dupa efectuarea modificarilor si/sau completarilor in aplicatia PSIPAN, solicita acesteia o noua verificare a informatiilor introduse; acest fapt se comunica proprietarului, precum si Autoritatii.

    (9) In termen de maximum 5 zile, aplicatia PSIPAN verifica informatiile privind proprietarul si autovehiculul uzat si afiseaza rezultatul, astfel:

    a) fie confirma corectitudinea si realitatea informatiilor, cu afisarea datei confirmarii, situatie in care producatorul validat va proceda in conformitate cu prevederile alin. (4);

    b) fie infirma, din nou, corectitudinea si realitatea informatiilor, situatie care atrage excluderea autovehiculului respectiv din program, fapt ce va fi comunicat acestuia la data afisarii infirmarii sau in urmatoarea zi lucratoare.

    (10) In situatiile prevazute la alin. (6) lit. b) si alin. (9) lit. b), producatorul validat restituie proprietarului documentele depuse, nota de inscriere se anuleaza si poate initia inscrierea altui proprietar.

    (11) In termen de maximum 30 de zile de la data emiterii notei de inscriere, producatorul validat introduce in aplicatia PSIPAN:

    a) numarul, data si emitentul certificatului de distrugere;

    b) numarul, data si emitentul certificatului de radiere;

    c) numarul, data, partile contractului de vanzare-cumparare, precum si datele de identificare a autovehiculului nou care face obiectul acestuia (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de identificare, sistemul de propulsie, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru).

    (12) In cazul neintroducerii in aplicatia PSIPAN in termenul stabilit a datelor prevazute la alin. (11), nota de inscriere va fi anulata, iar proprietarul inscris va fi exclus din program, fapt ce va fi comunicat acestuia.

    (13) Responsabilitatea in ceea ce priveste corectitudinea si realitatea datelor introduse in aplicatia PSIPAN, precum si introducerea acestora in termenele stabilite apartine, in integralitate, producatorului validat.

    (14) In situatia erorilor de completare, in termenul prevazut la art. 16 alin. (7), indreptarea acestora se efectueaza de catre personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe baza de solicitare scrisa, insotita de documente justificative, care se depune de catre producatorul validat la sediul Autoritatii, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data sesizarii erorii.

    ART. 18

    Decontarea primei de casare

    (1) Decontarea primelor de casare se face prin virament in contul de trezorerie al producatorului validat, in baza cererii de decontare al carei formular este prevazut in anexa nr. 5. Decontarea se efectueaza in ordinea depunerii de catre producatorii validati a cererilor de decontare, in limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu si a esalonarilor platilor lunare pe categorii de proiecte si programe finantate de catre Autoritate.

    (2) Cererea de decontare se inregistreaza si se depune la Autoritate la data stipulata prin contract, la aceasta anexandu-se urmatoarele documente:

    a) lista beneficiarilor, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal al producatorului validat sau de catre persoana imputernicita de acesta si certificata "conform aplicatiei PSIPAN" de catre personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM;

    b) facturile de livrare emise beneficiarilor la achizitionarea autovehiculelor noi, in original si in copii certificate "conform cu originalul"; facturile prezentate in original se restituie producatorului validat;

    c) declaratiile pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care beneficiarii isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculele noi pe numele lor la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul in care acestia au obtinut finantare in baza unor contracte de leasing financiar;

    d) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis pe numele producatorului validat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copie legalizata;

    e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis pe numele producatorului validat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul social producatorul, precum si certificatul de atestare fiscala emis de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala functioneaza punctul de lucru prin care sunt comercializate autovehicule noi in cadrul programului, aflate in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copii legalizate;

    f) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele producatorului validat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original sau in copie legalizata.

    (3) In factura emisa beneficiarului, producatorul validat trebuie sa evidentieze pretul de vanzare si, distinct, sa faca mentiunea: "Suma de ........... lei, din care ............ lei reprezinta prima de casare si ............ lei reprezinta eco-bonus, se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014". Sub rubrica "Total de plata" se inscrie textul "Diferenta de plata beneficiar" si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietar.

    (4) Factura de livrare trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

    a) atributele de identificare a producatorului validat;

    b) atributele de identificare a beneficiarului;

    c) atributele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar;

    d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numarul de identificare, puterea si capacitatea cilindrica a motorului), inclusiv norma de poluare Euro in care acesta este incadrat, cantitatea emisiilor de CO2 si tipul sistemului de propulsie.

    (5) Prin exceptie, in situatia in care unele dintre elementele prevazute la alin. (4) lit. d) nu se regasesc in cuprinsul facturii prezentate in vederea decontarii, producatorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului nou, in copie certificata "conform cu originalul".

    (6) Lista beneficiarilor trebuie sa contina urmatoarele informatii:

    a) seria, numarul, data eliberarii si emitentul notei de inscriere;

    b) in cazul beneficiarului persoana fizica: informatii privind inscrierea (numarul si data de iesire la producator ale notei de inscriere), atributele de identificare a proprietarului si, dupa caz, a beneficiarului caruia i-a fost cedat beneficiul asupra primei de casare (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, anul de fabricatie, anul primei inmatriculari in Romania, numarul certificatului de inmatriculare, seria cartii de identitate); atributele de identificare a beneficiarului (numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate), datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru); informatii privind achizitia autovehiculului nou (numarul de intrare la producator al notei de inscriere, cuantumul primei de casare si cuantumul ecobonusului obtinut, seria, numarul si data eliberarii facturii de livrare, instrumentul de plata utilizat si data efectuarii platii, numarul provizoriu, numarul instrumentului de plata pentru asigurarea obligatorie si denumirea asiguratorului); in situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se mentioneaza numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing; date privind declaratia prin care proprietarul isi exprima in mod neechivoc optiunea de a pastra beneficiul asupra primei de casare si de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere sau, dupa caz, date privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare catre beneficiar si declaratia acestuia prin care se obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere;

    c) in cazul beneficiarului persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica: informatii privind inscrierea (numarul de iesire la producator al notei de inscriere), atributele de identificare a beneficiarului (denumirea completa, codul de identificare fiscala, numarul de inregistrare in registrul comertului/Registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, dupa caz), datele de identificare a autovehiculului uzat (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de inmatriculare, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, anul de fabricatie, anul primei inmatriculari in Romania, numarul certificatului de inmatriculare, seria cartii de identitate), datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de identificare, sistemul de propulsie, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru), informatii privind achizitia autovehiculului nou (numarul de intrare la producator al notei de inscriere, cuantumul primei de casare si cuantumul ecobonusului obtinut, seria, numarul si data eliberarii facturii de livrare, instrumentul de plata utilizat si data efectuarii platii, numarul provizoriu, numarul instrumentului de plata pentru asigurarea obligatorie si denumirea asiguratorului); in situatia finantarii beneficiarului in baza unui contract de leasing financiar, se vor preciza numarul si data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulata in cuprinsul acestuia, denumirea si codul de identificare fiscala ale societatii de leasing.

    (7) Lista beneficiarilor persoane fizice se prezinta separat de lista beneficiarilor persoane juridice sau operatori economici fara personalitate juridica.

    (8) Responsabilitatea in ceea ce priveste corectitudinea si realitatea datelor si/sau informatiilor inscrise in documentele depuse la Autoritate apartine, in integralitate, producatorului validat.

    (9) Data-limita pentru depunerea cererilor de decontare este 10 decembrie inclusiv a anului de desfasurare a programului.

 

    SECTIUNEA a 2-a

    Proprietarul

 

    ART. 19

    Eligibilitate

    (1) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa in cadrul programului orice persoana fizica domiciliata sau rezidenta in Romania.

    (2) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa in cadrul programului urmatoarele categorii de persoane juridice romane:

    a) unitatea administrativ-teritoriala;

    b) unitatea sau institutia de invatamant, de stat ori privata;

    c) institutia publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;

    d) organizatia neguvernamentala;

    e) unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in Romania;

    f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic;

    g) societati profesionale cu raspundere limitata, infiintate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995 privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare;

    h) unitatile medico-sanitare infiintate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (3) In sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritoriala se intelege si subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului.

    (4) Sub rezerva indeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa in cadrul programului urmatoarele categorii de operatori economici fara personalitate juridica, cu sediul profesional in Romania:

    a) persoana fizica autorizata;

    b) intreprinderea individuala;

    c) intreprinderea familiala.

 

    SUBSECTIUNEA 1

    Persoana fizica

 

    ART. 20

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului persoana fizica ce indeplineste, cumulativ, conditiile prevazute la art. 7 alin. (1), respectiv alin. (2) si are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si amenzilor catre bugetul local, conform prevederilor legale in vigoare.

    ART. 21

    Obtinerea notei de inscriere

    (1) Dupa publicarea listei producatorilor validati care au incheiat contract cu Autoritatea, proprietarul se poate prezenta la oricare dintre acestia in vederea inscrierii in program.

    (2) Pentru inscriere, proprietarul constituie la producatorul validat un dosar de participare cuprinzand urmatoarele documente preliminare:

    a) actul proprietarului si, dupa caz, actul persoanei careia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atesta identitatea si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si in copie certificata "conform cu originalul";

    b) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si in copie legalizata;

    c) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in original si in copie legalizata;

    d) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data prezentarii la producatorul validat, in original; din acesta trebuie sa rezulte ca autovehiculul uzat care face obiectul casarii se afla inregistrat pe numele proprietarului in evidentele fiscale ale autoritatii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligatii de plata la bugetul local; dupa caz, se prezinta si certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana careia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;

    f) declaratia pe propria raspundere a proprietarului inscris prin care isi exprima in mod neechivoc optiunea de a pastra beneficiul asupra primei de casare si de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare si declaratia pe propria raspundere a beneficiarului prin care se obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere.

    (3) In cazul unor situatii particulare, in afara documentelor prevazute la alin. (2), proprietarul prezinta producatorului validat si alte documente, dupa caz:

    a) certificatul de mostenitor sau, in situatia succesiunii pe cale judecatoreasca, sentinta civila definitiva, in original si in copie legalizata; atunci cand certificatul de mostenitor ori sentinta civila atesta existenta mai multor mostenitori, este necesara prezentarea unei imputerniciri notariale, in original si in copie, prin care persoana reprezentanta este expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul tuturor comostenitorilor, in vederea: casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, achizitionarii autovehiculului nou sau cedarii dreptului catre o alta persoana fizica avand domiciliul ori resedinta in Romania si care intentioneaza achizitionarea unui autovehicul nou prin program;

    b) decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in original si in copie legalizata, in cazul mostenitorului/comostenitorului minor, din care sa rezulte ca reprezentantul legal al minorului, parinte sau tutore, este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul minorului, in vederea: casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, achizitionarii autovehiculului nou sau cedarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare catre o alta persoana fizica avand domiciliul ori resedinta in Romania si care intentioneaza achizitionarea unui autovehicul nou prin program;

    c) decizia emisa de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in original si in copie legalizata, in cazul persoanei puse sub interdictie sau al persoanei asupra careia a fost instituita curatela potrivit prevederilor legale in vigoare, din care sa rezulte ca tutorele ori curatorul este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul persoanei ocrotite, in vederea: casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, achizitionarii autovehiculului nou sau cedarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare catre o alta persoana fizica avand domiciliul ori resedinta in Romania si care intentioneaza achizitionarea unui autovehicul nou prin program;

    d) certificatul de casatorie sau orice act administrativ eliberat de catre autoritatea competenta material si teritorial, care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, in original si in copie legalizata;

    e) documentul, in original si in copie, care atesta schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de resedinta, eliberat de catre autoritatea competenta material si teritorial, in situatia in care adresa de domiciliu ori de resedinta inscrisa in actul de identitate difera de adresa inscrisa in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a autovehiculului uzat;

    f) imputernicirea notariala, inclusiv in copie certificata "conform cu originalul", prin care proprietarul mandateaza in mod expres o alta persoana sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul sau, in vederea: casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei, achizitionarii autovehiculului nou sau cedarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare catre o alta persoana fizica avand domiciliul ori resedinta in Romania si care intentioneaza achizitionarea unui autovehicul nou prin program; in aceasta situatie, se va prezenta si actul care atesta identitatea si domiciliul sau resedinta in Romania a persoanei imputernicite, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si in copie certificata "conform cu originalul".

    (4) Neprezentarea documentelor prevazute la alin. (2) si, dupa caz, la alin. (3) sau prezentarea acestora intr-o alta forma decat cea solicitata atrage imposibilitatea eliberarii notei de inscriere. In toate cazurile, documentul care atesta reprezentarea proprietarului de catre o alta persoana (decizia sau imputernicirea) trebuie sa faca referire la denumirea completa si oficiala a programului, anul in care acesta se desfasoara, precum si la titulatura completa, numarul actului normativ de instituire a acestuia si numarul Monitorului Oficial al Romaniei, Partea I, in care a fost publicat.

    (5) Producatorul validat elibereaza nota de inscriere, generata de aplicatia PSIPAN, dupa verificarea documentelor prevazute la alin. (2) si, dupa caz, la alin. (3) si introducerea in sistemul PSIPAN a urmatoarelor date:

    a) numele si prenumele proprietarului;

    b) codul numeric personal al proprietarului;

    c) localitatea si judetul de domiciliu;

    d) numarul de telefon al proprietarului;

    e) categoria de folosinta: M1 sau N1;

    f) marca autovehiculului uzat;

    g) numarul de inmatriculare;

    h) numarul de identificare al autovehiculului uzat;

    i) capacitatea cilindrica a motorului;

    j) anul de fabricatie;

    k) anul primei inmatriculari in Romania;

    l) seria si numarul certificatului de inmatriculare;

    m) declaratia pe propria raspundere a proprietarului prin care acesta isi exprima intentia de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere sau, dupa caz, declaratia proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare si declaratia pe propria raspundere a beneficiarului prin care se obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere.

    (6) Producatorul validat va pastra la dosar urmatoarele documente:

    a) copie certificata "conform cu originalul" dupa actul care atesta identitatea si domiciliul sau resedinta in Romania, eliberat de autoritatile romane, in termen de valabilitate, al proprietarului inscris si, dupa caz, al beneficiarului;

    b) copie legalizata dupa certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat;

    c) copie legalizata dupa cartea de identitate a autovehiculului uzat;

    d) actul doveditor eliberat de serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta proprietarul inscris si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data prezentarii la producatorul validat, in original; din acesta trebuie sa rezulte ca autovehiculul uzat care face obiectul casarii se afla inregistrat pe numele proprietarului in evidentele fiscale ale autoritatii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligatii de plata la bugetul local si, dupa caz, certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta beneficiarul;

    f) declaratia pe propria raspundere a proprietarului inscris prin care isi pastreaza beneficiul asupra primei de casare si isi exprima intentia de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere, in original, sau, dupa caz, declaratia proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare si declaratia pe propria raspundere a beneficiarului prin care se obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere, in original.

    ART. 22

    Casarea autovehiculului uzat

    (1) In termenul prevazut la art. 17 alin. (6), proprietarul inscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regaseste in lista operatorilor economici autorizati, elaborata si publicata pe pagina de internet proprie de catre ANPM, in vederea predarii autovehiculului uzat pentru distrugere.

    (2) Certificatul de distrugere a autoturismului uzat se elibereaza cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005 privind aprobarea modelului si a conditiilor de emitere a certificatului de distrugere la preluarea vehiculelor scoase din uz. Acesta va contine in mod obligatoriu numele, prenumele si codul numeric personal al proprietarului, precum si date de identificare a autovehiculului uzat (marca si modelul, numarul de identificare, anul de fabricatie si numarul de inmatriculare, seria si numarul certificatului de inmatriculare).

    ART. 23

    Radierea autovehiculului uzat

    (1) In termenul prevazut la art. 17 alin. (6), proprietarul inscris procedeaza la radierea din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat.

    (2) Proprietarul inscris trebuie sa pastreze o copie legalizata a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, in vederea completarii dosarului de participare.

    (3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se elibereaza la solicitarea proprietarului inscris, pe baza predarii certificatului de inmatriculare/inregistrare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente in original, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu completarile ulterioare.

    (4) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.

    (5) In situatia reprezentarii proprietarului inscris, pe langa documentele prevazute la alin. (3), este necesara imputernicirea notariala, inclusiv in copie, din care sa rezulte faptul ca proprietarul inscris a mandatat o alta persoana ca in numele, pe seama si in interesul sau sa procedeze in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014, in conformitate cu prevederile ghidului de finantare aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. ..../......, la radierea autovehiculului uzat; in aceasta situatie, va fi prezentat si actul care atesta identitatea si domiciliul sau resedinta in Romania a persoanei imputernicite, eliberat de catre autoritatile romane, in termen de valabilitate, in original si in copie certificata "conform cu originalul".

    ART. 24

    Completarea dosarului de participare

    (1) Dupa radierea din circulatie a autovehiculului uzat, in termenul prevazut la art. 17 alin. (11), proprietarul revine la producatorul care a eliberat nota de inscriere pentru completarea dosarului cu certificatul de distrugere, in copie legalizata, si certificatul de radiere, in original.

    (2) In termenul prevazut la art. 17 alin. (11), dupa completarea dosarului de participare, producatorul validat va incheia cu beneficiarul contractul de vanzare-cumparare a autovehiculului nou.

    (3) Producatorul validat va completa in aplicatia PSIPAN: numarul, data si emitentul certificatului de distrugere; numarul, data si emitentul certificatului de radiere; numarul, data, partile contractului de vanzare-cumparare si datele de identificare a autovehiculului nou care face obiectul acestuia (categoria de folosinta: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca si modelul, numarul de identificare, sistemul de propulsie, norma de poluare Euro, cantitatea de emisii de CO2 per kilometru).

    (4) Documentele cuprinse in dosarul de participare raman in pastrarea producatorului validat cel putin 60 de luni de la data achizitionarii autovehiculului nou.

    (5) Autoritatea poate solicita oricand pe parcursul derularii programului, precum si in termen de 60 de luni de la data achizitionarii autovehiculului nou orice document depus de catre proprietarul inscris si aflat in pastrarea producatorului validat.

    (6) Producatorul validat garanteaza vanzarea autovehiculului nou, din al carui pret de comercializare se va scadea cuantumul primei de casare, catre proprietarul inscris sau, dupa caz, catre beneficiarul primei de casare, care, in conditiile si termenele prevazute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii si s-a prezentat in vederea efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou.

    (7) In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de zile de la data incetarii contractului de finantare nerambursabila, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret de comercializare se va scadea cuantumul primei de casare.

    ART. 25

    Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare

    (1) In cadrul programului, proprietarul inscris poate ceda dreptul sau de beneficiu asupra primei de casare pentru efectuarea achizitionarii autovehiculului nou. Eco-bonusul prevazut la art. 6 alin. (1) nu poate face obiectul cedarii.

    (2) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare se face de catre proprietarul inscris, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

    a) completeaza rubrica prevazuta la pct. V.2 din nota de inscriere;

    b) a completat dosarul de participare in termenul prevazut la art. 16 alin. (6);

    c) informatiile privind proprietarul inscris si autovehiculul uzat sunt confirmate de aplicatia PSIPAN;

    d) cedarea se face numai in favoarea unei persoane fizice care si-a exprimat in mod neechivoc intentia de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere.

    (3) Prin exceptie, in cazuri justificate, proprietarul poate ceda dreptul de beneficiu asupra primei de casare prin reprezentare.

    (4) In sensul alin. (3), prin cazuri justificate se intelege:

    a) existenta mai multor mostenitori; in acest caz, este necesara prezentarea imputernicirii notariale, in original si copie, prin care persoana care s-a inscris in program este expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul tuturor comostenitorilor, in vederea: inscrierii la un producator validat, casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei si cedarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare in conditiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producatorul validat;

    b) existenta mostenitorului/comostenitorului minor; in acest caz este necesara prezentarea deciziei emise de catre autoritatea tutelara competenta teritorial, in original si in copie legalizata, din care sa rezulte faptul ca reprezentantul legal al minorului, parinte sau tutore, este expres mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul acestuia, in vederea: inscrierii la un producator validat, casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei si cedarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare in conditiile cele mai avantajoase ce vor fi stabilite de comun acord cu producatorul validat;

    c) lipsa din tara sau existenta unei situatii de natura medicala care face imposibila prezentarea proprietarului la producatorul validat; in acest caz, este necesara imputernicirea notariala, inclusiv in copie, prin care proprietarul mandateaza o alta persoana ca in numele, pe seama si in interesul sau sa procedeze in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ......., in conformitate cu prevederile ghidului de finantare aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. ..../......, la: cedarea beneficiului asupra primei de casare, inscrierea la un producator validat, casarea autovehiculului uzat si radierea autovehiculului uzat din evidenta circulatiei.

    (5) Cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare are caracter irevocabil.

    ART. 26

    Achizitionarea autovehiculului nou

    (1) In termenul prevazut la art. 13 alin. (11), producatorul validat si proprietarul inscris persoana fizica sau, dupa caz, beneficiarul efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

    (2) La achizitionarea autovehiculului nou, producatorul validat elibereaza beneficiarului factura de livrare, certificatul de conformitate si cartea de identitate a autovehiculului.

    (3) In factura de livrare a autovehiculului nou, producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare si, distinct, face mentiunea: "Suma de ........... lei, din care ............ lei reprezinta prima de casare si ............ lei reprezinta eco-bonus, se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ........". Sub rubrica "Total de plata" se inscrie textul "Diferenta de plata beneficiar" si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietarul beneficiar.

    (4) Factura trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

    a) atributele de identificare a producatorului validat;

    b) atributele de identificare a beneficiarului: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numarul actului de identitate, adresa de domiciliu/resedinta;

    c) atributele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar: denumirea, numarul de inregistrare in registrul comertului, codul de identificare fiscala, adresa sediului social, numarul de cont bancar;

    d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului), inclusiv norma de poluare Euro in care acesta este incadrat si cantitatea emisiilor de CO2 per kilometru.

    (5) Prin exceptie, in situatia in care unele dintre elementele prevazute la alin. (4) lit. d) nu se regasesc in cuprinsul facturii prezentate in vederea decontarii, producatorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului nou, in copie certificata "conform cu originalul".

 

    SUBSECTIUNEA a 2-a

    Unitatea administrativ-teritoriala

 

    ART. 27

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului unitatea administrativ-teritoriala care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata, potrivit declaratiei din cererea de finantare; nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    e) potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    f) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare.

    ART. 28

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa imputernicirea notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    j) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    m) hotararea consiliului local, consiliului judetean, Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale subscriptiilor, dupa caz, privind participarea la program, in original; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat si achizitionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare si cuantumul eco-bonusului solicitat (daca este cazul), precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou;

    n) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau a cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 3-a

    Unitatea sau institutia de invatamant, de stat ori privata

 

    ART. 29

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului unitatea sau institutia de invatamant, de stat ori privata, care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata, nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    e) potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    f) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    g) nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244 din 1 octombrie 2004, conform declaratiei pe propria raspundere;

    h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati intr-unul din sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

    i) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar.

    ART. 30

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa imputernicirea notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul social al proprietarului);

    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    k) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    m) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    n) actul administrativ (ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost numit/validat conducatorul unitatii/institutiei de invatamant, in copie certificata "conform cu originalul";

    o) hotararea organelor de decizie privind participarea la program, in original; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat si achizitionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare si cuantumul eco-bonusului solicitat (daca este cazul), precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou;

    p) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind situatia economico-financiara in sensul prevederilor cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform anexei nr. 10 (aplicabil unitatilor sau institutiilor de invatamant private);

    q) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmeaza a fi achizitionat in cadrul programului (se va mentiona inclusiv codul CAEN, daca este aplicabil), in original (aplicabil unitatilor sau institutiilor de invatamant private); formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 12;

    r) declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 7;

    s) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau a cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 4-a

    Institutia publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

 

    ART. 31

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului institutia publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, ce indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata; nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    e) potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    f) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare.

    ART. 32

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa imputernicirea notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul social al proprietarului);

    j) certificatul de inmatriculare/inregistrare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat; in cazul institutiei din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala ale carei autovehicule uzate sunt inregistrate in sistem propriu, se prezinta actul doveditor eliberat de catre structura de specialitate a acesteia;

    m) actul administrativ (ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost numit/validat conducatorul institutiei publice, in copie certificata "conform cu originalul";

    n) hotararea organelor de decizie privind participarea la program, in original; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat si achizitionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare si cuantumul eco-bonusului solicitat, precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou;

    o) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau a cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 5-a

    Organizatia neguvernamentala

 

    ART. 33

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului organizatia neguvernamentala care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu se afla in stare de dizolvare, lichidare, radiere, nu se afla in procedura de executare silita si nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata. Nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    e) potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    f) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    g) nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform declaratiei pe propria raspundere;

    h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

    i) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar.

    ART. 34

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul social al proprietarului);

    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    k) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    m) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    n) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    o) certificatul de grefa eliberat de catre instanta competenta, care atesta ca organizatia nu a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor si nu se afla in procedura de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    p) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achizitionat in cadrul programului (se va mentiona inclusiv codul CAEN, daca este aplicabil), in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 12;

    q) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind situatia economico-financiara in sensul prevederilor cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform anexei nr. 10;

    r) declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 7;

    s) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 6-a

    Unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in Romania

 

    ART. 35

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului unitatea apartinand unui cult religios recunoscut in Romania si care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu se afla in stare de desfiintare, nu se afla in procedura de executare silita, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata. Nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute mai sus si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    e) potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    f) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare.

    ART. 36

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul social al proprietarului);

    j) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    k) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    m) actul administrativ (decretul/hotararea/ordinul/decizia/dispozitia, dupa caz) prin care a fost recunoscut/numit conducatorul unitatii de cult, in copie certificata "conform cu originalul";

    n) hotararea organelor de decizie privind participarea la program, in original; hotararea trebuie sa contina acordul cu privire la casarea autovehiculului uzat si achizitionarea autovehiculului nou, datele de identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare si cuantumul eco-bonusului solicitat (daca este cazul), precum si modalitatea de asigurare si sustinere a diferentei pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculului nou;

    o) hotararea Guvernului pentru recunoasterea cultului (extras din Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I) si actul de infiintare/statutul sau alt document din care sa reiasa personalitatea juridica a solicitantului, in copie certificata "conform cu originalul";

    p) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 7-a

    Operatorul economic cu personalitate juridica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic

 

    ART. 37

    Criterii de eligibilitate

    (1) Poate participa in cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic, care indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;

    e) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata. Nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    f) desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei si, potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    g) nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral;

    h) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

    i) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar;

    j) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    k) nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004, conform criteriilor de analiza din anexa nr. 11.

    ART. 38

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire notariala, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul social al proprietarului);

    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    k) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    m) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    n) certificatul de inregistrare in registrul comertului emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social proprietarul, in copie certificata "conform cu originalul";

    o) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul social proprietarul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de inregistrare, reprezentantii legali, domeniul de activitate principal si domeniile de activitate secundare, activitatile autorizate, situatia juridica, precum si sediile secundare si punctele de lucru;

    p) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    q) declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 7;

    r) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achizitionat in cadrul programului, cu mentionarea codului CAEN, in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 12;

    s) copiile situatiilor financiare anuale la incheierea ultimelor doua exercitii financiare, vizate de catre organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finantelor Publice, insotite, dupa caz, de rapoartele administratorilor si rapoartele comisiei de cenzori sau rapoartele de audit, conform prevederilor legale, impreuna cu ultima balanta de verificare lunara incheiata la data depunerii cererii de finantare; s) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 8-a

    Societatea profesionala cu raspundere limitata

 

    ART. 39

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului societatea profesionala cu raspundere limitata infiintata potrivit Legii nr. 51/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, care indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata. Nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    e) desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si, potrivit declaratiei pe propria raspundere din cererea de finantare, solicitantul nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    f) nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral;

    g) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

    h) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar;

    i) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    j) nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform declaratiei pe propria raspundere.

    ART. 40

    Continutul dosarului de acceptare

    Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre minimum 2 asociati ai societatii;

    b) actele de identitate ale semnatarilor cererii de finantare, in copie certificata "conform cu originalul";

    c) decizia emisa de catre consiliul baroului in a carui raza teritoriala se afla sediul principal al societatii, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) certificat de inregistrare a societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata, eliberat de baroul in a carui raza teritoriala se afla sediul principal al societatii, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul profesional al proprietarului);

    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    k) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    m) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    n) declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 7;

    o) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou achizitionat in cadrul programului, cu mentionarea codului CAEN, in original;

    p) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind situatia economico-financiara in sensul prevederilor cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform anexei nr. 10;

    q) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

 

    SUBSECTIUNEA a 9-a

    Unitatea medico-sanitara

 

    ART. 41

    Criterii de eligibilitate

    (1) Poate participa in cadrul programului unitatea medico-sanitara, infiintata potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (2) Criteriile de eligibilitate, precum si continutul dosarului de acceptare sunt cele prevazute la art. 37 si 38, aferente operatorului economic cu personalitate juridica.

 

    SUBSECTIUNEA a 10-a

    Operatorul economic fara personalitate juridica

 

    ART. 42

    Criterii de eligibilitate

    Poate participa in cadrul programului operatorul economic fara personalitate juridica, respectiv persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, care indeplineste, cumulativ, urmatoarele criterii de eligibilitate:

    a) detine calitatea de proprietar, conform definitiei aplicabile prevazuta la art. 2 alin. (1) lit. s);

    b) actioneaza in nume propriu;

    c) are sediul profesional in Romania si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;

    d) are indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, amenzilor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    e) reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;

    f) nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata. Nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile mai sus mentionate si nici pentru orice alta situatie similara;

    g) nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului si nu este inregistrat cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    h) nu a fost si nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene, ori, in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta a fost recuperata integral;

    i) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati intr-unul din sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013;

    j) valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia depune dosar de acceptare in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu depaseste echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere);

    k) nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program, potrivit declaratiei din cererea de finantare;

    l) reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;

    m) nu se incadreaza in situatiile prevazute in cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform declaratiei pe propria raspundere.

    ART. 43

    Continutul dosarului de acceptare

    (1) Dosarul de acceptare trebuie sa cuprinda urmatoarele documente:

    a) cererea de finantare, prevazuta in anexa nr. 6, in original, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal sau de catre imputernicitul acestuia;

    b) imputernicire, in original, pentru cazul in care cererea de finantare este semnata de catre o persoana imputernicita; poate fi depusa imputernicirea notariala sau orice document administrativ emis de catre reprezentantul legal in acest sens, cu respectarea prevederilor legale;

    c) actul de identitate al reprezentantului legal, in copie certificata "conform cu originalul";

    d) dupa caz, actul de identitate al persoanei imputernicite, in copie certificata "conform cu originalul";

    e) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu originalul";

    f) certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    g) certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    h) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    i) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu este inregistrat la sediul profesional al proprietarului);

    j) certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, eliberat de catre Autoritate, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    k) certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat in copie certificata "conform cu originalul";

    l) cartea de identitate a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    m) actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare sau cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;

    n) certificatul de inregistrare in registrul comertului emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in copie certificata "conform cu originalul";

    o) certificatul constatator emis de catre oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul in a carui raza teritoriala isi are sediul solicitantul, in original sau in copie legalizata, nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare si in care sa fie mentionate: atributele de identificare a proprietarului, codul unic de inregistrare, reprezentantul legal, domeniul de activitate, situatia juridica, sediul profesional, precum si punctele de lucru;

    p) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, in termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, in original sau in copie legalizata;

    q) declaratia privind ajutoarele de minimis primite in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele exceptate de la obligatia notificarii, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, in original; formularul declaratiei este prevazut in anexa nr. 7;

    r) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza autovehiculele noi achizitionate in cadrul programului, cu mentionarea codul CAEN, in original;

    s) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind situatia economico-financiara in sensul prevederilor cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor in dificultate, conform anexei nr. 10;

    s) in situatia in care de la data emiterii certificatului de inmatriculare si/sau cartii de identitate a autovehiculului uzat au survenit modificari in ceea ce priveste forma juridica de organizare sau anumite atribute de identificare a proprietarului (denumirea, adresa sediului), acestea nefiind evidentiate in documentele autovehiculului uzat, se va/vor depune, in copie certificata/copii certificate "conform cu originalul", documentul emis/documentele emise potrivit prevederilor legale si din cuprinsul caruia/carora sa rezulte modificarile efectuate.

    (2) Proprietarul poate solicita prin cererea de finantare cel mult echivalentul in lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in domeniul transporturilor rutiere) la momentul depunerii dosarului de acceptare, in caz contrar solicitarea fiind nula.

 

    SUBSECTIUNEA a 11-a

    Acceptarea in program si achizitionarea autovehiculului nou de catre proprietarul persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica

 

    ART. 44

    Depunerea dosarului de acceptare

    (1) Dosarul de acceptare se depune indosariat, paginat si opisat, intr-un singur exemplar, in plic sigilat, la registratura Autoritatii.

    (2) Plicul continand dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acestuia de catre Autoritate in interiorul perioadei sesiunii de inscriere.

    (3) Plicul continand dosarul de acceptare va avea inscrise, in mod obligatoriu, urmatoarele informatii:

    a) denumirea completa a proprietarului si adresa sediului/sediului social/sediului profesional;

    b) titlul: "Dosar de acceptare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014" - proprietar - persoana juridica/proprietar - operator economic fara personalitate juridica;

    c) perioada de organizare a sesiunii de inscriere.

    (4) La data receptionarii plicului continand dosarul de acceptare, acesta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare, in ordinea sosirii.

    ART. 45

    Acceptarea proprietarului

    (1) Acceptarea are loc in urma analizei cuprinsului documentelor continute in dosarul de acceptare, efectuata de catre o comisie de analiza, denumita in continuare comisia de acceptare.

    (2) Comisia de acceptare se constituie prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.

    (3) Comisia de acceptare verifica indeplinirea conformitatii documentelor si a criteriilor de eligibilitate completand, in functie de categoria proprietarului, grilele de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarilor, prevazute in cuprinsul anexelor nr. 8.1 - 8.7 si 9.1 - 9.7.

    (4) Dificultatea economico-financiara pentru operatorul economic cu personalitate juridica si a institutului de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic va fi analizata pe baza criteriilor din anexa nr. 11.

    (5) Comisia de acceptare poate solicita proprietarului clarificari si/sau informatii suplimentare, daca pe parcursul analizei se constata necesitatea furnizarii acesteia.

    (6) Atrag respingerea dosarului de acceptare:

    a) documentele care sunt ilizibile sau care contin stersaturi ori modificari, precum si cele incomplete sau care contin date si informatii care se dovedesc neconforme cu realitatea;

    b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o alta forma decat cea solicitata sau neprezentarea la termenul stabilit ori iesirea sa din perioada de valabilitate, precum si constatarea de neconcordante in cuprinsul documentelor prezentate;

    c) neindeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum si constatarea existentei unei situatii care poate afecta realizarea obiectivului propus in cadrul programului;

    d) netransmiterea in termen de 5 zile lucratoare a clarificarilor si/sau a informatiilor solicitate de catre comisia de acceptare potrivit alin. (5).

    (7) Cu conditia indeplinirii si a celorlalte criterii, proprietarul poate fi acceptat in situatia in care, din doua sau mai multe autovehicule uzate mentionate in cererea de finantare, cel putin unul corespunde criteriilor de eligibilitate, urmand ca pentru acesta sa obtina acceptarea.

    (8) Comisia de acceptare inainteaza Comitetului director al Autoritatii centralizatoarele cuprinzand proprietarii propusi spre acceptare si proprietarii propusi spre respingere in urma analizei, cu indicarea, in cazul celor din urma, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.

    (9) Comitetul director avizeaza si propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autoritatii centralizatorul cuprinzand proprietarii propusi spre acceptare. Comitetul director analizeaza si aproba centralizatorul continand proprietarii propusi spre respingere.

    (10) Comitetul de avizare aproba finantarea proprietarilor acceptati in baza propunerii Comitetului director.

    (11) Aprobarea finantarii proprietarilor care se supun reglementarilor privind ajutorul de minimis se face in limita fondurilor destinate acestora si prevazute prin schema de minimis.

    (12) Valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate proprietarului care se supune reglementarilor privind ajutorul de minimis, pe o perioada de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia se inscrie in program), cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate in baza schemei de minimis, nu trebuie sa depaseasca echivalentul in lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, daca activeaza in sectorul transporturilor rutiere).

    (13) In termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data aprobarii de catre Comitetul de avizare a finantarii proprietarilor acceptati, comisia de acceptare elaboreaza si transmite structurii responsabile cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii lista proprietarilor care se supun reglementarilor privind ajutorul de minimis, acceptati in program, cu atributele de identificare ale acestora, numele si prenumele reprezentantilor legali, codurile CAEN ale activitatilor principale si codurile CAEN ale activitatilor pentru care au fost solicitate finantarile, precum si cuantumul sumelor aprobate spre finantare.

    (14) Structura de specialitate responsabila cu monitorizarea implementarii proiectelor din cadrul Autoritatii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informatii si/sau documente relevante in legatura cu finantarea proprietarilor care se supun reglementarilor privind ajutorul de minimis in baza schemei de minimis.

    (15) Lista proprietarilor acceptati, precum si sumele aprobate acestora se publica pe pagina de internet a Autoritatii.

    (16) Lista proprietarilor respinsi se publica pe pagina de internet a Autoritatii.

    ART. 46

    Obtinerea notei de inscriere

    (1) Dupa includerea sa in lista prevazuta la art. 45 alin. (15), proprietarul acceptat se poate inscrie la oricare producator validat care a incheiat contract cu Autoritatea si se afla cuprins in lista prevazuta la art. 13 alin. (10). Proprietarul acceptat caruia ii sunt incidente reglementarile in vigoare in materia achizitiilor publice se poate inscrie la un producator validat numai dupa derularea tuturor procedurilor, in conditiile si termenele impuse prin lege.

    (2) Proprietarul acceptat obtine nota de inscriere in conditiile prevazute la art. 16 si dobandeste calitatea de proprietar inscris.

    (3) Este exclusa inscrierea proprietarului acceptat, in acelasi timp si cu acelasi autovehicul uzat, la 2 sau mai multi producatori validati. Inscrierea efectuata cu nerespectarea acestei conditii atrage anularea tuturor notelor de inscriere astfel obtinute si excluderea proprietarului din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia.

    (4) Proprietarul persoana juridica se poate inscrie la orice producator validat si achizitioneaza autovehiculul nou/autovehiculele noi cu respectarea termenului prevazut la art. 16 alin. (7).

    (5) Proprietarul inscris poate solicita producatorului validat retragerea dosarului de participare, in termenul prevazut la art. 16 alin. (7), dar pana la data predarii spre casare a autovehiculului uzat si eliberarea certificatului de distrugere.

    (6) La data retragerii dosarului de participare, proprietarul depune la producatorul validat nota de inscriere, in original. Producatorul anuleaza nota de inscriere si introduce in aplicatia PSIPAN informatiile privind anularea acesteia si retragerea dosarului de participare.

    (7) Proprietarul care si-a retras dosarul de participare se mai poate inscrie o data in program, la acelasi sau la un alt producator validat, in conditiile prevazute in cuprinsul prezentului ghid.

    (8) Retragerea pentru a doua oara a dosarului de participare atrage excluderea proprietarului din program, fara posibilitatea reinscrierii acestuia.

    ART. 47

    Casarea autovehiculului uzat

    (1) Proprietarul inscris se poate prezenta la orice operator economic autorizat sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, care se regaseste in lista operatorilor economici autorizati, elaborata si publicata pe pagina de internet proprie de catre ANPM, in vederea predarii autovehiculului uzat pentru distrugere, in interiorul termenului prevazut la art. 16 alin. (7). Proprietarul caruia ii sunt incidente reglementarile in vigoare in materia achizitiilor publice poate preda autovehiculul uzat la un colector, numai dupa derularea tuturor procedurilor, in conditiile si termenele impuse prin lege.

    (2) Certificatul de distrugere a autovehiculului uzat se elibereaza cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si gospodaririi apelor, al ministrului administratiei si internelor si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 87/527/411/2005.

    (3) Autovehiculul uzat pentru care a fost eliberat certificat de distrugere este supus dezmembrarii, restituirea acestuia nemaifiind posibila.

    (4) Documentele prezentate in original de catre proprietarul inscris se restituie acestuia impreuna cu placutele cu numarul de inmatriculare a autovehiculului uzat.

    (5) Lista colectorilor autorizati sa desfasoare activitati de colectare, dezmembrare si/sau tratare a vehiculelor scoase din uz, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2.406/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se intocmeste si se actualizeaza periodic de catre ANPM, fiind furnizata Autoritatii la solicitarea acesteia.

    (6) Lista colectorilor se publica pe pagina de internet a Autoritatii odata cu publicarea listei producatorilor validati care au incheiat contracte cu Autoritatea si se republica ori de cate ori este actualizata de catre ANPM.

    ART. 48

    Radierea autovehiculului uzat

    (1) Radierea din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se face de catre proprietarul inscris, in interiorul termenului prevazut la art. 16 alin. (7).

    (2) Proprietarul inscris trebuie sa pastreze o copie a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, in vederea completarii dosarului de participare.

    (3) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat se elibereaza la solicitarea proprietarului inscris, pe baza predarii certificatului de inmatriculare/inregistrare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente in original, precum si a placutelor cu numarul de inmatriculare, in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 1.501/2006, cu completarile ulterioare.

    (4) Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa contina mentiunea potrivit careia autovehiculul uzat a fost radiat in urma dezmembrarii.

    ART. 49

    Completarea dosarului de participare

    (1) Cu nota de inscriere, fara a depasi termenul prevazut la art. 16 alin. (7), proprietarul inscris se prezinta la producatorul validat in vederea completarii dosarului de participare cu urmatoarele documente:

    a) certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, in copie certificata "conform cu originalul";

    b) certificatul de radiere a autovehiculului uzat, in original.

    (2) In urma verificarii si constatarii corectitudinii continutului documentelor prevazute la alin. (1), producatorul validat mentioneaza in cuprinsul notei de inscriere data completarii dosarului de participare, dupa care o restituie proprietarului inscris.

    (3) Documentele cuprinse in dosarul de participare raman in pastrarea producatorului validat cel putin 60 de luni de la data incetarii contractului de finantare nerambursabila.

    (4) Autoritatea poate solicita oricand pe parcursul derularii programului, precum si in termen de 60 de luni de la data incetarii contractului de finantare nerambursabila orice document depus de catre proprietarul inscris si aflat in pastrarea producatorului validat.

    (5) Producatorul validat garanteaza vanzarea autovehiculului nou, din al carui pret de comercializare se va scadea cuantumul primei de casare, catre proprietarul inscris, care, in conditiile si termenele prevazute prin nota de inscriere, a completat dosarul de participare cu toate documentele obligatorii si s-a prezentat in vederea efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou.

    (6) In cazul in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza din culpa exclusiva a producatorului validat, acesta are obligatia de a oferi proprietarului inscris, in maximum 90 de zile de la data incetarii contractului de finantare nerambursabila, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret de comercializare se va scadea cuantumul primei de casare.

    ART. 50

    Achizitionarea autovehiculului nou

    (1) In termenul prevazut la art. 16 alin. (7), producatorul validat si proprietarul inscris efectueaza formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, producatorul validat scazand din pretul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

    (2) In factura de livrare a autovehiculului nou, producatorul validat evidentiaza pretul de vanzare si, distinct, face mentiunea "Suma de ........... lei, din care ............ lei reprezinta prima de casare si ............ lei reprezinta eco-bonus, se suporta de catre Administratia Fondului pentru Mediu, prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014". Sub rubrica "Total de plata" se inscrie textul "Diferenta de plata beneficiar" si se mentioneaza suma ramasa de achitat de catre proprietarul beneficiar.

    (3) Factura trebuie sa cuprinda:

    a) atributele de identificare a producatorului validat;

    b) atributele de identificare a proprietarului: denumire, cod de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului/registrul asociatiilor si fundatiilor/tribunal/judecatorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional;

    c) atributele de identificare a societatii de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar: denumire, codul de identificare fiscala, numar de inregistrare in registrul comertului, adresa sediului social, numarul de cont bancar;

    d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numarul de identificare, seria, puterea si capacitatea cilindrica a motorului), inclusiv norma de poluare Euro in care acesta este incadrat si cantitatea emisiilor de CO2 per kilometru.

    (4) Prin exceptie, in situatia in care unele dintre elementele prevazute la alin. (3) lit. d) nu se regasesc in cuprinsul facturii prezentate in vederea decontarii, producatorul validat va anexa la aceasta certificatul de conformitate al autovehiculului nou, in copie certificata "conform cu originalul".

    (5) La data efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou, proprietarul beneficiar depune la producatorul validat:

    a) nota de inscriere; aceasta primeste numar si data de intrare si se ataseaza la dosarul de participare al proprietarului;

    b) declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public, prin care reprezentantul legal al proprietarului beneficiar isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou pe numele proprietarului la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul finantarii in baza unui contract de leasing financiar; declaratia se ataseaza la dosarul de participare al proprietarului.

    ART. 51

    Contestarea rezultatului

    (1) Producatorul sau proprietarul al carui dosar de validare sau, dupa caz, de acceptare a fost respins poate introduce contestatie la decizia Autoritatii.

    (2) Contestatia, formulata in scris, se depune la registratura Autoritatii in termen de 5 zile de la data comunicarii rezultatelor, respectiv de la data publicarii pe pagina de internet a Autoritatii a listei proprietarilor respinsi.

    (3) Contestatia poate fi transmisa prin orice mijloc care asigura confirmarea receptionarii acesteia de catre Autoritate in interiorul termenului prevazut la alin. (2).

    (4) La data receptionarii contestatiei, aceasta primeste de la registratura Autoritatii un numar unic de inregistrare.

    (5) Contestatia trebuie sa cuprinda:

    a) atributele de identificare a contestatarului;

    b) numarul unic de inregistrare atribuit de catre registratura Autoritatii dosarului de validare sau dosarului de acceptare, dupa caz;

    c) obiectul contestatiei;

    d) motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza;

    e) numele si prenumele reprezentantului legal ori ale imputernicitului acestuia, semnatura si stampila.

    (6) Aprobarea componentei comisiei de solutionare a contestatiilor se face prin dispozitie a presedintelui Autoritatii.

    (7) Solutionarea contestatiei se face in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea acesteia la registratura Autoritatii.

    (8) Comisia de solutionare a contestatiilor inainteaza Comitetului director propunerea de admitere sau respingere a contestatiei. In situatia avizarii contestatiei de catre Comitetul director, acesta inainteaza Comitetului de avizare propunerea de admitere.

 

    CAPITOLUL III

    Dispozitii finale

 

    ART. 52

    Pastrarea documentelor

    (1) Autoritatea pastreaza documentele gestionate in cadrul programului, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu normele sale interne.

    (2) Documentele depuse de catre producatorul sau proprietarul al carui dosar de validare ori, dupa caz, dosar de acceptare a fost aprobat nu se restituie. Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate elibera producatorului validat sau proprietarului acceptat copii ale documentelor depuse.

    (3) Pe baza de solicitare scrisa, Autoritatea poate restitui documentele depuse de catre producatorul sau proprietarul al carui dosar de validare ori, dupa caz, dosar de acceptare a fost respins.

    (4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), cererile de validare, cererile de finantare, declaratiile si documentele care privesc situatia economico-financiara a proprietarului, precum si declaratiile privind ajutoarele de minimis nu pot face obiectul restituirii.

    ART. 53

    Responsabilitati privind gestionarea datelor cu caracter personal

    (1) Autoritatea si producatorul validat raspund pentru gestionarea, in conditiile legii, a datelor cu caracter personal apartinand proprietarilor participanti in cadrul programului.

    (2) In vederea verificarii corectitudinii si realitatilor datelor vizand autovehiculele uzate si proprietarii participanti la program, Autoritatea poate incheia, in conditiile legii, protocoale de colaborare cu alte institutii sau autoritati publice, competente material si teritorial.

    ART. 54

    Reguli de publicitate

    (1) Orice demers publicitar efectuat de catre producatorul validat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, in orice forma si in orice mediu, trebuie sa specifice ca aceasta se realizeaza prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national derulat de Autoritate si finantat din Fondul pentru mediu.

    (2) Orice reducere de pret, sub orice denumire, promovata de catre producatorul validat, trebuie astfel prezentata publicului, incat sa nu genereze confuzii intre aceasta si prima de casare.

    (3) Regula prevazuta la alin. (2) se aplica intocmai si in cazul proiectului sau programului promovat de catre producatorul validat, in vederea evitarii oricaror confuzii intre acesta si programul finantat din Fondul pentru mediu.

    ART. 55

    Publicarea informatiilor relevante

    (1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante in legatura cu programul se publica pe pagina de internet a Autoritatii, www.afm.ro, la sectiunea Programe finantate - Rabla pentru autovehicule.

    (2) Singurele date, informatii si instructiuni valabile prezentate in mass-media referitoare la program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presa de catre Autoritate si/sau autoritatea publica centrala pentru protectia mediului.

    ART. 56

    Prevederi privind eventuale decalari ale termenelor

    Daca din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fara a se limita la, disfunctionalitati ale aplicatiei PSIPAN), tertii se afla in imposibilitatea obiectiva de a-si respecta termenele impuse prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferenta intarzierii. Aceste decalari nu exonereaza AFM de indeplinirea obligatiilor asumate fata de terti prin alte acte de natura juridica.

    ART. 57

    Anexe

    Anexele nr. 1 - 3, 4.1, 4.2, 5 - 7, 8.1 - 8.7, 9.1 - 9.7 si 10 - 12 fac parte integranta din prezentul ghid.

 

    ANEXA 1

    la ghid

 

    Atribute de identificare a producatorului     Nr. de inregistrare la AFM

    .........................................     ..../......./.......

    Nr. de inregistrare la producator

    ......../......................../......

 

                         CERERE

            de validare a producatorului

 

    Denumirea completa a producatorului solicitant .............................................

    Forma juridica de organizare .........................................................................

    Forma de proprietate ........................................

                                       (publica/privata)

    Inregistrat/inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ........................ sub nr. de ordine ...../........./........., cod de identificare fiscala ....................., cont nr. ....................................., deschis la Trezoreria ...................................................

    Adresa sediului social: localitatea ...................., str. ................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul .............., cod postal ............, telefon (fix si mobil) ......................., fax ..............., e-mail ................., website ........................

    Reprezentat/reprezentata legal de ....................... in calitate de ....................................,

    prin .................... reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal ..................., cod numeric personal ..........................., posesor al actului de identitate tip ....... seria ......... nr. ............., eliberat de catre ..................... la data de ...................., domiciliat/cu resedinta in localitatea ............................, str. ............................. nr. ......., bl. ......,

sc. ......., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul ..........................., cod postal ........................, telefon (fix

si mobil) ........................., fax ......................., e-mail ...........................

    Prin prezenta, solicitam validarea in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ......., denumit in continuare program, si perfectarea contractului de finantare nerambursabila cu AFM.

    In cadrul programului, societatea noastra intentioneaza sa comercializeze autovehicule noi avand urmatoarele caracteristici:

 ______________________________________________________________________________

|Nr. |Categoria |   Sistem de propulsie    |Autonomie|Norma  |Emisii   |Pret de|

|crt.|de        |__________________________|   [km]  |de     |de CO2    |baza cu|

|    |folosinta,|Tip*)|Capacitate|Putere   |intre    |poluare|[g/km]   |TVA    |

|    |marca si  |     |cilindrica|maxima   |... - ...|Euro   |intre    |inclus |

|    |modelul   |     |  [cm3]    |[kW]/[CP]|         |       |... - ...|[euro] |

|    |          |     |intre     |intre    |         |       |         |       |

|    |          |     |... - ... |... - ...|         |       |         |       |

|____|__________|_____|__________|_________|_________|_______|_________|_______|

|  1.|          |     |          |         |         |       |         |       |

|____|__________|_____|__________|_________|_________|_______|_________|_______|

|  2.|          |     |          |         |         |       |         |       |

|____|__________|_____|__________|_________|_________|_______|_________|_______|

|  3.|          |     |          |         |         |       |         |       |

|____|__________|_____|__________|_________|_________|_______|_________|_______|

| "n"|          |     |          |         |         |       |         |       |

|____|__________|_____|__________|_________|_________|_______|_________|_______|

    *) Se inscrie, dupa caz:

    - termic (motor cu ardere interna);

    - hibrid;

    - electric.

 

    Comercializarea autovehiculelor noi in cadrul programului se va efectua de catre societatea noastra prin punctul de lucru/punctele de lucru/reprezentatul/reprezentantii/agentul/agentii/partenerul/partenerii autorizati avand urmatoarele atribute de identificare:

 

    1. Denumire ........................., cod de identificare fiscala (daca este cazul) ................, inregistrat in localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., judetul/sectorul ..............., cod postal ..........., telefon (fix si mobil) ...................., fax ............., e-mail ................, obiect de activitate

 

............................................ .

        (comertul cu autovehicule)

 

    2. Denumire ........................., cod de identificare fiscala (daca este cazul) ................, inregistrat in localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., judetul/sectorul ..............., cod postal ..........., telefon (fix si mobil) ...................., fax ............., e-mail ................, obiect de activitate

 

............................................ .

        (comertul cu autovehicule)

 

    3. Denumire ........................., cod de identificare fiscala (daca este cazul) ................, inregistrat in localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ......, ap. ....., judetul/sectorul ..............., cod postal ..........., telefon (fix si mobil) ...................., fax ............., e-mail ................, obiect de activitate

 

............................................ .

        (comertul cu autovehicule)

 

    Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele:

    a) societatea noastra are personalitate juridica romana, este legal constituita si desfasoara activitati economice pe teritoriul Romaniei;

    b) societatea noastra are ca obiect de activitate productia si comercializarea/comercializarea autovehiculelor noi;

    c) avem indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare;

    d) nu suntem inregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    e) societatea noastra, inclusiv punctul/punctele de lucru mai sus mentionat/mentionate, nu se afla in stare de insolventa sau faliment, nu se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, nu se afla sub administrare speciala, nu are suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;

    f) societatea noastra, inclusiv punctul/punctele de lucru/reprezentantul/reprezentantii/agentul/agentii/partenerul/partenerii autorizat/autorizati, mai sus mentionat/mentionati, nu face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. e) si nici pentru orice alta situatie similara;

    g) societatea noastra are deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului"/nu avem deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentand finantare sau cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru protectia mediului", insa ne angajam ca, in situatia validarii societatii noastre, sa deschidem acest cont pana cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare cu AFM si sa prezentam actul doveditor, in original si copie;

    h) nu sponsorizam activitati cu efect negativ asupra mediului;

    i) in cadrul sesiunilor precedente ale programului, societatea noastra a respectat in integralitate prevederile ghidului de finantare (denumit in continuare ghid) si nu a incalcat clauzele stipulate prin actele juridice incheiate cu AFM/societatea noastra nu a participat in cadrul sesiunilor precedente ale programului;

    j) am depus intreaga documentatie, conform prevederilor ghidului si in conditiile stipulate in acesta;

    k) sunt de acord cu faptul ca, in timpul procesului de analiza, poate aparea ca necesara completarea dosarului de validare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiza, ma oblig sa le depun in termenul prevazut in cuprinsul ghidului;

    l) nu am furnizat informatii false in documentele prezentate.

    Subsemnatul declar ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii.

    Subsemnatul imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere de validare si in toate celelalte formulare si documente depuse si garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

    Am luat cunostinta ca neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata sau falsa a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea integrala a sumelor decontate societatii noastre de catre AFM in cadrul programului.

    Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze date si informatii reprezentantilor autorizati ai AFM cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea societatii pe care o reprezint.

    Prin semnarea prezentei cereri de validare si aplicarea stampilei confirmam ca am inteles si ne-am insusit in integralitate continutul acesteia.

 

    Reprezentant legal/Imputernicit al reprezentantului legal

    Numele si prenumele ..........................

    Functia ......................................

    Semnatura ....................................

    Data .........................................

    L.S.

 

    ANEXA 2

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare a conformitatii documentelor si eligibilitatii producatorului

 

    Denumirea producatorului solicitant: ..........................

    Nr. de inregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare: .....................

 

 ______________________________________________________________________________

| Nr.   |         I. Conformitatea documentelor             | Da| Nu|Comentarii|

| crt.  |                                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|1.     | Dosarul de acceptare a fost depus in cadrul       |   |   |          |

|       | sesiunii de inscriere, conform dispozitiilor art. |   |   |          |

|       | 11 alin. (1) din ghid.                            |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.     | Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:  |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.1.   | Cererea de validare, conform formularului prevazut|   |   |          |

|       | in anexa nr. 1 la ghid, in original, semnata si   |   |   |          |

|       | stampilata de catre reprezentantul legal sau de   |   |   |          |

|       | catre imputernicitul acestuia                     |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.2.   | Imputernicirea notariala, daca este cazul, in     |   |   |          |

|       | original                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.3.   | Actul de identitate al reprezentantului legal, in |   |   |          |

|       | copie certificata "conform cu originalul"         |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.4.   | Actul de identitate al persoanei imputernicite,   |   |   |          |

|       | daca este cazul, in copie certificata "conform cu |   |   |          |

|       | originalul"                                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.5.   | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.6.   | Certificatul constatator emis de catre oficiul    |   |   |          |

|       | registrului comertului de pe langa tribunalul in a|   |   |          |

|       | carui raza teritoriala isi are sediul social      |   |   |          |

|       | producatorul, in original sau in copie legalizata,|   |   |          |

|       | nu mai vechi de 30 de zile la data depunerii      |   |   |          |

|       | dosarului de validare. In cuprinsul acestuia sunt |   |   |          |

|       | mentionate: atributele de identificare a          |   |   |          |

|       | producatorului, codul unic de inregistrare,       |   |   |          |

|       | reprezentantii legali, domeniul de activitate     |   |   |          |

|       | principal si domeniile de activitate secundare,   |   |   |          |

|       | activitatile autorizate, situatia juridica, precum|   |   |          |

|       | si sediile secundare si punctele de lucru.        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.7.   | Certificatul de inregistrare in registrul         |   |   |          |

|       | comertului, emis de catre oficiul registrului     |   |   |          |

|       | comertului de pe langa tribunalul in a carui raza |   |   |          |

|       | teritoriala isi are sediul social producatorul, in|   |   |          |

|       | copie certificata "conform cu originalul"         |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|2.8.   | Actul doveditor al calitatii de importator sau de |   |   |          |

|       | reprezentant/agent/partener autorizat al          |   |   |          |

|       | producatorului/importatorului de autovehicule noi,|   |   |          |

|       | in copie certificata "conform cu originalul". In  |   |   |          |

|       | cazul in care acesta este redactat intr-o limba   |   |   |          |

|       | straina, trebuie prezentata traducerea autorizata |   |   |          |

|       | in original sau copie legalizata.                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|3.     | Certificatul de cazier judiciar al societatii,    |   |   |          |

|       | eliberat de catre organul teritorial de           |   |   |          |

|       | specialitate al Ministerului Afacerilor Interne,  |   |   |          |

|       | in termen de valabilitate la data depunerii       |   |   |          |

|       | dosarului de validare, in original sau in copie   |   |   |          |

|       | legalizata                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|4.     | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de validare, in original |   |   |          |

|       | sau in copie legalizata                           |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|5.     | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | validare, in original sau in copie legalizata     |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|6.     | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | social producatorul sau in a carei raza           |   |   |          |

|       | teritoriala functioneaza punctul/punctele de      |   |   |          |

|       | lucru/reprezentantul/reprezentantii/agentul/      |   |   |          |

|       | agentii/partenerul/partenerii autorizat/autorizati|   |   |          |

|       | mentionat/mentionati in cererea de validare, aflat|   |   |          |

|       | in termen de valabilitate la data depunerii       |   |   |          |

|       | dosarului de validare in original sau in copie    |   |   |          |

|       | legalizata                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|7.     | Certificatul de atestare privind obligatiile la   |   |   |          |

|       | Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, aflat |   |   |          |

|       | in termen de valabilitate la data depunerii       |   |   |          |

|       | dosarului de validare, in original sau in copie   |   |   |          |

|       | legalizata                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|8.     | Documentul doveditor al deschiderii contului      |   |   |          |

|       | 50.70.24 "Disponibil din sume alocate din Fondul  |   |   |          |

|       | pentru mediu reprezentand finantare sau           |   |   |          |

|       | cofinantare nerambursabila a proiectelor pentru   |   |   |          |

|       | protectia mediului", in copie certificata "conform|   |   |          |

|       | cu originalul"; prin exceptie, acest document     |   |   |          |

|       | poate fi prezentat cel mai tarziu la data         |   |   |          |

|       | perfectarii contractului de finantare cu          |   |   |          |

|       | Autoritatea, in original si copie certificata     |   |   |          |

|       | "conform cu originalul" (originalul se restituie),|   |   |          |

|       | conform celor declarate in cererea de validare    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|       |               II. Eligibilitate                   | Da| Nu|Comentarii|

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|9.     | Solicitantul este persoana juridica romana, legal |   |   |          |

|       | constituita                                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|10.    | Are ca obiect de activitate comertul cu           |   |   |          |

|       | autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone),|   |   |          |

|       | conform CAEN rev. 2, cod 4511                     |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|11.    | Potrivit declaratiei pe propria raspundere din    |   |   |          |

|       | cererea de finantare, solicitantul nu             |   |   |          |

|       | sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra  |   |   |          |

|       | mediului                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|12.    | In cadrul sesiunilor precedente ale Programului de|   |   |          |

|       | stimulare a innoirii Parcului auto national, a    |   |   |          |

|       | respectat in integralitate prevederile ghidului si|   |   |          |

|       | nu a incalcat clauzele stipulate prin actele      |   |   |          |

|       | juridice incheiate cu AFM                         |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|13.    | Solicitantul nu este inregistrat cu fapte de      |   |   |          |

|       | natura penala                                     |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|14.    | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor si contributiilor, amenzilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare                                           |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|15.    | Desfasoara activitati economice pe teritoriul     |   |   |          |

|       | Romaniei                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|16.    | Nu este inregistrat cu fapte sanctionate de       |   |   |          |

|       | legislatia financiara, vamala si nici cu fapte    |   |   |          |

|       | care privesc disciplina financiara.               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

    NOTE:

    1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu exceptia documentului prevazut la pct. 9 din grila, daca prin cererea de validare producatorul s-a angajat la depunerea acestuia pana cel mai tarziu la data perfectarii contractului de finantare nerambursabila.

    2. Se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate, si se inscriu comentariile de rigoare.

    3. Neindeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.

    4. Pct. 1 - 4 si 10 - 14 sunt evaluate de catre consilierul juridic, iar pct. 5 - 9 si 16 sunt evaluate de catre economist.

 

 ______________________________________________________________________________

| Concluzii:                                                                   |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 

  REZULTATUL EVALUARII CONFORMITATII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITATII PRODUCATORULUI

 ______________________________________________________________________________

| PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS         | PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS          |

|______________________________________|_______________________________________|

| Juridic                              | Economic                              |

|______________________________________|_______________________________________|

 

    Evaluator (juridic),

    .................................

    Data ............................

    Semnatura .......................

 

    Evaluator (economic),

    .................................

    Data ............................

    Semnatura .......................

 

    Presedintele comisiei de validare,

    .................................

    Data ............................

    Semnatura .......................

 

    ANEXA 3

    la ghid

 

                         CONTRACT

               de finantare nerambursabila

 

                    Nr. ..../..../din ........

 

    Intre partile contractante

    Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul in municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscala .........., cont nr. ................... deschis la Trezoreria ...................., reprezentata legal prin ................ - presedinte, in calitate de finantator, denumita in continuare AFM,

    si

    Societatea Comerciala .................. S.A./S.R.L., cu sediul social in ....................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ................. sub nr. ............/.................../..........., cod de identificare fiscala ...................., cont nr. ............... deschis la Trezoreria ................, reprezentata legal prin .................... - administrator/director general, care imputerniceste pe ................, in calitate de producator validat, denumita in continuare producator,

    a intervenit prezentul contract de finantare nerambursabila, denumit in continuare contract.

 

    ART. 1

    Obiectul contractului

    1.1. Prin prezentul contract, AFM acorda producatorului o finantare nerambursabila, denumita in continuare finantare, in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ........, denumit in continuare program, sub forma decontarii primelor de casare si eco-bonusurilor obtinute de catre beneficiarii programului, denumiti in continuare proprietari.

    1.2. Programul este finantat si se desfasoara in conformitate cu prevederile Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice nr. ..../...., denumit in continuare ghid. In cuprinsul contractului sunt utilizati termenii consacrati prin ghid.

    1.3. Cuantumul unitar al primei de casare este de ................. lei.

    1.4. Cuantumul unitar al eco-bonusului este de:

    a) .............. lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou, incadrat in norma de poluare Euro 6;

    b) .............. lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou, al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km;

    c) .............. lei, pentru achizitionarea unui autovehicul nou, incadrat in norma de poluare Euro 6 si al carui motor genereaza o cantitate de emisii de CO2 mai mica de 100 g/km.

    1.5. Finantarea se acorda pentru comercializarea in cadrul programului a autovehiculelor noi:

    a) marca ........................., cu sistem de propulsie .......................................;

    b) marca ........................., cu sistem de propulsie .......................................;

    c) marca ........................., cu sistem de propulsie ...................................... .

    ART. 2

    Durata contractului

    Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre ambele parti si este valabil pana la data de ..................... inclusiv.

    ART. 3

    Modalitatea de finantare

    3.1. Finantarea se face in transe lunare, in interiorul perioadei prevazute la art. 2.

    3.2. Finantarea se realizeaza pe masura decontarii primelor de casare si eco-bonusurilor, prin debitarea contului de trezorerie al AFM si creditarea contului nr. ........................................................... deschis la Trezoreria .................................... de catre producator, pe baza de cerere de decontare, insotita in mod obligatoriu de documentele prevazute la art. 18 alin. (2) din ghid in conditiile in care cererea de decontare si documentele aferente sunt complete si corect intocmite.

    3.3. Formularul cererii de decontare este prevazut in anexa nr. 5 la ghid.

    3.4. Cererea de decontare se depune la AFM, la data de ............ a fiecarei luni.

    3.5. Orice plata excedentara efectuata de catre AFM constituie plata necuvenita, producatorul avand obligatia de a restitui sumele necuvenite in termen de 5 zile de la data confirmarii de primire a notificarii din partea AFM.

    3.6. In situatia in care, pe parcursul derularii prezentului contract, se constata erori sau survin modificari cu privire la actele si/sau informatiile furnizate de catre producator referitoare la autovehiculul uzat si/sau proprietarul inscris, AFM, prin personalul cu atributii in implementarea programului, efectueaza modificari in cadrul aplicatiei PSIPAN, in baza documentelor transmise de catre producator.

    ART. 4

    Obligatiile partilor

    4.1. Producatorul se obliga:

    a) sa utilizeze finantarea numai in scopul si in conditiile in care a fost acordata;

    b) sa asigure inregistrarea in evidenta contabila a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementarilor contabile in vigoare;

    c) sa plateasca toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datoreaza potrivit reglementarilor legale si in termenele prevazute de acestea;

    d) sa permita reprezentantilor AFM accesul la sediul sau social, precum si la punctele sale de lucru, pentru inspectarea activitatilor ce se realizeaza din finantarea acordata si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, precum si a altor documente relevante in legatura cu derularea programului;

    e) sa nu sponsorizeze activitati cu impact negativ asupra mediului pe intreaga perioada de valabilitate a prezentului contract;

    f) sa informeze AFM si sa prezinte documentele corespunzatoare in cazul in care survin modificari cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentarii cererii de validare ori pe parcursul derularii prezentului contract, in termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificari;

    g) sa informeze AFM in cazul in care este supus procedurii de insolventa sau faliment, executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, administrare speciala, ori in cazul in care i-au fost suspendate sau restrictionate activitatile economice, ori se afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;

    h) in indeplinirea prezentului contract, sa nu prezinte date, informatii sau inscrisuri false, eronate ori incomplete;

    i) sa furnizeze, in maximum 5 zile lucratoare de la notificarea AFM, orice informatii sau documente suplimentare considerate necesare pentru indeplinirea prezentului contract;

    j) sa specifice, in cazul oricarui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea autovehiculelor noi prin program, in orice forma si in orice mediu, ca aceasta se realizeaza prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014 derulat de AFM si finantat din Fondul pentru mediu;

    k) sa prezinte orice reducere de pret, indiferent de denumirea sub care este promovata, in asa fel incat sa nu genereze confuzii intre aceasta si prima de casare sau eco-bonusul acordata/acordat din Fondul pentru mediu; regula se aplica intocmai si in cazul unui eventual proiect sau program destinat casarii autovehiculelor uzate si promovat de catre producator, in vederea evitarii oricaror confuzii intre acesta si programul finantat din Fondul pentru mediu;

    l) sa puna la dispozitia solicitantilor, potentiali beneficiari ai programului, informatii cu privire la conditiile si termenele de desfasurare a programului;

    m) sa verifice, la inscrierea proprietarilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum si concordanta si realitatea datelor cuprinse in acestea;

    n) sa justifice in scris proprietarului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera Nota de inscriere sau, daca aceasta i-a fost eliberata, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a efectua formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou;

    o) sa gestioneze, in conditiile legii, datele cu caracter personal apartinand proprietarilor participanti in cadrul programului si sa pastreze in conditii de maxima siguranta documentele depuse de catre proprietari;

    p) sa ofere proprietarului inscris, in maximum 90 de zile de la data incetarii prezentului contract de finantare, posibilitatea achizitionarii unui autovehicul nou, din al carui pret de comercializare se va scadea cuantumul primei de casare si, daca este cazul, cuantumul eco-bonusului, in situatia in care achizitionarea autovehiculului nou nu se realizeaza in cadrul programului din culpa sa exclusiva;

    q) sa raspunda pentru implicatiile, de orice natura, generate de necomunicarea proprietarului inscris a rezultatului verificarii informatiilor, a termenului stabilit pentru achizitionarea autovehiculului nou sau cedarea beneficiului primei de casare, precum si pentru implicatiile, de orice natura, generate de refuzul efectuarii formalitatilor de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou.

    4.2. AFM se obliga:

    a) sa asigure finantarea in conditiile mentionate prin prezentul contract, in limita fondurilor prevazute prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;

    b) sa puna la dispozitia producatorului informatiile legate de finantare;

    c) sa furnizeze producatorului parola personalizata de acces la aplicatia PSIPAN;

    d) sa permita accesul producatorului la aplicatia PSIPAN in vederea introducerii informatiilor, corectarii sau modificarii ori completarii acestora, in conditiile prevazute prin ghid;

    e) sa informeze producatorul, cu cel putin o zi lucratoare inainte, despre orice interventie tehnica a personalului propriu asupra aplicatiei PSIPAN si care poate determina imposibilitatea accesului producatorului la aplicatie.

    ART. 5

    Raspunderea contractuala

    5.1. Nerespectarea de catre producator a oricareia dintre obligatiile asumate prin prezentul contract constituie caz de culpa.

    5.2. Constituie caz de culpa si urmatoarele fapte ale producatorului:

    a) comite nereguli de ordin financiar in cadrul programului si in legatura cu acesta, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

    b) impotriva producatorului a fost demarata procedura insolventei sau falimentului, procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, a fost pus sub administrare speciala, i-au fost suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, sau afla intr-o alta situatie similara legal reglementata;

    c) face obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. b), precum si pentru orice alta situatie similara;

    d) nu introduce in aplicatia PSIPAN, in mod corect si in timp util, informatiile privind proprietarul inscris si autovehiculul uzat, in conformitate cu datele cuprinse in documentele ce fac obiectul dosarului de participare;

    e) nu comunica proprietarului inscris rezultatul verificarii informatiilor, la data afisarii acestuia de catre aplicatia PSIPAN, sau, cel mai tarziu, in urmatoarea zi lucratoare.

    5.3. Producatorul isi asuma integral raspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe intreg parcursul derularii prezentului contract, AFM fiind degrevata in totalitate de orice responsabilitate.

    5.4. Producatorul isi asuma integral raspunderea pentru refuzul de a elibera Nota de inscriere proprietarului solicitant sau pentru refuzul de a efectua formalitatile de vanzare-cumparare si predare-primire a autovehiculului nou proprietarului inscris.

    5.5. Producatorul suporta toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregatirea, incheierea, executarea, punerea in aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitatilor aferente.

    5.6. Producatorul ramane direct raspunzator pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de incetarea contractului inainte de termen din culpa sa.

    5.7. Orice caz de culpa si orice disfunctionalitate aparute pe parcursul derularii prezentului contract vor fi notificate producatorului de catre AFM, in maximum 5 zile de la constatare. In cazul in care deficientele nu sunt inlaturate in termen de maximum 10 zile de la data notificarii, AFM are dreptul de a lua urmatoarele masuri:

    a) sistarea temporara a utilizarii finantarii, pana la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

    b) sistarea definitiva a finantarii si rezilierea unilaterala a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate catre producator, in conditiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, cu modificarile si completarile ulterioare.

    ART. 6

    Incetarea contractului

    Prezentul contract inceteaza de drept:

    a) la data prevazuta in cuprinsul acestuia;

    b) la data interventiei unui act de autoritate;

    c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asemenea masura incat indeplinirea prezentului contract ar fi contrara AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat producatorului in termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul in care AFM a luat cunostinta de aparitia unor astfel de circumstante.

    ART. 7

    Forta majora si cazul fortuit

    7.1. Prin forta majora si/sau caz fortuit se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, intervenit dupa incheierea prezentului contract si care impiedica partile sa isi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

    7.2. Partea care invoca forta majora are urmatoarele obligatii:

    a) sa notifice cealalta parte in termen de 5 zile de la data aparitiei;

    b) sa transmita, in termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forta majora, certificatul de forta majora emis de autoritatea competenta;

    c) sa comunice data incetarii in termen de 5 zile de la incetare;

    d) sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

    7.3. Daca nu se procedeaza la anuntare, in conditiile si termenele prevazute, partea care o invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin lipsa notificarii.

    7.4. Indeplinirea prezentului contract va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

    7.5. Forta majora, comunicata si dovedita in conditiile pct. 7.2, exonereaza de raspundere partea care o invoca.

    7.6. Daca forta majora si/sau consecintele acesteia dureaza sau sunt estimate ca vor dura mai mult de 3 luni, partile se obliga sa negocieze cu buna-credinta in vederea identificarii solutiei celei mai bune:

    a) incetarea prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese;

    b) modificarea contractului.

    7.7. Prevederile de mai sus se aplica si in caz fortuit.

    ART. 8

    Cesiunea

    Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

    ART. 9

    Litigii

    9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cat posibil, pe cale amiabila.

    9.2. In cazul in care o solutie amiabila nu este posibila, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecatoresti competente in a caror raza teritoriala isi are sediul AFM.

    ART. 10

    Dispozitii finale

    10.1. Orice notificare in baza prezentului contract se face in scris, la urmatoarele adrese:

    a) pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6;

    b) pentru producator: ..................................; in cazul in care producatorul doreste sa fie notificat la o alta adresa sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicata in scris la AFM.

    10.2. Notificarile facute producatorului la adresa mentionata in cuprinsul pct. 10.1 sau la o alta adresa comunicata ulterior, se considera a fi aduse la cunostinta acestuia. Sub conditia ca acestea sa fie confirmate ulterior, notificarile se pot transmite si prin fax la urmatoarele numere telefonice:

    a) pentru AFM: ..............................;

    b) pentru producator: .............................. .

    10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind intocmit, interpretat si executat conform legislatiei romane si guvernat de aceasta.

    10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv in caz de semnare prin imputernicire notariala, noi, reprezentantii legali ai producatorului, am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii.

    10.5. Prezentul contract poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul partilor, exprimat in scris, prin act aditional.

    10.6. Prezentul contract a fost semnat astazi, .........................., la sediul AFM, in doua exemplare originale, ambele avand aceeasi valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.

 

    Administratia Fondului pentru Mediu     S.C. .................. S.A./S.R.L.

    Presedinte,                             ...................................

    ...................................

 

    Directia economica                                     Prin

    Director,                                 Reprezentant legal/Imputernicit,

    ...................................     ...................................

 

    Directia generala proiecte

    Director general,

    ...................................

 

    Directia implementare proiecte

    Director,

    ...................................

 

    Avizat

    Consilier juridic,

    ...................................

 

    Referent de specialitate

    ...................................

 

    ANEXA 4.1

    la ghid

 

    Nr. de inregistrare ................/...........

    (Se completeaza la eliberarea Notei de inscriere cu numarul generat de aplicatia PSIPAN si data)

 

                         NOTA DE INSCRIERE

                   a proprietarului - persoana fizica

 ______________________________________________________________________________

| I. INSCRIERE                                                                 |

| Prin prezenta nota de inscriere, denumita in cele ce urmeaza nota,           |

| S.C. ....................................................... S.R.L./S.A., cu |

| sediul social in Romania, localitatea ...................................,   |

| str. ....................................... nr. ......., bl. ......,        |

| sc. ......., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul ...................,  |

| cod postal ........., telefon (fix si mobil) .............................,  |

| fax .............................., e-mail: ..............................., |

| inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul        |

| ....................... sub nr. ......./......./................, cod de     |

| identificare fiscala ................................................, cont  |

| nr. ................................................... deschis la Trezoreria|

| ............, prin reprezentant legal*1) .............. - , avand calitatea  |

| de producator validat in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului |

| auto national pentru anul .............., denumit in continuare program,     |

| titular al contractului de finantare nerambursabila nr. ..../..../.......... |

| incheiat cu AFM,                                                             |

| confirma inscrierea, in cadrul programului,                                  |

| a domnului/doamnei .......................................................,  |

| cod numeric personal .................., posesor/posesoare al/a actului de   |

| identitate tip ....... seria ............ nr. ..........., eliberat de catre |

| ............... la data de ...................., avand domiciliul/resedinta  |

| in Romania, localitatea ......................., str. ....................   |

| nr. ............,  bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .......,         |

| judetul/sectorul ......................, cod postal ......................., |

| telefon (fix si mobil) ...................................................,  |

| fax ........................., e-mail ....................................., |

| denumit/denumita in continuare proprietar inscris,                           |

| si a domnului/doamnei ................................, cod numeric personal |

| ...................., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ..... |

| seria .......... nr. ................, eliberat de catre ................... |

| la data de ...................., avand domiciliul/resedinta in Romania,      |

| localitatea ..........................................................,      |

| str. .................................................... nr. .......,       |

| bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul           |

| ............................., cod postal ................................., |

| telefon (fix si mobil) ...................................................., |

| fax ........................., e-mail ....................................., |

| denumit/denumita in continuare beneficiar/nu este cazul, in baza dosarului de|

| participare constituit si inregistrat sub nr. ........./............... si   |

| care cuprinde urmatoarele documente:                                         |

| a) actul de identitate tip ........., seria ......... nr. ................., |

| eliberat de catre ...................... la data de ......................., |

| in copie;                                                                    |

| b) certificatul de inmatriculare nr. ........................., eliberat de  |

| catre ........................ la data de ..................., in original si|

| copie (dupa verificarea conformitatii se va restitui originalul);            |

| c) cartea de identitate a vehiculului, seria ..............., nr. .....,     |

| eliberata de catre ......................................................... |

| la data de ...................., in original si copie (dupa verificarea      |

| conformitatii se va restitui originalul);                                    |

| d) actul doveditor cu titlul ..........................., inregistrat sub nr.|

| ........./............... eliberat de catre serviciul public comunitar regim |

| permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor ...................., in |

| original/nu este cazul;                                                      |

| e) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si   |

| alte venituri ale bugetului local, inregistrat sub nr. ..../...............  |

| eliberat de catre .........................., in a carei raza teritoriala isi|

| are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal         |

| autovehiculul uzat, in original;                                             |

| f) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si   |

| alte venituri ale bugetului local, inregistrat sub nr. ......./............  |

| eliberat de catre .........................., in a carei raza teritoriala isi|

| are domiciliul sau resedinta beneficiarul/nu este cazul;                     |

| g) certificatul de mostenitor/sentinta civila (in cazul succesiunii pe cale  |

| judecatoreasca), seria ............., nr. ................................., |

| emis/emisa de catre ............................... la data de ............, |

| in copie legalizata, care atesta calitatea de mostenitor/comostenitori a     |

| urmatoarei/urmatoarelor persoane (numele si prenumele, cod numeric personal):|

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............/nu este cazul;                                                  |

| h) imputernicirea notariala, autentificata sub nr. ......../................ |

| de catre Biroul Notarului Public "........................................"  |

| cu sediul in localitatea ......................., in copie, din care rezulta |

| ca persoana inscrisa este expres mandatata sa actioneze si sa incheie acte   |

| juridice in cadrul programului, in numele, pe seama si in interesul tuturor  |

| comostenitorilor, in vederea: inscrierii la un producator validat, casarii   |

| autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenta circulatiei |

| si achizitionarii autovehiculului nou/cedarii dreptului de beneficiu asupra  |

| primei de casare/nu este cazul;                                              |

| i) decizia nr. ................/......................... emisa de catre     |

| Autoritatea tutelara de pe langa .........................................,  |

| in copie legalizata, privindu-l pe mostenitorul/comostenitorul minor         |

| ............................................., in varsta de ..... ani, cod   |

| numeric personal .................................., reprezentat legal de    |

| catre parinte/tutore .....................................................,  |

| cod numeric personal ............................................., act de   |

| identitate tip ....................., seria ................, nr. ........., |

| eliberat de catre ................................................... la data|

| de .................................., acesta din urma fiind expres          |

| mandatat sa actioneze si sa incheie acte juridice in cadrul programului, in  |

| numele, pe seama si in interesul minorului, in vederea: inscrierii la un     |

| producator validat, casarii autovehiculului uzat, radierii autovehiculului   |

| uzat din evidenta circulatiei si achizitionarii autovehiculului nou/cedarii  |

| dreptului de beneficiu asupra primei de casare/nu este cazul;                |

| j) certificat de casatorie/act administrativ, in copie legalizata, seria     |

| ........., nr. ................. eliberat de catre ........................, |

| care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, din            |

| ................................. in ................................/nu este|

| cazul;                                                                       |

| k) documentul doveditor, in copie, nr. ........./................., eliberat |

| de catre ....................................... si care atesta              |

| modificarea/schimbarea adresei de domiciliu/resedinta/nu este cazul;         |

| l) imputernicire notariala, autentificata sub nr. ......../................  |

| de catre Biroul Notarului Public "..........................." cu sediul     |

| in localitatea ......................., in copie, din care rezulta calitatea |

| de imputernicit a persoanei care in numele, pe seama si in interesul         |

| proprietarului, procedeaza la inscrierea la un producator validat, casarea   |

| autovehiculul uzat, radierea autovehiculul uzat din evidenta circulatiei si  |

| achizitionarea autovehiculului nou/cedarea dreptului de beneficiu asupra     |

| primei de casare/nu este cazul;                                              |

| m) act de identitate tip ....... seria ......... nr. ...................,    |

| eliberat de catre ............................. la data de ............., pe |

| numele imputernicitului .................................................... |

| avand domiciliul/resedinta in Romania, localitatea ........................, |

| str. ..................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, |

| ap. ......., judetul/sectorul .........................................., cod|

| postal ............., telefon (fix si mobil) .............................,  |

| fax ..............................., e-mail ......................../nu este |

| cazul.                                                                       |

| n) declaratia pe propria raspundere, prin care proprietarul isi exprima in   |

| mod neechivoc optiunea de a pastra beneficiul asupra primei de casare si de a|

| achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat    |

| emitent al notei de inscriere/nu este cazul (DA/NU);                         |

| o) declaratia pe propria raspundere a proprietarului inscris privind cedarea |

| beneficiului asupra primei de casare/nu este cazul (DA/NU);                  |

| p) declaratia pe propria raspundere prin care beneficiarul prin care se      |

| obliga sa achizitioneze autovehiculul nou de la producatorul validat emitent |

| al notei de inscriere/nu este cazul (DA/NU).                                 |

| Modalitatea de comunicare a rezultatului verificarii*2) si a etapelor de     |

| urmat a fost stabilita de comun acord, astfel:                               |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| Valabilitatea prezentei note de inscriere inceteaza la data ................ |

|                                                                              |

| Declaratia proprietarului inscris                                            |

| Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., in        |

| calitate de proprietar/imputernicit al proprietarului autovehiculului uzat   |

| prevazut la prezentul punct, declar ca informatiile inscrise in prezenta nota|

| sunt verificate si corespund celor prezentate de mine.                       |

| Declar, de asemenea, ca am fost informat cu privire la conditiile cumulative |

| pe care trebuie sa le indeplinesc pentru a beneficia de facilitatile         |

| Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul       |

| ........, precum si asupra cauzelor care atrag decaderea din dreptul de a    |

| beneficia de prima de casare.                                                |

| Cunoscand prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile|

| si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii, declar pe propria  |

| raspundere ca nu m-am inscris la un alt producator validat cu documentele    |

| aferente autovehiculului uzat prevazut la prezentul punct.                   |

|                                                                              |

| Data: ..................                                                     |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

| Declaratia beneficiarului caruia i-a fost cedat beneficiul asupra primei de  |

| casare/nu este cazul                                                         |

| Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., in        |

| calitate de beneficiar, declar ca am luat cunostinta de informatiile         |

| inscrise in prezenta nota.                                                   |

| Declar, de asemenea, ca am fost informat cu privire la conditiile cumulative |

| pe care trebuie sa le indeplinesc pentru a beneficia de facilitatile         |

| Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul 2014, |

| precum si asupra cauzelor care atrag decaderea din dreptul de a beneficia de |

| prima de casare.                                                             |

| Cunoscand prevederile Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile    |

| ulterioare, privind falsul in declaratii, declar ca ma oblig sa achizitionez |

| autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere.  |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

|               Beneficiar,                                                    |

|      ..............................                                          |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| II. VERIFICAREA INSCRIERII                                                   |

| La data de ................................, aplicatia PSIPAN a verificat    |

| datele inscrise la pct. I lit. a) - d) si a generat rezultatul ........... . |

| Observatii:                                                                  |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

|                                                       Beneficiar,            |

|                                              ..............................  |

|                                                                              |

| NOTA:                                                                        |

| In urma corectarii datelor, la data de ................., aplicatia PSIPAN a |

| verificat datele inscrise la pct. I lit. a) - d) si a generat rezultatul     |

| ............................................................................ |

| Observatii:                                                                  |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

|                                                       Beneficiar,            |

|                                              ..............................  |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| III. COMPLETAREA DOSARULUI DE INSCRIERE                                      |

| S.C. .......................................... - S.R.L./S.A. confirma       |

| prezentarea proprietarului inscris si, dupa caz, a beneficiarului si         |

| completarea dosarului de participare la data de ...................., cu     |

| urmatoarele documente obligatorii:                                           |

| a) certificatul de distrugere nr. ........./................... emis de catre|

| ............................., in copie legalizata;                          |

| b) certificatul de radiere nr. ........./..................... emis de catre |

| ............................., avand inscris mentiunea "vehicul dezmembrat", |

| in original;                                                                 |

| c) contractul de vanzare-cumparare nr. ......../................. incheiat   |

| intre subscrisa S.C. ............... - S.R.L./S.A. si beneficiarul           |

| ....................................., pentru autovehiculul nou: categoria de|

| folosinta: ...................., marca ........., modelul ................,  |

| numarul de identificare ............., sistemul de propulsie .............,  |

| norma de poluare Euro ..............., cantitatea de emisii de CO2 per        |

| kilometru .........                                                          |

| Modalitatea de comunicare a rezultatului verificarii si a etapelor de urmat a|

| fost stabilita de comun acord, astfel:                                       |

| ...........................................................................  |

| Subsemnatul/Subsemnata, ........................................., in        |

| calitate de proprietar/imputernicit al proprietarului autovehiculului uzat   |

| prevazut la pct. I, declar ca informatiile inscrise in cadrul pct. III din   |

| prezenta nota sunt verificate si corespund celor prezentate de mine.         |

|                                                                              |

| Data: ..................                                                     |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

|                                                       Beneficiar,            |

|                                              ..............................  |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| IV. VERIFICAREA COMPLETARII DOSARULUI DE INSCRIERE                           |

| La data de ........................., aplicatia PSIPAN a verificat inscrierea|

| datelor prevazute la pct. III si a generat rezultatul ...................... |

| Observatii:                                                                  |

| ...........................................................................  |

| ...........................................................................  |

| ...........................................................................  |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

|                                                       Beneficiar,            |

|                                              ..............................  |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| V. BENEFICIAR                                                                |

|                                                                              |

| V.1. In cazul pastrarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare si    |

| calitatea de proprietar inscris                                              |

| Subsemnatul/Subsemnata, ............................................, cod    |

| numeric personal ......................................., posesor/posesoare  |

| al/a actului de identitate tip ........, serie .......... numar ..........., |

| eliberat de catre .................................... la data de            |

| ............................., in calitate de proprietar inscris, imi exprim |

| intentia de a achizitiona in nume propriu un autovehicul nou de la           |

| producatorul validat emitent al notei de inscriere.                          |

|                                                                              |

| Data: ..................                                                     |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                                                                              |

|                   L.S.                                                       |

|                                                                              |

| V.2. In cazul cedarii dreptului de beneficiu asupra primei de casare si      |

| calitatea de proprietar inscris                                              |

| a) Subsemnatul/Subsemnata, .........................................., cod   |

| numeric personal ......................................., posesor/posesoare  |

| al/a actului de identitate tip ........, serie .......... numar ..........., |

| eliberat de catre .................................... la data de            |

| ............................., de bunavoie si potrivit optiunii mele/conform |

| mandatului acordat de catre proprietarul inscris, cedez dreptul de beneficiu |

| asupra primei de casare in favoarea domnului/doamnei .....................,  |

| cod numeric personal ............. posesor/posesoare al/a actului de         |

| identitate tip ........, serie .........., numar ..........., eliberat de    |

| catre ............................... la data de ..........................  |

| b) Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., cod  |

| numeric personal ......................................., posesor/posesoare  |

| al/a actului de identitate tip ........, serie .......... numar ..........., |

| eliberat de catre .................................................... la    |

| data de ............................., imi exprim intentia de a achizitiona  |

| in nume propriu un autovehicul nou de la producatorul validat emitent al     |

| notei de inscriere si, de bunavoie si potrivit optiunii mele, primesc dreptul|

| de beneficiu asupra primei de casare de la domnul/doamna                     |

| ..........................., cod numeric personal ........................,  |

| posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ........, serie ..........  |

| numar ..........., eliberat de catre .................................... la |

| data de ................................................                     |

| c) S.C. ...................................................... - S.R.L./S.A. |

| confirma inscrierea domnului/doamnei ......................................, |

| cod numeric personal ......................................................, |

| posesor/posesoare al/a actului de identitate tip ....... seria ............  |

| nr. .............................., eliberat de catre ................ la    |

| data de ...................., avand domiciliul/resedinta in Romania,         |

| localitatea ..................................., str. .....................  |

| nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. .......,               |

| judetul/sectorul ..........................., cod postal .................., |

| telefon (fix si mobil) ...................................................., |

| fax ..............................., e-mail ................................ |

| A fost constituit dosarul de participare inregistrat sub nr. ...../........, |

| care contine urmatoarele documente ale beneficiarului:                       |

| a) actul de identitate tip ....... seria ............. nr. ................, |

| eliberat de catre ............................. la data de ................, |

| in copie;                                                                    |

| b) certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si   |

| alte venituri ale bugetului local, inregistrat sub nr. ........./........,   |

| eliberat de catre .........................., in original;                   |

| c) declaratia beneficiarului prin care se obliga sa achizitioneze            |

| autovehiculul nou de la producatorul validat emitent al notei de inscriere.  |

|                                                                              |

| Data: ........................                                               |

|                                                                              |

|               Proprietar cedent,                     Beneficiar,             |

|             ....................                  ....................       |

|                                                                              |

|              Semnaturile autorizate ale producatorului validat               |

|                        ..............................                        |

|                                    L.S.                                      |

|______________________________________________________________________________|

    *1) Poate fi completata si semnata de catre imputernicitul reprezentantului legal, in conditiile in care la nota de inscriere se ataseaza documentul de

imputernicire.

    *2) In termen de cel mult 5 zile de la data introducerii in aplicatia PSIPAN, Autoritatea verifica informatiile privind proprietarul inscris si autovehiculul uzat, si confirma sau infirma corectitudinea si realitatea acestora, cu afisarea datei confirmarii ori infirmarii; in cazul infirmarii se afiseaza si motivul care sta la baza acesteia.

 

    Prezenta nota de inscriere a fost realizata in doua/trei exemplare originale, un exemplar pentru producatorul validat, unul pentru proprietarul inscris, iar, dupa caz, unul pentru beneficiar.

 

    ANEXA 4.2

    la ghid

 

    Nr. de inregistrare de la producator ......../.......

    (Se completeaza la eliberarea notei de inscriere proprietarului.)

 

                              NOTA DE INSCRIERE

a proprietarului - persoana juridica sau operator economic fara personalitate juridica

 ______________________________________________________________________________

| I. INSCRIERE                                                                 |

| S.C. ........................................................ - S.R.L./S.A., |

| cu sediul social in Romania, localitatea .................................., |

| str. ............................................. nr. ......., bl. ......,  |

| sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ....................., cod|

| postal .............., telefon (fix si mobil) ............................., |

| fax ..............................., e-mail ..............................., |

| inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul        |

| .................................. sub nr. ......./......./................, |

| cod de identificare fiscala ..............................................., |

| cont nr. ....................... deschis la Trezoreria ...................., |

| prin reprezentant legal*1) .......................... -, avand calitatea de  |

| producator validat in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului    |

| auto national pentru anul .............., denumit in continuare program,     |

| titular al Contractului de finantare nerambursabila nr. ...../....../....... |

| incheiat cu AFM,                                                             |

| confirma inscrierea in cadrul programului a                                  |

| ..........................................................................., |

| (denumirea persoanei juridice sau operatorului economic fara personalitate   |

| juridica)                                                                    |

| inregistrat/inregistrata la ..................... sub nr. ................,  |

| cod de identificare fiscala ......................................., cu      |

| sediul/sediul social/sediul profesional in Romania, localitatea ..........., |

| str. ............... nr. ........., bl. ........, sc. ........., et. ......, |

| ap. .........., judetul/sectorul ....................................., cod  |

| postal ................., telefon (fix si mobil) .........................., |

| fax ................................, e-mail: ............................., |

| reprezentat/reprezentata de catre ...................................., cod  |

| numeric personal ........................................, posesor al actului|

| de identitate tip .............., seria ........ nr. ......................, |

| eliberat de catre ........................ la data de ....................., |

| domiciliat/cu resedinta in Romania, localitatea ..........................., |

| str. ............................... nr. ........., bl. ........, sc. ....., |

| et. ........, ap. .........., judetul/sectorul ........................, cod |

| postal ................., telefon (fix si mobil) .........................., |

| fax ............................., e-mail ................................., |

| in calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal,    |

| denumit in continuare proprietar,                                            |

| in baza dosarului de participare la program inregistrat sub nr. ....../......|

| si care cuprinde urmatoarele documente:                                      |

| a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al      |

| persoanei imputernicite/delegate/desemnate sa inscrie proprietarul, sa predea|

| spre casare autovehiculul uzat, sa radieze autovehiculul uzat si sa          |

| achizitioneze autovehiculul nou, in termen de valabilitate, in copie;        |

| b) actul de imputernicire/delegare/desemnare a persoanei care inscrie        |

| proprietarul, preda spre casare autovehiculul uzat, radiaza autovehiculul    |

| uzat si achizitioneaza autovehiculul nou, in copie/nu este cazul;            |

| c) certificatul de inregistrare fiscala, in copie certificata "conform cu    |

| originalul";                                                                 |

| d) actul de infiintare/certificatul de inscriere in Registrul asociatiilor si|

| fundatiilor/certificatul de inregistrare in registrul comertului, in copie   |

| certificata "conform cu originalul";                                         |

| e) certificatul de inmatriculare/inregistrare nr. ........................., |

| eliberat de catre ........................ la data de ....................., |

| in copie;                                                                    |

| f) cartea de identitate a autovehiculului, seria ..........., nr. ........., |

| eliberata de catre ....................... la data de ....................., |

| daca aceasta exista, in copie;                                               |

| g) actul doveditor cu titlul ................................., inregistrat  |

| sub nr. ........./......................, eliberat de catre serviciul public |

| comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor          |

| ......................................, in copie certificata "conform cu     |

| originalul"/actul doveditor cu titlul ...........................,           |

| inregistrat sub nr. ........./.........., eliberat de catre structura proprie|

| de specialitate .................................. (in cazul institutiei din |

| sistemul de aparare, ordine publica sau siguranta nationala al carei         |

| autovehicul uzat este inregistrat in sistem propriu)/nu este cazul;          |

| h) suma aprobata de catre Autoritate cu titlu de prima de casare:            |

| ...........................................................................; |

| i) numarul de unitati alocate: .......................................... .  |

| Mentionam ca proprietarul a fost aprobat in sedinta Comitetului de avizare   |

| din data de ......................., la pozitia ......................... .  |

| Modalitatea de comunicare a rezultatului verificarii*2) si a etapelor de     |

| urmat a fost stabilita de comun acord, astfel:                               |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| Valabilitatea prezentei Note de inscriere inceteaza la data ................ |

|                                                                              |

| Declaratia proprietarului inscris                                            |

| Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., in  |

| calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal al     |

| proprietarului autovehiculului uzat prevazut la prezentul punct, declar ca   |

| informatiile inscrise in prezenta nota sunt verificate si corespund celor    |

| prezentate de mine.                                                          |

| Declar, de asemenea, ca am fost informat cu privire la conditiile cumulative |

| pe care trebuie sa le indeplinim pentru a beneficia de facilitatile          |

| Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ...., |

| precum si asupra cauzelor care atrag decaderea din dreptul de a beneficia de |

| prima de casare.                                                             |

| Cunoscand prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile|

| si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii, declar pe propria  |

| raspundere ca nu ne-am inscris la un alt producator validat cu documentele   |

| aferente autovehiculului uzat prevazut la prezentul punct.                   |

|                                                                              |

| Data: ..................                                                     |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                   L.S.                                                       |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________                                                                                                 |                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|                                                                              |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| II. CONFIRMAREA INSCRIERII                                                   |

| Se completeaza in cazul invalidarii datelor introduse in aplicatia PSIPAN:   |

| La data de ........................., aplicatia PSIPAN a generat rezultatul  |

| ............................................................................ |

| Observatii:                                                                  |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                   L.S.                                                       |

|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________

| III. COMPLETAREA DOSARULUI DE INSCRIERE                                      |

| S.C. ................................................ S.R.L./S.A. confirma   |

| prezentarea proprietarului inscris si completarea dosarului de participare la|

| data de ....................., cu urmatoarele documente obligatorii:         |

| a) certificatul de distrugere nr. ........./................... emis de catre|

| ............................., in copie certificata "conform cu originalul"; |

| b) certificatul de radiere nr. ........./..................... emis de catre |

| ............................., avand inscris mentiunea "vehicul dezmembrat", |

| in original.                                                                 |

| Modalitatea de comunicare a rezultatului verificarii si a etapelor de urmat a|

| fost stabilita de comun acord, astfel:                                       |

| ............................................................................ |

| ............................................................................ |

| Subsemnatul/Subsemnata, ......................................., in calitate |

| de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal al              |

| proprietarului autovehiculului uzat prevazut la pct. I., declar ca           |

| informatiile inscrise in prezentul punct sunt verificate si corespund celor  |

| prezentate de mine.                                                          |

|                                                                              |

| Data: ..................                                                     |

|                                                                              |

|       Semnaturile autorizate ale                  Proprietar inscris,        |

|       producatorului validat                                                 |

|       ..........................             ..............................  |

|                   L.S.                                                       |

|______________________________________________________________________________|

    *1) Poate fi completata si semnata de catre imputernicitul reprezentantului legal, in conditiile in care la nota de inscriere se ataseaza documentul de imputernicire.

    *2) In termen de cel mult 5 zile de la data introducerii in aplicatia PSIPAN, Autoritatea verifica informatiile privind proprietarul inscris si autovehiculul uzat si confirma sau infirma corectitudinea si realitatea acestora, cu afisarea datei confirmarii ori infirmarii, in cazul infirmarii se afiseaza si motivul care sta la baza acesteia.

 

    Prezenta nota de inscriere a fost realizata in doua exemplare originale, un exemplar pentru producatorul validat si celalalt pentru proprietarul inscris.

 

    ANEXA 5

    la ghid

 

    Atribute de identificare a producatorului validat

    ..................................................

    Nr. de inregistrare la producatorul validat

    ......../......................../................

 

                                               Nr. de inregistrare la AFM

                                               ......../........../.......

 

                         CERERE DE DECONTARE

 

    Denumirea completa a producatorului validat solicitant

    ..........................................................................

    Forma juridica de organizare

    ..........................................................................

    Forma de proprietate ............................... (publica/privata)

    Inregistrat/inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul ............................... cu nr. de ordine ........./......../........, cod de identificare fiscala ...................., cont nr. .................., deschis la Trezoreria ...........................

    Adresa sediului social: localitatea ............................, str. .......................... nr. ........, bl. ........, sc. ........., et. ......, ap. ........., judetul/sectorul ........................., cod postal ..................., telefon (fix si mobil) ........................., fax ..............., e-mail ................., website ..........................,

    Reprezentat/reprezentata legal de ..............................., in calitate de ....................., prin ......................................

    Reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal .................................................................., cod numeric personal ........................, posesor al actului de identitate tip ........... seria ......... nr. .............., eliberat de catre ................... la data de ......................., domiciliat/cu resedinta in localitatea ............................, str. ....................... nr. ......., bl. ......, sc. ......., et. ......, ap. ......., judetul/sectorul ........................, cod postal ............, telefon (fix si mobil) ..................., fax. ................., e-mail .........................,

    in baza Contractului de finantare nerambursabila nr. ......./......./...., va rugam sa aprobati prezenta cerere de decontare pentru suma de ....... lei (in cifre si litere).

    Prezenta cerere este insotita de:

    1. Lista proprietarilor beneficiari persoane fizice, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal/imputernicitul reprezentantului legal al ........................., in original, certificata "conform aplicatiei PSIPAN" de catre personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM

    2. Lista proprietarilor beneficiari persoane juridice si operatori economici fara personalitate juridica, pe suport hartie, semnata si stampilata pe fiecare fila de catre reprezentantul legal/imputernicitul reprezentantului legal al ........................., in original, certificata "conform aplicatiei PSIPAN" de catre personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM

    3. Facturile emise proprietarilor beneficiari, aferente achizitionarii autovehiculelor noi, in original si copie

    4. Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis de catre organul teritorial de specialitate al Ministerului Finantelor Publice, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original/copie legalizata

    5. Certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, emis de catre autoritatea publica locala in a carei raza teritoriala avem sediul social, precum si certificatul/certificatele de atestare fiscala emis/emise de catre autoritatea publica locala/autoritatile publice locale in a carei/caror raza teritoriala functioneaza punctul/punctele de lucru prin care sunt comercializate autovehiculele noi in cadrul programului, aflate in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original/copii legalizate

    6. Certificatul de atestare privind obligatiile la Fondul pentru mediu, in termen de valabilitate la data depunerii cererii de decontare, in original/copie legalizata.

    Subsemnatul declar ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii si garantez ca documentele depuse in vederea decontarii respecta cerintele Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national.

    Imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere de decontare, in listele proprietarilor beneficiari, inclusiv documentele financiare, si garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

 

    Reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal,

    Numele si prenumele .............................

    Functia .........................................

    Semnatura .......................................

    Data ............................................

    L.S.

 

    Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

    Presedinte,

    Numele si prenumele .............................

    Semnatura .......................................

    L.S.

 

    Directia economica

    Director,

    Numele si prenumele .............................

    Semnatura .......................................

 

    Directia generala proiecte,

    Director general,

    Numele si prenumele .............................

    Semnatura .......................................

 

    Directia implementare proiecte,

    Director,

    Numele si prenumele .............................

    Semnatura .......................................

 

    Serviciul Implementare ..........................

    Sef serviciu,

    Numele si prenumele .............................

    Semnatura .......................................

 

    Referent de specialitate,

    Numele si prenumele .............................

    Semnatura .......................................

 

    ANEXA 6

    la ghid

 

    Atribute de identificare a proprietarului

    .........................................

    Nr. de inregistrare la proprietar

    ...../............/............

                                                    Nr. de inregistrare la AFM

                                                     ...../........./.........

 

                         CERERE DE FINANTARE

 

    1. Date generale

    Denumirea completa a proprietarului: ............................................

    Forma juridica de organizare: ....................................................

    Forma de proprietate .................. (publica/privata)

    Nr. de inregistrare la oficiul registrului comertului/Nr. de inregistrare la tribunal/judecatorie/Registrul asociatiilor si fundatiilor, dupa caz, ..../...../......., cod de identificare fiscala ....................., cont nr. ................................., deschis la Trezoreria/Banca ..................................

    Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ........................, str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ..................., cod postal ................., telefon (fix si mobil) ......................, fax. ................., e-mail ........................., website ......................................., reprezentat/reprezentata legal de catre ....................................., in calitate de ......................., prin ......................................

    Reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal ......................................, cod numeric personal .............................., posesor al actului de identitate tip .... seria ...... nr. ..............., eliberat de catre ............................. la data de ...................., domiciliat/cu resedinta in localitatea .................................., str. ............................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judetul/sectorul ............................., cod postal ....................., telefon (fix si mobil) ..............................., fax. ............................., e-mail ...........................................

 

    2. Finantare solicitata

    2.1. Proprietarul solicitant ......................................, prin reprezentantul legal/imputernicitul reprezentantului legal ......................................................, solicitam acceptarea in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul .... cu un numar de ................................ (in cifre si litere) autovehicule uzate din parcul auto propriu si pentru care solicitam o finantare nerambursabila in suma de ......................... lei (in cifre si litere), reprezentand prima de casare corespunzatoare predarii spre casare a numarului de autovehicule uzate mai sus mentionat. De asemenea, solicitam un eco-bonus in cuantum total de ................... lei. Prima de casare si eco-bonusul vor fi utilizate exclusiv in scopul innoirii parcului auto propriu prin achizitionarea de la un producator validat/de la mai multi producatori validati a unui numar de ............ (in cifre si litere) autovehicule noi, dintre care:

    a) un numar de .............. autovehicule noi, incadrate in norma de poluare Euro 6;

    b) un numar de .............. autovehicule noi, ale caror motoare genereaza o cantitate de CO2 mai mica de 100 g/km;

    c) un numar de .............. autovehicule noi, incadrate in norma de poluare Euro 6 si ale caror motoare genereaza o cantitate de CO2 mai mica de 100 g/km.

    2.2. Diferenta pana la acoperirea integrala a pretului de achizitionare a autovehiculelor noi va fi asigurata si sustinuta:

                              _      _

    a) din surse proprii: DA |_| NU |_|

                               _      _

    b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|

                                   _      _

    c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|

 

    3. Date de identificare a autovehiculelor uzate

 ____________________________________________________________________________________________

|Nr. |Categoria |Numarul de   |Numarul de  |Anul       |Anul primei  |Numarul si    |Numarul |

|crt.|de        |inmatriculare|identificare|fabricatiei|inmatriculari|seria         |de      |

|    |folosinta,|             |            |           |in Romania   |certificatului|inventar|

|    |marca si  |             |            |           |             |de            |        |

|    |modelul   |             |            |           |             |inmatriculare |        |

|____|__________|_____________|____________|___________|_____________|______________|________|

|  1.|          |             |            |           |             |              |        |

|____|__________|_____________|____________|___________|_____________|______________|________|

|  2.|          |             |            |           |             |              |        |

|____|__________|_____________|____________|___________|_____________|______________|________|

|  3.|          |             |            |           |             |              |        |

|____|__________|_____________|____________|___________|_____________|______________|________|

| "n"|          |             |            |           |             |              |        |

|____|__________|_____________|____________|___________|_____________|______________|________|

 

    4. Declaratie pe propria raspundere

    Subsemnatul, in calitate de reprezentant legal/imputernicit al reprezentantului legal al ................................................, declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, urmatoarele:

    a) avem personalitate juridica romana/nu avem personalitate juridica, suntem legal constituiti si desfasuram activitati economice pe teritoriul Romaniei/nu desfasuram activitati economice;

    b) avem indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor si amenzilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare, si nu suntem inregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara;

    c) nu ne aflam in stare de insolventa sau faliment, nu ne aflam in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, desfiintare, inchidere, inclusiv inchidere operationala, nu ne aflam sub administrare speciala, nu avem suspendate ori restrictionate activitatile, inclusiv cele economice, nu ne aflam intr-o alta situatie similara legal reglementata;

    d) nu facem obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la lit. c) si nici pentru orice alta situatie similara;

    e) nu am fost si nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene/am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna ca urmare a deciziei Consiliului Concurentei/Comisiei Europene nr. ........ din ....................., decizia fiind executata si creanta integral recuperata anterior depunerii dosarului de acceptare;

    f) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi utilizat pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

    g) autovehiculele noi achizitionate prin Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul ........ nu vor fi destinate transportului rutier de marfuri;

    h) nu am obtinut si nu suntem pe cale sa obtinem finantare prin proiecte ori programe finantate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi achizitionat/achizitionate prin program;

    i) detinem calitatea de producator in sensul definitiei prevazute la art. 2 alin. (1) lit. q) din ghid, insa nu am fost validati in cadrul programului pentru anul ....... (am solicitat/nu am solicitat validarea); ne angajam ca autovehiculul nou achizitionat/autovehiculele noi achizitionate prin program sa fie utilizat/utilizate in activitatile derulate de catre societatea noastra fara sa poata face obiectul comercializarii ulterioare, inclusiv prin sistem leasing, indiferent de circumstante;

    j) reprezentantul legal nu este inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala;

    k) nu sponsorizam activitati cu efect negativ asupra mediului;

    l) ne angajam sa asiguram si sa sustinem diferenta de pret prin modalitatea prevazuta la pct. 2 "Finantare solicitata";

    m) am depus dosarul de acceptare in nume propriu, fara a ne interpune in beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau juridice;

    n) suntem de acord ca orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze date si informatii reprezentantilor autorizati ai AFM cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra;

    o) am depus intreaga documentatie, conform prevederilor ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national si in conditiile stipulate prin acesta;

    p) sunt de acord cu faptul ca, in timpul procesului de analiza, poate aparea ca necesara completarea dosarului de acceptare cu noi documente, pe care, la solicitarea comisiei de analiza, ma oblig sa le depun in termenul prevazut in cuprinsul ghidului de finantare;

    q) nu am furnizat informatii false in documentele prezentate.

    Subsemnatul declar ca am luat cunostinta de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii.

    Subsemnatul, intelegand ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false in documentele prezentate si imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta cerere de finantare si in toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv in documentele financiare, si garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

    Am luat cunostinta ca neindeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronata sau falsa a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii de finantare sau, ulterior, la returnarea integrala a sumelor acordate in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul .......... cu titlu de prima de casare.

    Prin semnarea prezentei cereri de finantare si aplicarea stampilei confirm ca am inteles si mi-am insusit in integralitate continutul acesteia.

 

                          Numele, prenumele si functia

                    reprezentantului legal/imputernicitului

                          .....................................

                                     Semnatura

                           ...................................

                                          L.S.

 

    ANEXA 7

    la ghid

 

                         DECLARATIE

                 privind ajutoarele de minimis

 

    Subsemnatul, ............................................., cod numeric personal ................................, posesor al actului de identitate tip ......, seria ....... nr. ..............., eliberat de catre ......................................... la data de ........................, avand domiciliul/resedinta la adresa ......................................................................................., in calitate de reprezentant legal al ................................................., inregistrat/inregistrata in registrul comertului cu nr. de ordine ......./......./..............., cod de identificare fiscala ....................., cunoscand prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007, si ale actelor normative subsecvente, precum si dispozitiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere urmatoarele:

    I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis in ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul caruia am depus dosarul de acceptare in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national pentru anul .................):

    _      _

NU |_| DA |_|, dupa cum urmeaza:

 

    I.1. anul ..................,

    transa 1 ............................................... lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    transa 2 ............................................ lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    transa "n" ............................................ lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

 

    I.2. anul ..................,

    transa 1 ........................................... lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    transa 2 .................................. lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    transa "n" ...................................... lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

 

    I.3. anul ..................,

    transa 1 ............................................ lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    transa 2 ................................................ lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    transa "n" ................................. lei (in cifre si litere)

    data acordarii .......................................,

    sursa de finantare/institutia finantatoare ..................................;

    sub una ori mai multe dintre urmatoarele modalitati:

                  _

    a) subventie |_|;

                                _

    b) subventie pentru export |_|;

 

    c) anularea de datorii: forma concreta a datoriei ..............................., perioada in care a fost inregistrata .......................;

    d) preluarea pierderilor (perioada in care s-au inregistrat) ............................................;

    e) exceptari de la plata taxelor si impozitelor (Se precizeaza fiecare taxa si/sau impozit si perioada de exceptare.) ...........................;

    f) reduceri de la plata taxelor si impozitelor (Se precizeaza fiecare taxa si/sau impozit, se precizeaza in ce consta reducerea, precum si perioada pentru care a fost acordata si/sau se acorda reducerea.) ......................................................

    g) amanari de la plata taxelor si a impozitelor (Se precizeaza fiecare taxa si/sau impozit, precum si durata si perioada de acordare a amanarii de la plata taxelor si a impozitelor.) .................................................;

    h) obtinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:

    1. acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale (Se precizeaza suma care constituie ajutor de stat - diferenta dintre dobanda medie anuala practicata de bancile comerciale pentru aceeasi perioada si dobanda anuala cu care a fost obtinut imprumutul.) ...........................................;

    2. participari cu capital la investitii in conditii preferentiale (Se precizeaza suma care constituie ajutor de stat - profitul anual la care fondul respectiv a renuntat prin efectuarea investitiei respective.) .....................................;

    i) garantii acordate de catre stat sau de catre alte autoritati publice; se cuantifica avantajele obtinute pe aceasta cale ..............................;

    j) reduceri de pret la bunurile si/sau la serviciile achizitionate (Se precizeaza suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre valoarea la pretul de piata si valoarea acestora la preturile la care au fost achizitionate.) ...................................;

    k) venituri obtinute din achizitionarea sub pretul pietei a unor terenuri apartinand domeniului privat al statului (Precizati suma care constituie ajutor de stat: diferenta dintre pretul pietei si pretul efectiv la care s-a realizat tranzactia.) ......................;

    l) alte modalitati prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizeaza.) ......................................;

    II. Subsemnatul, reprezentant legal al ..................................................., nu sunt inregistrat cu fapte pedepsite de legislatia penala si nu am fost supus unei condamnari in ultimii 3 ani de catre nicio instanta de judecata, din motive profesionale sau etic-profesionale.

    III. Avem personalitate juridica romana/Nu avem personalitate juridica. Suntem legal constituiti si desfasuram activitati economice pe teritoriul Romaniei.

    IV. Avem indeplinite obligatiile de plata a taxelor, impozitelor si contributiilor catre bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale in vigoare, si nu suntem inregistrati cu fapte sanctionate de legislatia financiara, vamala si nici cu fapte care privesc disciplina financiara.

    V. Nu am fost si nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurentei sau a Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna ca urmare a Deciziei Consiliului Concurentei/Comisiei Europene nr. ............ din .............................., decizia fiind executata si creanta integral recuperata anterior depunerii dosarului de acceptare.

    VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea de activitati in unul dintre sectoarele prevazute in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    VII. Nu ne aflam in stare de insolventa sau faliment, nu ne aflam in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, dizolvare, lichidare, inchidere operationala, nu ne aflam sub administrare speciala, nu avem suspendate ori restrictionate activitatile economice, nu ne aflam intr-o alta situatie similara legal reglementata.

    VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale in justitie pentru situatiile prevazute la pct. VII si nici pentru orice alta situatie similara.

    IX. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, imi asum raspunderea tuturor informatiilor continute in prezenta declaratie si garantez ca datele furnizate sunt actuale, reale si corecte.

 

    Data ..................

                                               Reprezentant legal

                                               Numele si prenumele

                                               ...................

                                              Semnatura si stampila

 

    OBSERVATIE:

    Sumele primite in lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate in euro la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data acordarii lor, iar suma solicitata prin cererea de finantare se va echivala in euro la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei valabil la data depunerii dosarului de acceptare (data inregistrarii la Administratia Fondului pentru Mediu a cererii de finantare).

 

    ANEXA 8.1

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului unitate administrativ-teritoriala

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul si este inregistrat fiscal           |   |   |          |

|       | autovehiculul uzat, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau in copie legalizata                           |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare privind obligatiile la   |   |   |          |

|       | Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, in    |   |   |          |

|       | termen de valabilitate la data depunerii dosarului|   |   |          |

|       | de acceptare, in original sau copie legalizata.   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|     6 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare.                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Nu figureaza cu fapte inscrise in certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin Programul de      |   |   |          |

|       | stimulare a innoirii Parcului auto national pentru|   |   |          |

|       | anul ...., potrivit declaratiei din cererea de    |   |   |          |

|       | finantare.                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   Referent de specialitate                | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

| Grila este completata integral si insusita de evaluator.                     |

|______________________________________________________________________________|

|             Presedintele comisiei de acceptare            | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

 

    NOTE:

    1. In cadrul rubricii "Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se inscriu comentariile de rigoare.

    2. Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finantare.

 

    ANEXA 8.2

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului unitate sau institutie de invatamant de stat ori private

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul, in termen de valabilitate la data   |   |   |          |

|       | depunerii dosarului de acceptare, in original sau |   |   |          |

|       | in copie legalizata                               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala este           |   |   |          |

|       | inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen  |   |   |          |

|       | de valabilitate la data depunerii dosarului de    |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau in copie legalizata    |   |   |          |

|       | (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu    |   |   |          |

|       | este inregistrat la sediul social al              |   |   |          |

|       | proprietarului)                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     6 | Certificatul de atestare privind obligatiile la   |   |   |          |

|       | Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, in    |   |   |          |

|       | termen de valabilitate la data depunerii dosarului|   |   |          |

|       | de acceptare, in original sau copie legalizata    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute |   |   |          |

|       | in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali         |   |   |          |

|       | precedenti si anul fiscal in cursul caruia        |   |   |          |

|       | proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele |   |   |          |

|       | exceptate de la obligatia notificarii, semnata si |   |   |          |

|       | stampilata de catre reprezentantul legal, conform |   |   |          |

|       | anexei nr. 7 la ghid, in original (aplicabil      |   |   |          |

|       | unitatilor sau institutiilor de invatamant        |   |   |          |

|       | private)                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind activitatea pentru |   |   |          |

|       | care va utiliza autovehiculul nou ce urmeaza a fi |   |   |          |

|       | achizitionat in cadrul programului (se va mentiona|   |   |          |

|       | inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la    |   |   |          |

|       | ghid, in original (aplicabil unitatilor sau       |   |   |          |

|       | institutiilor de invatamant private)              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     9 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind situatia           |   |   |          |

|       | economico-financiara in sensul prevederilor       |   |   |          |

|       | cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din       |   |   |          |

|       | Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind |   |   |          |

|       | ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea|   |   |          |

|       | intreprinderilor in dificultate, conform anexei   |   |   |          |

|       | nr. 10 la ghid, in original (aplicabil unitatilor |   |   |          |

|       | sau institutiilor de invatamant private)          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|    10 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare                                           |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    11 | Nu figureaza cu fapte inscrise in Certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    12 | Valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a|   |   |          |

|       | beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2  |   |   |          |

|       | ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul   |   |   |          |

|       | caruia depune dosar de acceptare in program),     |   |   |          |

|       | cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate |   |   |          |

|       | in baza schemei de minimis, nu depaseste          |   |   |          |

|       | echivalentul in lei, la data depunerii dosarului  |   |   |          |

|       | de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro,   |   |   |          |

|       | daca activeaza in sectorul transporturilor        |   |   |          |

|       | rutiere), conform declaratiei pe propria          |   |   |          |

|       | raspundere depuse la dosar.                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    13 | Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de |   |   |          |

|       | casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea|   |   |          |

|       | de activitati in unul dintre sectoarele prevazute |   |   |          |

|       | in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE)         |   |   |          |

|       | nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013  |   |   |          |

|       | privind aplicarea articolelor 107 si 108 din      |   |   |          |

|       | Tratatul privind functionarea Uniunii Europene    |   |   |          |

|       | ajutoarelor de minimis, conform declaratiei pe    |   |   |          |

|       | propria raspundere depuse la dosar.               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    14 | Nu se incadreaza in situatiile prevazute in       |   |   |          |

|       | cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea    |   |   |          |

|       | Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de |   |   |          |

|       | stat pentru salvarea si restructurarea            |   |   |          |

|       | intreprinderilor in dificultate, conform          |   |   |          |

|       | declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar.|   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    15 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin program, potrivit |   |   |          |

|       | declaratiei din cererea de finantare.             |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   Referent de specialitate                | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

| Grila este completata integral si insusita de evaluator.                     |

|______________________________________________________________________________|

|             Presedintele comisiei de acceptare            | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

 

    NOTE:

    1. In cadrul rubricii "Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se inscriu comentariile de rigoare.

    2. Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finantare.

 

    ANEXA 8.3

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului institutie publica, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare infiintat ca institutie publica, precum si institutia din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata.      |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul, in termen de valabilitate la data   |   |   |          |

|       | depunerii dosarului de acceptare, in original sau |   |   |          |

|       | in copie legalizata                               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala este           |   |   |          |

|       | inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen  |   |   |          |

|       | de valabilitate la data depunerii dosarului de    |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau in copie legalizata    |   |   |          |

|       | (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu    |   |   |          |

|       | este inregistrat la sediul social al              |   |   |          |

|       | proprietarului)                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|     6 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare.                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Nu figureaza cu fapte inscrise in certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin Programul de      |   |   |          |

|       | stimulare a innoirii Parcului auto national pentru|   |   |          |

|       | anul ......., potrivit declaratiei din cererea de |   |   |          |

|       | finantare.                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   Referent de specialitate                | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

| Grila este completata integral si insusita de evaluator.                     |

|______________________________________________________________________________|

|             Presedintele comisiei de acceptare            | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

 

    NOTE:

    1. In cadrul rubricii "Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se inscriu comentariile de rigoare.

    2. Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finantare.

 

    ANEXA 8.4

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului organizatie neguvernamentala

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul, in termen de valabilitate la data   |   |   |          |

|       | depunerii dosarului de acceptare, in original sau |   |   |          |

|       | in copie legalizata                               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala este           |   |   |          |

|       | inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen  |   |   |          |

|       | de valabilitate la data depunerii dosarului de    |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau in copie legalizata    |   |   |          |

|       | (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu    |   |   |          |

|       | este inregistrat la sediul social al              |   |   |          |

|       | proprietarului)                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     6 | Certificatul de atestare privind obligatiile la   |   |   |          |

|       | Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, in    |   |   |          |

|       | termen de valabilitate la data depunerii dosarului|   |   |          |

|       | de acceptare, in original sau copie legalizata    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute |   |   |          |

|       | in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali         |   |   |          |

|       | precedenti si anul fiscal in cursul caruia        |   |   |          |

|       | proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele |   |   |          |

|       | exceptate de la obligatia notificarii, semnata si |   |   |          |

|       | stampilata de catre reprezentantul legal, conform |   |   |          |

|       | anexei nr. 7 la ghid, in original                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind activitatea pentru |   |   |          |

|       | care va utiliza autovehiculul nou ce urmeaza a fi |   |   |          |

|       | achizitionat in cadrul programului (se va mentiona|   |   |          |

|       | inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la    |   |   |          |

|       | ghid, in original                                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     9 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind situatia           |   |   |          |

|       | economico-financiara in sensul prevederilor       |   |   |          |

|       | cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din       |   |   |          |

|       | Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind |   |   |          |

|       | ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea|   |   |          |

|       | intreprinderilor in dificultate, conform anexei   |   |   |          |

|       | nr. 10 la ghid, in original                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|    10 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare.                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    11 | Nu figureaza cu fapte inscrise in certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    12 | Nu se incadreaza in situatiile prevazute in       |   |   |          |

|       | cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea    |   |   |          |

|       | Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de |   |   |          |

|       | stat pentru salvarea si restructurarea            |   |   |          |

|       | intreprinderilor in  dificultate, conform         |   |   |          |

|       | declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar.|   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    13 | Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de |   |   |          |

|       | casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea|   |   |          |

|       | de activitati in unul dintre sectoarele prevazute |   |   |          |

|       | in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE)         |   |   |          |

|       | nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013  |   |   |          |

|       | privind aplicarea articolelor 107 si 108 din      |   |   |          |

|       | Tratatul privind functionarea Uniunii Europene    |   |   |          |

|       | ajutoarelor de minimis, conform declaratiei pe    |   |   |          |

|       | propria raspundere depuse la dosar.               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    14 | Valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a|   |   |          |

|       | beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2  |   |   |          |

|       | ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul   |   |   |          |

|       | caruia depune dosar de acceptare in program),     |   |   |          |

|       | cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate |   |   |          |

|       | in baza schemei de minimis, nu depaseste          |   |   |          |

|       | echivalentul in lei, la data depunerii dosarului  |   |   |          |

|       | de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro,   |   |   |          |

|       | daca activeaza in sectorul transporturilor        |   |   |          |

|       | rutiere), conform declaratiei pe propria          |   |   |          |

|       | raspundere depuse la dosar.                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    15 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin Programul de      |   |   |          |

|       | stimulare a innoirii Parcului auto national pentru|   |   |          |

|       | anul ......., potrivit declaratiei din cererea de |   |   |          |

|       | finantare.                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   Referent de specialitate                | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

| Grila este completata integral si insusita de evaluator.                     |

|______________________________________________________________________________|

|             Presedintele comisiei de acceptare            | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

 

    NOTE:

    1. In cadrul rubricii "Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se inscriu comentariile de rigoare.

    2. Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finantare.

 

    ANEXA 8.5

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului unitate apartinand unui cult religios recunoscut in Romania

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul, in termen de valabilitate la data   |   |   |          |

|       | depunerii dosarului de acceptare, in original sau |   |   |          |

|       | in copie legalizata                               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala este           |   |   |          |

|       | inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen  |   |   |          |

|       | de valabilitate la data depunerii dosarului de    |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau in copie legalizata    |   |   |          |

|       | (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu    |   |   |          |

|       | este inregistrat la sediul social al              |   |   |          |

|       | proprietarului)                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|     6 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare.                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Nu figureaza cu fapte inscrise in certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin Programul de      |   |   |          |

|       | stimulare a innoirii Parcului auto national pentru|   |   |          |

|       | anul ......., potrivit declaratiei din cererea de |   |   |          |

|       | finantare.                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   Referent de specialitate                | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

| Grila este completata integral si insusita de evaluator.                     |

|______________________________________________________________________________|

|             Presedintele comisiei de acceptare            | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

 

    NOTE:

    1. In cadrul rubricii "Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se inscriu comentariile de rigoare.

    2. Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finantare.

 

    ANEXA 8.6

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului operator economic cu personalitate juridica, institut de cercetare-dezvoltare care isi desfasoara activitatea in regim economic, precum si unitate medico-sanitara

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul, in termen de valabilitate la data   |   |   |          |

|       | depunerii dosarului de acceptare, in original sau |   |   |          |

|       | in copie legalizata                               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala este           |   |   |          |

|       | inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen  |   |   |          |

|       | de valabilitate la data depunerii dosarului de    |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau in copie legalizata    |   |   |          |

|       | (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu    |   |   |          |

|       | este inregistrat la sediul social al              |   |   |          |

|       | proprietarului)                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     6 | Certificatul de atestare privind obligatiile la   |   |   |          |

|       | Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, in    |   |   |          |

|       | termen de valabilitate la data depunerii dosarului|   |   |          |

|       | de acceptare, in original sau copie legalizata    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute |   |   |          |

|       | in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali         |   |   |          |

|       | precedenti si anul fiscal in cursul caruia        |   |   |          |

|       | proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele |   |   |          |

|       | exceptate de la obligatia notificarii, semnata si |   |   |          |

|       | stampilata de catre reprezentantul legal, conform |   |   |          |

|       | anexei nr. 7 la ghid, in original                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind activitatea pentru |   |   |          |

|       | care va utiliza autovehiculul nou ce urmeaza a fi |   |   |          |

|       | achizitionat in cadrul programului (se va mentiona|   |   |          |

|       | inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la    |   |   |          |

|       | ghid, in original                                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     9 | Copiile certificate "conform cu originalul" ale   |   |   |          |

|       | situatiilor financiare anuale la incheierea       |   |   |          |

|       | ultimelor doua exercitii financiare, vizate de    |   |   |          |

|       | catre organele teritoriale de specialitate ale    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, insotite de      |   |   |          |

|       | rapoartele administratorilor si rapoartele        |   |   |          |

|       | comisiei de cenzori sau rapoartele de audit (dupa |   |   |          |

|       | caz), impreuna cu ultima balanta de verificare    |   |   |          |

|       | lunara incheiata la data depunerii dosarului de   |   |   |          |

|       | acceptare                                         |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|    10 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare.                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    11 | Nu figureaza cu fapte inscrise in certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    12 | Valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a|   |   |          |

|       | beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2  |   |   |          |

|       | ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul   |   |   |          |

|       | caruia depune dosar de acceptare in program),     |   |   |          |

|       | cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate |   |   |          |

|       | in baza schemei de minimis, nu depaseste          |   |   |          |

|       | echivalentul in lei, la data depunerii dosarului  |   |   |          |

|       | de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro,   |   |   |          |

|       | daca activeaza in sectorul transporturilor        |   |   |          |

|       | rutiere), conform declaratiei pe propria          |   |   |          |

|       | raspundere depuse la dosar.                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    13 | Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de |   |   |          |

|       | casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea|   |   |          |

|       | de activitati in unul dintre sectoarele prevazute |   |   |          |

|       | in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE)         |   |   |          |

|       | nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013  |   |   |          |

|       | privind aplicarea articolelor 107 si 108 din      |   |   |          |

|       | Tratatul privind functionarea Uniunii Europene    |   |   |          |

|       | ajutoarelor de minimis, conform declaratiei pe    |   |   |          |

|       | propria raspundere depuse la dosar.               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    14 | Nu se incadreaza in situatiile prevazute in       |   |   |          |

|       | cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea    |   |   |          |

|       | Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de |   |   |          |

|       | stat pentru salvarea si restructurarea            |   |   |          |

|       | intreprinderilor in dificultate, conform          |   |   |          |

|       | criteriilor de analiza din anexa nr. 11 la ghid.  |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    15 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin Programul de      |   |   |          |

|       | stimulare a innoirii Parcului auto national pentru|   |   |          |

|       | anul ......., potrivit declaratiei din cererea de |   |   |          |

|       | finantare.                                        |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

 

 ______________________________________________________________________________

|                   Referent de specialitate                | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

| Grila este completata integral si insusita de evaluator.                     |

|______________________________________________________________________________|

|             Presedintele comisiei de acceptare            | Semnatura | Data |

|                    (numele si prenumele)                  |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

|                                                           |           |      |

|___________________________________________________________|___________|______|

 

    NOTE:

    1. In cadrul rubricii "Indeplinirea criteriului de eligibilitate" se bifeaza, dupa caz, cu "Da" sau "Nu" indeplinirea/neindeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv si se inscriu comentariile de rigoare.

    2. Neindeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finantare.

 

    ANEXA 8.7

    la ghid

 

                         GRILA

de evaluare din punct de vedere economic a conformitatii documentelor si eligibilitatii proprietarului operator economic fara personalitate juridica, precum si societate profesionala cu raspundere limitata

 ______________________________________________________________________________

| Conformitate administrativa si criterii de eligibilitate  | Indeplinirea     |

|                                                           | criteriului de   |

|                                                           | eligibilitate    |

|                                                           |__________________|

|                                                           | Da| Nu|Comentarii|

|___________________________________________________________|___|___|__________|

|                                I. CONFORMITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|               Dosarul de finantare al solicitantului cuprinde:               |

|______________________________________________________________________________|

|     1 | Certificatul de inregistrare fiscala, in copie    |   |   |          |

|       | certificata "conform cu originalul"               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     2 | Certificatul de cazier fiscal, eliberat de catre  |   |   |          |

|       | organul teritorial de specialitate al Ministerului|   |   |          |

|       | Finantelor Publice, in termen de valabilitate la  |   |   |          |

|       | data depunerii dosarului de acceptare, in original|   |   |          |

|       | sau copie legalizata                              |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     3 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | obligatiile de plata catre bugetul de stat, emis  |   |   |          |

|       | de catre organul teritorial de specialitate al    |   |   |          |

|       | Ministerului Finantelor Publice, in termen de     |   |   |          |

|       | valabilitate la data depunerii dosarului de       |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau copie legalizata       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     4 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala isi are sediul |   |   |          |

|       | solicitantul, in termen de valabilitate la data   |   |   |          |

|       | depunerii dosarului de acceptare, in original sau |   |   |          |

|       | in copie legalizata                               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     5 | Certificatul de atestare fiscala privind          |   |   |          |

|       | impozitele si taxele locale si alte venituri ale  |   |   |          |

|       | bugetului local, emis de catre autoritatea publica|   |   |          |

|       | locala in a carei raza teritoriala este           |   |   |          |

|       | inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in termen  |   |   |          |

|       | de valabilitate la data depunerii dosarului de    |   |   |          |

|       | acceptare, in original sau in copie legalizata    |   |   |          |

|       | (pentru cazurile in care autovehiculul uzat nu    |   |   |          |

|       | este inregistrat la sediul profesional al         |   |   |          |

|       | proprietarului)                                   |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     6 | Certificatul de atestare privind obligatiile la   |   |   |          |

|       | Fondul pentru mediu, eliberat de catre AFM, in    |   |   |          |

|       | termen de valabilitate la data depunerii dosarului|   |   |          |

|       | de acceptare, in original sau copie legalizata    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     7 | Declaratia privind ajutoarele de minimis obtinute |   |   |          |

|       | in ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali         |   |   |          |

|       | precedenti si anul fiscal in cursul caruia        |   |   |          |

|       | proprietarul se inscrie in program, inclusiv cele |   |   |          |

|       | exceptate de la obligatia notificarii, semnata si |   |   |          |

|       | stampilata de catre reprezentantul legal, conform |   |   |          |

|       | anexei nr. 7 la ghid, in original                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     8 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind activitatea pentru |   |   |          |

|       | care va utiliza autovehiculul nou ce urmeaza a fi |   |   |          |

|       | achizitionat in cadrul programului (se va mentiona|   |   |          |

|       | inclusiv codul CAEN), conform anexei nr. 12 la    |   |   |          |

|       | ghid, in original                                 |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|     9 | Declaratia pe propria raspundere a                |   |   |          |

|       | reprezentantului legal privind situatia           |   |   |          |

|       | economico-financiara in sensul prevederilor       |   |   |          |

|       | cuprinse in cadrul cap. 2 sectiunea 2.1 din       |   |   |          |

|       | Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind |   |   |          |

|       | ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea|   |   |          |

|       | intreprinderilor in dificultate, conform anexei   |   |   |          |

|       | nr. 10 la ghid, in original                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|                              II. ELIGIBILITATE                               |

|______________________________________________________________________________|

|    10 | Are indeplinite obligatiile de plata a taxelor,   |   |   |          |

|       | impozitelor, amenzilor si contributiilor catre    |   |   |          |

|       | bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului|   |   |          |

|       | pentru mediu, conform prevederilor legale in      |   |   |          |

|       | vigoare.                                          |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    11 | Nu figureaza cu fapte inscrise in certificatul de |   |   |          |

|       | cazier fiscal.                                    |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    12 | Valoarea totala a ajutoarelor de minimis de care a|   |   |          |

|       | beneficiat pe o perioada de 3 ani consecutivi (2  |   |   |          |

|       | ani fiscali precedenti si anul fiscal in cursul   |   |   |          |

|       | caruia depune dosar de acceptare in program),     |   |   |          |

|       | cumulata cu valoarea alocarii financiare acordate |   |   |          |

|       | in baza schemei de minimis, nu depaseste          |   |   |          |

|       | echivalentul in lei, la data depunerii dosarului  |   |   |          |

|       | de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro,   |   |   |          |

|       | daca activeaza in sectorul transporturilor        |   |   |          |

|       | rutiere), conform declaratiei pe propria          |   |   |          |

|       | raspundere depuse la dosar.                       |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    13 | Ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de |   |   |          |

|       | casare nu urmeaza a fi folosit pentru desfasurarea|   |   |          |

|       | de activitati in unul dintre sectoarele prevazute |   |   |          |

|       | in cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE)         |   |   |          |

|       | nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013  |   |   |          |

|       | privind aplicarea articolelor 107 si 108 din      |   |   |          |

|       | Tratatul privind functionarea Uniunii Europene    |   |   |          |

|       | ajutoarelor de minimis, conform declaratiei pe    |   |   |          |

|       | propria raspundere depuse la dosar.               |   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    14 | Nu se incadreaza in situatiile prevazute in       |   |   |          |

|       | cuprinsul cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea    |   |   |          |

|       | Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de |   |   |          |

|       | stat pentru salvarea si restructurarea            |   |   |          |

|       | intreprinderilor in dificultate, conform          |   |   |          |

|       | declaratiei pe propria raspundere depuse la dosar.|   |   |          |

|_______|___________________________________________________|___|___|__________|

|    15 | Nu a obtinut si nu este pe cale sa obtina         |   |   |          |

|       | finantare prin proiecte ori programe finantate din|   |   |          |

|       | alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare,|   |   |          |

|       | pentru achizitionarea aceluiasi/acelorasi         |   |   |          |

|       | autovehicul/autovehicule care urmeaza a fi        |   |   |          |

|       | achizitionat/achizitionate prin Programul de      |   |