Anexa Nr. 1


FORMULAR de aviz de ipoteca ini
tial OPERATOR ................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ............................................................. Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): .. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID) Data .. ora minutul . secunda .. inscrierii Subsemnatul, ....................................., domiciliat in localitatea .................................., judetul/secto rul ............................., str. .......................... nr. bl. , sc. , et. .., ap. , actul de identitate .. seria . nr. , eliberat de la data de .............. ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ............ ., nr. de telefon , in calitate de (bifati una dintre casute): creditor debitor reprezentant al creditorului reprezentant al debitorului reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/20061) reprezentant al constituitorului constituitor Alte date ............................................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de ipoteca initial si solicit inregistrarea lui:
1. Destina
tia inscrierii Creditor garantat/debitor Locatar/Locator (finantator) Consignatar/Consignant Vânzator/Cumparator Obligatii agricole Creante securitizate Inscriere facuta in legatura cu o operatiune privind finantele publice Alte inscrieri 2. Numele/Denumirea creditorului2) 2. a) Creditorul persoana juridica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice care vor fi inscrise: .. . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice3). Tipul persoanei juridice4) Sediul: str. ... nr. ., bl. ., sc. .., et. , ap. , localitatea ......, judetul/sectorul ., cod postal ., tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .. nu exista Codul unic de inregistrare Alte date5)............................................................................................................................................................................
2. b) Creditorul persoana fizica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice care vor fi inscrise: .. . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane fizice inscrise. Numele persoanei fizice ...... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).............. , prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. .. nr. , bl. .., sc. ., et. .., ap. .., localitatea judetul/sectorul , cod postal . tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date5).............................................................................................................................................................................
3. Numele/Denumirea debitorului/constituitorului6) 3. a) Persoana juridica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice care vor fi inscrise: . . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice3) Tipul persoanei juridice4) .. Sediul: str. ... nr. , bl. .. sc. .., et. , ap. , localitatea .., judetul/sectorul ........ , codul postal .., tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare Alte date5) .......................................................................................................................................................... Bifati una dintre casutele de mai jos: debitor al obligatiei garantate constituitor debitor constituitor tert (fara a avea calitatea de constituitor) 3. b) Persoana fizica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice ce vor fi inscrise: . . Numele persoanei fizice ...... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).............. , prenumele tatalui , prenumele mamei . Adresa: str. .. nr. , bl. .., sc. ., et. .., ap. .., localitatea , judetul/sectorul , codul postal ., tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ............................................................................................................................................................................... Bifati una dintre casutele de mai jos: debitor al obligatiei garantate constituitor debitor constituitor tert (fara a avea calitatea de constituitor) 4. Bunuri ipotecate (bifati una sau mai multe din casutele de mai jos):
4. a) Autovehicule Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule ce vor fi inscrise: . Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Model , anul de fabricatie ., numarul sasiului .., seria motorului .., descriere suplimentara ...................................... Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine 4. b) Bunuri mobile ipotecate, atasate unor bunuri imobile
A. Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile ce vor fi inscrise: . Bifati una sau mai multe dintre casutele de mai jos: Bunul mobil ipotecat este accesoriu unui bun imobil. Padure ce urmeaza a fi taiata Minerale ce urmeaza a fi extrase Fructe ce urmeaza a fi culese Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât si a bunurilor imobile carora le sun t atasate. Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Descrierea bunului: ....................................................................................................................... Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine B. Mentiuni proprietari ai bunului imobil la care este atasat bunul mobil ipotecat: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil caruia ii e ste atasat bunul mobil ipotecat: . In cazul in care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice, deja inscrise, mentionati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine . In cazul existentei si a altor coproprietari persoane juridice, inscrieti datele de identificare ale acestora: Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice . Sediul: str. ... nr. , bl. .. sc. .., et. , ap. , localitatea .., judetul/sectorul ........ , codul postal .., tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare Alte date5) .......................................................................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil caruia ii est e atasat bunul mobil ipotecat: . In cazul in care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice, deja inscrise, mentionati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine In cazul existentei si a altor coproprietari persoane fizice, inscrieti datele de identificare ale acestora: Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane fizice inscrise. Numele persoanei fizice ...... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).............. , prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. .. nr. , bl. .., sc. ., et. .., ap. .., localitatea , judetul/sectorul , codul postal ., tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date .............................................................................................................................................................................
4. c) Alte bunuri Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile ce vor fi inscrise: . Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat ipotecii. Descrierea bunului8)............................................................................................................................................................................................... Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine 4. d) Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de creanta, conform Legii nr. 31/20069) Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor imobile ce vor fi inscrise: .. . Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Descrierea bunului imobil: .................................................................................................................................................... Localitatea10) ., judetul/sectorul10) , tara10))., numarul cartii funciare10) ., numar corp proprietate ., numarul cadastral10) , adresa/numarul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil10) . Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA).. Descriere suplimentara11)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine 5. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicita inscrierea acestui aviz
5. a) Denumirea persoanei juridice 5. b) Numele persoanei fizice ... .., prenumele complet (a
sa cum figureaza in actele de identitate)... ... Data Semnatura 1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) Se vor completa datele creditorului obliga
tiei ipotecare sau ale tertului beneficiar desemnat de acesta, in cazul in care ipote ca mobiliara este constituita in favoarea unui tert beneficiar, iar la rubrica „Alte date” se va mentiona in mod obligatoriu calitatea de tert beneficiar.
3) Denumirea persoanei juridice se va inscrie in formular neprescurtata, astfel cum figureaza in actul constitutiv.
4) Solicitan
tii vor avea in vedere o clasificare generala a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeaza fiec are dintre aceste persoane juridice: societate comerciala, regie autonoma, organizatie cooperatista, asociatie sau fundatie, institutie publica (pentru pe rsoanele juridice de stat).
5) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicita
tii ipotecii mobiliare a investitorilo r asupra portofoliului de creante, se vor mentiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana fizica/persoana juridica inscrisa la rubrica „Creditor” are calitatea d e reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum si actul in baza caru ia a fost numita.
6) Se vor men
tiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal si/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor in contractul de ipoteca.
7) Numarul de ordine trebuie sa fie de tipul pf sau pj urmat de cifra araba corespunzatoare.
8) Solicitan
tii vor avea in vedere, in principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exe mplu: serie, numar, tip, model, marca etc.).
9) Acest câmp se completeaza in situa
tia inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, in cazul in care realizarea dreptulu i de creanta este asigurata cu ipoteci imobiliare.
10) Câmpuri obligatorii, in cazul in care se selecteaza rubrica „Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de crean
ta, conf orm Legii nr. 31/2006”.
11) Solicitan
tii vor avea in vedere urmatoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imobilului calculata la momentul incheierii contractului.

Anexa Nr. 2


FORMULAR de aviz de inten
tie OPERATOR ................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ............................................................. Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): .. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID) Data .. ora minutul . secunda .. inscrierii Subsemnatul, ....................................., domiciliat in localitatea .................................., judetul/secto rul ............................., str. .......................... nr. bl. , sc. , et. .., ap. , actul de identitate .. seria . nr. , eliberat de la data de ...... ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara .................... ., nr. de telefon . , in calitate de (bifati una dintre casute): creditor debitor reprezentant al creditorului reprezentant al debitorului reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/20061) reprezentant al constituitorului constituitor Alte date ............................................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de intentie si solicit inregistrarea lui:
1. Destina
tia inscrierii Creditor garantat/debitor Locatar/Locator (finantator) Consignatar/Consignant Vânzator/Cumparator Obligatii agricole Creante securitizate Inscriere facuta in legatura cu o operatiune privind finantele publice Alte inscrieri 2. Numele/Denumirea creditorului2) 2. a) Creditorul persoana juridica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice care vor fi inscrise: .. . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice3). Tipul persoanei juridice4) Sediul: str. ... nr. ., bl. ., sc. .., et. , ap. , localitatea ......, judetul/sectorul ., cod postal ., tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .. nu exista Codul unic de inregistrare Alte date5)............................................................................................................................................................................
2. b) Creditorul persoana fizica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice care vor fi inscrise: .. . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane fizice inscrise Numele persoanei fizice ...... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).............. , prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. .. nr. , bl. .., sc. ., et. .., ap. .., localitatea , judetul/sectorul , codul postal ., tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date5).............................................................................................................................................................................
3. Numele/Denumirea debitorului/constituitorului6) 3. a) Persoana juridica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice care vor fi inscrise: . . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice3) Tipul persoanei juridice4) .. Sediul: str. ... nr. , bl. .. sc. .., et. , ap. , localitatea .., judetul/sectorul ........ , codul postal .., tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare Alte date5) .......................................................................................................................................................... Bifati una dintre casutele de mai jos: debitor al obligatiei garantate constituitor debitor constituitor tert (fara a avea calitatea de constituitor) 3. b) Persoana fizica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice care vor fi inscrise: . . Numele persoanei fizice ...... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).............. , prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. .. nr. , bl. .., sc. ., et. .., ap. .., localitatea , judetul/sectorul , codul postal ., tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ............................................................................................................................................................................... Bifati una dintre casutele de mai jos: debitor al obligatiei garantate constituitor debitor constituitor tert (fara a avea calitatea de constituitor) 4. Bunuri ipotecate (bifati una sau mai multe din casutele de mai jos): 4.a) Autovehicule Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule ce vor fi inscrise: . Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Model , anul de fabricatie ., numar sasiu .., seria motorului .., descriere suplimentara ...................................... Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine 4.b) Bunuri mobile ipotecate, atasate unor bunuri imobile.
A. Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile ce vor fi inscrise: . . Bifati una sau mai multe dintre casutele de mai jos: Bunul mobil ipotecat este accesoriu unui bun imobil. Padure ce urmeaza a fi taiata Minerale ce urmeaza a fi extrase Fructe ce urmeaza a fi culese Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunurilor mobile ipotecate, cât si a bunurilor imobile carora le sun t atasate. Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Descrierea bunului: ....................................................................................................................... Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine B. Mentiuni proprietari ai bunului imobil la care este atasat bunul mobil ipotecat: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil caruia ii e ste atasat bunul mobil ipotecat: . In cazul in care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice, deja inscrise, mentionati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine . In cazul existentei si a altor coproprietari persoane juridice, inscrieti datele de identificare ale acestora: Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice . Sediul: str. ... nr. , bl. .., sc. .., et. , ap. , localitatea .., judetul/sectorul ........ , codul postal .., tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare . Alte date5) .......................................................................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil caruia ii est e atasat bunul mobil ipotecat: . In cazul in care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice, deja inscrise, mentionati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine In cazul existentei si a altor coproprietari persoane fizice, inscrieti datele de identificare ale acestora: Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane fizice inscrise. Numele persoanei fizice ...... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).............. , prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. .. nr. , bl. .., sc. ., et. .., ap. .., localitatea judetul/sectorul , codul postal . tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ............................................................................................................................................................................. 4.c) Alte bunuri Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile ce vor fi inscrise: . Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului afectat ipotecii. Descrierea bunului8)............................................................................................................................................................................................... Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine 4.d) Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de creanta, conform Legii nr. 31/20069) Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor imobile ce vor fi inscrise: .. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Descrierea bunului imobil: .................................................................................................................................................... Localitatea10) ., judetul/sectorul10) , tara10) ., numarul cartii funciare10) ., numar corp proprietate ., numarul cadastral10) , adresa/numarul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil10) . Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA).. Descriere suplimentara11)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Mentionati constituitorul/constituitorii caruia/carora ii/le apartine bunul ipotecat descris anterior prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent7). Denumirea persoanei juridice ............ Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine 5. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicita inscrierea acestui aviz 5.a) Denumirea persoanei juridice 5.b) Numele persoanei fizice ... .., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)... ... Data Semnatura 1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) Se vor completa datele creditorului obliga
tiei ipotecare sau ale tertului beneficiar desemnat de acesta, in cazul in care ipote ca mobiliara este constituita in favoarea unui tert beneficiar, iar la rubrica „Alte date” se va mentiona in mod obligatoriu calitatea de tert beneficiar.
3) Denumirea persoanei juridice se va inscrie in formular neprescurtata, astfel cum figureaza in actul constitutiv.
4) Solicitan
tii vor avea in vedere o clasificare generala a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeaza fiec are dintre aceste persoane juridice: societate comerciala, regie autonoma, organizatie cooperatista, asociatie sau fundatie, institutie publica (pentru pe rsoanele juridice de stat).
5) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicita
tii ipotecii mobiliare a investitorilo r asupra portofoliului de creante, se va mentiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana fizica/persoana juridica inscrisa la rubrica „Creditor” are calitatea de reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum si actul in baza caru ia a fost numita.
6) Se vor/va men
tiona numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal si/sau numele/denumirea persoa nei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor in contractul de ipoteca.
7) Numarul de ordine trebuie sa fie de tipul pf sau pj urmat de cifra araba corespunzatoare.
8) Solicitan
tii vor avea in vedere, in principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exe mplu, serie, numar, tip, model, marca etc.).
9) Acest câmp se completeaza in situa
tia inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, in cazul in care realizarea dreptulu i de creanta este asigurata cu ipoteci imobiliare.
10) Câmpuri obligatorii, in cazul in care se selecteaza rubrica „Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de crean
ta, conf orm Legii nr. 31/2006”.
11) Solicitan
tii vor avea in vedere urmatoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imobilului calculata la momentul incheierii contractului.

Anexa Nr. 3


FORMULAR de aviz de transformare a inten
tiei OPERATOR ................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ............................................................. Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): .. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID) Data .. ora minutul . secunda .. inscrierii Subsemnatul, ....................................., domiciliat in localitatea .................................., judetul/secto rul ............................., str. ......................... nr. ....., bl. ....., sc. , et. ., ap. , actul de identitate .. seria . nr. , elibe rat de la data de ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara .................... ., nr. de telefon ........ , in calitate de (bifati una dintre casute): creditor debitor reprezentant al creditorului reprezentant al debitorului reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006*) reprezentant al constituitorului constituitor Alte date ............................................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intentiei si solicit inregistrarea lui:
1. Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul de identificare (ID-ul) a avizului de ipoteca prin care s-a facut publica intentia de constituire a ipotecii: 2. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicita inscrierea acestui aviz 2.a) Denumirea persoanei juridice ............ 2.b) Numele persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Data Semnatura


 

Footnotes

*)In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, se va mentiona in mod obligato riu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.

Anexa Nr. 4


FORMULAR de aviz de men
tinere a ipotecii OPERATOR ................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ............................................................. Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): .. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID) Data .. ora minutul . secunda .. inscrierii Subsemnatul, ....................................., domiciliat in localitatea .................................., judetul/secto rul ............................., str. ......................... nr. , bl. , sc. , et. .., ap. , actul de identitate .. seria . nr. , eliberat de la data de ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ......... ., nr. de telefon ................... , in calitate de (bifati una dintre casute): creditor debitor reprezentant al creditorului reprezentant al debitorului reprezentant al creditorului conform Legii nr. 31/2006*) reprezentant al constituitorului constituitor Alte date ............................................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de mentinere a ipotecii si solicit inregistrarea lui:
1. Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul de identificare (ID-ul) a avizului de ipoteca asupra caruia urmeaza a efectua mentiunea mentinerii bunului ipotecat: 2. Numele/Denumirea creditorului/debitorului/constituitorului care solicita inscrierea acestui aviz
2. a) Denumirea persoanei juridice ............
2. b) Numele persoanei fizice , prenumele complet (a
sa cum figureaza in actele de identitate) Data Semnatura


 

Footnotes

*)In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea creantelor, se va mentiona in mod obligato riu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.

Anexa Nr. 5


FORMULAR de aviz de ipoteca modificator OPERATOR ................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ............................................................. Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.): .. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID) Data .. ora minutul . secunda .. inscrierii Subsemnatul, ....................................., domiciliat in localitatea .................................., jude
tul/secto rul ............................., str. ......................... nr. , bl. , sc. , et. .., ap. , actul de identitate .. seria . nr. , eliberat de la data de ......... ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara .......... ., nr. de telefon ........ , in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date ................................................................................................................................................................................ creditor nou (in cazul in care prin avizul modificator se inlocuieste, altfel decât prin cesiune a creantei, un creditor/toti creditorii din avizul de ipoteca initial, potrivit art. 282) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) reprezentant al noului creditor1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date ................................................................................................................................................................................ completez si subscriu prezentul formular de aviz de ipoteca modificator, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de ipoteca3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) I. ACEASTA MODIFICARE PRIVESTE: Bifati una dintre casutele de mai jos (Se vor bifa doua casute numai in cazul in care formularul prevede expres aceasta posibilitate.) si completati cu datele corespunzatoare.
1. Schimbarea numelui/denumirii
si/sau schimbarea adresei/sediului unuia sau mai multor debitori Identificati debitorul/debitorii la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii lor, astfe l cum figureaza in arhiva:............................................................................................................................................................................................... Folositi spatiile de mai jos pentru descrierea modificarii: Noul nume al persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) , codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ................................................................................................................................................................................ Noua denumire a persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ............ , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista , codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ................. Noua adresa/Noul sediu: localitatea ........... , str. .......... nr. , bl. , sc. , et. ......, ap. , judetul/sectorul , codul postal , tara Alte date ................................................................................................................................................................................
2. Schimbarea numelui/denumirii
si/sau schimbarea adresei/sediului unui creditor Identificati creditorul la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale, astfel cum figureaza in arhiva:............................................................................................................................................................................................... Noul nume al persoanei fizice , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) , codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Noua denumire a persoanei juridice ........., tipul persoanei juridice ............ , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista , codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ..................... Noua adresa/Noul sediu: localitatea ........... , str. .......... nr. , bl. , sc. , et. ......, ap. , judetul/sectorul , codul postal , tara Alte date4)................................................................................................................................................................................
3. Inlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de crean
ta) Identificati creditorul care urmeaza sa fie inlocuit, prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale:............................................................................................................................................................................................................... Inscrieti numele/denumirea si celelalte date de identificare a noului creditor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice inscrisi: ................................................. Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................., tipul persoanei juridice ................., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ................................................................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ..........................................................................................................................., sediul: localitatea ..................................................., str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ................................, t ara ......................................................, Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)......................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice inscrisi: .................................................. Numele persoanei fizice ....................................................................., prenumele complet (asa cum figur eaza in actele de identitate)..............................................................., prenumele tatalui ................................................, prenumele mamei............................................., domiciliul: localitatea ................................................, str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ...................................., codul postal ........................, tara ............................, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).....................................................................
4. Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de crean
ta) Inscrieti numele/denumirea si celelalte date de identificare a noului creditor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice inscrisi: .............................................. . Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................., tipul persoanei juridice .............................., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ........................................................................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ........................................................................................................, sediul: localitatea ..................................................., str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ......................................., tara .................................................. Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)......................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice inscrisi: ................................. . Numele persoanei fizice ....................................................................., prenumele complet (asa cum figur eaza in actele de identitate)....................................................., prenumele tatalui ......................................................, prenumele mamei............................................., domiciliul: localitatea ...................................., str. ................................................ nr. ..........................., bl. .............., sc. ......., et. ......., ap. ................., judetul/sectorul ..................................................., codul postal ............................., tara ...................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).........................................................................................
5. Radierea unuia sau mai multor debitori Identifica
ti debitorul care urmeaza sa fie radiat, prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale:................................................................................................................................................................................................. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice radiati: ....................................................... . Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................., tipul persoanei juridice ...................., numarul de identificare al persoanei juridice, daca exista .................................................................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .............................................................................., s ediul: localitatea ..............................., str. ................................................................ nr. ........................................................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ........................................., tara .......................................................... Alte date ................................................................................................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice radiati: ............................................................. Numele persoanei fizice ....................................................................., prenumele complet (asa cum figur eaza in actele de identitate)........................................................., prenumele tatalui ..................................................., prenumele mamei............................................., domiciliul: localitatea ............................................., str. ....................................... nr. ....................., bl........., sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal............................., tara.........................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date .................................................................................................................................................................................. Precizati daca operatiunea de radiere a unui debitor este insotita de degrevarea bunurilor aduse in garantie de chiar debitorul radiat: DA NU In caz afirmativ, folositi spatiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualiz at suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca................................................................................................................................
6. Radierea unui creditor Folosi
ti spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului radiat: Denumirea persoanei juridice ....................................................................................................................., tipul persoanei juridice ........................, numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .............................., co dul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ......................................................................................., sediul: locali tatea ........................................................, str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., j udetul/sectorul ..............................., codul postal ................., tara ....................................... Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)......................................................................................................... Numele persoanei fizice ...................................................................................., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)..................................................................., prenumele tatalui ......................................................, prenumele mamei ............................................, domiciliul: localitatea ............................................, str........................................ nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ........................................, tara .........................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)............................................................
7. Men
tionarea numelui/denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor Identificati debitorul la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale:............................................................................................................................................................................................................. Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane juridice inscrisi: .................................................. Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................., tipul persoanei juridice .................................., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ....................................................................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .........................................................................................................., sediul: localitatea ...................................., str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ............................................, tara ............................................ Alte date .............................................................................. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane fizice inscrisi: .................. Numele persoanei fizice ....................................................................., prenumele complet (asa cum figur eaza in actele de identitate)............................................................, prenumele tatalui ......................................................, prenumele mamei............................................, domiciliul: localitatea ............................................., str. ....................................... nr. ....................., bl........., sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul .........................................., codul postal.................., tara ........................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ........................................................................................
8. Rectificarea gre
selilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garantiei
a) Identifica
ti debitorul la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea numelui si prenumelui/denumirii sale............................................................................................................................................................................................................. Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii: In loc de .................................................................................................................................................................................. se va inscrie ...............................................................................................................................................................................
b) Identifica
ti bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca.............................................................................................................................................................................................................. Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii: In loc de .................................................................................................................................................................................. se va inscrie ...............................................................................................................................................................................
9. Rectificarea gre
selilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor In loc de .................................................................................................................................................................................. se va inscrie ...............................................................................................................................................................................
10. Modificarea/completarea descrierii bunului in garan
tie Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca............................................................................................................................................................................................................ Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:..................................................................................................................................................................................................
11. Adaugarea unui creditor celor deja existen
ti Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului creditor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice inscrisi: ................................................ Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................., tipul persoanei juridice ........................, numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .............................................................................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ........................................................................................................., sediul: localitatea .........................................., str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ......................................., tara ................................................... Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)......................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice inscrisi: .................. Numele persoanei fizice ....................................................................., prenumele complet (asa cum figur eaza in actele de identitate).............................................................................., prenumele tatalui ......................................................, prenumele mamei ............................................, domiciliul: localitatea ............................................., str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ........................................, tara .........................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).........................................................................................
12. Adaugarea unui debitor subscriitor Folosi
ti spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane juridice inscrisi: .................. Denumirea persoanei juridice ......................................................................................................................................., tipul persoanei juridice ................., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ................................................................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ........................................................................................................., sediul: localitatea ...................................., str. ....................................... nr. ....................., bl. ........, sc. ............, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ............................................................, codul postal ........................................., tara ......................................... Alte date ........................................................................................ Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori persoane fizice inscrisi: ............... Numele persoanei fizice ....................................................................., prenumele complet (asa cum figur eaza in actele de identitate)..................................................., prenumele tatalui ......................................., pre numele mamei ............................., domiciliul: localitatea ..............................................., str. .................................... nr. ............, bl. ....., sc. ........., et. ...., ap. ........, judetul/sectorul ..........................., codul postal ...................., tara ........................, codul numeric p ersonal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ........................................................................................ Precizati daca operatiunea de adaugare a unui debitor este insotita de aducerea de catre acesta a unor bunuri in garantie: DA NU In caz afirmativ, folositi rubricile de la pct. III pentru a mentiona bunurile aduse in garantie de noul debitor.
II. ALTE MEN
TIUNI, PREVAZUTE IN MOD OBLIGATORIU DE LEGE5) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni:...................................................................................................
III. DESCRIERE BUNURI
a) Autovehicule Identifica
ti bunul ipotecat la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat si prin indicarea numarului de ordine aferent ........................................................................................................................................................................................ Descriere suplimentara ...........................................................................................................................................................
b) Bunuri mobile in garan
tie, atasate unor bunuri imobile. Identificati bunul ipotecat la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat si prin indicarea numarului de ordine aferent ....................................................................................................................................................................................... Descrierea bunului ....................................................................................................................................................................
c) Alte bunuri Identifica
ti bunul ipotecat la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat si prin indicarea numarului de ordine aferent ....................................................................................................................................................................................... Descriere bun ......................................................................................................................................................................... Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de creanta, conform Legii nr. 31/20066) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Identificati bunul ipotecat la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat si prin indicarea numarului de ordine aferent .................... Descrierea bunului imobil ........................................................................................................................................................... Descriere suplimentara ...........................................................................................................................................................
IV. PRECIZA
TI DACA PENTRU ACTUALIZAREA INFORMATIEI CUPRINSE IN AVIZUL DE IPOTECA LA CARE SE RAPORTEAZA MODIFICAREA ESTE NECESARA SI O MODIFICARE A DESCRIERII BUNULUI IN GARANTIE, CORESPUNZATOR DATELOR INSCRISE DE SOLICITANT IN PREZENTUL FORMULAR: DA NU In caz afirmativ, bifati pct. I.10, completând cu datele corespunzatoare.
V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA INSCRIERII Bifa
ti una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de toti creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de unul dintre creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de noul creditor, in conditiile art. 282) din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioar e. Data ................................ Semnatura .................................
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) Potrivit art. 28 2 din Ordonan
ta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulte rioare „Avizul de cesiune a creantei ipotecare ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipoteca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala”.
3) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului a viz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
4) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicita
tii ipotecii mobiliare a investitorilo r asupra portofoliului de creante, se vor mentiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana fizica/persoana juridica inscrisa la rubrica „Creditor” are calitatea d e reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum si actul in baza caru ia a fost numita.
5) In situa
tia avizului modificator vizând inlocuirea creditorului, când solicitarea de inregistrare este adresata de noul credito r sau de reprezentantul acestuia, in acest câmp se inscriu datele cuprinse in declaratia pe propria raspundere, data de noul creditor in fata notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creantei garantate.
6) Acest câmp se completeaza in situa
tia inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, in cazul in care realizarea dreptulu i de creanta este asigurata cu ipoteci imobiliare.

Anexa Nr. 6


FORMULAR de aviz de cesiune a crean
tei1) OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., actul de identitate ............................ seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c od numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de (bifati una dintre casute) cedent reprezentant al cedentului cesionar reprezentant al cesionarului2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date ........................................................................................ completez si subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creantei, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de ipoteca3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Precizati daca inscrierea este efectuata in legatura cu o emisiune de instrumente financiare securitizate (selectia rubricii „DA” impune ca destinatia inscrierii sa fie „Creante securitizate”): DA NU 1. Prezentul aviz de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva vizeaza (bifati una dintre cele doua posibilitati): inlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ; inlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ; folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului cedent: Denumirea persoanei juridice .., tipul persoanei juridice .., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .., sediul: localitatea .., str. .. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul .., codul postal , tara .. Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).. Numele persoanei fizice .., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) .., prenumele tatalui .., prenumele mamei .. Adresa: localitatea .., str. .. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul , codul postal , tara .., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) 2. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului): Creditorul persoana juridica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane juridice ce vor fi inscrisi: 2.a) Denumirea persoanei juridice .., tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .., sediul: localitatea .., strada .. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul .., codul postal .., tara .. Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).. Creditorul persoana fizica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori persoane fizice ce vor fi inscrisi: 2.b) Numele persoanei fizice .., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) .., prenumele tatalui .., prenumele mamei .. . Adresa: localitatea ............ .., str. .. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , judetul/sectorul .., codul postal .., tara .., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).. 3. Identificarea partii care a solicitat efectuarea inscrierii Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de toti creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de unul dintre creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului a fost adresata de cesionar, in conditiile art. 282 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
4. Alte men
tiuni, prevazute in mod obligatoriu de lege5) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni: .. . Data ..Semnatura ..
1) Prin avizul de cesiune a crean
tei garantate cu bunurile inscrise in arhiva creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar ces ionarul va fi trecut in avizul de ipoteca drept creditor cu statut activ.
2) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
3) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului a viz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
4) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicita
tii ipotecii mobiliare a investitorilo r asupra portofoliului de creante, se vor mentiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana fizica/persoana juridica inscrisa la rubrica „Creditor” are calitatea d e reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum si actul in baza caru ia a fost numita.
5) In situa
tia in care solicitarea de inregistrare este adresata de cesionar sau de reprezentantul acestuia, in acest câmp se insc riu datele cuprinse in declaratia pe propria raspundere, data de cesionar in fata notarului public, privind temeiul juridic al transmiterii creantei g arantate.

Anexa Nr. 7


FORMULAR de aviz de extindere a ipotecii1) OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, jude
tul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului2) constituitor3) reprezentant al constituitorului Alte date ...................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Numarul de identificare a avizului de ipoteca4) ..
1. Acest aviz de ipoteca prive
ste urmatorul bun ipotecat (bifati una sau mai multe casute):
a) Autovehicule Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule asupra carora opereaza extinderea: ................ . Identificati bunul ipotecat asupra caruia opereaza extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin inscrierea numarului de ordine aferent acestui tip de bun: ....................................................................................................................................... . Descriere suplimentara .. ................................................................................................... .
b) Bunuri mobile ipotecate, ata
sate unor bunuri imobile Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de bunuri ipotecate asupra carora opereaza extinderea: .............................................................................................................................................................................. . Identificati bunul ipotecat asupra caruia opereaza extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin inscrierea numarului de ordine aferent acestui tip de bun: ......................................................................................................................... . . Descriere suplimentara .................................................................................................... .. . .
c) Alte bunuri Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul de bunuri ipotecate asupra carora opereaza extinderea: ........... Identificati bunul ipotecat asupra caruia opereaza extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin inscrierea numarului de ordine aferent acestui tip de bun: .......................................................................................................................................... . Descrierea bunului5) .. ......................................................................................................... ...
d) Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de crean
ta, conform Legii nr. 31/20066) Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de bunuri imobile asupra carora opereaza extinderea: ............ Identificati bunul ipotecat asupra caruia opereaza extinderea. Bunul va putea fi individualizat prin inscrierea numarului de ordine aferent acestui tip de bun: .............................................................................................................................................. . Descrierea bunului imobil: .. ............................................................................................ 2. Solicitarea de inscriere a avizului de extindere a ipotecii a fost adresata de (bifati una dintre posibilitati):
- to
ti creditorii cu statut activ
- to
ti constituitorii cu statut activ Data ..Semnatura ..
1) Inscrierea in arhiva a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitata numai in cazul in care bunul care face obiectul ex tinderii este produs al bunului ipotecat sau vine in completarea acestuia.
2) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
3) Avizul de extindere poate fi subscris
si de catre debitor, cu conditia ca acesta sa aiba si calitatea de proprietar al bunului asupra caruia opereaza extinderea.
4) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se v a mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
5) Solicitan
tii vor avea in vedere, in principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exe mplu, serie, numar, tip, model, marca etc.).
6) Acest câmp se completeaza in situa
tia inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, in cazul in care realizarea dreptulu i de creanta este asigurata cu ipoteci imobiliare.

Anexa Nr. 8


FORMULAR de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date ............................................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Numarul de identificare a avizului de ipoteca2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) .. ..................................... 1. Acest aviz de ipoteca priveste urmatorul bun in garantie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca):
a) Autovehicule Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule degrevate: .......................................................... Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoar e. Model .. ...................... , an de fabricatie .., numar sasiu .., seria motorului .., descriere suplimentara .. b) Bunuri mobile in garantie, atasate unor bunuri imobile Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile atasate unor bunuri imobile degrevate: . Bifati una sau mai multe dintre posibilitati:
- bunuri mobile accesorii unor bunurilor imobile - padure care urmeaza a fi defri
sata - minerale care urmeaza a fi extrase Spatiile de mai jos se vor folosi pentru identificarea bunurilor degrevate. Fiecare bun afectat ipotecii va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei ara be corespunzatoare. Descrierea bunului degrevat: .. .. c) Alte bunuri Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile degrevate: Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului degrevat. Fiecare bun va fi individualizat de catre solicitantul inscrier ii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Descriere bun degrevat3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului): .. ......................................................................................................................................... .. ....................................................................................................................................... Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de creanta, conform Legii nr. 31/20064) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor imobile ce vor fi inscrise: Fiecare bun afectat ipotecii va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei ara be corespunzatoare. Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Descrierea bunului imobil: ............................................................................................... .. Localitatea5) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)............. .., judetul/sectorul5) .., tara5) .., numarul cartii funciare5) , numar corp proprietate .. , numarul cadastral5) ............................ .. , adresa/numarul parcelei/elemente de identificare amplasare imobil5) .. Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)........................................................................... .. Descriere suplimentara6) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) .......................................................................................................................................... .. Data ..Semnatura ..
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului a viz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) Solicitan
tii vor avea in vedere, in principal, acele elemente de identificare care pot duce la individualizarea bunului (de exe mplu, serie, numar, tip, model, marca etc.).
4) Acest câmp se completeaza in situa
tia inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, in cazul in care realizarea dreptulu i de creanta este asigurata cu ipoteci imobiliare.
5) Câmpuri obligatorii, in cazul in care se selecteaza rubrica „Bunuri imobile care asigura garantarea unui drept de crean
ta, conf orm Legii nr. 31/2006”.
6) Solicitan
tii vor avea in vedere urmatoarele: datele de identificare a contractului de credit ipotecar, datele de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imobilului calculata la momentul incheierii contractului.

Anexa Nr. 9


FORMULAR de aviz de cesiune a ipotecii OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca ................................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, jude
tul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c od numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de (bifati una dintre casute): cedent reprezentant al cedentului cesionar reprezentant al cesionarului1) Alte date ................................................................................................................................... .. completez si subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de ipoteca ce urmeaza a fi modificat prin cesiunea ipotecii2) .. 1. Cedentul ipotecii3) Identificati persoana care cesioneaza ipoteca, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice ................................................................................................................. . Numele persoanei fizice ..................... , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)............................................................................................................... Numarul de ordine ....................................................................................................................................... 2. Cesionarul ipotecii4) Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane juridice inscrise: ......................................... . Denumirea persoanei juridice ..., tipul persoanei juridice ., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ................. ., codul unic de inregistrare , sediul: localitatea .., str. .. nr. ., bl. .., sc. ., et. ., ap. ., judetul/sectorul , codul postal .................. ., tara .. . Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane fizice inscrise: ... . Numele persoanei fizice ................... .., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).., prenumele tatalui ., prenumele mamei ...................... .. Adresa: str. . nr. . bl. , sc. .., et. ., ap. .., localitatea ., judetul/sectorul .., codul postal . tara . Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
3. Inlocuirea unor debitori, in cazul in care debitorul obliga
tiei principale este alta persoana: Identificati persoana care urmeaza a fi inlocuita, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice ..................................................................................................................... . Numele persoanei fizice ............... .., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate). Numarul de ordine . Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane juridice inscrise: . Denumirea persoanei juridice ., tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .., codul unic de inregistrare , sediul: localitatea .., str. .............................................. nr. ............., bl. , sc. .., et. ., ap. .., jude tul/sectorul..................................., codul postal .................................., tara ................................. Alte date ................................................................................................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane fizice inscrise: ................................................... . Numele persoanei fizice .............................. , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).................................., prenumele tatalui , prenumele mamei ................................. Adresa: str. .. nr. ., bl. ., sc. .., et. .., ap. .., localitatea .................................., judetul/sectorul , codul postal , tara .................................. Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ................................................................................................................................................................................... Daca este necesar, folositi spatiul de mai jos pentru a introduce descrierea actualizata a bunului corespunzatoare tipului de bun ipotecat: ..
4. Men
tiuni prevazute in mod obligatoriu de lege5) Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni: .. Data ..................................Semnatura ..................................
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipoteca ini tial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) Cedentul ipotecii va fi inlocuit ca urmare a cedarii ipotecii catre un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 di n Codul civil.
4) Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipoteca care se modifica prin cesiunea ipotecii.
5) In situa
tia in care solicitarea de inregistrare este adresata de cesionar sau de reprezentantul acestuia, in acest câmp se insc riu datele cuprinse in declaratia pe propria raspundere, data de cesionar in fata notarului public, privind cesiunea ipotecii.

Anexa Nr. 10


FORMULAR de aviz de schimbare a rangului ipotecilor1) OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca ................................................................................................................................. Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, jude
tul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului2) Alte date ............................................................................................................................. completez si subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui.
1. Nr. de identificare a avizului de ipoteca al carei rang se schimba3) 2. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilor Bifa
ti una dintre posibilitati: Solicitarea a fost adresata de toti creditorii cu statut activ. Solicitarea a fost adresata de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. In cazul in care solicitarea a fost adresata de unul/unii dintre creditori, indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice .......................................................................................................................... .. Numele persoanei fizice ....................................... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate) Numarul de ordine .................................................... Data .................................Semnatura ..................................
1) In cazul solicitarii de schimbare a rangului ipotecilor este necesara completarea a doua formulare de aviz de schimbare a rangu lui ipotecilor, subscrise de catre fiecare dintre creditorii celor doua ipoteci care i
si schimba rangul, rezultând doua avize de schimbare a rangului cu ID-uri distincte, dar cu aceeasi data (an, luna, zi, ora, minut, secunda) a inregistrarii.
2) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor, se va mentiona in mod obligatori u calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
3) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipoteca ini tial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.

Anexa Nr. 11


FORMULAR de aviz de executare OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, jude
tul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului1) Alte date completez si subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de ipoteca2) . ACEST AVIZ DE EXECUTARE PRIVESTE: Bifati una dintre casutele de mai jos si completati cu datele corespunzatoare.
1. Publicitatea notificarii de executare a bunului ipotecat Men
tiuni obligatorii (folositi spatiul de mai jos pentru a mentiona pe scurt continutul notificarii de executare3)) 2. Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea si distribuirea sumei rezultate din executare Mentiuni obligatorii (folositi spatiul de mai jos pentru a mentiona pe scurt datele cuprinse in procesul-verbal4)) ..
3. Incetarea executarii pe baza hotarârii instan
tei judecatoresti Mentiuni obligatorii (folositi spatiul de mai jos pentru a preciza numarul si data hotarârii judecatoresti, precum si instanta care a pronuntat-o).
4. Preluarea bunului ipotecat in vederea administrarii Men
tiuni obligatorii (folositi spatiul de mai jos pentru a mentiona pe scurt continutul notificarii ofertei de preluare3)) . Data ..................................Semnatura ..................................
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor si al Legii nr. 32/2006 privind o bligatiunile ipotecare, se va mentiona in mod obligatoriu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) Se vor men
tiona obligatoriu elementele prevazute la art. 2.451 din Codul civil.
4) Se va men
tiona obligatoriu procesul-verbal la care se refera art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.

Anexa Nr. 12


FORMULAR de aviz de preluare in contul crean
tei OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................., in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului1) Alte date ........................................................................................................................ completez si subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului ipotecat in contul creantei, vizând avizul de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de ipoteca ce urmeaza a fi modificat prin preluarea in contul creantei2) .......................................................................................................................................................... .. ACEST AVIZ DE PRELUARE PRIVESTE: Bifati una din casutele de mai jos si completati cu datele corespunzatoare.
1. Preluarea bunului ipotecat in contul crean
tei Mentiuni obligatorii (folositi spatiul de mai jos pentru a mentiona pe scurt continutul notificarii ofertei de preluare3)) ........................................................................................................................................... ..
2. Anularea preluarii bunului ipotecat in contul crean
tei pe baza hotarârii instantei judecatoresti Mentiuni obligatorii (folositi spatiul de mai jos pentru a mentiona numarul si data hotarârii judecatoresti, precum si instanta care a pronuntat-o)............................................. Data ..................................Semnatura ..................................
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor si al Legii nr. 32/2006 privind o bligatiunile ipotecare, se va mentiona in mod obligatoriu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare in contul creantei, de prel ungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) Se va men
tiona, pe scurt, continutul ofertei de preluare prevazute la art. 2.461 din Codul civil.

Anexa Nr. 13


FORMULAR de aviz de stingere a avizului de ipoteca ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute) creditor reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date .. completez si subscriu prezentul formular si solicit stingerea avizului de ipoteca initial identificat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca2) (vezi explicatiile de sfârsitul formularului)............................................ Data ..................................Semnatura ..................................
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor si al Legii nr. 32/2006 privind o bligatiunile ipotecare, se va mentiona in mod obligatoriu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial etc.), se va mentiona numarul de identificare a ultimu lui aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.

Anexa Nr. 14


FORMULAR de aviz de nulitate a avizului de ipoteca ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c od numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date .................................................................................................................................................................................. completez si subscriu prezentul formular si solicit anularea2) (vezi explicatiile de sfârsitul formularului) avizului de ipoteca initial identificat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca3) (vezi explicatiile de sfârsitul formularului)............................................................ Data ..................................Semnatura ..................................
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor si al Legii nr. 32/2006 privind o bligatiunile ipotecare, se va mentiona in mod obligatoriu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) Avizul de nulitate se inscrie in arhiva numai in situa
tia in care prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila s-a dispus anularea contractului de ipoteca mobiliara ori a conventiei principale, pe lânga care contractul de ipoteca este accesoriu.
3) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificat or, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial etc.), se va mentiona numarul de identificare a ultimu lui aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.

Anexa Nr. 15


FORMULAR de aviz de prelungire a avizului de ipoteca ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................., in calitate de (bifati una dintre casute): creditor reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date .. completez si subscriu prezentul formular si solicit prelungirea efectelor avizului de ipoteca initial, identificat mai jos, pen tru o perioada (bifati una dintre cele doua casute): de 5 ani mai mica de 5 ani. Folositi spatiile alaturate pentru a preciza durata noului termen de valabilitate a inscrierii Nr. de identificare a avizului de ipoteca2) (vezi explicatiile de sfârsitul formularului). Identificarea partii care a solicitat efectuarea inscrierii Bifati una dintre posibilitati si completati cu datele corespunzatoare: Solicitarea de inscriere a avizului de prelungire a fost adresata de toti creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului de prelungire a fost adresata de unul/unii dintre creditorii cu statut activ. Folositi spat iile alaturate pentru a mentiona datele de identificare a acestuia/acestora. Denumirea persoanei juridice .. Tipul persoanei juridice . Sediul: str. nr. ., bl. .., sc. , et. ., ap. , localitatea .., judetul/sectorul , codul postal . tara Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscala ................................................................................ . Alte date3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).......................................................................... . Numele persoanei fizice ................................ ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).., prenumele tatalui ., prenumele mamei Adresa: localitatea , str. nr. , bl. , scara ., et. ., ap. ., judetul/sectorul .., codul postal ., tara , codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Alte date3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)..................................................................................... Data Semnatura ..
1) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006 privind securitizarea crean
telor si al Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare, se va mentiona in mod obligatoriu calitatea reprezentantului in câmpul „Alte date”.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificato r, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial etc.), se va mentiona numarul de identificare a ultimu lui aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) In cazul inscrierilor efectuate in temeiul Legii nr. 31/2006, pentru realizarea publicita
tii ipotecii mobiliare a investitorilo r asupra portofoliului de creante, se vor mentiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana fizica/persoana juridica inscrisa la rubrica „Creditor” are calitatea d e reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de instrumente financiare securitizate, precum si actul in baza caru ia a fost numita.

Anexa Nr. 16


FORMULAR de aviz de reactivare a avizului de ipoteca ini
tial1) OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon .........................................................................................., in calitate de (bifati una dintre casute): creditor debitor reprezentant al creditorului reprezentant al debitorului constituitor reprezentant al constituitorului Alte date completez si subscriu prezentul formular si solicit reactivarea efectelor avizului de ipoteca initial, identificat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca2)..
1. Identifica
ti persoana care a solicitat efectuarea inscrierii, prin indicarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice .......................................................................................................................... . Numele persoanei fizice ...................................... , prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)............................................................. .. Numarul de ordine ................................. ..
2. Men
tiuni obligatorii3) Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni: ....................................................................... . Data Semnatura 1) Acest formular poate fi solicitat doar in cazul in care s-a pronuntat o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila pri n care s-a dispus aceasta reactivare, iar solicitantul a fost parte in cauza in care s-a pronuntat hotarârea.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificato r, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipoteca initial, execu tare a ipotecii, preluare in contul creantei, stingere, nulitate), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mo biliare.
3) Se vor completa numarul
si data hotarârii judecatoresti, precum si instanta care a pronuntat-o.

Anexa Nr. 17


FORMULAR de aviz de ipoteca ini
tial - Obligatiuni ipotecare OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de reprezentant1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date ................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular de aviz de ipoteca initial si solicit inregistrarea lui:
1. Denumirea reprezentantului creditorilor (agent) Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul agentilor ce vor fi inscrisi: . Denumirea agentului2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului). Tipul agentului3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).. Sediul: str. ................................. .. nr. , bl. , sc. , et. , ap. .., localitatea .., judetul/sectorul , codul postal , tara . Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .. nu exista Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)..
2. Denumirea debitorului Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice care vor fi inscrisi: .. Denumirea persoanei juridice . Tipul persoanei juridice . Sediul: str. nr. .., bl. ., sc. ., et. , ap. .., localitatea .., judetul/sectorul .., codul postal ., tara .. Numarul de identificare a persoanei juridice Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala . Alte date 3. Acest aviz de ipoteca priveste totalitatea drepturilor de creanta si a drepturilor accesorii cu care debitorul garanteaza emisiunea de obligatiuni ipotecare: Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile si a accesoriilor din portofoliu: Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Descrierea bunului imobil: .................................................................................................................. . Localitatea5) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).............................. , judetul/sectorul5).., tara5) , numarul cartii funciare5).., numar corp proprietate ............... ., numarul cadastral5).............. .., adresa/numarul parcelei/elemente identificare amplasare imobil5)... .. Descriere suplimentara corespunzatoare Registrului de evidenta interna (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imo bilului calculata la momentul incheierii contractului)5)................................................. ..................................................................................................................................... Alte garantii aferente creantei ipotecare, daca exista .................................................................................................................................. Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)5)............................................................ . Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 .................................................................................................................................. Data ..Semnatura ..
1) Se va men
tiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.
2) Denumirea persoanei juridice se va inscrie in formular neprescurtata, astfel cum figureaza in actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate
si de un act normativ, cum ar fi „S.A.” - pentru societatea pe actiuni, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societa tile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3) Solicitan
tii vor avea in vedere clasificarea prevazuta de Legea nr. 32/2006, astfel incât, daca este vorba de prevederile art. 13 alin. (1) lit. a)-c), se va selecta „S.A.”, „S.R.L.” etc., iar daca este vorba de lit. d)-e) se va selecta „Alte tipuri”, pentru ambele situatii fiind o bligatorii completari suplimentare in câmpul „Alte date”.
4) Se vor men
tiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana juridica/organizatia fara personalitate juridica inscrisa la rubrica „Creditor” are calitatea de reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si actul in baza caruia a fost numita.
5) Câmpuri obligatorii.

Anexa Nr. 18


FORMULAR de aviz de ipoteca modificator - Obliga
tiuni ipotecare OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de (bifati una dintre posibilitati): reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date . reprezentant al noului creditor (in cazul in care prin avizul modificator se inlocuieste/inlocuiesc, altfel decât prin cesiune a creantei, un creditor/toti creditorii din avizul de ipoteca initial, potrivit art. 282 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioare2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date completez si subscriu prezentul formular de aviz de ipoteca modificator, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de ipoteca3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) I. ACEASTA MODIFICARE PRIVESTE: Bifati una dintre casutele de mai jos (se vor bifa doua casute numai in cazul in care formularul prevede expres aceasta posibilitate) si completati cu datele corespunzatoare.
1. Schimbarea denumirii
si/sau schimbarea sediului unuia sau mai multor debitori Identificati debitorul/debitorii la care se raporteaza modificarea prin mentionarea denumirii lor, astfel cum figureaza in arhiva: ......................................................................................................................................................... Folositi spatiile de mai jos pentru descrierea modificarii: Noua denumire a persoanei juridice ., tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala . Noul sediu: str. ......................... nr. , bl. ., sc. ., et. , ap. .., localitatea ............. ., judetul/sectorul , codul postal ., tara Alte date ..
2. Schimbarea denumirii
si/sau schimbarea sediului unui creditor Identificati creditorul la care se raporteaza modificarea prin mentionarea denumirii sale, astfel cum figureaza in arhiva: ....................................................................................................................... Noua denumire a persoanei juridice ..................... ., tipul persoanei juridice .., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala Noul sediu: str. ....................... nr. ., bl. , sc. .., et. ., ap. , localitatea , judetul/sectorul , codul postal , tara . Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).
3. Inlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de crean
ta) Identificati creditorul care urmeaza sa fie inlocuit prin mentionarea denumirii sale: ............................................................................................................................................................ .. Inscrieti denumirea si celelalte date de identificare a noului creditor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori inscrisi: ........................................................... . Denumirea persoanei juridice ., tipul persoanei juridice ., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala , sediul: str. nr. ., bl. ., sc. , et. .., ap. ., localitatea .., judetul/sectorul .., codul postal .., tara Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).
4. Inlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de crean
ta) Inscrieti denumirea si celelalte date de identificare a noului creditor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori inscrisi: Denumirea persoanei juridice ., tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ............... .., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .., sediul: str. .. nr. , bl. ., sc. .., et. ., ap. ., localitatea .., judetul/sectorul .., codul postal .., tara Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).
5. Radierea unuia sau mai multor debitori Identifica
ti debitorul care urmeaza sa fie radiat prin mentionarea denumirii sale: .......................................................................................................................................................... . Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor radiati: ............................................................. .. Denumirea persoanei juridice ............ ., tipul persoanei juridice ........ , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .............................. , codul unic de inregistrare/codul de iden tificare fiscala ............................ .., sediul: str. .............. .. nr. , bl. ., sc. ., et. .., ap. , localitatea .., judetul/sectorul ., codul postal .., tara . Alte date Precizati daca operatiunea de radiere a unui debitor este insotita de degrevarea bunurilor aduse in garantie de chiar debitorul radiat: DA NU In caz afirmativ, folositi spatiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualiz at suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca. .............................................................................................................................. ..
6. Radierea unui creditor Folosi
ti spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului radiat: Denumirea persoanei juridice ........................... ., tipul persoanei juridice .., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .., sediul: str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , localitatea , judetul/sectorul , codul postal , tara Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) 7. Mentionarea denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor Identificati debitorul la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea denumirii sale: ............................................................................................................................................................................... Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori inscrisi: Denumirea persoanei juridice , tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista , codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala , sediul: str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , localitatea , judetul/sectorul .......................... , codul postal , tara .......................... Alte date ...................................................................................................................................................................................
8. Rectificarea gre
selilor materiale survenite privind datele de identificare a debitorului sau descrierea bunului afectat garantiei
a) Identifica
ti debitorul la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea denumirii sale ................................ Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii: In loc de ................................................................................................................................................................. se va inscrie ........................................................................................................................................................... b) Identificati bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca. ............................................................................................................................................................................. Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii: In loc de ................................................................................................................................................................. se va inscrie ........................................................................................................................................................... 9. Rectificarea greselilor materiale survenite privind datele de identificare a unui creditor In loc de ................................................................................................................................................................. se va inscrie ........................................................................................................................................................... 10. Modificarea/Completarea descrierii bunului in garantie Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ 11. Adaugarea unui creditor celor deja existenti Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului creditor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor creditori inscrisi: Denumirea persoanei juridice , tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista , codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala , sediul: str. nr. , bl. , sc. , et. , ap. , localitatea , judetul/sectorul ...................... , codul postal , tara Alte date4) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) 12. Adaugarea unui debitor subscriitor Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor: Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor debitori inscrisi: Denumirea persoanei juridice , tipul persoanei juridice , numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista , codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .............................................., sediul: str. ................ nr. , bl. , sc. , et. , ap. , localitatea , judetul/sectorul , codul postal , tara Alte date ................................................................................................................................................................ Precizati daca operatiunea de adaugare a unui debitor este insotita de aducerea de catre acesta a unor bunuri in garantie: DA NU In caz afirmativ, folositi rubricile de la pct. III pentru a mentiona bunurile aduse in garantie de noul debitor.
13. Inlocuirea, totala ori par
tiala, a bunurilor afectate ipotecii, in conditiile Legii nr. 32/2006, in conditiile in care debitorul/creditorul ramâne acelasi.
a) Inlocuire totala a bunurilor afectate ipotecii. Folosi
ti rubricile de la pct. III pentru a mentiona noile bunuri aduse in garantie de debitor.
b) Inlocuirea par
tiala a bunurilor afectate ipotecii Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunurile in garantie ce vor fi inlocuite. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca. ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Folositi, de asemenea, rubricile de la pct. III pentru a mentiona noile bunuri aduse in garantie de debitor.
II. ALTE MEN
TIUNI, PREVAZUTE IN MOD OBLIGATORIU DE LEGE 5) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Folositi spatiul alaturat pentru a inscrie aceste mentiuni: ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ III. DESCRIERE CREANTE IPOTECARE Spatiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea bunurilor imobile si a accesoriilor din portofoliu: Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descrierea si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Descrierea bunului imobil: ..................................................................................................................................... Localitatea6) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) , judetul/sectorul6) , tara6) , numarul cartii funciare6) , numar corp proprietate , numarul cadastral6) , adresa/numarul parcelei/elemente identificare amplasare imobil6) ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Descriere suplimentara corespunzatoare Registrului de evidenta interna (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imo bilului calculata la momentul incheierii contractului)6) ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Alte garantii aferente creantei ipotecare, daca exista ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)6) Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006 ................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................ IV. PRECIZATI DACA PENTRU ACTUALIZAREA INFORMATIEI CUPRINSE IN AVIZUL DE IPOTECA LA CARE SE RAPORTEAZA MODIFICAREA ESTE NECESARA SI O MODIFICARE A DESCRIERII BUNULUI IN GARANTIE, CORESPUNZATOR DATELOR INSCRISE DE SOLICITANT IN PREZENTUL FORMULAR: DA NU In caz afirmativ, bifati pct. I.10, completând cu datele corespunzatoare.
V. IDENTIFICAREA CREDITORULUI/NOULUI CREDITOR CARE A SOLICITAT EFECTUAREA INSCRIERII Bifa
ti una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de toti creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de unul dintre creditorii cu statut activ. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de noul creditor, in conditiile art. 282 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulterioar e. Data Semnatura 1) Se va mentiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.
2) Potrivit art. 28 2 din Ordonan
ta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 298/2002, cu modificarile si completarile ulte rioare, „Avizul de cesiune a creantei garantate cu bunurile inscrise in arhiva ori avizul modificator prin care se inlocuieste creditorul mentionat in avizul de ipot eca initial cu un alt creditor poate fi introdus in arhiva, dupa caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantu lui acestora, imputernicit prin procura autentica sau imputernicire avocatiala”.
3) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului a viz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
4) Se vor men
tiona, in mod obligatoriu, faptul ca persoana juridica/organizatia fara personalitate juridica inscrisa la rubrica „C reditor” are calitatea de reprezentant al investitorilor, actionând in nume propriu, dar pe seama investitorilor din emisiunea de obligatiuni ipotecare, precum si actul in baza caruia a fost numita.
5) In situa
tia avizului modificator vizând inlocuirea creditorului, când solicitarea de inregistrare este adresata de noul credito r sau reprezentantul acestuia, in acest câmp se inscriu datele cuprinse in declaratia pe propria raspundere, data de noul creditor in fata notarului public, p rivind temeiul juridic al transmiterii creantei garantate.
6) Câmpuri obligatorii.

Anexa Nr. 19


FORMULAR de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri - Obliga
tiuni ipotecare OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date ................................................................................................................................................................ completez si subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii asupra altor bunuri, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Numarul de identificare a avizului de ipoteca2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)............................... 1. Acest aviz de ipoteca priveste suplimentarea creantelor ipotecare, in conditiile Legii nr. 32/2006 Descrierea bunului imobil: ........................................................................................................................................ Localitatea3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) , judetul/sectorul3) , tara3) , numarul cartii funciare3) , numar corp proprietate , numarul cadastral3) , adresa/numarul parcelei/elemente identificare amplasare imobil3) ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Descriere suplimentara corespunzatoare Registrului de evidenta interna (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imo bilului, calculata la momentul incheierii contractului)3) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Alte garantii aferente creantei ipotecare, daca exista................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)3) Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006................................................................................................................................................................................................
2. Solicitarea de inscriere a avizului de extindere a ipotecii a fost adresata de (bifa
ti casuta): toti creditorii cu statut activ Data Semnatura 1) Se va mentiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului a viz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) Câmpuri obligatorii.

Anexa Nr. 20


FORMULAR de aviz de reducere a ipotecii la o parte dintre bunurile afectate acesteia prin avizul de ipoteca ini
tial - Obligatiuni ipotecare OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ......................................................................................... in calitate de reprezentant al creditorului1) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Alte date .............................................................................................................................................................. completez si subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte dintre bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipoteca initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Numarul de identificare a avizului de ipoteca2) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) Acest aviz de ipoteca priveste reducerea creantelor ipotecare, in conditiile Legii nr. 32/2006 Descrierea bunului imobil: Localitatea3) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului) , judetul/sectorul3) , tara3) , numarul cartii funciare3) , numar corp proprietate , numarul cadastral3) , adresa/numarul parcelei/elemente identificare amplasare imobil3) ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Descriere suplimentara corespunzatoare Registrului de evidenta interna (date de identificare a contractului de credit ipotecar, date de identificare a beneficiarului, valoarea nominala, valoarea creditului ipotecar si valoarea de referinta a imo bilului, calculata la momentul incheierii contractului)3)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Alte garantii aferente creantei ipotecare, daca exista................................................................................................................................................................................................ Data constituirii ipotecii (ZZ/LL/AAAA)3) Alte active, conform prevederilor art. 7 din Legea nr. 32/2006................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Data Semnatura 1) Se va mentiona calitatea reprezentantului, conform prevederilor Legii nr. 32/2006 privind obligatiunile ipotecare.
2) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creantei, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului a viz inscris, care exprima starea actuala a ipotecii mobiliare.
3) Câmpuri obligatorii.

Anexa Nr. 21


FORMULARE-MODEL pentru inscrierea avizelor de ipoteca referitoare la crean
tele bugetare
A. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECA INI
TIAL Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)............................................................................................................ Data ora minutul secunda inscrierii Subsemnatul, , act de identitate seria nr. , eliberat de la data de , codul numeric personal I_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez si subscriu prezentul formular de aviz de ipoteca initial:
1. Felul inscrierii: Inscriere ini
tiala
2. Destina
tia inscrierii: Inscriere facuta in legatura cu o operatiune privind finantele publice
3. Creditorul persoana juridica Denumirea persoanei juridice Tipul persoanei juridice Sediul: str. ........................ nr. .........., bl. ......., sc. ......, et. ........, ap. ......., localitatea .............., jude
tul/sectorul ..............., codul postal ........., tara ........... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ........................................... Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscala .............................................
4. Debitorul persoana juridica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice care vor fi inscrisi: .... Denumirea persoanei juridice ................................................................. Tipul persoanei juridice ...................................................................... Sediul: str. ............................ nr. ......., bl. ......., sc. ........, et. ......., ap. ....., localitatea ................., judetul/sectorul ..............., codul postal ............., tara ........... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ........................................... Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala .............................................
5. Debitorul persoana fizica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice care vor fi inscrisi: ...... Numele persoanei fizice ............................, prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)....................., prenumele tatalui ..............., prenumele mamei ........... Adresa: localitatea ..............., str. ................ nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul .......... codul postal ........., tara ............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
6. Descrierea bunului in garan
tie Observatie: Se recomanda ca descrierea bunului in garantie sa se faca cel putin prin precizarea naturii creantei bugetare, a codului acesteia, a sumei datorate de debitor, a numarului titlului executoriu si a emitentului acestuia. Se inscrie in arhiva un numar de (precizati numarul)................................ creante bugetare. Fiecare creanta va fi individualizata prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: .... Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura Creanta a bugetului de stat in suma de .................................... lei, inregistrata la data de .............................., reprezentând ...................., cod .................., pentru care s-au emis titlurile executorii (numar si data)......................................... Data ............ Semnatura ............. Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele .......................................................... Data .................................................................................... Semnatura .......................................................................... Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet ............................................ Data .................................................................................... Semnatura ..........................................................................
B. FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECA MODIFICATOR OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: .................... Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/
Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)............................................................ Data ..................... ora ................ minutul ........... secunda ........... inscrierii Subsemnatul, .........................................................., act de identitate ...... seria ..... nr. ..........., eliberat de ............... la data de .............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez si subscriu prezentul formular modificator, vi zând modificarea avizului de ipoteca initial, identificat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca*) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)........................................................
1. Modificare privind par
tile avizului de ipoteca initial Aceasta modificare priveste (bifati una dintre cele trei casute si, daca este cazul, completati spatiile de mai jos cu datele de identificare a debitorului la care se raporteaza modificarea): Creditorul Debitorul persoana juridica Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscala ............................................. Debitorul persoana fizica Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| De asemenea, bifati una dintre casutele de mai jos si completati cu datele corespunzatoare: Schimbarea adresei/sediului si/sau schimbarea numelui/denumirii Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona noile date de identificare: Noua adresa/sediu: localitatea .............................................., str. ..................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ......, judetul/sectorul ............., codul postal .........., tara ................. Noua denumire a persoanei juridice........................................., tipul persoanei juridice ............, numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ........................., codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ............................... Noul nume al persoanei fizice.........................................................., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).................................., act de identitate .............. seria ........ nr. ..............., eliberat d e ........................ la data de ............... Mentionarea numelui/denumirii noului debitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor Folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice ce vor fi inscrisi: ...... Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)................., prenumele tatalui ..............., prenumele mamei ............., adresa: localitatea .................................., str.............................. nr. ......, bl. .... sc. ....., et. ...., ap. .........., judetul/sectorul ................, codul postal ....................................., tara ..................... codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice care vor fi inscrisi: .... Denumirea persoanei juridice ................................................................................................................................................. Tipul persoanei juridice ........................................................................................................................................................... Sediul: str. ....................... nr. .........., bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, localitatea ................, judetul/sectorul ................, codul postal ............, tara ........... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ............................... nu exista Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscala ............................................ Rectificarea greselilor materiale survenite in avizul de ipoteca initial privind datele de identificare a partilor In loc de ................................................................................................................................................................................. se va inscrie ..........................................................................................................................................................................
2. Modificari ale bunului in garan
tie Bifati una dintre casutele de mai jos: Modificarea/Completarea descrierii bunului in garantie Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca................................................................................................................................................................................................ Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii:................................................................................................................................................................................................. Rectificarea greselilor materiale survenite in avizul de ipoteca, privitor la descrierea bunului in garantie Folositi spatiul de mai jos pentru a identifica bunul in garantie la care se raporteaza modificarea. Bunul va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca.................................................................................................................................................................................................. Spatiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificarii: In loc de ................................................................................................................................................................................. se va inscrie ..........................................................................................................................................................................
3. Alte modificari Adaugarea unui debitor subscriitor Folosi
ti spatiile de mai jos pentru a mentiona datele de identificare a noului debitor. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane fizice care vor fi inscrisi: ...... Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).................., prenumele tatalui ................., prenumele mamei ............., adresa: localitatea ....................................., str. ............................. nr. ......, bl. .... sc. ..., et. ...., ap. .......... judetul/sectorul .................., codul postal ............., tara ....................., codul numeric personal|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul debitorilor persoane juridice care vor fi inscrisi: .... Denumirea persoanei juridice ................................................................................................................................................ Tipul persoanei juridice .......................................................................................................................................................... Sediul: str. ...................... nr. ........., bl. ......., sc. ......, et. ......., ap. ....., localitatea ..............., judetul/sectorul ................, codul postal ............, tara ............. Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ............................... nu exista Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala ............................................. Data .................. Semnatura Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele ................ Data ............................. Semnatura ........................ Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet ............................... Data ................................................ Semnatura ............................................
C. FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII ASUPRA ALTOR BUNURI
OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/
Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................... Data ..................... ora................ minutul ............ secunda .......... inscrierii Subsemnatul, ........................., act de identitate ........ seria ..... nr. ............, eliberat de ................ l a data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez si subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii asupra a ltor bunuri, vizând modificarea avizului de ipoteca initial, identificat mai jos: Numarul de identificare a avizului de ipoteca*)(vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)...................................................... Acest aviz de ipoteca priveste urmatorul bun in garantie: ....................................................................................................... Se inscrie in arhiva un numar de (precizati numarul).............................................................................. creante bugetare. Fiecare creanta va fi individualizata prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Creanta a bugetului de stat in suma de .................................... lei, inregistrata la data de ............................., reprezentând: ................................., cod ........................................................, pentru care s-au emis titlurile executorii (numar si data)................................................... Data ............ Semnatura ............. Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele .................... Data ................................. Semnatura ............................ Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet .............................. Data ............................................... Semnatura ...........................................
D. FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII LA O PARTE DIN BUNURILE AFECTATE ACESTEIA PRIN AVIZUL DE IPOTECA INI
TIAL Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)............................................................................................................................ Data ...................... ora ............... minutul ............. secunda ......... inscrierii Subsemnatul, .........................., act de identitate ..... seria ...... nr. ......., eliberat de ................................... la data de ............, codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez si subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii, vi zând modificarea avizului de ipoteca initial, identificat mai jos: Numarul de identificare a avizului de ipoteca*) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)..................................................... Acest aviz de ipoteca priveste urmatorul bun in garantie (fiecare bun va putea fi individualizat suplimentar si prin inscrierea numarului de ordine ce figureaza in dreptul sau, in cadrul avizului de ipoteca): ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul creantelor bugetare ce au fost recuperate: .............................................. Creanta a bugetului de stat in suma de .................................... lei, inregistrata la data de ............................, reprezentând: .................................., cod .............................., pentru care s-au emis titlurile executori i (numar si data).............................................. Data .............. Semnatura ................ Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele ................... Data ................................ Semnatura ........................... Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet ....................... Data ........................................ Semnatura ....................................
E. FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECA INI
TIAL Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)......................................................................................................................... Data ..................... ora................. minutul ............ secunda ......... inscrierii Subsemnatul, ..............................., act de identitate ...... seria ..... nr. ......., eliberat de .................. la data de ..........., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, solicit prelungirea efectelor avizului de ipoteca initial cu numarul de identific are mentionat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca*) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului).............................................................. Efectele avizului de ipoteca, identificat mai sus, sunt prelungite pentru inca: Precizati noua durata de valabilitate a inscrierii .................................................................................................................... Data .............. Semnatura ................ Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele ................ Data ............................. Semnatura ........................ Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet ..................... Data ...................................... Semnatura .................................. OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: ............................... Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura F. FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECA INITIAL OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: ............................... Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura OPERATOR: AGENT IMPUTERNICIT: Nr. de inregistrare emitent Data Nr. de inregistrare operator/agent Data Aprobat Director executiv adjunct/Sef administratie/Sef administratie adjunct, Data Semnatura Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................... Data ..................... ora ............... minutul ............. secunda .......... inscrierii Subsemnatul, ......................................., act de identitate ..... seria ....... nr. ........, eliberat de ................. la data de ............., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez si subscriu prezentul formular de aviz de nulitate a avizului de ipoteca initial mentionat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca*) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului). Data . Semnatura . Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele . Data . Semnatura . Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet .. Data . Semnatura . *) In situatia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima stare a actuala a ipotecii mobiliare.
G. FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECA INI
TIAL Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)..................... ....................................................... . Data . ora . minutul . secunda . inscrierii. Subsemnatul, ..................... ., act de identitate . seria . nr. ., eliberat de . la data de ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, completez si subscriu prezentul formular de aviz de stingere a avizului de ipoteca initial mentionat mai jos: Nr. de identificare a avizului de ipoteca*) (vezi explicatiile de la sfârsitul formularului)............. . Data .Semnatura . Verificat: Sef serviciu, Numele si prenumele . Data . Semnatura . Certificarea inregistrarii in arhiva de catre persoana care a introdus datele prezentului formular in sistemul de administrare a informatiei: Numele si prenumele complet . Data . Semnatura . *) In situatia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificator, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exprima stare a actuala a ipotecii mobiliare.


 

Footnotes

*) In situatia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificat or, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exp rima starea actuala a ipotecii mobiliare.
*) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificat or, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exp rima starea actuala a ipotecii mobiliare.
*) In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificat or, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exp rima starea actuala a ipotecii mobiliare.
*)In situa
tia in care avizul de ipoteca initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize (modificato r, de reducere ori de extindere a ipotecii, de prelungire a avizului de ipoteca initial), se va mentiona numarul de identificare a ultimului aviz inscris, ce exp rima starea actuala a ipotecii mobiliare.

Anexa Nr. 22


FORMULAR de aviz de fiducie ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, judetul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................., in calitate de (bifati una dintre casute): reprezentant al fiduciarului1) constituitor reprezentant al constituitorului Alte date2) . completez si subscriu prezentul formular de aviz de fiducie initial si solicit inregistrarea lui.
1. Inregistrarea contractului de fiducie la organul fiscal Organul fiscal competent3) . Numarul de inregistrare a contractului de fiducie la organul fiscal . Data inregistrarii contractului de fiducie la organul fiscal .
2. Durata transferului4) (Se completeaza data incetarii contractului.).
3. Scopul fiduciei .
4. Intinderea puterilor de administrare
si de dispozitie ale fiduciarului/fiduciarilor .
5. Numele/Denumirea constituitorului fiduciei Constituitorul persoana juridica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice care vor fi inscrise: . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice5) . Tipul persoanei juridice6) . Sediul: str. . nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., localitatea ., judetul/sectorul ., codul postal ., tara . Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . - nu exista Codul unic de inregistrare . Alte date . Constituitorul persoana fizica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice care vor fi inscrise: . . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane fizice inscrise. Numele persoanei fizice ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)., prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. . nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., localitatea ., judetul/sectorul ., codul postal ., tara ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date .
6. Denumirea fiduciarului Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul fiduciarilor ce vor fi inscrisi: . . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane inscrise. Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului . Tipul persoanei juridice/notarului public/avocatului7) . Sediul: str. . nr. , bl. .., sc. .., et. .., ap. .., localitatea ., judetul/sectorul ., codul postal ., tara . Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare/codul de identificare fiscala . Alte date .
7. Numele/Denumirea beneficiarului8) Beneficiarul persoana juridica Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor juridice care vor fi inscrise: . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane juridice inscrise. Denumirea persoanei juridice5) . Tipul persoanei juridice6) . Sediul: str. . nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., localitatea ., judetul/sectorul .. ., codul postal ., tara . Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista . nu exista Codul unic de inregistrare/Codul de identificare fiscala . Alte date . Beneficiarul persoana fizica Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul persoanelor fizice care vor fi inscrise: . Atribuiti un numar de ordine (cifra araba) fiecarei persoane fizice inscrise. Numele persoanei fizice ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)., prenumele tatalui ., prenumele mamei . Adresa: str. . nr. , bl. .., sc. .., et. .., ap. .., localitatea ., judetul/sectorul ., codul postal ., tara ., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ..................................................................................................................................... . Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie . .
8. Masa patrimoniala fiduciara (bifa
ti una sau mai multe dintre casutele de mai jos): 8.a) Bunuri imobile Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor imobile ce vor fi inscrise: . Fiecare bun va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoar e. Bunurile imobile vor fi individualizate prin adresa, descriere si numerele de inregistrare in documentele de publicitate imobiliara. Descrierea bunului imobil: ......................................................................................................... . Localitatea ., judetul/sectorul ., tara ., numarul cartii funciare ., numar corp proprietate ............................ ., numarul cadastral ., adresa/numarul parcelei/elemente identificare amplas are imobil . Descriere suplimentara . Bifati categoria de drepturi care poarta asupra bunurilor mentionate mai sus: Drepturi reale Drepturi de creanta Garantii Alte drepturi patrimoniale 8.b) Autovehicule Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul de autovehicule ce vor fi inscrise: . . Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoare. Model ., an de fabricatie ., numar sasiu ., seria motorului , descriere suplimentara . Bifati categoria de drepturi care poarta asupra bunurilor mentionate mai sus: Drepturi reale Drepturi de creanta Garantii Alte drepturi patrimoniale 8.c) Alte bunuri Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul bunurilor mobile ce vor fi inscrise: . . Fiecare bun va fi individualizat de catre solicitantul inscrierii prin mentionarea in dreptul sau a cifrei arabe corespunzatoar e. Folositi spatiul de mai jos pentru descrierea bunului. Descrierea bunului . Bifati categoria de drepturi care poarta asupra bunurilor mentionate mai sus: Drepturi reale Drepturi de creanta Garantii Alte drepturi patrimoniale Data .Semnatura .
1) Pot avea calitatea de fiduciari numai institu
tiile de credit, societatile de investitii si de administrare a investitiilor, soc ietatile de servicii de investitii financiare, societatile de asigurare si de reasigurare legal infiintate, notarii publici si avocatii, indiferent de forma de ex ercitare a profesiei, potrivit dispozitiilor art. 776 alin. (2) si (3) din Codul civil.
2) Se va men
tiona, in câmpul „Alte date”, calitatea in care actioneaza fiduciarul, potrivit art. 782 din Codul civil.
3) Se va men
tiona denumirea organului fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.
4) Durata transferului nu poate depa
si 33 de ani incepând de la data incheierii contractului de fiducie, potrivit dispozitiilor ar t. 779 lit. b) din Codul civil.
5) Denumirea persoanei juridice se va inscrie in formular neprescurtata, astfel cum figureaza in actul constitutiv sau actul de in fiin
tare.
6) Solicitan
tii vor avea in vedere o clasificare generala a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeaza fiec are dintre aceste persoane juridice: societate comerciala, regie autonoma, organizatie cooperatista, asociatie sau fundatie, institutie publica (pentru pe rsoanele juridice de stat). In cazul notarilor publici/avocatilor se va mentiona forma de exercitare a profesiei.
7) Se va completa una dintre entita
tile prevazute la art. 776 din Codul Civil: institutie de credit, societate de investitii si de administrare a investitiilor, societate de servicii de investitii financiare, societate de asigurare si reasigurare. In cazul notarilor publici/avocatilor se va mentiona forma de exercitare a profesiei.
8) Se vor completa datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor in cazul in care acesta/ace
stia este/sunt determinat/det erminati in contractul de fiducie. In cazul in care nu este/sunt determinat/determinati, se vor mentiona regulile care permit determinarea acestuia/acest ora in câmpul „Reguli de determinare a beneficiarului conform contractului de fiducie”.

Anexa Nr. 23


FORMULAR de aviz de acceptare a fiduciei1) OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, jude
tul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute): beneficiar reprezentant al beneficiarului Alte date ..................................................................................................................................... . completez si subscriu prezentul formular de aviz de acceptare a fiduciei, vizând modificarea avizului de fiducie initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de fiducie2) .
I. Inregistrarea acceptarii contractului de fiducie la organul fiscal Organul fiscal competent3) . Numarul de inregistrare a acceptarii contractului de fiducie la organul fiscal . Data inregistrarii modificarii contractului de fiducie la organul fiscal ..................................
II. Identifica
ti beneficiarul care accepta fiducia, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulata de toti beneficiarii fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului de acceptare a fiduciei a fost formulata de unul/unii dintre beneficiarii fiduciei. In aces t caz, identificati beneficiarul care accepta fiducia, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice ..................................................................................................... . Numele persoanei fizice .................... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)...................... ................. . Numarul de ordine ..................................... . Data .Semnatura .
1) In cazul in care in avizul de fiducie ini
tial nu a/au fost determinat/determinati beneficiarul/beneficiarii fiduciei, este nece sara inscrierea unui aviz modificator care sa cuprinda datele de identificare a beneficiarului/beneficiarilor. Ulterior, beneficiarul/beneficiarii poate/pot solicita inscrierea unui aviz de acceptare a fiduciei.
2) In situa
tia in care avizul de fiducie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize, se va mentio na numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a fiduciei.
3) Se va men
tiona denumirea organului fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

Anexa Nr. 24


FORMULAR de aviz de fiducie modificator OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ............................................................................., domiciliat in localitatea ................................................, jude
tul/sectorul ............................., str. ................................................... nr. ........................, bl. ...................., sc. ............., et. ............, ap. ..........., act de identitate .............................. seria ........................... nr. ................., elib erat de ........................................................ la data de ................................................................................................................., c odul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara ...................................................................................., nr. de telefon ........................................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute): constituitor reprezentant al constituitorului beneficiar reprezentant al beneficiarului fiduciar reprezentant al fiduciarului administratorul provizoriu Alte date . completez si subscriu prezentul formular de aviz de fiducie modificator, vizând modificarea avizului de fiducie initial identificat mai jos, si solicit inregistrarea lui: Nr. de identificare a avizului de fiducie1) .
I. Inregistrarea modificarii contractului de fiducie la organul fiscal Organul fiscal competent2) . Numarul de inregistrare a modificarii contractului de fiducie la organul fiscal . Data inregistrarii modificarii contractului de fiducie la organul fiscal .
II. Bifa
ti tipul de modificare ce urmeaza a fi efectuata3):
1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor
2. Men
tionarea numelui/denumirii noului constituitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor
3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor
4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului
5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului
6. Inlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu
7. Inlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar
8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar
9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar
10. Radierea unor beneficiari
11. Inlocuirea unor beneficiari
12. Adaugarea unor beneficiari
13. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare
14. Modificarea intinderii puterilor de administrare
si dispozitie ale fiduciarului
15. Determinarea beneficiarului
1. Schimbarea datelor de identificare a unui constituitor Identifica
ti persoana la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice ................................................................................................... . Numele persoanei fizice ........................ ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).................................................................................................................................................. . Numarul de ordine ............................................................................................................................................... . Folositi spatiile de mai jos pentru descrierea modificarii: Noul nume al persoanei fizice ........................... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ....................................................................................................................................... . Noua denumire a persoanei juridice ., tipul persoanei juridice ., numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ., codul unic de inregistrare . Noua adresa/Noul sediu: localitatea ., str. . nr. .., bl. .., sc. .., et. .., ap. .., judetul/sectorul ., codul postal ., tara . Alte date .
2. Men
tionarea numelui/denumirii noului constituitor, in cazul existentei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor Identificati persoana care urmeaza a fi inlocuita, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice ..................................................................................................... . Numele persoanei fizice ......................... ., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate). Numarul de ordine ........................................... . Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane juridice inscrise: ......................................... . Denumirea persoanei juridice4) . Tipul persoanei juridice5) . Sediul: str. ................................................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, loc alitatea ....................................., judetul/sectorul .........................., codul postal ........................., tara .............................. Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ......................................................................... nu exista Codul unic de inregistrare ............................................................... Alte date ............................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane fizice inscrise: ...................... Numele persoanei fizice ......................................................................... prenumele complet (asa cum fi gureaza in actele de identitate)...................................., prenumele tatalui ...................................., prenumele mamei ....................................................... Adresa: str. ................................................ nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ......, locali tatea .........................., judetul/sectorul ...................., codul postal .................., tara .......................... Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ...............................................................
3. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui constituitor Identifica
ti persoana la care se raporteaza rectificarea, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice .................................................................................. Numele persoanei fizice ................................................................................., prenumele complet (a sa cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine .................................... In loc de .................................................................................. se va inscrie .................................................................................. Inscrierea uneia dintre modificarile de la pct. 1-3 poate fi solicitata de catre constituitorul asupra datelor caruia opereaza modificarea sau de catre fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul in cauza. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice .................................................................................. Numele persoanei fizice ................................................................................., prenumele complet (a sa cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine ....................................
4. Schimbarea datelor de identificare a fiduciarului Identifica
ti persoana la care se raporteaza modificarea, prin mentionarea denumirii si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ................................................................................. Numarul de ordine .................................... Folositi spatiile de mai jos pentru descrierea modificarii: Noua denumire a persoanei juridice/notarului public/avocatului............................................................... Tipul persoanei juridice6)................................................................... Sediul: str. ................................................ nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ......, localit atea ....................................., judetul/sectorul .........................., codul postal .................... tara ......................... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ......................................................................... nu exista Codul unic de inregistrare ............................................................... Alte date ...............................................................
5. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a fiduciarului Identifica
ti persoana la care se raporteaza rectificarea, prin mentionarea denumirii si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ............................................................................... Numarul de ordine ......................................................................... In loc de ......................................................................................... se va inscrie .................................................................................. Inscrierea uneia dintre modificarile de la pct. 4 si 5 poate fi solicitata de catre oricare dintre constituitori sau de catre fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitor. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice .................................................................................. Numele persoanei fizice ................................................................................. prenumele complet (as a cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine ....................................
6. Inlocuirea fiduciarului cu administratorul provizoriu Identifica
ti persoana care urmeaza a fi inlocuita, prin mentionarea denumirii si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ................................................................................. Numarul de ordine .................................... Denumirea administratorului provizoriu - persoana juridica/notar public/avocat ......................................................... Tipul persoanei juridice6)................................................................... Sediul: str. ............................................ nr. ........, bl. ......, sc. ....., et. ......, ap. ......, localita tea .............................., judetul/sectorul ............................., codul postal ..................., tara ......................... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ................................................................... nu exista Codul unic de inregistrare ............................................ Alte date7)............................................................... Inscrierea modificarii de mai sus poate fi solicitata de constituitorul fiduciei sau de beneficiarul acesteia. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de beneficiarul fiduciei. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice ............................................................................ Numele persoanei fizice .........................................................................., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)..................................................... Numarul de ordine .............................
7. Inlocuirea administratorului provizoriu cu un nou fiduciar Identifica
ti persoana care urmeaza a fi inlocuita prin mentionarea denumirii si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice/notarului public/avocatului ......................................................................... Numarul de ordine .................................... Denumirea noului fiduciar - persoana juridica/notar public/avocat ............................................................... Tipul persoanei juridice6)................................................................... Sediul: str. ..................................... nr. ......., bl. ......., sc. ........, et. .................., ap. .................., localitatea ..........................., judetul/sectorul ............................., codul postal ................, tara ......................... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .................................................... nu exista Codul unic de inregistrare ........................................................ Alte date .................................................. Inscrierea modificarii de mai sus poate fi solicitata de constituitorul fiduciei, de beneficiarul acesteia, de noul fiduciar sa u de administratorul provizoriu. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de beneficiarul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de noul fiduciar8). Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de administratorul provizoriu. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice ........................................................................... Numele persoanei fizice ..........................................................................., prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine ....................................
8. Schimbarea datelor de identificare a unui beneficiar Identifica
ti persoana la care se raporteaza modificarea prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice ........................................................................ Numele persoanei fizice ........................................................................., prenumele complet (asa cum f igureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine .................................... Folositi spatiile de mai jos pentru descrierea modificarii: Noul nume al persoanei fizice........................................................................, prenumele complet (asa cum figureaza in actele de identitate).........................................................., codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_ |_|_| Alte date .................................................................................. Noua denumire a persoanei juridice........................................................., tipul persoanei juridice ......................................, numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista .............................., codul unic de inregistrare .......................................... Noua adresa/noul sediu: localitatea ......................................., str. ................................... nr. ......, bl. ........., sc........., et. ......., ap. ..........., judetul/sectorul ................................., codul postal ......................., tara .................. Alte date ..................................................................................
9. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui beneficiar Identifica
ti persoana la care se raporteaza rectificarea, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice .................................................................................. Numele persoanei fizice ................................................................................, prenumele complet (as a cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine .................................... In loc de .................................................................................. se va inscrie .................................................................................. Inscrierea modificarilor de la pct. 8 si 9 poate fi solicitata de oricare dintre constituitorii fiduciei, de beneficiarul in ca uza sau de fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de beneficiarul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice .................................................................................. Numele persoanei fizice ................................................................................, prenumele complet (as a cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine ....................................
10. Radierea unor beneficiari Identifica
ti beneficiarii care se radiaza, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice .................................................................................. Numele persoanei fizice ................................................................................, prenumele complet (as a cum figureaza in actele de identitate)........................................................ Numarul de ordine .................................... Inscrierea modificarilor de la pct. 10 poate fi solicitata de catre toti constituitorii fiduciei, de beneficiarul care se radia za sau de fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de beneficiarul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice .......................................................................... Numele persoanei fizice ............................................................................, prenumele complet (asa cu m figureaza in actele de identitate)......................................................... Numarul de ordine ....................................
11. Inlocuirea unor beneficiari Identifica
ti persoana care urmeaza a fi inlocuita, prin mentionarea denumirii/numelui si prenumelui si a numarului de ordine aferent: Denumirea persoanei juridice .......................................................................... Numele persoanei fizice ............................................................................, prenumele complet (asa cu m figureaza in actele de identitate)........................................................... Numarul de ordine .................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane juridice inscrise: .................. Denumirea persoanei juridice4)................................................................. Tipul persoanei juridice5)........................................................................... Sediul: str. ....................................................................................................... nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ......., ap. ......, localitatea .........................................., judetul/sectorul ...................., codul postal ............................., tara ................................ Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ................................................................ nu exista Codul unic de inregistrare ............................................... Alte date ..................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane fizice inscrise: ...................... Numele persoanei fizice ..............................................................., prenumele complet (asa cum figureaza i n actele de identitate).............................., prenumele tatalui ............................, prenumele mamei .............................. Adresa: str. ............................................. nr. ........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ......., localitatea ................................, judetul/sectorul ......................, codul postal ......................., tara .............................. Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date .....................................................
12. Adaugarea unor beneficiari Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane juridice inscrise: ................ Denumirea persoanei juridice4)........................................................ Tipul persoanei juridice5)................................................................... Sediul: str. ..................................... nr. ......., bl. ......., sc. ....., et. ......., ap. ......, localitatea .............................................., judetul/sectorul .................................., codul postal ................................, tara ............................ Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ......................................................................... nu exista Codul unic de inregistrare ............................................................... Alte date ............................................................... Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul noilor persoane fizice inscrise: .................. Numele persoanei fizice ........................................................................, prenumele complet (asa cum fi gureaza in actele de identitate)........................................................................, prenumele tatalui ....................................................., prenumele mamei ....................................................... Adresa: str. .............................................................................................. nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, localitatea ......................................., judetul/sectorul .................................................., codul postal ....................................................., tara .................................................................... Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date .................................................................................................................................................................................. Inscrierea modificarilor de la pct. 11 si 12 poate fi solicitata de catre toti constituitorii fiduciei sau de fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice ........................................................................... Numele persoanei fizice ........................................................................., prenumele complet (asa cum f igureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine ....................................
13. Modificarea duratei transferului masei patrimoniale fiduciare Men
tionati noua durata a transferului (se completeaza data incetarii contractului)............................................................... Inscrierea modificarilor de la pct. 13 poate fi solicitata de catre toti constituitorii fiduciei sau de fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Indicati denumirea/numele si prenumele si numarul de ordine aferent solicitantului inscrierii: Denumirea persoanei juridice ................................................................................................................................................ Numele persoanei fizice ................................................................................, prenumele complet (as a cum figureaza in actele de identitate)............................................................... Numarul de ordine ....................................
14. Modificarea intinderii puterilor de administrare
si dispozitie ale fiduciarului Precizati intinderea puterilor fiduciarului ........................................................................... Inscrierea modificarilor de la pct. 14 poate fi solicitata de catre toti constituitorii fiduciei.
15. Determinarea beneficiarului Folosi
ti spatiul alaturat pentru a preciza numarul beneficiarilor persoanelor juridice care sunt determinati: .......................... Denumirea persoanei juridice4)..................................................................... Tipul persoanei juridice5)................................................................... Sediul: str. ............................................. nr. ........, bl. ......, sc. ........, et. .........., ap. ........., localitatea ..............................., judetul/sectorul ..........................................., codul postal ......................................., tara ....................................... Numarul de identificare a persoanei juridice, daca exista ......................................................................... nu exista Codul unic de inregistrare ............................................................... Alte date ................................................................................................................................................................................. Folositi spatiul alaturat pentru a preciza numarul beneficiarilor persoane fizice care sunt determinati: .................. Numele persoanei fizice ........................................................................, prenumele complet (asa cum fi gureaza in actele de identitate)...................................., prenumele tatalui ..................................., prenumele mamei ....................................................... Adresa: str. ........................................................................................ nr. ........., bl. ........., sc. ......., et. ........, ap. ........, localitatea ....................................., judetul/sectorul ..........................., codul postal .........................., tara ......................... Codul numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Alte date ............................................................... Inscrierea modificarilor de la pct. 15 poate fi solicitata de catre toti constituitorii fiduciei, de beneficiarul determinat sa u de fiduciar. Bifati una dintre posibilitati: Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de constituitorul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de beneficiarul fiduciei. Solicitarea de inscriere a avizului modificator a fost adresata de fiduciar. Data .........................Semnatura .....................
1) In situa
tia in care avizul de fiducie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize, se va mentio na numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a fiduciei.
2) Se va men
tiona denumirea organului fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.
3) Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele in capitolul corespunzator modificarii selectate, u rmând a se tipari numai capitolele ce con
tin date completate.
4) Denumirea persoanei juridice se va inscrie in formular neprescurtata, astfel cum figureaza in actul constitutiv.
5) Solicitan
tii vor avea in vedere o clasificare generala a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementeaza fiec are din aceste persoane juridice: societate comerciala, regie autonoma, organizatie cooperatista, asociatie sau fundatie, institutie publica (pentru pe rsoanele juridice de stat).
6) Se va completa una dintre entita
tile prevazute la art. 776 din Codul civil: institutie de credit, societate de investitii si de administrare a investitiilor, societate de servicii de investitii financiare, societate de asigurare si reasigurare. In cazul notarilor publici/avocatilor se va mentiona forma de exercitare a profesiei.
7) Se va completa, in mod obligatoriu, calitatea de administrator provizoriu.
8) In cazul in care solicitarea de inscriere in arhiva a fost formulata de noul fiduciar, acesta va prezenta operatorului/agentulu i numirea sa dispusa de instan
ta de judecata.

Anexa Nr. 25


FORMULAR de aviz de stingere a avizului de fiducie ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ...................................................... ora ........................... minutul ........................ se cunda ........................... inscrierii Subsemnatul, ................................................., domiciliat in localitatea ........................, judetul/sec torul ............................., str. ............................ nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, act de identitate ............ seria ....... nr. ................., eliberat de ..................................... la data de ......................., cod numeric personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, tara .........................................., nr. de telefon ................................................................, in calitate de (bifati una dintre casute): constituitor reprezentant al constituitorului beneficiar reprezentant al beneficiarului reprezentant al fiduciarului Alte date ............................................................................................................................................................................... completez si subscriu prezentul formular si solicit stingerea avizului de fiducie initial identificat mai jos: Nr. de identificare a avizului de fiducie1)................................................................. Inregistrarea incetarii contractului de fiducie la organul fiscal. Organul fiscal competent2).................................................................................. Numarul de inregistrare a incetarii contractului de fiducie la organul fiscal ............................................................ Data inregistrarii incetarii contractului de fiducie la organul fiscal ............................................................ Data ..................Semnatura .....................
1) In situa
tia in care avizul de fiducie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize, se va mentio na numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a fiduciei.
2) Se va men
tiona denumirea organului fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.

Anexa Nr. 26


FORMULAR de aviz de nulitate a avizului de fiducie ini
tial OPERATOR ............................................................................................................................................................................. AGENT IMPUTERNICIT ........................................................................................................................................................ Nr. de inregistrare a formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):................................................................................................................................................................................................ Data primirii formularului (Se completeaza numai de catre biroul de inscriere.):.................................................................................................................................................................................................. Se completeaza numai de catre biroul de inscriere: Nr. de identificare a avizului de ipoteca (ID)........................................................................................................................ Data ............................... ora .............. minutul .............. secunda ........... inscrierii Subsemnatul, ..........................., domiciliat in localitatea ....................., judetul/sectorul ............., str. ...................... nr. ........, bl. ........, sc. ........, et. ........, ap. ........, act de identitate .............. seria ............ nr. ...................., eliberat de ................... la data de.........................., codul numeric personal .........................................., tara ...................................., nr. de telefon ....................., in calitate de (bifati una dintre casute): constituitor reprezentant al constituitorului beneficiar reprezentant al beneficiarului reprezentant al fiduciarului Alte date ................................................................................................................................................................................. completez si subscriu prezentul formular si solicit anularea1) avizului de fiducie initial identificat mai jos: Nr. de identificare a avizului de fiducie2)........................................................... Inregistrarea anularii contractului de fiducie la organul fiscal. Organul fiscal competent3).................................................................................. Numarul de inregistrare a anularii contractului de fiducie la organul fiscal ......................................................................... Data inregistrarii anularii contractului de fiducie la organul fiscal .................................................................... Data ........................Semnatura ........................
1) Avizul de nulitate se inscrie in arhiva numai in situa
tia in care prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila s-a dispus anularea contractului de fiducie.
2) In situa
tia in care avizul de fiducie initial a suferit ulterior modificari prin inscrierea altor tipuri de avize, se va mentio na numarul de identificare a ultimului aviz inscris, care exprima starea actuala a fiduciei.
3) Se va men
tiona denumirea organului fiscal competent sa administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului, potrivit art. 780 alin. (1) din Codul civil.  

   Last message received on 9/19 at 3:50 PM