Anexa nr. 1 la Hotararea CCF nr. 6/2015

 

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA
examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea iunie 2015

 

1. Notiuni de drept comercial si drept civil:

constituirea si functionarea societatilor;

reorganizari, fuziuni, divizari si lichidari;

profesionisti;

exploatarea intreprinderii.


2. Notiuni generale privind finantele publice si principiile generale ale fiscalitatii:

cadrul general si procedurile privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul bugetar;

principiile generale ale fiscalitatii.


3. Impozitul pe profit:

contribuabili si sfera de cuprindere;

contribuabili scutiti de la plata impozitului pe profit;

determinarea profitului impozabil pentru organizatiile nonprofit;

determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitarii, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

rezerve si provizioane fiscale;

regimul fiscal al cheltuielilor cu dobanzile;

amortizarea fiscala;

termene de plata si de declarare a impozitului;

pierderi fiscale;

facilitati fiscale;

reguli fiscale privind reorganizarile juridice (fuziuni, divizari, divizari partiale, schimburi de titluri de participare), in context transfrontalier;

reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice romane, societati-mama, respectiv sediilor permanente din Romania ale persoanelor juridice rezidente in state membre ale Uniunii Europene (societati-mama);

conditii de calcul al scutirii profitului reinvestit;

aspecte fiscale internationale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice straine care realizeaza venituri din sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania ori din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

reguli fiscale pentru contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu standardele internationale de raportare financiara.


4. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor:

definitia microintreprinderii;

reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microintreprinderii;

baza impozabila;

plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale.


5. Impozitul pe venit:

contribuabili si sfera de cuprindere;

categorii de venituri impozabile;

venituri neimpozabile;

cote de impozit;

determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

plati anticipate in contul impozitului pe venit;

obligatiile platitorilor de venituri si ale contribuabililor;

venitul net anual impozabil;

venituri supuse impozitului final cu retinere la sursa;

termene de plata;

aspecte fiscale internationale;

reguli privind asociatiile fara personalitate juridica.


6. Contributii sociale:

A. Contributii sociale obligatorii privind activitatile dependente:

baza de calcul al contributiilor sociale individuale;

baza de calcul al contributiilor sociale datorate de angajatori, entitati asimilate angajatorului si orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor;

exceptii generale - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii;

exceptii specifice - veniturile pentru care nu se datoreaza contributii sociale obligatorii grupate in functie de categoriile din care fac parte persoanele care realizeaza veniturile;

calculul, retinerea si virarea contributiilor sociale;

cotele de contributii;

depunerea declaratiilor.

B. Contributii sociale obligatorii privind activitatile independente:

platitorii;

baza de calcul;

exceptii specifice;

plati anticipate cu titlu de contributii sociale obligatorii;

declararea, definitivarea si plata contributiilor sociale;

cotele de contributii.


7. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romania:

contribuabili;

sfera de cuprindere a impozitului;

venituri impozabile obtinute din Romania;

scutiri;

coroborarea prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri si a legislatiei Uniunii Europene;

certificatele de atestare a rezidentei fiscale si certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti in Romania;

impozitul pe reprezentante (cuantum, termen de plata si depunerea declaratiei fiscale);

impunerea veniturilor din dobanzi si redevente platite intre societati asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definitia dobanzilor si redeventelor, definitia intreprinderilor asociate;

chestionare pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanelor fizice la sosirea in Romania sau la plecarea din Romania.


8. Impozite si taxe locale:

baza de impozitare;

contribuabili;

modul de calcul;

termene de plata;

reduceri si scutiri;

modul de declarare a proprietatilor.


9. Taxa pe valoarea adaugata:

sfera de aplicare;

persoane impozabile;

operatiuni cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata (TVA);

locul operatiunilor cuprinse in sfera de aplicare a TVA;

faptul generator si exigibilitatea TVA;

baza de impozitare;

cote de TVA;

operatiuni scutite;

regimul deducerilor;

persoanele obligate la plata TVA;

inregistrarea in scopuri de TVA;

facturarea;

alte obligatii in materie de TVA;

regimuri speciale pentru: intreprinderi mici, agentii de turism, bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati; aurul de investitii; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile nestabilite in Uniunea Europeana; serviciile electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune prestate de catre persoane impozabile stabilite in Uniunea Europeana, dar intr-un alt stat membru decat statul membru de consum;

ajustarea taxei deductibile;

taxarea inversa;

sistemul TVA la incasare;

decontul de TVA si alte declaratii;

registrul operatorilor intracomunitari;

dispozitii tranzitorii.


10. Accize:

a) regimul accizelor armonizate:

sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plata, platitori de accize;

regimul de antrepozitare fiscala: • reguli generale; • autorizarea antrepozitelor fiscale; • conditii de autorizare; • obligatiile antrepozitarilor autorizati; • anularea, revocarea, suspendarea autorizatiei;

destinatar inregistrat, expeditor inregistrat;

deplasarea si primirea produselor accizabile, in regim suspensiv de accize;

deplasarea intracomunitara a produselor cu accize platite;

vanzarea la distanta a produselor cu accize platite;

scutiri si exceptari de la plata accizelor;

restituiri de accize;

sistemul de marcare;

b) alte produse accizabile:

sfera de aplicare;

calculul accizelor;

platitori;

exigibilitatea;

termenul de plata;

scutiri de la plata accizelor.


11. Taxele vamale:

tariful vamal si clasificarea tarifara a marfurilor;

originea marfurilor (originea nepreferentiala si originea preferentiala);

regimuri suspensive si regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamala, perfectionare activa, transformare sub control vamal, admitere temporara, perfectionare pasiva);

datoria vamala (garantarea cuantumului datoriei vamale, nasterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea si remiterea drepturilor);

categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.


12. Contabilitate:

obligatiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizarii si conducerii contabilitatii;

contabilitatea activelor, datoriilor si a capitalurilor proprii;

contabilitatea veniturilor, cheltuielilor si a rezultatului exercitiului financiar;

forma si continutul situatiilor financiare anuale.


13. Sanctiuni si cai de contestare:

sanctionarea contraventiilor la legislatia fiscala;

contestarea sanctiunilor aplicate de organul fiscal, precum si a deciziilor de impunere.


14. Aspecte privind procedura fiscala:

principii generale de conduita in administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consolidat;

creditori fiscali, debitori, platitori ai obligatiilor fiscale;

domiciliul fiscal;

competenta organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea si aprecierea probelor;

inregistrarea fiscala a platitorilor de impozite, taxe si contributii;

obligatia de a depune declaratii fiscale, continutul declaratiei fiscale, termene de declarare, corectarea declaratiilor fiscale si sanctiuni pentru nedepunerea acestora;

procedura de stabilire a impozitelor si taxelor;

procedura de colectare a creantelor fiscale;

solutionarea contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale;

inspectia fiscala;

stabilirea pretului de piata al tranzactiilor intre persoane afiliate;

acordul de pret in avans si solutia fiscala individuala anticipata;

procedura de incepere, derulare si finalizare a inspectiei fiscale;

stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi;

termene de prescriptie;

stingerea creantelor fiscale prin executare silita si prin alte modalitati;

recuperarea in Romania a unor creante stabilite intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

contraventii si sanctiuni prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Bibliografie

1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

4. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare

6. Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare

9. Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control

10. Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

11. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare

12. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare

13. Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

14. Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare

15. Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

16. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificarile ulterioare

17. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare

18. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare

19. Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare

20. Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificarile ulterioare

21. Codul de conduita pentru punerea in aplicare a Conventiei privind eliminarea dublei impuneri in legatura cu ajustarea profiturilor intreprinderilor asociate (2006/C 176/02) 22. Codul de conduita privind documentatia preturilor de transfer, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176/1 din 28 iulie 2006

23. Liniile directoare privind preturile de transfer emise de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

24. Conventia-model - emisa de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica

25. Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

26. Hotararea Guvernului nr. 1.050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

27. Hotararea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a solutiei fiscale individuale anticipate si a acordului de pret in avans

28. Hotararea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile incepand cu anul 2013

29. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1.045/2.084/793/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a„Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, cu modificarile ulterioare

30. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare

31. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.346/2006 privind aprobarea Procedurii de atribuire a codului de inregistrare fiscala pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile si alte entitati fara personalitate juridica, precum si a modelului unor formulare

32. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum si pentru aprobarea formularului „Decizie de inregistrare a sediului social si a domiciliului fiscal”, cu completarile ulterioare

33. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, cu modificarile si completarile ulterioare

34. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate

35. Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si completarile ulterioare

36. Ordinul ministrului economiei si finantelor si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, retinerea si virarea impozitului pe castigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obtinut de persoanele fizice, cu modificarile ulterioare

37. Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 2.086/4.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil, cu modificarile si completarile ulterioare

38. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 222/2008 privind continutul dosarului preturilor de transfer

39. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 781 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile ulterioare

40. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de taxa pe valoarea adaugata care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, precum si a modelului si continutului unor formulare

41. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferenta importurilor si achizitiilor de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru al Uniunii Europene de catre persoanele impozabile stabilite in Romania, cu modificarile ulterioare

42. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania, stabilite in alt stat membru al Uniunii Europene

43. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de solutionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adaugata formulate de catre persoane impozabile neinregistrate in scopuri de TVA in Romania, stabilite in afara Comunitatii, cu modificarile si completarile ulterioare

44. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii

45. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile ulterioare

46. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare

47. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

48. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 18/2015 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

49. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 83/2015 privind indicele preturilor de consum utilizat pentru actualizarea platilor anticipate in contul impozitului pe profit anual pentru anul fiscal 2015

50. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010

51. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, cu modificarile ulterioare

52. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activitatilor independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activitati desfasurate de contribuabilii care realizeaza venituri comerciale, cu completarile ulterioare

53. Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzatoare unei camere de inchiriat in scop turistic situate in locuinta proprietate personala

54. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenta fiscala in Romania a persoanelor fizice

55. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de catre societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata a Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile ulterioare

56. Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, cu modificarile si completarile ulterioare

57. Standarde internationale de raportare financiara:

IAS 8 „Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori”

IAS 11 „Contracte de constructie”

IAS 16 „Imobilizari corporale”

IAS 18 „Venituri”

IAS 20 „Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezentarea informatiilor legate de asistenta guvernamentala”

IAS 36 „Deprecierea activelor”

IAS 38 „Imobilizari necorporale”

IAS 40 „Investitii imobiliare”

58. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 144/2012 pentru aprobarea Procedurii de indreptare a erorilor cuprinse in declaratiile fiscale in cazul depunerii de catre contribuabili a unei declaratii rectificative

59. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale

60. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare si de administrare a grupului fiscal unic, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

61. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”, cu modificarile ulterioare

62. Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala

63. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala

64. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea platilor anticipate cu titlu de impozit

65. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind contabilitatea in partida simpla

66. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare intocmit de consultantul fiscal, precum si a Procedurii privind schimbul de informatii intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Camera Consultantilor Fiscali

67. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 4.023/2014 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare a persoanelor impozabile, in vederea utilizarii unuia dintre regimurile speciale pentru servicii electronice, de telecomunicatii, de radiodifuziune sau televiziune, precum si pentru declararea taxei pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 1524 si art. 1525 din Codul fiscal, in situatia in care Romania este stat membru de inregistrare