Varianta 11.07.2012

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

 

pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

 

 

 

În temeiul art.108 din Constituția României, republicată, al art. II din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.133/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, în vederea eficientizării unor instituții și activități în acest domeniu și a  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Cardul național de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare card național, este documentul prin care se realizează verificarea eligibilității calității de asigurat a titularului în sistemul informatic unic integrat și care deschide dreptul acestuia la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în condițiile în care se confirmă calitatea de asigurat a titularului.

 

Art. 2. – (1) Cardul național se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta peste 18 ani împliniți.

   (2) Cardul național se va produce și distribui asiguraților începând cu semestrul al doilea al  anului 2012. Utilizarea cardului național de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se va face începând cu 1 ianuarie 2013, cu excepției situației prevăzute la alin.(3).

  (3) Testarea funcționalităților cardului național – componenta informatică, se realizează în semestrul al doilea al anului 2012 la nivelul județului Arad care se definește ca județ pilot.   

 

Art. 3. –  Cardul național este parte componentă a sistemului național al cardului de asigurări sociale de sănătate din cadrul platformei informatice din asigurările de sănătate și este un instrument electronic care prezintă elemente de securitate speciale împotriva falsificării și contrafacerii și este realizat de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. conform caracteristicilor tehnice aprobate prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

 

Art. 4. – (1) Cardul național realizat de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. pe care sunt inscripționate informațiile prevăzute la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, se transmite pentru personalizare Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor.

(2) Contravaloarea cardului național, respectiv cheltuielile pentru producerea documentului propriu-zis  se suporta de Ministerul Sănătății.

 (3) Pentru realizarea cardului național potrivit prevederilor art. 3 și distribuția acestuia se încheie un contract de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(4) Ministerul Sănătății realizează plata cardurilor naționale către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. pe baza documentelor de recepție, întocmite de comisia de recepție aprobată prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.  Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătății de 30% din fondurile alocate anual pentru producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate.

(5) După recepția cardurilor naționale  de către comisia menționată la alin. (4) acestea sunt transferate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul Sănătății, cu titlul gratuit, pe bază de proces verbal.

         (6) După personalizarea cardurilor naționale  de către Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor,  Compania Națională "Imprimeria Națională" realizează sortarea cardurilor naționale pe case de asigurări de sănătate și medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziție de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acestea  sunt predate Ministerului Sănătății.  Ministerul Sănătății, în baza unui proces verbal , le transferă cu titlu gratuit  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar distribuția la casele de asigurări de sănătate se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

 

Art. 5 - (1) Casele de asigurări de sănătate organizează evidența privind  distribuirea către reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară  sau împuterniciților legali ai acestora, a cardurilor  naționale pentru asigurații de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă. În situația în care la furnizorul de servicii medicale își desfășoară activitatea mai mulți medici de familie, reprezentantul legal organizează evidența repartizării cardurilor pe fiecare medic de familie.

(2) În situația în care medicii de familie constată că unele carduri naționale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate prezintă defecțiuni tehnice sau erori ale informațiilor înscrise, cardurile respective vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestuia, însoțite de un borderou centralizator, cu menționarea numărului de identificare al cardului și a cauzelor pentru care acestea sunt returnate.

(3)  În situația în care medicii de familie constată că unele carduri naționale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate sunt corepunzătoare unor persoane asigurate care nu se mai regăsesc pe lista acestora, cardurile naționale respective se returnează caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestuia, însoțite de un borderou centralizator, cu menționarea numărului de identificare al cardului  și a cauzei pentru care acestea sunt returnate. Casa de asigurări de sănătate va redistribui cardurile naționale medicilor de familie pe lista cărora se regăsesc asigurații dacă aceștia sunt înscriși pe lista unui alt medic de familie aflat în relație contractuală cu respectiva casă de asigurări de sănătate. Pentru situațiile în care asigurații sunt înscriși pe lista unui  medic de familie aflat în relație contractuală cu o altă casă de asigurări de sănătate, casa de asigurări de sănătate căreia i s-au returnat cardurile naționale de către medicii de familie asigură distribuirea în condiții de siguranță a cardurilor naționale însoțite de un borderou centralizator, cu menționarea numărului de identificare al cardului către casele de asigurări de sănătate în evidența cărora se află asigurații respectivi.

(4) Casele de asigurări de sănătate organizează evidența cardurilor naționale returnate în condițiile alin. (2) și alin. (3).

   (5) In cazul în care asiguratul sau împuternicitul acestuia, acolo unde este cazul se află în imposibilitatea de a intra în posesia cardului, acesta se va păstra la medicul de familie pe listele căruia se afla înscris, până la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, după care se predau casei de asigurări de sănătate de la care le-a primit.

(6) Cardurile naționale returnate de medicii de familie caselor de asigurări de sănătate și nedistribuite asiguraților vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale referitoare la organizarea și desfășurarea activității arhivistice, urmând ca la expirarea perioadei de arhivare stabilită în condițiile legii să se procedeze la distrugerea acestora.

  (7) Cardurile returnate caselor de asigurări de sănătate ca urmare a unor defecțiuni tehnice sau erori ale informațiilor înscrise vor fi returnate Companiei Națională "Imprimeria Națională" - S.A. pe bază de borderou centralizator, care în termen de 30 zile lucrătoare  retipăresc pe cheltuiala proprie cardurile respective și le distribuie caselor de asigurări de sănătate.

 

Art. 6  - (1)  Termenul de valabilitate a cardului național este de  5  ani de la data emiterii.  Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012,  data emiterii se consideră  data de 1 ianuarie 2013.

(2) Lunar, CNAS  transmite Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. date privind persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, care în luna următoare împlinesc 18 ani, în vederea producerii cardului național.

(3) În situația în care cardul nu poate fi utilizat din motive tehnice de fabricație contravaloarea duplicatului este suportată de Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

(4)  Asiguratul suportă contravaloarea cardului național în situația solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului  sau deteriorării acestuia, precum și în situația modificării datelor personale de identificare.

         (5) În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situațiile prevăzute la alin. (4), titularul sau reprezentantul legal al acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurari de sanatate eliberarea unui nou card național, pe baza unei cereri însoțită de dovada plații în contul Companiei Naționale "Imprimeria Națională" - S.A. a contravalorii cardului.

(6) Eliberarea unui nou card național se face în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea unei cereri la casa de asigurări în a cărei evidență se află persoana respectivă prin medicul de familie. Până la eliberarea noului card național, acordarea serviciilor medicale, medicamentelor și dispozitivelor medicale se realizează pe baza unei adeverințe eliberată de  casele de asigurări de sănătate cu o perioadă de valabilitate de maxim 30 de zile calendaristice.

 

 Art. 7. – Obligațiile reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară și ale medicilor de familie pe care îi reprezintă sunt următoarele:

a) să ridice de la casele de asigurări de sănătate în vederea distribuției și inscripționării acestora,  cardurile naționale pentru asigurații aflați pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă;

b) să valideze prin intermediul medicilor de familie pe care îi reprezintă, cardurile naționale, din punct de vedere al consistenței datelor, în vederea înregistrării in sistemul național al cardului de asigurări sociale de sănătate a persoanelor inscrise pe listele acestora;

c) să informeze asigurații cu privire la informațiile cu caracter medical ce se pot edita pe cardul național;

d) să editeze, pe baza exprimării de către titularul cardului național a opțiunii în favoarea donării printr-un act notarial de consimțământ pentru prelevare și înscrierea în Registrul național al donatorilor de organe, țesuturi și celule, în vederea stocării pe cardul național, informațiile cu caracter medical mentionate la art. 331 alin.(1) – (3) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare. Pentru informațiile prevăzute la art. 331 alin.(2) lit.c) din Legea nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare este necesar acceptul asiguratului exprimat în timpul vieții.

e) să actualizeze, după caz datele medicale înscrise pe cipul acestuia.

 

Art. 8. – (1) Entitățile care au acces la informațiile înscrise pe cardul național sunt:

a) Casa Națională de Asigurări de Sănătate și casele de asigurări sociale de sănătate;

b) medicul de familie la care este înscris asiguratul, are acces la editarea datelor medicale înscrise pe cipul cardului național precum și la citirea datelor înscrise atât pe cardul național cât și pe cipul acestuia;

c) medicii specialiști alții decât medicii de familie menționați la lit.b) au acces numai la citirea datelor înscrise pe cardul național, respectiv cipul acestuia;

d) medicii care își desfășoară activitatea la furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice, de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului național vor realiza doar identificarea și autentificarea titularului cardului național în vederea efectuării investigațiilor medicale paraclinice, eliberării prescripției medicale sau dispozitivelor medicale.

 (2) Orice asigurat are dreptul de a obține de la furnizorul de servicii medicale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta în condițiile articolului 13 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

         (3) Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile implicate în implementarea cardului național, au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

Art. 9. – (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligația de a acorda asistența medicală titularilor de card național în condițiile prevăzute de contractul-cadru și de normele metodologice de aplicare a acestuia.

         (2) Furnizorii menționați la alin. (1) au obligația utilizării cardului național în condițiile art. 2 alin. (2) și (3).

         (3) Furnizorii  menționați la alin. (1) au obligația  să utilizeze Sistemul informatic al cardului național, iar în situația în care se utilizează un alt sistem informatic acesta trebuie să fie compatibil cu Sistemul informatic al cardului național, caz în care furnizorii sunt obligați să asigure confidențialitatea în procesul de transmitere a datelor.

 

Art. 10. –În cursul anului 2012, dovada calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, se face în condițiile art.212, alin (1) din Legea nr.95/2006 cu modificările și completările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

Victor-Viorel PONTA

 


NOTĂ  DE  FUNDAMENTARE

 

SECȚIUNEA 1

TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

SECȚIUNEA A 2-A

MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV (*)

Reglementarea

1. Descrierea situației actuale   

 

Potrivit dispozițiilor art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat se dovedește cu un document justificativ - adeverință de asigurat - eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. După implementarea dispozițiilor titlului IX din actul normativ mai sus enunțat, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul național de asigurări sociale de sănătate. Data de la care urmează a se utiliza cardul național de asigurări sociale de sănătate se stabilește prin hotărâre de Guvern.

De asemenea, potrivit art. 330 din actul normativ mai sus enunțat, cardul național este un card distinct de cardul european de asigurări de sănătate și se emite pentru dovedirea calității de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale.

Prin O.U.G. nr. 35/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul sanitar, s-a reglementat că:

- cheltuielile necesare pentru producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate, respectiv a documentului propriu-zis prin care se atestă calitatea de asigurat se suportă din bugetul Ministerului Sănătății, iar în acest sens Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătății de 30% din fondurile alocate anual pentru producerea cardului național de asigurări sociale de sănătate;

- cheltuielile necesare pentru producerea soluțiilor informatice pentru administrarea cardului național de asigurări sociale de sănătate se suportă de Casa Națională de Asigurări de Sănătate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate;

- pentru plata și distribuția cardului național de asigurări sociale de sănătate se încheie un contract de către Ministerul Sănătății și CNAS cu Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A.;

- distribuția cardurilor către asigurați se realizează de casele de asigurări sociale de sănătate prin furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară.

 

2. Schimbări preconizate              

Prin acest act normativ se aprobă Normele metodologice de aplicare a  prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX "Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate" al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.

Se definesc astfel:

a)       modalitatea de plată a cardului național de asigurări de sănătate, precum și mecanismul de distribuție a acestuia, după cum urmează:

       - pentru realizarea cardului național și distribuția acestuia se încheie un contract de către Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

        -  Ministerul Sănătății realizează plata cardurilor naționale către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A. pe baza documentelor de recepție, întocmite de comisia de recepție aprobată prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

          -  după recepția cardurilor naționale  de către comisia mai sus menționată acestea sunt transferate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate de către Ministerul Sănătății, cu titlul gratuit, pe bază de proces verbal.

            - după personalizarea cardurilor naționale  de către Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor,  Compania Națională "Imprimeria Națională" realizează sortarea cardurilor naționale pe case de asigurări de sănătate și medici de familie, pe baza datelor puse la dispoziție de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, acestea sunt predate Ministerului Sănătății.  Ministerul Sănătății, în baza unui proces verbal și le transferă cu titlu gratuit  Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, iar distribuția la casele de asigurări de sănătate se realizează de către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A.

            - casele de asigurări de sănătate organizează evidența privind  distribuirea către reprezentanții legali ai furnizorilor de servicii medicale din asistența medicală primară  sau împuterniciților legali ai acestora, a cardurilor  naționale pentru asigurații de pe listele medicilor de familie pe care îi reprezintă;

      - în situația în care medicii de familie constată că unele carduri naționale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate prezintă defecțiuni tehnice sau erori ale informațiilor înscrise, cardurile respective vor fi returnate caselor de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al medicilor de familie sau împuternicitul legal al acestuia;

       - în situația în care medicii de familie constată că unele carduri naționale din cele primite de la casele de asigurări de sănătate sunt corespunzătoare unor persoane asigurate care nu se mai regăsesc pe lista acestora, cardurile naționale respective se returnează caselor de asigurări de sănătate. Casa de asigurări de sănătate va redistribui cardurile naționale medicilor de familie pe lista cărora se regăsesc asigurații dacă aceștia sunt înscriși pe lista unui alt medic de familie aflat în relație contractuală cu respectiva casă de asigurări de sănătate. Pentru situațiile în care asigurații sunt înscriși pe lista unui  medic de familie aflat în relație contractuală cu o altă casă de asigurări de sănătate, casa de asigurări de sănătate căreia i s-au returnat cardurile naționale de către medicii de familie asigură distribuirea în condiții de siguranță a cardurilor naționale către casele de asigurări de sănătate în evidența cărora se află asigurații respectivi;

       -  în cazul în care asiguratul sau împuternicitul acestuia, acolo unde este cazul se află în imposibilitatea de a intra în posesia cardului, acesta se va păstra la medicul de familie pe listele căruia se afla înscris, până la ridicarea sa, dar nu mai mult de 3 luni, după care se predau casei de asigurări de sănătate de la care le-a primit;

      -   cardurile returnate caselor de asigurări de sănătate ca urmare a unor defecțiuni tehnice sau erori ale informațiilor înscrise vor fi returnate Companiei Națională "Imprimeria Națională" - S.A. pe bază de borderou centralizator, care în termen de 10 zile lucrătoare  retipăresc pe cheltuiala proprie cardurile respective și le distribuie caselor de asigurări de sănătate;

b)      accesul personalului medical la informațiile înregistrate pe cardul național, după cum urmează:

      - medicul de familie la care este înscris asiguratul, are acces la editarea datelor medicale înscrise pe cipul cardului național precum și la citirea datelor înscrise atât pe cardul național cât și pe cipul acestuia;

      -  medicii specialiști alții decât medicii de familie menționați anterior au acces numai la citirea datelor înscrise pe cardul național, respectiv cipul acestuia;

      -  medicii care își desfășoară activitatea la furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice, de dispozitive medicale și furnizorii de medicamente, prin intermediul cardului național vor realiza doar identificarea și autentificarea titularului cardului național în vederea efectuării investigațiilor medicale paraclinice, eliberării prescripției medicale sau dispozitivelor medicale.

c)      modalitatea de exercitare a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sănătate de către persoana asigurată, după cum urmează:

- orice asigurat are dreptul de a obține de la furnizorul de servicii medicale, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta în condițiile articolului 13 din Legea nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

         Casa Națională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări, furnizorii de servicii medicale, precum și instituțiile implicate în implementarea cardului național, au obligația de a respecta prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare.

 

În contextul celor mai sus menționate este de precizat că implementarea cardului național de asigurat va îmbunătății mecanismul de control al costurilor din sistemul de asigurări sociale de sănătate, prin:

-          introducerea unui mecanism suplimentar de control pentru evidențele, raportările și decontările serviciilor medicale;

-          asigurarea accesului rapid al furnizorilor de servicii medicale la un minim de date medicale necesare deciziei medicale, în special în caz de urgențe medicale;

-          valorificarea tehnologiilor actuale privind accesul și schimbul de date în condiții de deplina siguranță si protecție a datelor cu caracter personal conform legislației în vigoare și recomandărilor Uniunii Europene.

3. Alte informații (**)             

 

SECȚIUNEA A 3-A

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                       

1. Impactul macroeconomic   

Nu este cazul

2. Impactul asupra mediului de afaceri

Nu este cazul

3. Impactul social                    

 

4. Impactul asupra mediului (***)     

Nu este cazul

5. Alte informații                    

 

SECȚIUNEA A 4-A

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ȘI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI)

                                                                                                            - mil lei -                         

Indicatori

Anul curent

 

Media pe 5 ani

1

2

3

4

5

6

7

1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) impozit pe profit

  (ii) impozit pe venit

b) bugete locale:

  (i) impozit pe profit

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  (i) contribuții de asigurări         

 

 

 

 

 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus, din care:

a) buget de stat, din acesta:

  (i) cheltuieli de personal

  (ii) bunuri și servicii

b) venituri proprii

c) bugetul asigurărilor sociale de stat:

  (i) cheltuieli de personal

  (ii) bunuri și servicii              

 

 

 

 

 

 

3. Impact financiar, plus/minus, din care:

a) buget de stat

b) bugete locale                        

 

 

 

 

 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare

- disponibilități din venituri proprii ale anului precedent              

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare                 

 

 

 

 

 

 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare                             

 

 

 

 

 

 

7. Alte informații                      

 

 

 

 

 

 

SECȚIUNEA A 5-A

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE          

1. Proiecte de acte normative suplimentare                    

Ordin

2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în materie           

Nu este cazul

3. Decizii ale Curții Europene de Justiție și alte documente      

Nu este cazul

4. Evaluarea conformității:        

Nu este cazul

Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării si data publicării

Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează)

Comentarii

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente         

Nu este cazul

6. Alte informații                 

 

SECȚIUNEA A 6-A

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT NORMATIV    

1. Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate                       

Nu este cazul

 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea, precum și a modului în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ                        

Nu este cazul

 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative   

Nu este cazul

 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente    

Nu este cazul

 

5. Informații privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării

c) Consiliul Economic și Social

d) Consiliul Concurenței

e) Curtea de Conturi             

Nu este cazul

 

6. Alte informații                 

Nu este cazul

SECȚIUNEA A 7-A

ACTIVITĂȚI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTULUI DE ACT NORMATIV                                                 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ     

Prezentul act normativ a respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică  fiind afișat pe site-ul Ministerului Sănătății Publice și va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I-a.

2. Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice                       

Nu este cazul

 

3. Alte informații                 

Nu este cazul

SECȚIUNEA A 8-A

MĂSURI DE IMPLEMENTARE                                                      

  1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autoritățile administrației publice centrale și/sau locale - înființarea unor noi organisme sau extinderea

competențelor instituțiilor existente         

Nu este cazul

2. Alte informații                 

 

 

Față de cele menționate s-a elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea prevederilor referitoare la cardul național de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european și cardul național de asigurări sociale de sănătate” la Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare.

 

 

 

 

Ministrul sănătății,

 

Vasile Cepoi

 

Avizăm favorabil:

 

 

 

 

Viceprim-ministru

Ministrul  Finanțelor Publice                                                            Ministrul Justiției  

   Florin GEORGESCU                                                                 Titus CORLĂȚEANU

                 

 

 

 

 

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate

Doru BĂDESCU

 

 

 

Președintele Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Georgeta BASARABESCU