Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 4579 soluții astăzi
Forum Activitate -ELLA-

Activitate -ELLA-

Buna ziua! Daca aveti deja carte funciara cu imobilul si terenul faceti cerere pentru obtinerea certificatului de urbanism. In certificat veti gasi toate actele necesar a fi elaborate pentru emiterea autorizatiei de construire. Veti afla in ce consta cererea de acord vecini, veti afla daca din punct de vedere tehnic vi se permite sa faceti lucrarile dorite, veti face expertiza tehnica asupra constructiei existente, documentatia cu viitoarea constructie. Unele dintre aceste acte si detalii se vor atasa cererii pentru acordul vecinului. Cererea se va formula printr-un executor judecatoresc cu termen de raspuns. Daca refuzul vecinului nu este intemeiat pe temeiul legal, veti cere instantei de judecata acest acord. Daca dvs. nu indepliniti toate conditiile legale dispuse in certificatul de urbanism, in expertiza etc, vecinul va fi indreptatit sa va refuze.
Executorul are baza legala sa parcurga procedurile necesare si sa emita actul pentru OCPI.
Răspuns la discuția Cadastru teren
Ar putea avea castig de cauza in situatia in care din actele de proprietate s-ar suprapune suprafetele de teren invecinate. Iar cine este proprietar in acte, dar in posesie ar fi vecinul cu care se judeca va primi prin granituire si revendicare suprafata suprapusa pe care o are in acte.
Răspuns la discuția Casa curte comuna ( doua familii)
Podul si acoperisul casei reprezinta spatii comune si fiecare coproprietar de UI - unitate imobiliara (apartament) are obligatia legala sa contribuie la mentinerea starii normale de folosinta conform cote-parti detinuta din spatiile comune, prevazuta in acte, CF.
Aceasta solutie propusa se numeste iesire din indiviziune prin intelegere amiabila. Se face concomitent cu documentatia cadastrala a intregii suprafete a podului, urmata de diviziune - inscriere in proprietatea exclusiva a fiecarui coproprietar si intabularea. In momentul in care proprietarul detine actele care atesta ca suprafata podului ce se solicita a fi mansardata ii apartine in totalitate se pot solicita certificatul de urbanism si autorizatia de construire mansarda.
Cum se numeste ansamblul rezidential? Puteti oferi un link cu site-urile unde a fost oferit spre vanzare ansamblul rezidential, o adresa... etc?
Buna ziua! Blocul in care locuiti face parte dintr-un ansamblu rezidential? Proprietarii au incheiat cu dezvoltatorul contracte de vanzare-cumparare sau numai Promisiune de vanzare? Exista procesul verbal de receptie la terminarea blocului?

LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018
privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor

Art. 2
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

b) ansamblu rezidential - imobilul format din teren pe care sunt amplasate izolat, insiruit sau cuplat locuinte sau locuinte si constructii cu alta destinatie, in care exista proprietati comune si proprietati individuale;

Sectiunea a 2-a Contractarea si facturarea serviciilor de utilitati publice in ansamblurile rezidentiale

Art. 100
(1) Proprietarii/Dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale au obligatia sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice catre toti utilizatorii din ansamblul rezidential in baza contractelor de furnizare/prestare intocmite cu respectarea clauzelor din contractele-cadru elaborate de catre autoritatea de reglementare competenta.
(2) In ansamblurile rezidentiale calitatea de utilizator, titular al contractului de furnizare/prestare servicii de utilitati publice, revine:
a) asociatiei de proprietari constituita la nivelul intregului ansamblu rezidential, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza la instalatiile comune interioare ale ansamblului rezidential aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor din ansamblul rezidential;
b) proprietarului/dezvoltatorului ansamblului rezidential, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/racordeaza la instalatiile aflate in proprietatea proprietarului/dezvoltatorului ansamblului rezidential;
c) asociatiei de proprietari constituita la nivelul unui condominiu de tip bloc, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza la instalatiile comune interioare ale condominiului de tip bloc aflate in proprietatea comuna a tuturor proprietarilor din acel condominiu de tip bloc;
d) proprietarului, in cazul in care instalatiile aflate in proprietatea sau administrarea furnizorului se branseaza/ racordeaza direct la instalatiile interioare ce apartin proprietatii individuale.
(3) In situatiile prevazute la alin. (2) lit. a) si b), asociatia de proprietari constituita la nivelul ansamblului rezidential, respectiv proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidential preda autoritatii administratiei publice locale, in termen de 6 luni de la finalizarea lucrarilor de constructii, cu titlu gratuit, retelele comune si terenul aferent pana la bransamentele imobilelor din ansamblul rezidential, in vederea preluarii in administrare si exploatare a acestor retele de catre furnizorul care asigura aceste servicii in unitatea administrativ-teritoriala respectiva. In cazul asociatilor de proprietari constituite la nivelul ansamblurilor rezidentiale, decizia de predare in administrare se face cu acordul scris al tuturor proprietarilor.
(4) In cazul ansamblurilor rezidentiale finalizate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, proprietarul/dezvoltatorul ansamblului rezidential preda autoritatii administratiei publice locale, in termen de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi, cu titlu gratuit, retelele comune si terenul aferent pana la bransamentele imobilelor din ansamblul rezidential, in vederea preluarii in administrare si exploatare a acestor retele de catre furnizorul care asigura aceste servicii in unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(5) In situatia prevazuta la alin. (2) lit. b), proprietarul/ dezvoltatorul ansamblului rezidential are obligatia sa asigure furnizarea/prestarea serviciilor de utilitati publice catre toti utilizatorii din ansamblul rezidential in baza contractelor de furnizare/prestare intocmite cu respectarea clauzelor din contractele-cadru elaborate de catre autoritatea de reglementare competenta.
Art. 101
(1) Preturile si tarifele practicate pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice de catre proprietarii/ dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale se aproba de catre autoritatea de reglementare competenta. Acestia au obligatia sa tina evidenta contabila separata pentru fiecare serviciu de utilitate publica furnizat/prestat.
(2) Proprietarii/Dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale au obligatia sa monteze la bransamentele imobilelor contoare de masurare-inregistrare a consumurilor, conform legislatiei in vigoare. Determinarea consumurilor care se factureaza se face numai prin metoda directa in baza indicatiilor contoarelor montate la bransamentul fiecarui imobil din ansamblul rezidential.
(3) Proprietarii/Dezvoltatorii ansamblurilor rezidentiale care asigura furnizarea serviciilor de utilitati publice prin retele private au aceleasi drepturi si obligatii ca si operatorii care furnizeaza/ presteaza servicii de utilitati publice prin intermediul retelelor publice, fiindu-le aplicabile sanctiunile din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si din legislatia specifica serviciului furnizat/prestat.
Răspuns la discuția Factura imensa la apa!
In primul rand sa faceti solicitare scrisa primariei sa decoperteze asfaltul astfel incat sa poata fi accesate toate gurile de vizitare a apometrelor de apa si canal
In caz contrar actionati in instanta prin obligatia de a face,
1 din 1 utilizatori consideră
acest răspuns util
11517/2019 06-11-2019
Obligatie de a face
Judecatoria SECTORUL 3 BUCURESTI

Cod ECLI ECLI:RO:JDS3B:2019:001.xxxxxx

Dosar nr. xxxxx /301/2019

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA SECTOR 3 BUCUREȘTI

SECȚIA CIVILĂ

Sentința Civilă nr. xxxxx

Ședința publică din data de 06 . 11 .2019

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE: A______ A______

GREFIER: V____ K_______Pe rol soluționarea cauzei civile formulată de reclamanta S_____ D__________ I______ în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ________________ obiect obligația de a face.

Dezbaterile au avut loc în ședința publică din data de 23.10.2019 fiind consemnate în încheierea de ședință de la acea dată, parte integrantă din prezenta hotărâre, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea la data de 06.11.2019.

INSTANȚA,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 15.10.2019, sub nr. XXXXXXXXXXXXXX, reclamanta S_____-D__________ I______ a solicitat, în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI _____________________ la primirea citirilor apometrelor sub semnătură de primire și la recalcularea consumului de apă rece și apă caldă potrivit acestora, începând cu luna ianuarie 2018 până în prezent, precum și obligarea sa la plata cheltuielilor de judecată.

În motivare, a arătat că apartamentul său este contorizat, având apometre atât la baie, cât și la bucătărie.

În continuare, reclamanta a afirmat că în decembrie 2017 s-au montat în _________________________ a consumului de apă rece și caldă cu citire radio, însă aceasta a refuzat, deoarece contoarele montate în apartamentul său erau din 2016 și a apreciat că nu este obligată în acest sens. Până la momentul montării contoarelor cu citire radio, calculul consumului de apă rece și caldă se efectua de pârâtă pe baza citirilor lunare proprii predate de proprietari administratorului. Cu toate acestea, din decembrie 2017, pârâta a refuzat să îi preia citirile, iar ulterior i-a calculat cheltuieli de întreținere mai ridicate decât cele datorate. Astfel, potrivit fișelor emise de firma Techem Energy Services S.R.L. apartamentul său figura ca necontorizat, conform declarației false a pârâtei.

De asemenea, a susținut că, deși pârâta primește de la firma Techem notele de calcul pentru consumul de apă, listele de întreținere sunt întocmite de contabilul acesteia, astfel încât refuzul său de a-i primi citirile este nejustificat.

În drept, a invocat art. 1528 și urm. C.civ., art. 47 alin. (1) lit. d din Legea nr. 230/2007, art. 83 din legea nr. 196/2018.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, a probei testimoniale și a probei cu interogatoriul pârâtei.

La data de 27.12.2018, pârâta a depus întâmpinare (fl. 29- 31 ), prin care a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Cu privire la excepție, a arătat că firma Techem Energy Services S.R.L. efectuează calculul consumului de apă rece sau caldă, în baza Contractului de vânzare-cumpărare și prestări servicii nr. 2227/11.07.2018 încheiat cu asociația. Prin urmare, pârâta este doar un intermediar între locatari și firma Techem și nu poate folosi citirile locatarilor care au refuzat montarea contoarelor cu citire prin radio.

Pe fond, a susținut că prin citirea prin radio se evită erorile de calcul și interpretările. Astfel, pârâta a aprobat în Adunarea generală înlocuirea contoarelor vechi cu cele cu citire prin radio, iar dintre toate apartamentele din _______________ refuzat înlocuirea, urmând ca pentru acestea consumul să fie calculat în sistem paușal.

De asemenea, pârâta a afirmat că reclamanta avea obligaț ia de a participa alături de ceilalți proprietari la lucrările de montare a apometrelor, hotărârile Adunării generale fiind obligatorii.

Totodată, a arătat că din înscrisurile depuse nu rezultă dacă apometrele au fost sau nu sigilate sau dacă acestea funcționează corect.

În drept, a invocat art. 205 și urm. C.proc.civ., art. 245 și urm. C.proc.civ.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, a probei testimoniale și a probei cu interogatoriul reclamantei.

La data de 01.02.2019 , reclamanta a depus răspuns la întâmpinare (fl. 41-42 ), prin care a solicitat respingerea apărărilor formulate de pârâtă ca neîntemeiate.

În motivare, a arătat că pârâta are calitate procesuală pasivă, deoarece firma Techem nu este titulara unui contract cu furnizorii de utilități, acestea fiind încheiate în nume propriu de asociație.

De asemenea, reclamanta a susținut că nu a mandatat-o pe pârâtă să intermedieze raporturile cu firma Techem, iar înainte de montarea contoarelor cu citire radio, consumul de apă se calcula pe baza citirilor efectuate de proprietari.

Totodată, a afirmat că nu prezintă importanță motivul pentru care a refuzat montarea noilor contoare.

Reclamanta a mai învederat că legea nu prevede tipul contoarelor individuale pe care ar trebui să le aibă montate un apartament, iar apartamentul acesteia are montate apometre noi din anul 2016. Prin urmare, pârâta trebuie să îi primească toate citirile, atât timp cât va fi proprietara apartamentului nr. 132.

La data de 05.11.2019, reclamanta a depus note scrise (fl. 136-138), prin care a solicitat admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată.

În motivare, a arătat că anterior montării apometrelor cu citire radio calculul consumurilor se făcea de către pârâtă pe baza citirilor poprii ale proprietarilor, iar apometrele au fost schimbate în anul 2016 din proprie inițiativă.

De asemenea, reclamanta a afirmat că pârâta nu i-a comunicat Hotărârea Adunării Generale din data de 06.06.2017.

Totodată, a susținut că pârâta are calitate procesuală pasivă, deoarece a încheiat în nume propriu contractele de furnizare utilități și că aceasta nu poate obliga un proprietar care deține apometre noi să monteze contoare cu citire radio.

Sub aspectul probatoriului, instanța a încuviințat pentru ambele părți proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei (fl. 6-19, 32-37, 54-90, 96- 124 și 127-135) și proba cu interogatoriile reciproce.

Analizând ansamblul materialului probatoriu administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, prin Hotărârea Adunării Generale din data de 06.06.2017 (fl. 96-103) s-a decis montarea unor apometre cu citire radio.

Reclamanta a achiziționat, în data de 19.10.2016, apometre, conform procesului-verbal din 19.10.2016 și certificatelor de garanție (fl. 13-15).

De asemenea, aceasta a formulat mai multe contestații cu privire la listele de întreținere (fl. 8-9, 60-61, 63-64, 66- 69, 71-74, 76-83, 85-87).În drept, potrivit art. 248 alin. (1) C. proc. civ. , instanța se va pronunța mai întâi asupra excepțiilor de procedură, precum și asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Cu privire la excepția lipsei calității procesual pasive a pârâtei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI _________________, în motivarea excepției, a menționat că nu are calitate procesual pasivă, având în veder e că firma Techem Energy Services S.R.L. efectuează calculul consumului de apă rece sau caldă, în baza Contractului de vânzare-cumpărare și prestări servicii nr. 2227/11.07.201 7 încheiat cu asociația (fl. 32-37) . Prin urmare, pârâta este doar un intermediar între locatari și firma Techem și nu poate folosi citirile locatarilor care au refuzat montarea contoarelor cu citire prin radio.

Instanța apreciază că excepția este neîntemeiată, pentru motivele arătate în continuare.

Prin cererea de chemare în judecată, reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la primirea citirilor apometrelor sub semnătură de primire și la recalcularea consumului de apă rece și apă caldă potrivit acestora pentru imobilul proprietatea reclamantei, începând cu luna ianuarie 2018 și pentru viitor. Prin urmare, ceea ce reclamanta contestă nu este efectiv suma calculată de Techem Emergy Services S.R.L, ci aplicabilitatea în cazul său a modului de calcul utilizat de această firmă.

În concluzie, față de obiectul cererii, precum și a faptului că se solicită obligarea pârâtei la recalcularea consumului de apă, instanța apreciază că pârâta are calitate procesual pasivă în prezenta cauză, urmând a respinge excepția acesteia, ca neîntemeiată.

Pe fond, potrivit art. 24 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în vigoare la momentul adoptării Hotărârii Adun ării Generale din data de 06.06. 2017, (1) Adunarea generală poate adopta hotărâri, dacă majoritatea proprietarilor membri ai asociației de proprietari (jumătate plus unu) sunt prezenți personal sau prin reprezentant legal. (2) Dacă la prima convocare nu este întrunit cvorumul necesar de jumătate plus unu, adunarea generală va fi suspendată și reconvocată în termen de maximum 10 zile de la data primei convocări. (3) La adunarea generală reconvocată, dacă există dovada că toți membrii asociației de proprietari au fost convocați, hotărârile pot fi adoptate, indiferent de numărul membrilor prezenți, prin votul majorității acestora. (4) Hotărârile adunării generale a asociației de proprietar sunt obligatorii și pentru proprietarii din condominiu care nu au fost prezenți la adunarea generală, precum și pentru proprietarii care nu sunt membri ai asociației de proprietari.

Conform art. 26 din același act normativ, interpretat prin prisma Deciziei Curții Constituționale nr. 670/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociației de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, aceștia pot ataca în justiție respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la data la care au luat cunoștință de adoptarea acesteia.

Or, câtă vreme reclamanta nu a înțeles să atace în justiție hotărârea adunării generale din data de 06.06. 2017 în termenul legal instituit de art. 26 din Legea nr. 230/2007, hotărârea menționată este obligatorie pentru ace a sta. Astfel, chiar i dacă s-ar reține că aceasta a l u at cunoșt ință de conținutul acestei hotărâri în cursul acestui proces, nu a făcut dovada introducerii unei acțiune în anularea sa. Prin urmare, măsurile luate prin hotărârea amintită, adoptată în urmă cu 2 ani, nu pot fi analizate și cenzurate în procesul de față.

De asemenea, art. 24 alin. (4) din Legea nr. 230/2007 nu prevede că hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii de la data comunicării către proprietari .


Acțiunea reclamantei este neîntemeiată și în cazul în care solicitările sale nu s-ar raporta la hotărârea adunării generale a pârâtei din data de 06.06.2017 , ci, independent de această hotărâre, aceste solicitări ar viza, în baza actelor normative enunțate în cererea de chemare în judecată, obligarea pârâtei la primire indecșilor citiți de reclamantă și la recalcularea consumului de apă conforma cestor indecși.

Problema care se pune în speță este dacă ulterior montării contoarelor cu citire radio , proprietarii apartamentelor pot continua să folosească apometre fără citire radio și să citească indecșii acestora, precum și dacă această măsură este obligatorie și pentru proprietarii care nu sunt de acord cu ea, fie că au fost prezenți în cadrul adunării și au votat împotrivă, fie că au lipsit de la adunarea generală.

Art.42 alin.6 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 (forma în vigoare la data de 12.10.2018 - data transmiterii prin poștă a prezentei cereri de chemare în judecată ) prevede că, în cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilități în vederea repartizării acestora și, după caz, facturării individuale se realizează, în funcție de sistemul de distribuție adoptat, fie: a) prin contoare individuale montate la intrarea în fiecare apartament sau spațiu cu altă destinație, în cazul distribuției orizontale; b) cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecărui apartament sau spațiu cu altă destinație, în cazul distribuției verticale.

Norma tehnică privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum din 13.07.2010 aprobată prin Ordinul nr. 343/2010 prevede la art.25 alin.1 că, citirea indecșilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă se face de reprezentantul asociației de proprietari/ locatari sau de prestator, împreună cu proprietarul apartamentului ori spațiului cu altă destinație, concomitent cu citirea indecșilor repartitoarelor de costuri pentru apă caldă montate în instalațiile comune de utilizare. Același act normativ prevede la art.26 alin. ( 2 ) că, apartamentul sau spațiul cu altă destinație este considerat fără repartitoare de costuri pentru apă caldă atunci când: a) nu sunt montate repartitoare de costuri pentru apă caldă; b) proprietarul renunță la repartitoarele de costuri pentru apă caldă; c) se constată violarea sigiliilor chiar și numai la unul dintre repartitoarele de costuri pentru apă caldă. Perioada considerată ca fiind fără repartitor este de la verificarea anterioară și până la punerea în funcțiune a repartitorului, iar consumul pe această perioadă se recalculează pe cheltuiala proprietarului, luând în calcul un număr de unități de calcul stabilite conform prevederilor art. 28 alin. (3) ; d) timp de 3 luni proprietarul nu permite citirea și/sau verificarea repartitoarelor de costuri pentru apă caldă; consumul pentru această perioadă se recalculează conform prevederilor lit. c), pe cheltuiala proprietarului; e) proprietarul refuză înlocuirea repartitorului de costuri pentru apă caldă în cazul în care acesta s-a defectat sau înregistrează valori a căror erori de măsură depășesc clasa de exactitate a repartitorului; f) consumul de apă caldă este sub cantitatea zilnică/locuitor stabilită de Ministerul Sănătății pentru acoperirea necesarului fiziologic, igienei individuale și preparării hranei.

Conform art.31 alin.2 din Legea nr. 241/2006, în condominiile cu sistem de distribuție verticală a apei reci/calde este admisă încheierea de contracte individuale de furnizare/prestare a serviciului, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) în toate locurile de consum al apei reci și al apei calde din proprietatea individuală, se montează, pe cheltuiala utilizatorului, numai contoare de apă cu citire la distanță care sunt utilizate ca aparate de măsură a consumului individual și se verifică metrologic la scadență;

b) în toate proprietățile individuale din condominiu se montează, cu avizul operatorului, același tip de contor;

c) certificatele metrologice emise de producător/laboratorul autorizat metrologic pentru contoarele de apă cu citire la distanță montate în toate proprietățile individuale se predau operatorului.

Din interpretarea dispozițiilor legale mai sus menționate reiese că, în condominiile cu sistem de distribuție verticală a apei reci/calde contorizarea individuală cu contoare de apă cu citire la distanță se poate face doar dacă toți proprietarii dintr-un condominiu sunt de acord cu montarea aceluiași tip de contor în toate proprietățile individuale din condominiu, în acest sens fiind necesară adoptarea unei hotărâri în Adunarea Generală a Asociației de Proprietari.

Hotărârea Adunării Generale din data de 0 6.06.2017 în sensul montării contoarelor cu citire radio , necontestată în termenul legal, este obligatorie pentru toți proprietarii, chiar dacă aceștia nu sunt de acord cu măsura luată, așa cum prevedea expres art. 24 alin. ( 4 ) din Legea nr. 230/2007. Hotărârile Adunării Generale a Asociației de P roprietari se bucură, până în la momentul desființării printr-o hotărâre judecătorească definitivă, de o prezumție de validitate, prezumție care nu poate fi răsturnată pe calea prezentei ceri de chemare în judecată, care se circumscrie obligației de a face.

Instanța constată că reclamanta apreciază că se impune ca cheltuielile cu apa rece și apa caldă să fie calculate pe baza indecșilor transmiși de proprietari, fără a apela la serviciile unei firme.

Instanța reține că inclusiv potrivit art. 39 alin. ( 2 ) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007, cheltuielile pe consumuri individuale se repartizează în funcție de indexul contoarelor individuale sau în funcție de alte criterii în baza cărora se pot individualiza consumurile.

Cât timp la nivelul Asociației de Proprietari, proprietarii apartamentelor au decis montarea contoarelor cu citire radio , lucru necontestat de părți, iar contractul cu firma Techam Energy Services S . R . L . a continuat să producă efecte, instanța consideră că reclamanta nu se poate prevala de aplicarea unui alt sistem de calcul, decât cel prevăzut de normele legale. Din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare/prestare servicii (fl. 32-37) încheiat între pârâtă și firma Techem rezultă că repartizarea lunară a costurilor de apă caldă de consum și/sau apă rece facturate de furnizorii de apă caldă și rece, pe baza consumului înregistrat de echipamente, se va face de prestator, în termen de 10 zile de la comunicarea de către pârâtă a facturii de apă (art. 8.1.1 )

De asemenea, din cuprinsul contractelor de utilități încheiate de pârâtă cu RADET și APA NOVA S.A. (fl. 106-122 ), nu rezultă modul de repartizare a costurilor pe apartamente, acesta fiind atributul Asociației de Proprietari . Astfel, conform art. 2.1 și art. 6.1 din contractul nr . 4201/31.08. 2006 încheiat cu Radet, furnizorul facturează cantitățile de energie termică furnizate pentru apă caldă de consum, pârâta având obligația de a achita contravaloarea acestora, conform art. din contract. Prev e deri asemănătoare sunt cuprinse și în contractul nr. ANB3130731/10.04.2013 încheiat cu APA NOVA București S.A.

În ambele contacte figurează ca utilizator Asociația de Proprietari, deoarece aceste contracte nu se pot încheia distinct cu fiecare proprietar din condominiu. Pe baza facturilor emise de RADET și APA NOVA S.A. pentru consumul total de apă rece și caldă, se vor calcula costurile aferente fiecărui apartament, prin modalitatea stabilită de Asociația de Proprietari, în prezenta cauză stabilindu-se că repartizarea costurilor lunare se va face de firma Techem, prin Hotărârea Adunării Generale din data de 26.06.2017.

Totodată, instanța reține că reclamanta a recunoscut că apometrele montate de aceasta nu sunt sigilate. Având în vedere că, potrivit prevederilor legale menționate anterior, apartamentul este considerat necontorizat dacă se constată violarea sigi li ilor, cu atât mai mult cu cât apometrele nu au fost sigilate, se justifică aprecierea apartamentului ca necontorizat și calcularea consumului de apă în sistem paușal.

Prin urmare, pentru aceste considerente, instanța va respinge acțiunea ca neîntemeiată

În ceea ce privește solicitarea de acordare a cheltuielilor de judecată , potrivit art. 453 alin. (1) C.proc.civ., partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată .

Față de soluția de respingere a acțiunii, instanța va respinge și acest capăt de cerere ca neîntemeiat.PENTRU ACESTE MOTIVE ,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂȘTE:

Respinge excepț ia lipsei calită ț ii pro cesuale pasive a pârâtei ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI ____________________ pârâtă, ca neîntemeiată.

Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta S_____-D__________ I______ , cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură în București, _____________________,SECTOR 5 în contradictoriu cu pârâta ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI __________________ procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în _________________. 3, corp B, ____________, sector 4 , București, ca neîntemeiată.

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, care se va depune la Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti.

Pronunțată astăzi, 06.11.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței.
Răspuns la discuția Sesizare ISMB Sector 2
Buna seara! Ati reusit sa rezolvati problema pana acum?