Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic. — Alineatul (2) al articolului 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

— Dupa litera l) se introduce o noua litera, litera m), cu urmatorul cuprins:

„m) urmeaza cursurile de zi ale invatamantului preuniversitar si universitar, organizat potrivit legii, frecventate fara intrerupere. Sunt exceptate de la aceasta obligatie persoanele care au intrerupt cursurile din motive medicale.”

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANA
Bucuresti, 10 iunie 2009.
Nr. 240.