Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilora fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 78, din 31 ianuarie 2011.

Potrivit ministerului Muncii, in conformitate cu prevederile noii legislatii, parintii care se afla in concediu de crestere a copilului pentru copii nascuti dupa 1 ianuarie 2011, si care in timpul acestui concediu, au un al doilea copil, vor beneficia – pana la finalul concediului de crestere acordat pentru primul copil – de un stimulent de 600 de lei, platit lunar. La finalul concediului de maternitate acordat pentru primul copil, se va stabili indemnizatia de crestere pentru cel de-al doilea copil, in functie de varianta pe care o va alege parintele.

De asemenea, noul act normativ garanteaza stabilitatea locului de munca, prin prelungirea cu pana la 6 luni a interdictiei de concediere a persoanei revenite din concediul de 1 an pentru cresterea copilului, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Astfel, potrivit normelor metodologice de aplicare ale OUG nr. 111/2010, persoanele indreptatite sa beneficieze de drepturile prevazute in baza ordonantei sunt:
- oricare dintre parintii firesti ai copilului/copiilor, respectiv fiecare in cazul prevazut la art.10 din ordonanta de urgenta;
- oricare dintre sotii carora li s-a incredintat copilul/copii in vederea adoptiei sau au adoptat copilul/copiii, respectiv fiecare in cazul prevazut la art.10 din ordonanta de urgenta;
- persoana care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta;
- asistentul maternal profesionist numai pentru copiii sai naturali ori adoptati;
- persoana care a fost numita tutore.

Beneficiarii trebuie sa indeplineasca, insa, cumulativ urmatoarele conditii:
- sunt cetateni romani sau, dupa caz, cetateni straini ori apatrizi;
- au domiciliul sau resedinta in Romania, conform legii;
- locuiesc in Romania impreuna cu copilul/copiii pentru care solicita drepturile si se ocupa de cresterea si ingrijirea acestuia/acestora.
- au realizat, incepand cu 1 ianuarie 2011, in ultimele 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incadrandu-se in prevederile art. 2 alin.(1) sau, dupa caz, in prevederile art. 2 alin.(5) si (6) din ordonanta de urgenta.

Potrivit noilor reglementari, concediul pentru cresterea copilului se acorda, pe baza de cerere, aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita. De asemenea, se prevede ca, in situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza unui contract de munca, concediul va reprezenta intreruperea activitatii pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Totodata, persoanele care frecventeaza cursurile preuniversitare, universitare, postuniversitare de masterat si de doctorat beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului indiferent daca intrerup sau nu frecventarea cursurilor pe perioada pana la implinirea de catre copil a varstei de de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Perioada in care se beneficiaza de indemnizatie pentru cresterea copilului constituie perioada asimilata stagiului de cotizare in sistemul public de pensii, precum si in sistemul asigurarilor sociale de somaj.

Indemnizatiile prevazute de OUG nr. 111/2010 se acorda pe baza de cerere, insotita in mod obligatoriu de copia actului de identitate al solicitantului si a certificatului de nastere al copilului pentru care se solicita dreptul ori, dupa caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul si, dupa caz, de actele doveditoare. Astfel, conform normelor metodologice propuse, sunt necesare:
a) certificatele de nastere ale tuturor copiilor nascuti dupa data de 1 ianuarie 2006;
b) hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei, potrivit legii;
c) hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei, potrivit legii;
d) hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului pentru masura plasamentului, potrivit legii;
e) decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura plasamentului in regim de urgenta, potrivit legii;
f) hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii tutelare, potrivit legii;
g) actul doveditor care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, indreptatita sa beneficieze de indemnizatie pentru cresterea copilului, respectiv parinte, tutore, curator, alta persoana desemnata reprezentant legal prin decizia directorului general al directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului sau, dupa caz, prin hotarare judecatoreasca.

Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se plateste dupa cum urmeaza:
- incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;
- incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;
- incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;
- de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute;
- incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acestuia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

Concediul fara plata, un drept al parintelui

Persoanele care au optat pentru concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, precum si de o indemnizatie lunara, conform OUG nr. 111/2010, se afla in concediul fara plata prevazut si au obligatia sa comunice in scris agenției teritoriale aceasta optiune, pentru a se putea plati contributia de asigurari sociale de sanatate. Conform normelor propuse de Ministerul Muncii, comunicarea va fi insotita in mod obligatoriu de adeverinta de la angajator potrivit careia persoana se afla in concediu fara plata, sau dupa caz de declarația pe proprie raspundere ca nu realizeaza venituri supuse impozitului, precum si orice alte documente solicitate de agentia teritoriala. Astfel, pentru persoanele plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se efectueaza incepand cu luna transmiterii comunicarii. In cazul in care nu se vor comunica aceste informatii, plata contribuției de asigurari sociale nu se efectueaza. Concediul fara plata indemnizatiei pentru cresterea copilului se acorda de catre angajator pe baza de cerere, insotita de copia livretului de familie sau a certificatului de nastere al copilului sau, dupa caz, de copia actului constatator al nasterii sau extrasului de nastere, precum si, dupa caz, de actele doveditoare privind situatia juridica a copilului fata de persoana indreptatita, fiind considerat un drept al parintelui.

Nasterea celui de-al doilea copil, in perioada acordarii indemnizatiei

In cazul in care persoana indreptatita, beneficiara a concediului si a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului sau, dupa caz, a, stimulentului de insertie, pana la implinirea de catre copil a varstei de 1 an sau 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copiilor cu handicap, naste in aceasta perioada unul sau mai multi copii, pot opta, la finalizarea concediului sau dupa caz, a dreptului la stimulentul de insertie, acodat pentru copilul anterior, pe baza unei noi cereri, pentru unul dintre drepturile prevazute de OUG nr. 111/2010. Prin urmare, conform normelor elaborate de Ministerul Muncii, indemnizatia lunara pentru cresterea copilului in cuantumul primit anterior, se va acora dupa cum urmeaza:
- nu mai mult de 3.400 lei in cazul in care persoana opteaza pentru concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an;
- nu mai mult de 1200 lei, in cazul in carea persoana opteaza pentru concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani.

Totodata, se precizeaza ca in situatia in care persoana care se afla cu primul copil in perioada de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in baza OUG nr. 148/2005 si naste un alt copil/copii sau se afla in una dintre situatiile prevazute, dupa data de 1 ianuarie 2011, pe perioada suprapunerii nasterilor sau, dupa caz, a situatiilor, nu se acorda majorarea indemnizatiei cu suma de 600 lei pentru fiecare dintre copii, incepand cu cel de-al doilea, prevazuta la art. 9 alin.(6) din OUG nr. 111/2010.

Normele metodologice prevad si situatiile in care unul dintre copiii rezultati in urma unei sarcini multiple este incadrat intr-un grad de handicap pana la implinirea de catre acesta a varstei de 3 ani. Astfel, pentru acesta se va continua plata indemnizatiei pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgenta. In cazul in care sunt incadrati in grad de handicap mai multi copii rezultati in urma unei sarcini multiple, pe langa indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantumul prevazut la art. 2 alin. (4) din ordonanta de urgenta se va acorda si suma prevazuta la art. 5 din ordonanta de urgenta, in raport cu numarul copiilor.

O alta prevedere propusa se refera la cazurile in care, timp de 3 luni consecutive, mandatele postale sunt returnate. In astfel de situatii, plata drepturilor prevazute in ordonanta de urgenta se suspenda, urmand ca agentia teritoriala sa verifice cauzele care au condus la aceasta situatie. In acelasi timp, sumele incasate necuvenit sau acordate in conditiile prevazute se recupereaza de la beneficiarii acestora, pe baza deciziei emise de directorul executiv al agentiei teritoriale, cu respectarea termenului general de prescriptie. Decizia de recuperare va constitui titlu executoriu.

Acordarea stimulentului de insertie

Potrivit OUG nr. 111/2010, persoanele care se intorc la munca, inainte de implinirea de catre copil a varstei de un an, au dreptul la un stimulent de insertie in cuantum lunar de 500 lei pentru perioada ramasa pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani. Pentru aceasta perioada, insa, se suspenda plata indemnizatiei de maternitate sau, dupa caz, a indemnizatiei lunare pentru cresterea copilului.

Acest stimulent de insertie se acorda pe baza de cerere, semnata de persoana indreptatita, insotita de dovada eliberata de angajator sau, dupa caz, de alte documente eliberate de autoritatile competente ori de declaratia pe propria raspundere din care sa rezulte ca aceasta realizeaza sau urmeaza sa realizeze venituri supuse impozitului.

Insa, in cazul in care persoana care beneficiaza de stimulentul de insertie doreste sa i se acorde concediul fara plata prevazut de OUG nr. 111/2010, la reluarea realizarii de venituri supuse impozitului, nu va mai beneficia de stimulentul de insertie.

Atat stimulentul de insertie, cat si indemnizatia pentru cresterea copilului se cumuleaza cu alocatia de stat pentru copii.

Cum se realizeaza dovada veniturilor?

In normele metodologice se prevede ca dovada veniturilor realizate, precum si nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de autoritatile competente sa se realizeze prezentandu-se urmatoarele documente:
a) dovada eliberata de angajator sau alt platitor, din care sa rezulte ca persoana indreptatita a realizat timp de 12 luni in ultimul an anterior nasterii copilului venituri din salarii, sau, dupa caz, de autoritatea competenta, in caz de dizolvare, faliment ori lichidare judiciara a angajatorului;
b) dovada privind veniturile realizate in anul fiscal anterior celui in care s-a nascut copilul si/sau, dupa caz, dovada privind venitul calculat in vederea platii anticipate a impozitului, precum si copia deciziei de impunere, eliberate de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri din activitati independente si/sau din activitati agricole. In situatia in care una dintre aceste dovezi nu poate fi eliberata, persoana indreptatita prezinta o declaratie pe propria raspundere privind realizarea acestor venituri, in conditiile prevazute de Codul penal;
c) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul persoanelor care realizeaza venituri profesionale neimpozabile;
d) dovada eliberata de autoritatile competente, in cazul asociatilor unici, privind veniturile realizate de acestia;
e) adeverinta eliberata de platitorul indemnizatiei de maternitate, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, de angajator sau, dupa caz, de casa teritoriala de asigurari de sanatate ori de agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca, pentru aplicarea art. 8 alin. (1) lit. d) din ordonanta de urgenta;
f) dovada eliberata de autoritatile competente, de angajatori sau, dupa caz, declaratia pe propria raspundere, din care sa rezulte data de la care solicitantul se afla in concediu pentru cresterea copilului;
g) copia contractului de munca sau, dupa caz, dovada eliberata de angajatori ori de autoritatile competente straine sau romane, tradusa si legalizata, care sa ateste realizarea de venituri profesionale dobandite in urma activitatilor salariale ori independente, totalizate in baza prevederilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, denumit in continuare Regulament, inclusiv veniturile provenite din perioadele de somaj si concedii medicale. Aceste prevederi se aplica și persoanelor care au realizat activitați salariale ori independente in statele care aplica prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.408/1971 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala lucratorilor salariati, lucratorilor independenti si membrilor familiilor lor care se deplaseaza in interiorul Comunitatii.

Potrivit OUG nr. 111/2010, parintii pot opta pentru un pachet de masuri care prevede un cuantum al indemnizatiei cuprins intre 600 si 3400 de lei, reprezentand 75% din media veniturilor salariale nete pe ultimele 12 luni, pentru o perioada de concediu de 1 an.

Dupa expirarea anului in care parintele beneficiaza de acest tip de concediu, se poate acorda concediu fara plata in intervalul de pana la 24 de luni de la nasterea copilului. De asemenea, statul va acorda parintelui o prima de reintoarcere la munca, daca acest lucru are loc inainte de expirarea primelor 12 luni de concediu.

Prima este in valoare de 500 de lei si se acorda lunar, pe perioada cuprinsa intre momentul reintoarcerii la munca si implinirea a 2 ani de la nasterea copilului.

Cel de-al doilea pachet de masuri reglementat de OUG nr. 111/2010 se refera la acordarea unui concediu de 2 ani, cu o indemnizatie reprezentand 75% din media veniturilor salariale nete pe ultimele 12 luni, care nu poate fi mai mica de 600 si nici mai mare de 1200 lei lunar. In aceasta situatie, prima de reintoarcere la munca nu se acorda.

In cazul copiilor cu dizabilitati, concediul parintiilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de lege se acorda pentru o perioada de 3 ani, iar indemnizatia aferenta, in cuantum de 75% din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni, va fi cuprinsa intre 600 lei si 3.400 lei. Totodata, acordarea primei de reintoarcere la munca se realizeaza oricand, pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani.