Pacientii vor beneficia de un pachet minimal de servicii medicale care va cuprinde servicii medicale pentru situatiile de urgenta medico-chirurgicala, depistare de boli cu potential endemo-epidemic, monitorizarea evolutiei sarcinii si lauziei, servicii de planificare familiala, imunizari si activitati de suport, precum eliberarea de acte medicale necesare. In proiect se prevede ca pacientii din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European, titulari de card european de asigurari de sanatate, in perioada de valabilitate a cardului, sa beneficieze de asistenta medicala primara.

In acelasi timp, CNAS va deconta maximum 3 consultatii pentru acelasi episod de boala acuta/subacuta, pe asigurat, necesare pentru stabilirea diagnosticului, a tratamentului si a evolutiei cazului. Numarul maxim de 3 consultatii se poate acorda cumulat atat la nivelul medicului de familie, cat si la nivelul medicului/medicilor de specialitate din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice.

De asemenea, pentru evaluare clinica si paraclinica, prescrierea tratamentului si urmarirea evolutiei bolnavilor cu afectiuni cronice, casele de asigurari de sanatate deconteaza pentru un bolnav cu una sau mai multe afectiuni cronice, o consultatie si prescriptia/prescriptiile medicale aferente, trimestrial, respectiv lunar, in functie de schema de monitorizare a fiecarei boli cronice.

Proiectul prevede consemnarea vizitelor la domiciliu in „Caietul de consultatii la domiciliu”, care va contine: data si ora vizitei, numele, prenumele si CNP-ul asiguratului caruia i s-au acordat serviciile medicale, motivul solicitarii, diagnosticul prezumat, tratamente administrate, bilet de trimitere (seria si numarul), dupa caz. Totodata, in cazul bolnavilor cronici nedeplasabili (insuficienta cardiaca clasa NYHA IV, paraplegie, tetraplegie, faza terminala etc.) medicul de familie va efectua controlul periodic la domiciliul acestora. Si copiii cu varsta de pana la 3 ani pot beneficia de vizite la domiciliul daca sufera de afectiuni acute/subacute.

Modalitatile de plata in asistenta medicala primara sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoana asigurata, conform listei proprii de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii si plata prin tarif pe serviciu medical, pentru unele servicii medicale. Astfel, suma primita de medici se va calcula prin inmultirea numarului de puncte rezultat in raport cu numarul si structura pe grupe de varsta a persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii inscrise in lista medicului de familie.

Pe lista medicului de familie pentru care se acorda punctaj per capita in vederea decontarii prin tarif pe persoana asigurata pot fi inscrise cel mult 2.200 de persoane, numarul optim de pacienti inscrisi fiind, insa, de 1800.

In acest sens, pentru un numar de 2.200 de persoane inscrise pe lista medicului de familie, programul saptamanal de activitate al cabinetului medical individual, precum si al fiecarui medic de familie cu lista proprie care se contracteaza cu casa de asigurari de sanatate, in vederea acordarii serviciilor medicale in asistenta medicala primara este de 35 de ore pe saptamana. In situatia in care numarul persoanelor beneficiare ale pachetelor de servicii inscrise pe lista proprie a medicului de familie este mai mare de 2.200, programul de 35 de ore pe saptamana se poate prelungi sau se poate modifica, cu asigurarea minimului de consultatii la domiciliu necesare. In cazul prelungirii programului de lucru, pentru o lista cuprinsa intre 2.200 si 3.000 de persoane inscrise – situatiile in care medicul cu lista proprie desfasoara activitate intr-o localitate in care numarul de medici este mai mic decat cel stabilit – programul se majoreaza cu 1 ora, iar pentru o lista de inscrisi mai mare de 3.000 programul se majoreaza cu 2 ore.

Normele prevad, totodata, obligatia medicilor nou-veniti ca, in termen de maximum 3 luni de la data incheierii contractului, sa inscrie numarul minim de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii medicale. In caz contrar, contractul incheiat intre medicul de familie nou-venit si casa de asigurari de sanatate poate inceta la expirarea celor 3 luni.

Suma cuvenita pentru serviciile medicale a caror plata se realizeaza prin plata per serviciu se va calcula prin inmultirea numarului de puncte pe serviciu medical cu valoarea stabilita pentru un punct. Numarul de puncte aferent serviciilor medicale acordate prin plata pe serviciu medical va fi calculat astfel:
- consultatie la domiciliu - 15 puncte;
- consultatie la cabinet - 5,5 puncte.

In norme se precizeaza ca numarul total de puncte raportat pentru serviciile medicale acordate de medicii de familie cu liste proprii, corespunzator unui program de 35 ore/saptamana, nu poate depasi pentru activitatea desfasurata, numarul de puncte rezultat potrivit programului de lucru, luandu-se in considerare urmatoarele:
- timpul mediu/consultatie este de 15 minute;
- un program de lucru in medie de 5 ore/zi pentru consultatii la cabinet;
- in medie, o consultatie la domiciliu/zi.

Pentru prestatia medicului primar numarul total de puncte se majoreaza cu 20%, iar pentru prestatia medicului care nu a promovat un examen de specialitate se diminueaza cu 10%. Ajustarea numarului total de puncte se aplica din luna imediat urmatoare celei in care sa depus si inregistrat la casa de asigurari de sanatate documentul privind confirmarea gradului profesional.

In situatiile de inlocuire a unui medic, cand se incheie conventie de inlocuire intre medicul inlocuitor si casa de asigurari de sanatate, se va lua in calcul pentru punctajul "pe serviciu” gradul profesional al medicului inlocuitor pentru perioada de valabilitate a conventiei.

Pentru cabinetele medicale individuale, in situatia de inlocuire a medicului titular de catre medicul angajat, se va lua in calcul pentru punctajul „pe serviciu” gradul profesional al medicului angajat.

Pentru perioadele de absenta mai mari de 30 de zile lucratoare, medicul de familie organizeaza preluarea activitatii sale medicale de catre un alt medic de familie, iar in cazurile in care acesta este in imposibilitate de a organiza preluarea activitatii, casele de asigurari de sanatate numesc un inlocuitor, cu avizul directiilor de sanatate publica.

Medicul de familie poate angaja in cabinetul medical individual, organizat conform prevederilor legale in vigoare, medici care au dreptul sa desfasoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Medicii angajati nu au lista de persoane beneficiare ale pachetelor de servicii proprie si nu raporteaza activitate medicala proprie, astfel ca prescrierea medicamentelor cu sau fara contributie personala si, dupa caz, a unor materiale sanitare se va face folosindu-se formularul-tip cu stampila cabinetului si parafa medicului angajat. Intreaga activitate a cabinetului medical se desfasoara respectandu-se contractul incheiat de reprezentantul legal al cabinetului medical cu casa de asigurari de sanatate.


Va prezentam in fisier atasat proiectul de Norme metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru anul 2011-2012.