Ordinul MFP nr. 1853/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 249 din 8 aprilie 2011.

Esalonarea la plata se acorda pentru toate obligatiile fiscale administrate, potrivit legii, de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala.

Prin obligatii fiscale administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala se intelege obligatii fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatii fiscale accesorii, datorate si neachitate.

Cererea de acordare a esalonarii la plata


Esalonarea la plata se solicita de catre contribuabili in baza unei cereri depuse la registratura organului fiscal competent sau comunicate prin posta, cu confirmare de primire.

Cererea contribuabilului se solutioneaza, in termen de cel mult 60 de zile de la data inregistrarii acesteia, de catre organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de esalonare la plata sau a unei decizii de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata.

Cererea de acordare a esalonarii la plata va cuprinde urmatoarele elemente:
a) datele de identificare a contribuabilului: denumirea/numele si prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, daca este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscala, numarul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum si numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii;
b) perioada pentru care se solicita esalonarea la plata, exprimata in luni, si motivarea acesteia;
c) suma totala pentru care se solicita esalonarea la plata, defalcata pe tipuri de impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat si in cadrul acestora, pe obligatii fiscale principale si accesorii;
d) justificarea starii de dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si cauzele acesteia;
e) mentiuni referitoare la esalonarile la plata acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, denumita in continuare ordonanta de urgenta;
f) data si semnatura contribuabilului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/imputernicitului, precum si stampila, daca este cazul.

La cererea de acordare a esalonarii la plata se anexeaza urmatoarele documente:
a) declaratia pe propria raspundere a contribuabilului din care sa reiasa ca nu se afla in procedura insolventei, ca nu se afla in dizolvare si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 27 si 28 din Codul de procedura fiscala;
b) documente sau informatii relevante in sustinerea cererii.

In cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a esalonarii de plata se anexeaza si urmatoarele documente:
a) copia ultimei situatii financiare anuale depuse la oficiul registrului comertului/organul fiscal competent, dupa caz;
b) situatia incasarilor si platilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata
c) copia ultimei balante de verificare;
d) programul de restructurare sau de redresare financiara semnat de reprezentantul legal al contribuabilului, care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare;
e) situatia privind indicatorii orientativi si alte informatii

In cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a esalonarii la plata se anexeaza si urmatoarele documente:
a) registrul-jurnal de incasari si plati sau, dupa caz, acte prin care se dovedesc veniturile contribuabilului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata;
b) programul de redresare financiara sau orice alt document similar care va contine si argumentarea posibilitatii platilor pe perioada solicitata la esalonare.

Contribuabilii fara domiciliu fiscal in Romania pot beneficia de esalonare la plata numai daca desemneaza un imputernicit.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala

Dupa primirea cererii de acordare a esalonarii la plata, organul fiscal competent verifica:
a) daca cererea contine elementele si documentele prevazute mai sus
c) daca au fost depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal;
d) existenta unor sume de rambursat/de restituit/de plata de la buget.

In situatia in care a/au fost emisa/emise decizia de rambursare/de restituire si/sau acte de individualizare a obligatiilor de plata de la buget, organul fiscal efectueaza inregistrarea compensarii, inainte de eliberarea certificatului de atestare fiscala.

In vederea solutionarii cererii de acordare a esalonarii la plata si a stabilirii sumelor care vor face obiectul acesteia, organul fiscal elibereaza, din oficiu, certificatul de atestare fiscala, conform modelului Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in doua exemplare: un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de catre organul fiscal la dosarul esalonarii.

In cazul in care exista diferente intre sumele solicitate de catre contribuabil in cerere si cele inscrise in certificatul de atestare fiscala, organul fiscal solicita, in scris, prezentarea contribuabilului la sediul sau pentru clarificarea situatiei fiscale a acestuia. Solicitarea se transmite contribuabilului odata cu certificatul de atestare fiscala.

Termenul de clarificare a neconcordantelor si de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscala este de cel mult 15 zile de la data comunicarii certificatului de atestare fiscala initial.

Continutul certificatului de atestare fiscala eliberat in scopul esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

Certificatul de atestare fiscala cuprinde obligatiile fiscale exigibile existente in sold la data eliberarii acestuia.
Certificatul de atestare fiscala cuprinde 3 sectiuni:
a) sectiunea A „Obligatii de plata exigibile existente in sold la data eliberarii certificatului”;
b) sectiunea B „Obligatii de plata care nu pot face obiectul esalonarii la plata”;
c) sectiunea C „Obligatii fiscale nete administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ce pot face obiectul esalonarii la plata”.

Nu se inscriu in certificatul de atestare fiscala sumele reprezentand obligatii fiscale stabilite prin acte administrative fiscale a caror executare este suspendata in conditiile art. 14 si 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Procedura de emitere a acordului de principiu sau a deciziei de esalonare la plata ori a deciziei de respingere

Indeplinirea conditiei referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si capacitatea financiara de plata pe perioada de esalonare, se analizeaza si se stabileste de organul fiscal pe baza documentelor referitoare la incasarile si platile pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de acordare a esalonarii la plata, a programului de restructurare sau de redresare financiara prezentat de contribuabil ori a altor informatii si/sau documente relevante prezentate de contribuabil sau detinute de organul fiscal. In aceasta analiza sunt relevante evolutia pozitiva a capacitatii financiare de plata pe perioada esalonarii, precum si sustenabilitatea acesteia.

Prin acordul de principiu, organul fiscal stabileste perioada de esalonare, dobanda datorata pe aceasta perioada si procentul de pana la 40% prevazut la art. 9 alin. (9) din ordonanta de urgenta, dupa caz, precum si cuantumul garantiei. Dobanda se calculeaza de la data emiterii acordului de principiu.

Garantii

In termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, contribuabilii trebuie sa constituie garantii sub formele prevazute la art. 9 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

In cazul in care contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, aceasta trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:
a) denumirea bancii emitente;
b) data emiterii scrisorii de garantie si perioada de valabilitate a acesteia. In acest caz, scrisoarea trebuie sa aiba mentiunea ca perioada de valabilitate a acesteia este cu cel putin 3 luni mai mare decat scadenta ultimei rate din esalonarea la plata;
c) valoarea scrisorii de garantie bancara;
d) obiectul pentru care se elibereaza scrisoarea de garantie bancara;
e) semnaturile autorizate conform competentelor stabilite;
f) angajamentul ferm al bancii emitente de a plati suma stabilita, in mod neconditionat si irevocabil, la solicitarea organului fiscal.

In cazul in care contribuabilul ofera bunuri potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) din ordonanta de urgenta, organul fiscal competent dispune instituirea masurilor asiguratorii, cu exceptia cazului in care acestea sunt deja sechestrate de organul fiscal. Prevederile cap. VI privind masurile asiguratorii din titlul VIII din Codul de procedura fiscala se aplica in mod corespunzator numai in ceea ce priveste indisponibilizarea bunurilor.

In cazul bunurilor oferite drept garantie potrivit art. 9 alin. (2) lit. c) si d) din ordonanta de urgenta, oferta contribuabilului este insotita de urmatoarele documente:
a) actul de proprietate asupra bunului;
b) raportul de evaluare a bunului;
c) extrasul de carte funciara actualizat, in cazul bunurilor imobile; d) extrasul actualizat de la Arhiva de Garantii Reale Mobiliare, in cazul bunurilor mobile;
e) fisa mijloacelor fixe.

Raportul de evaluare se intocmeste de un expert evaluator independent, autorizat in conditiile legii, iar costul evaluarii se suporta de catre contribuabil.

In cazul bunurilor imobile, raportul de evaluare va cuprinde si valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.

In cazul in care bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal numai pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al esalonarii la plata, iar valoarea acestora acopera valoarea prevazuta la art. 9 alin. (9) sau (11) din ordonanta de urgenta, contribuabilul are obligatia de a prezenta, in termen de 30 de zile de la data comunicarii acordului de principiu, raportul de evaluare si celelalte documente prevazute.

In cazul in care bunurile contribuabilului oferite drept garantie sunt deja sechestrate de organul fiscal atat pentru obligatiile fiscale ce formeaza obiect al esalonarii la plata, cat si pentru alte obligatii ce nu formeaza obiect al esalonarii la plata, valoarea garantiei trebuie sa acopere valoarea obligatiilor esalonate la plata, dobanda pe perioada esalonarii, procentul de pana la 40% din sumele esalonate la plata, precum si valoarea obligatiilor ce nu formeaza obiect al esalonarii la plata pentru care s-a instituit sechestrul.

Pe parcursul derularii esalonarii la plata, la cererea contribuabilului, organul fiscal competent poate aproba inlocuirea garantiei si/sau redimensionarea acesteia in functie de valoarea ratelor ramase de achitat. Cererea de inlocuire si/sau de redimensionare a garantiei trebuie sa contina motive justificate si sa indice garantia oferita.

Procedura de emitere a deciziei de esalonare la plata

In situatia in care contribuabilul a depus garantiile in cuantumul prevazut in acordul de principiu, precum si documentele necesare, in termenul legal, organul fiscal verifica indeplinirea tuturor conditiilor si intocmeste referatul „B” si emite decizia de esalonare la plata.

Decizia de esalonare la plata se emite in doua exemplare, dintre care un exemplar se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii. Daca contribuabilul constituie garantie sub forma scrisorii de garantie bancara, decizia de esalonare la plata se emite in 3 exemplare, iar cel de-al treilea exemplar se comunica bancii emitente a garantiei.

In situatia in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal intocmeste referatul „B” si emite decizia de respingere a cererii de acordare a esalonarii la plata.

Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal competent pe numar de luni, pe o perioada de cel mult 5 ani, prin emiterea deciziei de esalonare la plata. Numarul de luni este dat de numarul de rate de esalonare.

Perioada de esalonare la plata a obligatiilor fiscale se stabileste de organul fiscal in functie de cuantumul obligatiilor fiscale si de capacitatea financiara de plata a contribuabilului. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de contribuabil.

Termenul de plata a ratelor de esalonare este data de 15 a fiecarei luni. Prima rata din graficul de esalonare la plata are termenul de plata data de 15 a lunii urmatoare emiterii deciziei de esalonare.

Odata cu emiterea deciziei de esalonare se emit si deciziile referitoare la obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor fiscale esalonate, calculate pana la data emiterii deciziei de esalonare la plata.

Finalizarea esalonarii la plata
In situatia in care sumele esalonate la plata au fost stinse in totalitate si au fost respectate conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal emite, in doua exemplare, decizia de finalizare a esalonarii la plata. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.

Pierderea valabilitatii esalonarii la plata
In cazul in care se constata neindeplinirea uneia dintre conditiile prevazute la art. 10 alin. (1) din ordonanta de urgenta, organul fiscal va emite, in doua exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata. Un exemplar al deciziei se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza de organul fiscal la dosarul esalonarii.

In scopul efectuarii stingerii, vechimea sumelor reprezentand rate ramase nestinse ca urmare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata este data pierderii valabilitatii esalonarii la plata .

Stingerea obligatiilor fiscale inainte de emiterea deciziei de esalonare


In cazul in care in perioada cuprinsa intre data eliberarii certificatului de atestare fiscala si data comunicarii deciziei de esalonare la plata s-au stins obligatii fiscale prin orice modalitate prevazuta de lege, care sunt cuprinse in suma care face obiectul esalonarii la plata, cu sumele respective se considera a fi stinse ultimele rate din graficul de esalonare, pana la concurenta acestora, fara modificarea graficului de esalonare. In cel mult 10 zile de la data emiterii deciziei de esalonare la plata, organul fiscal va informa contribuabilul cu privire la aceasta operatiune.

Divizarea sau fuziunea persoanelor juridice pe perioada esalonarii

In cazul divizarii sau fuziunii persoanei juridice care beneficiaza de esalonare la plata, aceasta este obligata sa prezinte organului fiscal proiectul de divizare sau fuziune si, daca este cazul, actele constitutive ale societatilor rezultate din divizare sau fuziune.

In baza acestor documente, organele fiscale competente emit noi decizii de esalonare la plata pentru sumele ramase in sold la data divizarii sau fuziunii, astfel:
a) in cazul fuziunii, prin insumarea soldurilor persoanelor juridice care fuzioneaza;
b) in cazul divizarii, prin repartizarea soldului persoanei juridice divizate in functie de modul de repartizare a pasivelor in cadrul proiectului de divizare.

Noile decizii de esalonare la plata se emit de catre organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale ale persoanelor juridice rezultate din divizare sau fuziune, in baza informatiilor si documentelor transmise de organul fiscal emitent al deciziei de esalonare la plata initiale.

Contestarea deciziilor


Impotriva deciziilor emise in temeiul prezentei proceduri se poate formula contestatie in conditiile titlului IX din Codul de procedura fiscala.

Evidenta si monitorizarea esalonarilor la plata

Organele fiscale competente care acorda esalonari la plata organizeaza evidenta cererilor de esalonare la plata, deciziilor de esalonare la plata, deciziilor de respingere a cererilor de esalonare la plata, deciziilor de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata, precum si a deciziilor de finalizare a esalonarii la plata si urmaresc modul de respectare a esalonarilor la plata acordate.

Inlesnirile la plata acordate in baza altor acte normative se deruleaza in conditiile prevazute de respectivele dispozitii legale.

AvocatNet.ro si Banca Transilvania au infiintat sectiunea "Sfaturi BT". Poti sa o vizitezi aici !