Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
Art. 1. — (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi si pana la 31 decembrie 2011, personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege.
(2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant este cel prevazut in anexele nr. 1, 2, 3a si 3b, dupa caz.
(3) Indemnizatiile de conducere specifice sunt prevazute in anexa nr. 4.
(4) Sporurile, indemnizatiile, compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. (1), precum si metodologia de calcul al acestora sunt prevazute in anexa nr. 5.
(5) Cuantumul sporurilor, indemnizatiilor, compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1, 2, 3a sau 3b, dupa caz, in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa nr. 5, cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta in anexa nr. 4, daca este cazul.
(6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi banesti sau in natura care excedeaza prevederilor prezentei legi.
(7) Dispozitiile art. 8, 9, 12 si 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, precum si cele ale art. 22, 25—30 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice se aplica in mod corespunzator si pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant, salarizat potrivit prevederilor prezentei legi.
Art. 2. — (1) Incadrarea personalului prevazut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.
(2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare isi pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege.
(3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face in baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. Trecerea personalului didactic intr-o transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta.
(4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii, grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca, respectiv potrivit dispozitiilor art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 si ale art. 4 din anexa nr. I cap. II lit. L din Legeacadru nr. 284/2010.
Art. 3. — Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul reglementate de anexa nr. 5 rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum.
Art. 4. — (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de invatamant preuniversitar si universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
(2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza, sporurile si alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi, sa asigure promovarea personalului in functii, grade si trepte profesionale, in conditiile legii, astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie in bugetul propriu.
Art. 5. — Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi, precum si acordarea de drepturi fara respectarea prevederilor acesteia atrag, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala sau penala a persoanelor vinovate, potrivit legii.
Art. 6. — Orice alte dispozitii contrare cu privire la stabilirea salariilor si a celorlalte drepturi de natura salariala, in anul 2011, pentru personalul prevazut la art. 1 alin. (1), se abroga.
Art. 7. — Anexele nr. 1, 2, 3a, 3b, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta lege.
Aceasta lege a fost adoptata in temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, in urma angajarii raspunderii Guvernului in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna din data de 18 aprilie 2011.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
IOAN OLTEAN
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ALEXANDRU PERES
Bucuresti, 10 mai 2011. Nr. 63.

Nota AvocatNet.ro: Anexele 1-4 sunt prezentate in fisiere atasate.


Anexa 5
Metodologie de Calculal drepturilor salariale care se acorda personalului didactic si personalului didactic auxiliar din invatamant

CAPITOLUL I
Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic


Art. 1. — Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplica personalului didactic prevazut in anexele nr. 1 si 2 la lege.
Art. 2. — (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de baza, la care se adauga sporurile, indemnizatiile, precum si alte drepturi salariale prevazute de lege.
(2) Salariul de baza este format din:
A. salariul de incadrare al functiei didactice prevazut in anexele nr. 1 si 2 la lege, in care este inclus sporul de stabilitate numai pentru transele de vechime in invatamant de peste 10 ani, precum si sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate transele de vechime in invatamant;
B. indemnizatia de conducere, astfel cum este reglementata in anexa nr. 4 la lege;
C. indemnizatia pentru invatamant special;
D. gradatia de merit, astfel cum este reglementata prin art. 92, 264 si 311 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011;
E. indemnizatia pentru personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte, pentru invatatori, educatoare, institutori si profesor pentru invatamantul prescolar si primar.
(3) Pe langa salariul de baza definit potrivit alin. (2), se acorda, dupa caz, indemnizatia de zone izolate, spor de practica pedagogica, spor de predare simultana, compensatii tranzitorii, spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare, spor de vechime in munca.
(4) Pe langa drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) si (3), din veniturile proprii ale institutiilor de invatamant superior si preuniversitar se pot stabili salarii diferentiate reprezentand o crestere de pana la 30% a salariilor de incadrare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la lege, fara ca aceste sume sa constituie baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.
Art. 3. — Modul de calcul pentru salariul de baza al personalului didactic incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1 si 2 la lege este urmatorul:
A.1. Salariul de incadrare al functiei didactice prevazut in anexele nr. 1 si 2 la lege se stabileste dupa cum urmeaza:
a) pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de pana la 10 ani, salariile de incadrare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la lege contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica;
b) pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de peste 10 ani, care indeplineste conditia de vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, salariul de incadrare prevazut in anexele nr. 1 si 2 la lege include pe langa sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si sporul de stabilitate;
c) pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de peste 10 ani, care nu indeplineste conditia de vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani, salariile de incadrare se vor imparti la 1,15 si se vor rotunji la intreg. Daca, ulterior intrarii in vigoare a prezentei legi, prin impartirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime recunoscuta in invatamant de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de incadrare avut, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de incadrare in noua transa pana cand i se poate asigura o crestere a salariului de incadrare.
2. Prin vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani se intelege activitatea depusa atat in calitate de personal didactic, personal didactic de conducere, indrumare si control, cat si in calitate de personal didactic auxiliar, cu contract de munca intr-o unitate sau institutie de invatamant ori intr-un inspectorat scolar, indiferent cand vechimea a fost realizata in mod neintrerupt.
3. De prevederile pct. 2 beneficiaza si profesorii sau maistrii instructori care au desfasurat activitate in perioada 1984—1990 cu norma intreaga in invatamantul preuniversitar, dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate.
4. Perioadele in care personalul didactic s-a aflat in concediu fara plata acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, precum si perioada in care personalul didactic a efectuat stagiul militar, dupa care s-a reintors la catedra, respectiv perioadele in care personalul didactic a avut catedra rezervata in invatamant, nu intrerup vechimea in invatamant. Aceste perioade nu constituie vechime efectiva in invatamant pentru acordarea sporului de stabilitate.
5. Vechimea efectiva in invatamant reprezinta perioada in care persoana angajata cu contract individual de munca a desfasurat activitate efectiva de predare la catedra in cadrul unei unitati sau institutii de invatamant. Constituie vechime efectiva in invatamant si perioada in care personalul didactic de conducere, indrumare si control, precum si personalul didactic auxiliar desfasoara activitate in cadrul unei unitati/institutii de invatamant sau unui inspectorat scolar.
6. Vechimea recunoscuta in invatamant reprezinta perioada in care persoana angajata in invatamant, provenita din alte sectoare de activitate, face dovada ca a profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii, in cazul in care aceasta persoana ocupa un post didactic in aceeasi specialitate. Aceasta vechime este luata in calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. Pentru persoanele care beneficiaza de vechime recunoscuta in invatamant, stabilirea salariului de incadrare al functiei didactice se va face potrivit pct. 1 lit. c).
7. Vechimea in invatamant este formata din vechimea efectiva in invatamant si vechimea recunoscuta in invatamant, dupa caz.
B.1. Pentru functiile de conducere din invatamantul universitar, indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege se calculeaza ca procent din nivelul minim al salariului de incadrare al functiei didactice de profesor universitar cu vechime in invatamant de peste 40 de ani, prevazut in anexa nr. 1 la lege, si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.
2. Pentru functiile de conducere, indrumare si control din invatamantul preuniversitar, indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. 4 la lege se calculeaza ca procent din salariul de incadrare al functiei didactice, prevazut in anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.
C. Personalul didactic din unitatile de invatamant special, stabilite in conditiile legii, beneficiaza de o indemnizatie de 15% din salariul de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la lege, stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol, care devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.
D.1. Personalul didactic si personalul didactic auxiliar beneficiaza de gradatia de merit potrivit art. 92, 264 si 311 din Legea nr. 1/2011.
2. Cuantumul gradatiei de merit se calculeaza prin aplicarea procentului de 25% la salariul de incadrare, care devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.
E.1. Personalul didactic care indeplineste activitatea de diriginte, invatatorii, educatoarele, institutorii si profesorii pentru invatamantul prescolar si primar beneficiaza de o indemnizatie de 10% aplicata salariului de baza, calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, care devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.
2. Pentru activitatea de diriginte efectuata de personalul didactic incadrat cu minimum jumatate de norma, indemnizatia aferenta se va calcula la nivelul prevazut pentru norma intreaga.
Art. 4. — Sporul de vechime in munca se calculeaza prin aplicarea procentelor corespunzatoare la salariul de baza, calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E, proportional cu timpul efectiv lucrat in programul normal de lucru, astfel:
Transe de vechime in munca Cota din salariul de baza intre 3 si 5 ani 5% de la 5 la 10 ani 10% de la 10 la 15 ani 15% de la 15 la 20 de ani 20% peste 20 de ani 25%
Art. 5. — Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea educatoarelor si a invatatorilor, institutorilor si profesorilor beneficiaza de un spor de 10—25% din salariul de incadrare, proportional cu timpul efectiv lucrat si calculat in functie de numarul elevilor sau al studentilor practicanti, potrivit regulamentului de practica pedagogica aprobat de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.
Art. 6. — Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2—4 clase de elevi in invatamantul primar primeste un spor aplicat la salariul de baza, calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3, pentru activitati care solicita o incordare psihica foarte ridicata, stabilit dupa cum urmeaza:
a) pentru doua clase de elevi — 7%;
b) pentru 3 clase de elevi — 10%;
c) pentru 4 clase de elevi — 15%.
Art. 7. — (1) Personalul didactic calificat si personalul didactic de conducere care isi desfasoara activitatea in localitati izolate beneficiaza de o indemnizatie de pana la 20% din salariul de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la lege, stabilita in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului didactic calificat de predare, potrivit prevederilor pct. 4 din anexa nr. II/1.4 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, conform prevederilor art. 3 din anexa nr. II cap. I lit. B la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Indemnizatia pentru activitatea desfasurata in localitati izolate nu constituie baza de calcul pentru celelalte sporuri.
(2) Nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. (1) personalul didactic de la nr. crt. 21 din anexa nr. 2 la lege.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele care beneficiau la data de 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decat cel stabilit in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 1.613/2009 primesc o compensatie tranzitorie, calculata prin aplicarea diferentei de procent asupra salariului de incadrare prevazut in anexa nr. 2 la lege, in masura in care isi desfasoara activitatea in localitati izolate.
Art. 8. — Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3.
Art. 9. — (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.
(3) Pana la aprobarea regulamentului prevazut la alin. (2), sporurile pentru conditii de munca, aprobate in conditiile legii, se acorda numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri si numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii.
Art. 10. — (1) Personalul didactic si personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate pentru limita de varsta, care functioneaza pe posturi didactice in sistem de plata cu ora sunt salarizate pentru activitatea depusa in functie de conditiile pe care le indeplinesc la incadrare. La calculul drepturilor salariale se vor avea in vedere:
norma didactica de predare, salariul de incadrare prevazut in anexele nr. 1 si 2 la lege, indemnizatia de invatamant special, gradatia de merit, sporul pentru titlul stiintific de doctor de care a beneficiat pana la data de 31 decembrie 2009 si indemnizatia pentru localitati izolate.
(2) Tarifele orare din invatamantul preuniversitar se calculeaza prin raportarea la sumele prevazute la alin. (1), astfel:
a) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana;
b) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana pentru maistri instructori;
d) 1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana pentru maistri instructori din invatamantul special;
e) 1/80 pentru profesori, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/100 pentru profesori, educatoare, institutori invatamant prescolar.
(3) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar cu o vechime efectiva in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal, fara diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat in sistem de plata cu ora cu tariful orar stabilit in functie de norma didactica redusa, pentru orele didactice ce depasesc aceasta norma. In aceasta situatie, tarifele orare se calculeaza prin raportarea sumelor prevazute la alin. (1), astfel:
a) 1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana;
b) 1/56 pentru norma didactica de 14 ore pe saptamana in invatamantul special;
c) 1/88 pentru norma didactica de 22 de ore pe saptamana pentru maistri instructori;
d) 1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana pentru maistri instructori din invatamantul special;
e) 1/72 pentru profesori, invatatori, institutori invatamant primar;
f) 1/92 pentru profesori, educatoare, institutori invatamant prescolar.Prevederile prezentului alineat se aplica pana la data de 31 august 2011.
(4) In invatamantul superior, tarifele pentru activitatea de plata cu ora se stabilesc de catre senatele universitare in concordanta cu prevederile Legii nr. 1/2011 pentru functiile didactice de profesor universitar, conferentiar universitar, lector universitar/sef lucrari si asistent universitar.
Art. 11. — (1) Compensatiile tranzitorii si sporul de vechime fac parte din salariul de baza si nu constituie baza de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizatii sau altor compensatii.
(2) Compensatiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acorda aceste compensatii. Prin contractele de munca incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensatii tranzitorii.
Art. 12. — Plata concediului de odihna pentru personalul didactic se face conform art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 13. — Modul de calcul al salariilor personalului didactic cuprins in anexele nr. 1 si 2 la lege este redat in macheta de mai jos:
A. Salariul de incadrare al functiei didactice
B. Indemnizatie de conducere
B = procentul aferent din anexa nr. 4 x A (pentru invatamant preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariului de incadrare profesor universitar transa peste 40 de ani (pentru invatamant universitar)
C. Indemnizatie pentru invatamant special
C = 15% x A
D. Gradatie de merit
D = 25% x A E. Indemnizatie dirigentie, invatatori, educatoare, institutori, profesor pentru invatamantul prescolar si primar E = 10% x (A + B + C + D)
Spor de vechime in munca = 5 – 25% x (A + B + C + D + E)
Spor practica pedagogica = 10 – 25% x A (proportional cu nr. de elevi/studenti si cu numarul orelor efectiv lucrate)
Spor predare simultana = 7, 10, 15% x (A + B + C + D + E)
Indemnizatie zone izolate = 3 – 20% x A — diferenta, dupa caz, in compensatii tranzitorii
Spor titlu stiintific de care a beneficiat pana la data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E) — inclus in compensatii tranzitorii
Spor conditii de munca = % x (A + B + C + D + E) (proportional cu timpul efectiv lucrat)

Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum.

CAPITOLUL II
Metodologia de calcul al drepturilor salariale care se acorda personalului didactic auxiliar


Art. 1.
— Metodologia de calcul al drepturilor salariale din prezentul capitol se aplica personalului didactic auxiliar prevazut in anexele nr. 3a si 3b la lege.
Art. 2. — (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de baza, la care se adauga sporurile, indemnizatiile, precum si alte drepturi salariale prevazute de prezenta lege.
(2) Salariul de baza este format din:
A. salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare prevazut in anexele nr. 3a sau 3b, dupa caz, la lege, care include sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate gradele si treptele profesionale; B. indemnizatia de conducere, astfel cum este reglementata in anexa nr. 4 la lege; C. indemnizatia pentru invatamant special; D. gradatia de merit, acordata in conditiile legii; E. sporul de stabilitate.
(3) Pe langa salariul de baza definit potrivit alin. (2), se acorda, dupa caz, spor pentru conditii de munca, spor pentru vechime in munca, precum si compensatii tranzitorii.
(4) Pe langa drepturile salariale acordate potrivit alin. (2) si (3), din veniturile proprii ale institutiilor de invatamant superior si preuniversitar se pot stabili salarii diferentiate reprezentand o crestere de pana la 30% a salariilor de incadrare din anexele nr. 3a sau 3b la lege, fara ca aceste sume sa constituie baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.
Art. 3. — Modul de calcul pentru salariul de baza al personalului didactic auxiliar incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 3a si 3b la lege este urmatorul:
A. salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecarui grad profesional/fiecarei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihica; B. indemnizatia de conducere se calculeaza ca procent din salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare prevazut in anexele nr. 3a sau 3b, dupa caz, la prezenta lege, devenind baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale; C. indemnizatia pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul special se calculeaza prin aplicarea procentului de15% la salariul de incadrare prevazut in anexa nr. 3b la lege si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale; D. cuantumul gradatiei de merit se calculeaza prin aplicarea procentului de 25% la salariul de incadrare, care devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale; E.
1. sporul de stabilitate se acorda pentru o vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care isi desfasoara activitatea in invatamant; 2. sporul de stabilitate se acorda personalului didactic auxiliar, indiferent de perioada cand a fost acumulata vechimea efectiva realizata in mod neintrerupt a celor 10 ani in invatamant; 3. perioadele in care personalul didactic auxiliar s-a aflat in concediu fara plata acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare sau in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv 3 ani, precum si perioada in care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar, dupa care s-a reintors la post nu intrerup vechimea in invatamant. Aceste perioade nu constituie vechime efectiva in invatamant pentru acordarea sporului de stabilitate; 4. sporul de stabilitate se calculeaza prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza calculat ca suma intre lit. A, B, C, D si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale.
Art. 4. — Sporul de vechime in munca se calculeaza prin aplicarea procentelor corespunzatoare la salariul de baza calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3, astfel:
Transe de vechime in munca   Cota din salariul de baza
intre 3 si 5 ani                                       5%
de la 5 la 10 ani                                   10%
de la 10 la 15 ani                                 15%
de la 15 la 20 de ani                           20%
peste 20 de ani                                    25%
Art. 5. — Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlul stiintific de doctor beneficiaza de o compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de baza stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3.
Art. 6. — (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea, conditii periculoase sau vatamatoare, personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3, corespunzator timpului efectiv lucrat la locurile de munca respective, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite, cu consultarea partenerilor sociali, in limita prevederilor din regulamentul aprobat, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.
(3) Pana la aprobarea regulamentului prevazut la alin. (2), sporurile pentru conditii de munca, aprobate in conditiile legii, se acorda numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri si numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii.
Art. 7. — (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv beneficiaza de o majorare de 10% a salariului de baza stabilit potrivit prezentului capitol, calculat ca suma intre lit. A, B, C, D, E ale art. 3.
(2) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru control financiar preventiv beneficiaza, pe langa sporul prevazut la alin. (1), de o compensatie tranzitorie egala cu diferenta dintre sporul de care beneficia si cel reglementat la alin. (1). (3) Persoanele care, la data de 31 decembrie 2010, beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc aceasta suma in compensatie tranzitorie.
Art. 8. — (1) Compensatiile tranzitorii si sporul de vechime fac parte din salariul de baza si nu constituie baza de calcul pentru stabilirea altor sporuri, indemnizatii sau altor compensatii.
(2) Compensatiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acorda aceste compensatii. Prin contractele de munca incheiate dupa intrarea in vigoare a prezentei legi nu pot fi stabilite compensatii tranzitorii.
Art. 9. — Efectuarea si plata concediului de odihna pentru personalul didactic auxiliar se fac in conformitate cu art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, precum si unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 177/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 10. — Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar prevazut in anexele nr. 3a si 3b la lege este redat in macheta de mai jos:
A. Salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare
B. Indemnizatie de conducere = procentul aferent din anexa nr. 4 x A C. Indemnizatie pentru invatamant special
C = 15% x A D. Gradatie de merit
D = 25% x A E. Sporul de stabilitate
E = 15% x (A + B + C + D)
Spor de vechime in munca = 5 – 25% x (A + B + C + D + E)
Spor titlu stiintific acordat pana la data de 31 decembrie 2009 = 15% x (A + B + C + D + E) (suma inclusa in compensatii tranzitorii).
Spor conditii de munca = % x (A + B + C + D + E) (proportional cu timpul efectiv lucrat)

Daca in urma aplicarii metodologiei de calcul rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011, se va lua in calcul acest din urma cuantum.