Registrul general de evidenta a salariatilor cuprinde contractele individuale de munca in desfasurare la data intrarii in vigoare a prevederilor hotararii, indiferent daca acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

Registrul se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca.

Completarea elementului referitor la salariu se realizeaza si pentru contractele deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a hotararii. Registrul se completeaza de catre angajatori cu ajutorul aplicatiei informatice distribuita gratuit de Inspectia Muncii sau cu ajutorul aplicatiilor informatice proprii ale angajatorilor.

Completarea registrului se face de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator.
Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca.

In vederea inregistrarii prestatorilor de servicii la ITM, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului. Informarea ITM-ului se va efectua in termen de 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari servicii.

Informarea va consta intr-o adresa intocmita de angajator care va cuprinde: denumirea prestatorului de servicii, certificatul de inregistrare al prestatorului eliberat de Registrul Comertului, dovada inregistrarii prestatorului ca operator de date cu caracter personal, conform prevderilor Legii nr. 677/2001, precum si data la care s-a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului.

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari de servicii, angajatorul va comunica inspectoratului teritorial de munca acest fapt, cel mai tarziu la data incetarii sau rezilierii, in vederea eliberarii unei noi parole angajatorului.

Daca, pentru infiintarea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, angajatorii folosesc aplicatii informatice proprii de gestiune a salariatilor, acestea trebuie sa cuprinda si sa furnizeze elemente obligatorii, similar aplicatiei informatice puse la dispozitie de Inspectia Muncii.

Registrul de transmite catre ITM cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

3 variante de transmitere a REVISAL

1. Transmiterea online a REVISAL, prin intermediul portalului Inspectiei Muncii

Transmiterea on-line se face dupa solicitarea si obtinerea de catre angajator a numelui de utilizator si a parolei, indiferent daca angajatorul presteaza serviciul de completare si transmitere sau are incheiat un contract de prestari servicii, si activarea accesului la portalul Inspectiei Muncii.

2. Transmiterea prin email, pe baza de semnatura electronica

Angajatorii care detin semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, obtinut de la un furnizor de servicii de certificare in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pot depune la REVISAL-ul la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii.

3. Depunerea la sediul ITM

Transmiterea registrului prin depunerea la sediul ITM se face pe suport CD, discheta 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fisiere FAT/FAT32.

Registrul, insotit de o adresa de inaintare semnata si stampilata de catre reprezentantul legal, se depune astfel:
a) La sediul ITM in a carui raza teritoriala persoanele fizice sau juridice isi au domiciliul, respectiv sediul
b) La sediul ITM in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea unitatile fara personalitate juridica.

Pentru prima depunere la sediul ITM a registrului, adresa de inaintare este insotita de o copie a certificatului de inmatriculare la Registrul Comertului, a certificatului de inregistrare fiscala, respectiv o copie a actului de identitate – in cazul angajatorului persoana fizica.

In cazul unitatilor fara personalitate juridica, adresa de inaintare este insotita de urmatoarele documente:
a) Delegarea de competenta pentru incadrarea personalului prin incheierea de CIM
b) Delegarea de competenta pentru infiintarea si completarea REVISAL in format electronic
c) Certificatul de inmatriculare al angajatorului
d) Certificatul fiscal al unitatii fara personalitate juridica

Va prezentam in fisier atasat Ordinul 1918/2011 si decizia de desemnare a persoanei care completeaza si transmite registrul.

!Nota:

Ordinul Ministerului Muncii nr. 1918/2011 nu a fost publicat inca in Monitorul Oficial.