In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 2 din Legea nr. 254/2010 pentru abrogarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - In intelesul prezentei hotarari, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) norme din domeniul sanatatii publice - set de reguli, standarde si criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sanatatii publice, aflate in competenta de reglementare a Ministerului Sanatatii, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) unitati - institutii din sectorul public sau privat, regii autonome, companii nationale si societati comerciale cu capital de stat, privat sau mixt, societati cooperative, organizatii neguvernamentale, precum si alte persoane juridice, constituite si organizate potrivit legii;
c) unitati sanitare - spitalele si celelalte unitati sanitare cu paturi definite in art. 172 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cabinetele medicale si de medicina dentara, ambulatoriile de specialitate, dispensarele, laboratoarele de analize medicale, indiferent de modul de organizare si subordonare, din sectorul public si privat;
d) activitate de control in sanatatea publica - actiunea de verificare a respectarii reglementarilor cuprinse in normele prevazute la lit. a), realizata potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) si art. 26 din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, abrevierile utilizate au urmatorul inteles:
a) UPU - unitate de primiri urgente;
b) CPU - compartiment de primiri urgente;
c) SMURD - Serviciul Mobil de Urgenta, Reanimare si Descarcerare;
d) CNAS - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate;
e) HACCP - Sistemul de Management al Sigurantei Alimentelor.

Nota AvocatNet.ro: HG nr. 857/2011, in forma integrala, poate fi consultata in fisierul atasat.